มัดทัย 2

1ตานา เยซู ดูโดะ เดะ อาปี     เดะ ตูโปะ เบดเลเฮม     โซะ นังฆรี ยูเดีย     เฮโรด ญา ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี อีตู. ลีฮัจ เลอ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา ปานัย     มาแรฮ ดาตัก โซะ ตีมอยํ     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม 2ตาญา จะ     "เปะ ดีฮา เลอ     นานะ นู ดูโดะ เดะ อาปี     ฌาดี ราฌา บักซา ยิว? กามี ลีฮัจ บีตัก นะ ญา     ญาแญะ โซะ ตีมอยํ ดัฮ. กะฆีเตอ     กามี ปาคัจ มาแรฮ     นะ มือญือมัฮ กะ ญา เลอ."กูญา จะ. 3ตานา ราฌา เฮโรด ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ. โกะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ปาคัจ ตูโรจ ฆาโดฮ-ฮาตี ซามา. 4ราฌา เฮโรด บลาโลก โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด มาแรฮ บือมุน บือกีรา. ญา ตาญา จะ     " ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ญา นะ ดูโดะ เดะ อาปี เปะ ดีฮา?" 5กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ อีตู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ญา นะ ดูโดะ เดะ อาปี     เดะ ตูโปะ เบดเลเฮม     นังฆรี ยูเดีย. กรานา อาดา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ซืออูรัก     นู ฆาแรฮ ดัฮ จะ 6'โอ ตูโปะ เบดเลเฮม     เดะ โซะ นังฆรี ยูเดีย เออ โบะ เกา เตด ฌาดี ตูโปะ นู ดือมิ เดะ กาวัด เตอ เดะ มาตา นะ ลูมอฮ ซือมียา บือบือลา นังฆรี ยูเดีย. กรานา อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู นะ ตรือเบะ เดะ เกา เตอ     ญา เลอ     นู นะ บือบือลา อิซราเอน     บักซา นะ กู.' ตูฮัด ญา จะ." 7กะฆีเตอ     ราฌา เฮโรด     ญา จูรี บลาโลก ลูมอฮ ซือมียา ปานัย อีตู มาแรฮ     ตาญา ลาฆู ฌือแนฮๆ จะ     "กาเญา ลีฮัจ บีตัก อีตู     ตรือเบะ ญาแญะ     วะตู ดีฮา?" 8กะฆีเตอ     ญา บรี ลูมอฮ อีตู ปี     กะ ตูโปะ เบดเลเฮม     ปือซัด จะ     "ปี มือโซะ ตาญา ปาซัน นานะ ดือมิ อีตู เลอ. ดาปัจ ดัฮ     บาลิ มาแรฮ     มือญาเระ บรี กะ กู ตาฮู     บีดา กู นะ ปี มือญือมัฮ กะ นานะ ดือมิ อีตู ฌูฆา เลอ." ญา จะ. 9ลูมอฮ ซือมียา ปานัย     กูญา ปี ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ราฌา. ลีฮัจ เลอ     บีตัก อีตู     บีตัก นู กูญา ลีฮัจ โซะ ตีมอยํ ซีงี เตอ     ญา ปี โซะ ฮึลด กูญา     มาแรฮ บราดู     เดะ อาตัซ ตือปัจ นานะ ดือมิ ดูโดะ. 10ตานา ลีฮัจ บีตัก อีตู ดัฮ     กูญา ซูกา-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ เลอ. 11กะฆีเตอ     กูญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ รูมัฮ อีตู     ดาปัจ นานะ ดือมิ     ฌางัน มารียา     มะ เดะ ญา. กูญา ปาคัจ ตือมะ มือญือมัฮ กะ นานะ ดือมิ อีตู. กูญา บูกา ปือตี นะ กูญา     อาเมด กลือกะ นู บรือฆา มาแรฮ     มือญือมัฮ กะ นานะ ดือมิ. อาดา มัซ     อาดา กือมียัน     อาดา มีญะ บาวู มดยอบ กูญา มือญือมัฮ กะ ญา. 12ลือปัซ อีตู     ลูมอฮ ซือมียา ปานัย     กูญา ตือลีนา มีปี     ดืองัยํ ลาฆู ปรีงัจ กะ กูญา     ตีเมา บรี กูญา บาลิ ปี ดาปัจ ราฌา เฮโรด เลอ. กะฆีเตอ     กูญา บาลิ กะ นังฆรี นะ กูญา     ปี กะ ฌาลัด อาซิก. 13ตานา ลูมอฮ ซือมียา ปานัย ปี ดัฮ     ลีฮัจ เลอ     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     ญา ปลีฮัจ กะ โยเซบ เดะ ลาฆู มีปี     มือญาเระ จะ     "บีกัซ เลอ. บาวา นานะ ดือมิ     ฌางัน มะ เดะ ญา     ลารี ปี กะ นังฆรี อียิบ. ดูโดะ นาตี เปะ อีตู     ตือดะ กู นะ จาเระ ซือกาลี ปูลัก. กรานา-จะ     ราฌา เฮโรด นะ ซารี นานะ ดือมิ อีนี     บีดา นะ บูนอฮ ญา บูวัก." ญา จะ. 14กะฆีเตอ     มาลับ อีตู     โยเซบ บีกัซ     บาวา นานะ ดือมิ     ฌางัน มะ เดะ ญา     บือปี กะ นังฆรี อียิบ. 15กูญา ดูโดะ เปะ อีตู     ตือดะ ราฌา เฮโรด มาตี ดัฮ     บีดา นะ ฌาดี รือมัก     บือกะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู ญา บรี ซือมียา ตูโดฮ มือเลา ดูลู จะ "กู บลาโลก นานะ นะ กู     บรี ตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ." 16ตานา ราฌา เฮโรด ลีฮัจ จะ     ลูมอฮ ซือมียา ปานัย อีตู     กูญา ตีปู ญา     ญา โปด     มูซัยํ โตระ. ญา ซูโรฮ ซือมียา ปี กะ ตูโปะ เบดเลเฮม     ปี กะ ตูโปะ ปิกดาปิก ซามา     บรี กูญา ปี บูนอฮ โกะ นานะ กีลากี ซือมูฮา     ตะเดะ ดูวา ตาโฮด ตูโรด มาแรฮ     บือกะ วะตู นู ญา บือเลฮ ตาฮู เดะ ลูมอฮ ซือมียา ปานัย. 17วะตู อีตู     ฌาดี รือมัก ดัฮ     บือกะ ปือมือเลา นู เยเรมี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด บือเลฮ มือเลา จะ 18"เดะ ตูโปะ รามา อาดา ซูวารา ซือมียา มือนาแงฮ     บือปาโตด บาญะ. นีบีนี ราเชน เตอ     ญา มือนาแงฮ     กรานา ลูมอฮ นานะ นะ ญา. ญา ตีเมา นะ บรี ซาปา ปูโฌะ ญา     กรานา โกะ นานะ อีตู     ฮอย ดัฮ เลอ." ญา จะ. 19ตานา ราฌา เฮโรด มาตี ดัฮ     ลีฮัจ เลอ     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ปลีฮัจ กะ โยเซบ เดะ ลาฆู มีปี     เดะ นังฆรี อียิบ 20มือเลา จะ     "บีกัซ เลอ. บาวา นานะ ดือมิ     ฌางัน มะ เดะ ญา     ตรือเบะ ปี กะ นังฆรี อิซราเอน เลอ. กรานา โกะ ซือมียา นู นะ บูนอฮ นานะ ดือมิ เตอ     กูญา มาตี ดัฮ." ญา จะ. 21กะฆีเตอ     โยเซบ ญา บีกัซ     ญา บาวา นานะ ดือมิ     ฌางัน มะ เดะ ญา     บือปี กะ นังฆรี อิซราเอน. 22ตานา โยเซบ ดืองัยํ จะ     อาเคเลา ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี ยูเดีย     ฆาตี เฮโรด     อาโปก เดะ ญา เตอ     ญา ตาโกจ นะ ปี โซะ อีตู เลอ. ตานา ญา มีปี     ฌาดี ลาฆู ปรีงัจ กะ ญา เตอ     ญา ลาลู ปี กะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี. 23ญา ปี ดูโดะ     เดะ ตูโปะ นาซาเรด. กะฆีนี     ฌาดี รือมัก ดัฮ     บือกะ ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู บือเลฮ มือเลา จะ     กูญา นะ บลาโลก ซือมียา อีตู จะ     อูรัก นาซาเรด เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\