มัดทัย 20

1เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา นะ ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา ตูฮัด กือโบด ซืออูรัก     นู ตรือเบะ ปี กัยํ-มูกัยํ_บีดา นะ อูปัฮ ซือมียา     ปี บือกรือฌา     เดะ กือโบด บูวัฮ อางุน นะ ญา. 2ญา ซาโงะ ฌางัน กูญา จะ     นะ บรี รือฆา อูปัฮ     ซืออารี ซา รีเงะ.กะฆีเตอ ญา ซูโรฮ กูญา ปี กรือฌา เดะ กือโบด นะ ญา. 3"วะตู ปูโกยํ ซือมีลัด เตอ     ญา ตรือเบะ ปี ปูลัก กะ ปาฌะ อีกัด_ญา ลีฮัจ อาดา ลูมอฮ ซือมียา ซือตืองัฮ บือดีรี โซะ อีตู     ฮอย กรือฌา. 4กะฆีเตอ ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     'ปี เลอ กาเญา_บือกรือฌา เดะ กือโบด นะ กู. กู นะ บรี รือฆา อูปัฮ นู กือนา เลอ.'กะฆีเตอ กูญา ปาคัจ ปี ดัฮ. 5"เดะ วะตู ตืองัฮ อารี เตอ     เดะ ปูโกยํ ตีฆา โปด     ญา ปี บูวัจ กะฆีเตอ ปูลัก. 6เดะ วะตู ปูโกยํ ลีมา     ญา ปี กะ ปาฌะ อีกัด ปูลัก_ดาปัจ ซือมียา อาซิก ซือตืองัฮ บือดีรี โซะ อีตู. ญา ตาญา กูญา จะ     'บูวัจ นามา ปะ_กาเญา บือดีรี ปัจ อีนี ซืออารี บูลัจ? กาเญา ฮอย กรือฌา เฆอ?' 7กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     'ฮอย ซาปา อูปัฮ กามี เลอ.'กะฆีเตอ ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     'โฌฮ     ปี บือกรือฌา เดะ กือโบด นะ กู.' 8"วะตู รอจ มาลับ ดัฮ     ตูฮัด กือโบด มือเลา ฌางัน กือปาลา กรือฌา นะ ญา จะ_'กือนา บลาโลก โกะ ซือมียา บือกรือฌา มาแรฮ     บายัยํ รือฆา อูปัฮ นะ กูญา เลอ.กือนา ฮึนตะ เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู มาแรฮ กรือฌา โซะ บลากัก เตอ     บายัยํ ซือรูโลยํ_ตือดะ รอจ กะ ลูมอฮ ซือมียา นู มาแรฮ วะตู ลามูลา เลอ.' ญา จะ. 9วะตู โกะ ซือมียา นู บือกรือฌา ตะเดะ ปูโกยํ ลีมา มาแรฮ ดัฮ     ญา บรี กะ กูญา_ซืออูรัก ซา รีเงะ. 10วะตู โกะ ซือมียา นู บือกรือฌา ตะเดะ ลามูลา มาแรฮ ดัฮ     กูญา อีงัจ จะ_กูญา นะ ซาโมจ ลือเบฮ. ตาปี กูญา ฌูฆา ซาโมจ ซืออูรัก แนฮ ซา รีเงะ เลอ. 11ตานา ซาโมจ ดัฮ     กูญา ฮึนตะ บือซูงุจ กะ ตูฮัด กือโบด 12มือเลา จะ     'ลูมอฮ นู มาแรฮ เดะ บลากัก อีนี     บือกรือฌา แนฮ ซา ฌับ เตอ.กามี บือเลฮ ตาฮัด ลาวัด บือกรือฌา     เดะ มาตาอารี นู ฮางัจ โตระ     ซืออารี บูลัจ เลอ.ตาปี เกา บรี รือฆา อูปัฮ กะ กูญา     ซามา บายา ฌางัน กามี เลอ.' 13"ตาปี ตูฮัด กือโบด ตีกัฮ กะ ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กูญา จะ     'กาวัด เออ_กู เตด บือเลฮ กีจอฮ เกา เลอ. เกา ซาโงะ ฌางัน กู จะ     ซืออารี ซา รีเงะ     บูกัด เฆอ? 14อาเมด รือฆา อูปัฮ นะ เกา     ปี เลอ. กู ตือตู ดัฮ_นะ บายัยํ กะ ซือมียา นู มาแรฮ เดะ บลากัก อีนี     ซามา บายา ฌางัน เกา เลอ. 15กู นะ ซูโรฮ ดูเวะ นะ กู     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู     เตด บือเลฮ เฆอ?นู กู ฮาตี บาฌิ     บูวัจ บรี มาตา นะ เกา ฮาลูบา เฆอ?' ญา จะ." 16กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "กะฆีเตอ_ซือมียา โซะ ฮูโฌก นะ ปี ดูโดะ โซะ ปรือดู เตอ_ซือมียา โซะ ปรือดู นะ ปี ดูโดะ โซะ ฮูโฌก เลอ." ญา จะ. 17ตานา เยซู ตืองัฮ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ญา บาวา โกะ มูเระ นะ ญา_ดูวา-บือลัซ อูรัก     บือปี ซา กูญา     ญา มือเลา ฌางัน กูญา เดะ ตืองัฮ ฌาลัด จะ 18"ลีฮัจ เลอ     กีตา ตืองัฮ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม.กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ กือนา อาตัจ บรี     กะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ_ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ.โกะ ลูมอฮ กูญา อีตู นะ กรัจ ฮูโกบ กู     บรี กือนา บูนอฮ มาตี เลอ. 19กะฆีเตอ     กูญา นะ อาตัจ กู     บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก.กูญา อีตู นะ อาฆัฮ-ฆือละ กะ กู     นะ รือเปะ กู_นะ กาจิก กู บรี มาตี เดะ กายู ปลีตัก เลอ. ตาปี รอจ กะ อารี ตีฆา เตอ_กู นะ กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ." เยซู ญา จะ. 20ลือปัซ อีตู     บีนี นะ เซเบดี ฌางัน นานะ นะ ญา ดูวา บราดี     กูญา ตีฆา อูรัก มาแรฮ มียา เยซู.นีบีนี อีตู ตือมะ มือญือมัฮ กะ เยซู     มีตา ซา ลาฆู เดะ ญา. 21เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เกา ซูกา ลาฆู นามา เลอ?"นีบีนี อีตู มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กาลา เกา นะ มาแรฮ บือกะ ราฌา นู บือซัยํ เตอ_มีตา บรี นานะ นะ กู ดูวา อูรัก อีนี     นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน เกา     โซะ กานัน ซา_โซะ กีรี ซา เลอ." 22ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ ซือมียา ดูวา อูรัก อีตู จะ     "นู กาเญา มีตา กะฆีเตอ_กาเญา เตด ตาฮู อารัฮ เลอ. ลาฆู ซูซัฮ นู ซือรูปา เจาะ นู กู นะ โอะ เตอ_กาเญา นะ โอะ ฌูฆา     บือเลฮ เฆอ?" กูญา กือดูวา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "บือเลฮ ฌูฆา เลอ." 23กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา ดูวา อูรัก จะ     "เจาะ นะ กู เตอ_กาเญา นะ โอะ ซูโงฮ เลอ. ตาปี นู นะ ดูโดะ โซะ กานัน นะ กู     โซะ กีรี นะ กู เตอ_กู นะ บรี เตด บือเลฮ เลอ. ตือปัจ ดูโดะ อีตู เตอ     อาโปก นะ กู ญา ซียะ ตาโรฮ ดัฮ_บีดา โกะ ซือมียา นู ญา ปีเลฮ ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 24โกะ มูเระ นู ซือปูโลฮ อูรัก เตอ     ตานา ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ_กูญา บราซา รีเซา-ฮาตี กะ ซือมียา ดูวา บราดี อีตู. 25ตาปี เยซู บลาโลก กูญา ซือมูฮา มาแรฮ     มือเลา ฌางัน กูญา จะ_"กาเญา ตาฮู จะ     โกะ กือปาลา นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก กูญา ปรือกัด ลูมอฮ กูญา_บือกะ ฌาดี ราฌา เตอ. โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ โปด_กูญา อาดา มือฆัฮ นะ ฮูโกบ ลูมอฮ กูญา ฌูฆา เลอ. 26ตาปี โซะ ลูมอฮ กาเญา     ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ.ซือมียา ดีฮา นู นะ ฌาดี บือซัยํ     เดะ ลูมอฮ กาเญา เตอ_ญา กือนา ฌาดี ซือมียา มือนูโลก นะ กาเญา เลอ. 27ซือมียา ดีฮา นู นะ ฌาดี กือปาลา เดะ ลูมอฮ กาเญา_ญา กือนา ฌาดี ปราโซฮ นะ กาเญา เลอ. 28ซือรูปา บือกะ กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู มาแรฮ ดัฮ_บูกัด นะ บรี โกะ ซือมียา บือกรือฌา มือนูโลก กู     ตาปี กู มาแรฮ ดัฮ_นะ บือกรือฌา มือนูโลก กูญา เตอ เลอ     นะ ซรัฮ ญาวา นะ กู_ฌาดี รือฆา ตือบุซ โกะ ซือมียา บาญะ     บรี ลือปัซ." เยซู ญา จะ. 29ลือปัซ อีตู     ตานา เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา_ตืองัฮ ตรือเบะ เดะ นังฆรี เยริโค     อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ตูโรจ กะ ญา ปี. 30ลีฮัจ เลอ     อาดา ซือมียา มาตา บูตา ดูวา อูรัก     ดูโดะ เดะ บีดิก ฌาลัด.ตานา กูญา ดูวา อูรัก ดืองัยํ จะ     นู เยซู ตืองัฮ ฌาลัด ลาลู ปี     กูญา บือซูระ จะ_"ตูฮัด     นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     จีฮัด กะ กามี เลอ." 31ตาปี ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อูจะ กะ กูญา     ซูโรฮ บรี กูญา ซืองะ.ตาปี กูญา ดูวา อูรัก ดรัซ บือซูระ ลาฆี จะ "ตูฮัด     นานะ นะ ดาวิด เออ_ตือจีฮัด กะ กามี เลอ." 32กะฆีเตอ     เยซู ญา บราดู     บลาโลก กูญา ดูวา อูรัก มาแรฮ     ตาญา กูญา จะ_"กาเญา นะ บรี กู บูวัจ ลาฆู นามา บีดา กาเญา เลอ?" 33กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ "ตูฮัด เออ     ตูโลก บรี มาตา นะ กามี_ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ เลอ." 34กะฆีเตอ     เยซู ตือจีฮัด กะ กูญา ดูวา อูรัก     ญา ปือเตาะ บีฌี มาตา นะ กูญา.ดัดดัด อีตู     กูญา ดูวา อูรัก บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ     กูญา ตูโรจ ปี กะ เยซู ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\