มัดทัย 21

1กะฆีเตอ     กูญา อีตู มาแรฮ ดาปิก กะ นังฆรี เยรูซาเลม     รอจ กะ ตูโปะ เบดฟายี_เดะ บูเกะ กือดูโนด ดัฮ. วะตู อีตู เยซู ซูโรฮ มูเระ ดูวา อูรัก ปี ดูลู 2ปือซัด กะ กูญา จะ     "มาโซะ เลอ     กะ ตูโปะ โซะ ฮึลด อีตู. ดัดดัด กาเญานะ ดาปัจ กูดา ซืออีโกยํ นู กือนา อีกัจ ดัฮ     ฌางัน อานะ นะ ญา ซามา. อูฆัย เลอ     อีเระ มาแรฮ กะ กู. 3กะ ซือมียา ดีฮา มือเลา นามา ฌางัน กาเญา     กาเญา กือนา ตีกัฮ จะ_'ซาเบะ ตูฮัด นะ อาเมด ซูโรฮ เลอ'. ดัดดัด ญา นะ มือเลา จะ     'บือปี เลอ'. 4ลาฆู อีนี บือฌาดี ดัฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี รือมัก_ตูโรจ บือกะ ปือมือเลา นะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู บือเลฮ มือเลากาลา ดูลู จะ 5"กือนา มือญาเระ เลอ     กะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี ซีโอน จะ ลีฮัจ เลอ     ราฌา นะ กาเญา ตืองัฮ มาแรฮ กะ กาเญา ดัฮ ญา เลอ     ฮาตี บือแฌะ     ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา ซืออีโกยํ เดะ อาตัซ อานะ กูดา ซืออีโกยํ เลอ." 6กะฆีเตอ     มูเระ ดูวา อูรัก อีตู ปี ดัฮ     บูวัจ ตูโรจ บือกะ ปือมือซัด นะ เยซู เตอ. 7กูญา อีเระ กูดา     ฌางัน อานะ นะ ญา     บือมาแรฮ ซามา_กูญา บอฮ บาฌู นะ กูญา     อาปัยํ เดะ อาตัซ บลากัก กูดา     ฌางัน อานะ กูดา.กะฆีเตอ เยซู ญาแญะ ดูโดะ เดะ อาตัซ. 8โซะ ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ เตอ     กูญา อาปัยํ บาฌู นะ กูญา เดะ ฌาลัด.ลูมอฮ ซือมียา อาซิกๆ ซือตืองัฮ     กรัจ รือบา ดาฮัด กายู มาแรฮ     อาปัยํ เดะ ฌาลัด. 9อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปี โซะ ฮึลด ญา ซือตืองัฮ     โซะ บลากัก ซือตืองัฮ.กูญา บือซูระ บูริ มือเลา จะ " โฮซันนา ปูฌี เลอ     กะ นานะ นะ ราฌา ดาวิด. ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู มาแรฮ เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. โฮซันนา_ปูฌี เลอ     กะ ตูฮัด นู ตีงี เดะ อาตัซ ซูโงฮ." 10ตานา เยซู มาโซะ กะ นังฆรี เยรูซาเลม_ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี ฆาโดฮ-ฮาตี ซูโงฮ     มือเลา จะ_"ซือมียา อีนี ฌาดี ซาปา เลอ?" 11โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซีงี ตีกัฮ จะ     "นี เลอ ฌาดี เยซู     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูโปะ นาซาเรด_เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี." 12กะฆีเตอ เยซู ญา มาโซะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด.อาดา ลูมอฮ ซือมียา ฌูวัน บารัก     บือลี บารัก เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ.โกะ ซือมียา อีตู     เยซู โปรฮ ฮาบิฮ. ปาปัด โตะ นะ ซือมียา ฮูโระ ดูเวะ_ญา บือจือเกาะ บูวัก ดัฮ. ตือปัจ ดูโดะ นะ ซือมียา ฌูวัน บูโรก ปาตี โปด_ญา บือจือเกาะ บูวัก ฌูฆา. 13ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'รูมัฮ นะ กู เตอ     นะ กือนา บลาโลก จะ     รูมัฮ ตือปัจ บือซาโวจ กะ ตูฮัด.' ตาปี กาเญา บูวัจ บรี ฌาดี บือกะ ซารัก ลูมอฮ อูรัก ปือญามุน เลอ." เยซู ญา จะ. 14อาดา ซือมียา มาตา บูตา ซือตืองัฮ     ซือมียา จาเปะ ซือตืองัฮ_กูญา มาแรฮ มียา เยซู     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ญา บือบือลา กูญา บรี ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 15ตาปี โซะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ_ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ตานา กูญา ลีฮัจ บือนา นู ปือและ ซูโงฮ     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ ดัฮ_ตานา กูญา ดืองัยํ โกะ นานะ บือซูระ     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     มือเลา จะ     "โฮซันนา_ปูฌี กะ นานะ นะ ราฌา ดาวิด เลอ"     กะฆีเตอ     กูญา อีตู มูซัยํ โตระ. 16กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "เกา ดืองัยํ ดัฮ เฆอ     จะ_โกะ นานะ มือเลา กะฮามี เลอ?" เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ดืองัยํ ดัฮ. กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ     ซูรัจปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 'เกา บูวัจ บรี มูโลจ นะ โกะ นานะ ฌางัน โกะ นานะ มิดือมิ     ปานัย ปูฌี กะ เกา_บาฌิ ซูโงฮ เลอ.' ?" 17กะฆีเตอ เยซู ตีงัน กูญา     ญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม_ปี ดูโดะ เดะ ตูโปะ เบดทานี ดัฮ. 18จรัฮ ปาฆี     ตานา เยซู ตืองัฮ บาลิ ปี กะ นังฆรี     ญา ลาปัยํ ดัฮ เลอ. 19เดะ บีดิก ฌาลัด     ญา ลีฮัจ อาดา ปูโฮด กรายา-บูดี ซา ปูโฮด.กะฆีเตอ ญา มาโซะ ปี ดาปิก     ลีฮัจ จะ     ปูโฮด อีตู ฮอย บูวัฮ นามา โปด_อาดา ซา ดาโวด. กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ ปูโฮด อีตู จะ     "ตะเดะ อีนี ปี_เกา ฌางัน นะ บือบูวัฮ ลาลู     ซือมาญัก-รอจ เลอ." ดัดดัด     ปูโฮด อีตู ลายู ตูโฮยํ ดัฮ. 20โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา ลีฮัจ บือฆารี ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ_ตาญา จะ     "กะฮามี เลอ     นู ปูโฮด กรายา-บูดี อีนี     ลายู ตูโฮยํ ดัดดัด กะฆีนี ดัฮ?" 21เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ_กะ กาเญา ปือจายา     ฮอย เตด บรูบัฮ-ฮาตี เตอ_กาเญา นะ บือเลฮ บูวัจ ซือรูปา กู บูวัจ ดัฮ     ฌางัน ปูโฮด กายู อีนี.ตาปี ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     กาเญา นะ บือเลฮ ปือซัด กะ บูเกะ อีนี จะ_'กือนา อาเกะ ปี     บือตาลับ เดะ ลาโวจ เลอ'     นะ ฌาดี กะฆีเตอ ดัฮ. 22วะตู กาเญา บือซาโวจ มีตา ลาฆู นามาๆ เตอ     กะ กาเญา ปือจายา ดัฮ_กาเญา นะ บือเลฮ ลาฆู อีตู เลอ." 23วะตู เยซู มาโซะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ตืองัฮ อาฌัยํ ลูมอฮ ซือมียา เตอ_โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา_กูญา ปาคัจ มาแรฮ ตาญา ญา จะ     "เกา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา?จะ     ซาปา บือเลฮ บรี กะ เกา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี เลอ?" 24เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู นะ ตาญา กาเญา ซา ลาฆู ฌูฆา เลอ.กะ กาเญา ตีกัฮ กะ กู กือนา ดัฮ     กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา ฌูฆา จะ_กู บูวัจ ลาฆู กะฆีนี ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา เลอ. 25นู โยฮัน บรี โกะ ซือมียา ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ฌาดี ลาฆู ดาตัก ปัจ ดีฮา? ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     เฆอ-จะ_ดาตัก เดะ โกะ อูมัจ-ซือมียา?" กูญา บือตือฆัฮ ซามา กูญา จะ     "ดัฮ กีตา จะ     'ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ'_ญา นะ ตาญา กีตา จะ     'ซาเบะ นามา     กาเญา เตด บือเลฮ ปือจายา กะ โยฮัน เลอ?' 26ตาปี ดัฮ กีตา มือเลา จะ     'ดาตัก เดะ โกะ อูมัจ-ซือมียา'_กีตา ตาโกจ เดะ โกะ ซือมียา บาญะ     กรานา-จะ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา กีรา จะ_โยฮัน ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด." 27กะฆีเตอ     กูญา มือเลา จะ     "กามี เตด ตาฮู เลอ." เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กะฆีเตอ     กู โปด     เตด มือญาเระ กะ กาเญา ฌูฆา_จะ     ลาฆู กู บูวัจ กะฆีนี     บูวัจ ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา." 28เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "กาเญา กีรา กะฮามี? ซือมียา ซืออูรัก_อาดา นานะ กีลากี ดูวา บราดี     ญา ปี มียา นานะ ซูโลก     มือเลา จะ     'นานะ เออ_อารี อีนี เกา กือนา ปี กรือฌา     เดะ กือโบด บูวัฮ อางุน เลอ.' 29นานะ ซูโลก ตีกัฮ กะ ปะ เดะ ญา จะ     'กู ตีเมา นะ ปี.' ตาปี เดะ บลากัก_ญา บราเลฮ-ฮาตี     ญา ปี ดัฮ. 30ซือมียา อีตู ปี มียา นานะ นู อาดี ปูลัก     มือเลา ฌางัน ญา ซือรูปา ซีงี.นานะ อีตู ตีกัฮ จะ     'ปะ เออ     กู นะ ปี'     ตาปี ญา เตด บือเลฮ ปี ดัฮ. 31นานะ นู ดีฮา เลอ     นู บูวัจ ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ อาโปก เดะ ญา?"เยซู ญา จะ. กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "นานะ นู ซูโลก เลอ." กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ_โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน ฌางัน โกะ นีบีนี ฌาลัก เตอ     กูญา นะ มาโซะ กะลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือบือลา ฌาดี ราฌา ดูลู เดะ กาเญา เลอ. 32กรานา โยฮัน มาแรฮ ซารี กาเญา ดัฮ     บีดา นะ อาฌัยํ ฌาลัด นู บาฌิ-ตือปัจ เตอ_ตาปี กาเญา เตด บือเลฮ ปือจายา กะ ญา. ตาปี โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน_โกะ นีบีนี ฌาลัก โปด     กูญา ปือจายา กะ ญา ดัฮ.มีเซ-จะ กาเญา ลีฮัจ บือฆารี ลาฆู อีตู ดัฮ     ตาปี เดะ บลากัก_กาเญา เตด บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี     เตด บือเลฮ ปือจายา กะ ญา ดัฮ." เยซู ญา จะ. 33เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "มือนีงัย เลอ     ลาฆู จรือตา อาฌัยํ ซา ลาฆู ปูลัก.อาดา ซือมียา ซืออูรัก นู บูวัจ กือโบด     ตานัม ปูโฮด อางุน. ญา บูวัจ ปาฆัยํ กือลีลิก.ญา กาลี ตือลาฆา กาจะ บูวัฮ อางุน. ญา อาเกะ ดาเงา ตีงี     บีดา นะ ตูงู กือโบด.กะฆีเตอ     ญา บรี โกะ ซือมียา กรือฌา กือโบด ซีวา     ตาปี อีซี ญา เตอ_ปี กะ นังฆรี อาซิก. 34ตานา ฆามะ นะ รอจ วะตู บือบูวัฮ ดัฮ     ญา ซูโรฮ ปราโซฮ ซือตืองัฮ_ปี มียา โกะ ซือมียา นู ซีวา กือโบด     บรี ปูงอจ ฮาบด นะ ญา     เดะ โกะ บูวัฮ อางุน. 35ตาปี โกะ ซือมียา ซีวา กือโบด อีตู     กูญา รีฆะ ปราโซฮ นะ ญา     กาเตาะ ซืออูรัก_บูนอฮ ซืออูรัก     ลีปัยํ บาตู บรี มาตี ซืออูรัก. 36ซือกาลี ลาฆี ญา ซูโรฮ ปราโซฮ อาซิก ซือตืองัฮ ปี     บาญะ เดะ ดูลู ปูลัก.ซือมียา ซีวา กือโบด บูวัจ กะ กูญา อีนี     ซือรูปา บือเลฮ บูวัจ กะ โกะ ซือมียา ลามูลา. 37เดะ บลากัก ญา ซูโรฮ อีซี นานะ นะ ญา ปี. ญา กีรา จะ_'ซูโงฮ กูญา นะ ตูเฮะ กะ นานะ นะ กู.' 38ตาปี โกะ ซือมียา ซีวา กือโบด เตอ     ตานา บือฆารี นานะ นะ ตูฮัด กือโบด ดัฮ_กูญา มือเลา ซามา กูญา จะ     'ญา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด กือโบด_นู นะ ซาโมจ ปือซากา. โฌฮ     บรี กีตา บูนอฮ ญา บูวัก. กะฆีเตอ_กีตา นะ บือเลฮ ปือซากา นะ ญา เลอ.' 39กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ รีฆะ ญา     ตูละ บือตรือเบะ กะ โซะ ลูวัยํ กือโบด_กูญา บูนอฮ ญา มาตี ดัฮ." 40กะฆีเตอ เยซู ตาญา กูญา จะ     "กาลา ตูฮัด กือโบด บาลิ มาแรฮ ดัฮ_ญา นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน โกะ ซือมียา ซีวา กือโบด อีตู?" 41กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ญา นะ บูนอฮ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ อีตู     บรี มาตี ซูซัฮ.ญา นะ อาเมด กือโบด นะ ญา     บรี กะ ซือมียา อาซิก ซีวา ปูลัก เลอ_ฌาดี ซือมียา นู นะ บรี ฮาบด กะ ญา     วะตู มูเซด บือบูวัฮ ดัฮ." 42เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ     เดะ ซูรัจปือมือเลา นะ ตูฮัด     อาดา นู จะ 'บาตู บือซัยํ     นู ตูกัก กรือฌา รูมัฮ ตีงัน บูวัก ดัฮ บาตู อีตู เลอ     ปาเระ มาแรฮ ฌาดี บาตู กือปาลา ซาฆี ดัฮ. ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     นู บือเลฮ บูวัจ กะฆีนี. กีตา ลีฮัจ จะ     ฌาดี ลาฆู บาฌิ ซูโงฮ เลอ.' ญา จะ. 43"กรานา กะฆีเตอ เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     นู กาเญา ฌาดี ลูมอฮซือมียา นะ ตูฮัด เตอ     นะ กือนา อาเมด ปาเระ เดะ กาเญา ดัฮ.ตูฮัด นะ อาเกะ บรี กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา_ฌาดี ซือมียา นู นะ บือตามัฮ บูวัฮ นู ปาโตจ เลอ. 44[ซือมียา ดีฮา นู รือบัฮ ตือกัด บาตู อีนี     นะ กือนา ปือจัฮ-บือลัฮ ดัฮ_ตาปี ดัฮ บาตู อีตู นะ ฆูโฆยํ ตือกัด ซือมียา ดีฮา     ซือมียา อีตู เลอ_นะ ฮาโจยํ ปี ฮาบิฮ ดัฮ.]. "เยซู ญา จะ. 45ตานา ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ฌางัน โกะ ลูมอฮ ฟาริซี_ดืองัยํ ลาฆู นู เยซู จรือตา อาฌัยํ ดัฮ     กูญา ลีฮัจ จะ_เยซู บือเลฮ มือเลา จรือตา กะฆีเตอ     กียัซ กะ กูญา ตะอาซิก. 46ตาปี กาลา กูญา กูวาซา นะ รีฆะ ญา     กูญา ตาโกจ เดะ โกะ ซือมียา บาญะ_ซาเบะ โกะ ซือมียา บาญะ อีตู กีรา จะ_เยซู ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซืออูรัก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\