มัดทัย 22

1เยซู มือเลา จรือตา     อาฌัยํ กูญา ซือกาลี ลาฆี จะ 2"นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ญา ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา ราฌา ซืออูรัก     นู นะ บูวัจ ลาฆู มือนีกัฮ_บีดา นานะ กีลากี นะ ญา. 3ญา ซูโรฮ โกะ ปราโซฮ นะ ญา     ปี ตูโรจ โกะ ซือมียา นู ญา บลาโลก ดัฮ_บรี มาแรฮ บือฮีโปด มากัด บือซามา     ตาปี กูญา อีตู ตีเมา นะ มาแรฮ. 4ซือกาลี ลาฆี ราฌา ซูโรฮ โกะ ปราโซฮ นู อาซิก ปี     ปือซัด กะ กูญา จะ_'ปี เลอ     ตูโรจ กะ โกะ ซือมียา นู กู บลาโลก ดัฮ     มือเลา จะ     ลีฮัจ เลอ_โกะ ซือบารัก มากัด ซือมูฮา     กู บือเลฮ ซียะ ตาโรฮ ฆือนะ ดัฮ     ลูมอฮ ลือมู นะ กู_ลูมอฮ อานะ ลือมู นู ลือมะ นะ กู     บูนอฮ ดัฮ. ราตา ฌือแนฮ     ซียะ ตาโรฮ ดัฮ.โฌฮ เลอ     มาแรฮ กะ ลาฆู มือนีกัฮ อีนี.' 5"ตาปี กูญา อีตู เตด ปือดูลี ลาลู     กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ ปี ซิกมาซิก.นู ซา ญา ปี กะ บือนัก     นู ซา ปี กะ ปาฌะ อีกัด. 6โกะ ซือมียา ฆีลาฆี โปด     กูญา รีฆะ ปราโซฮ นะ ราฌา     กาเตาะ กูญา_บูนอฮ กูญา ดัฮ. 7กะฆีเตอ     ราฌา ญา มูซัยํ โตระ     ญา ซูโรฮ ลูมอฮ ตาฮัน นะ ญา ปี_บูนอฮ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ฌาฮัจ อีตู     จูโจฮ บรี ปือลัฮ     ฮาบิฮ ซือนังฆรี นะ กูญา. 8กะฆีเตอ     ราฌา มือเลา ฌางัน ปราโซฮ นะ ญา จะ_'ลาฆู มือนีกัฮ ซียะ ตาโรฮ ดัฮ เลอ     ตาปี โกะ ซือมียา นู กู บลาโลก ดัฮ_เตด บือฆูนา เลอ. 9กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ปี กะ ตือปัจ ฌาลัด จีปัก     เดะ โกะ ฌาลัด บือซัยํ_ดาปัจ ซือมียา ดีฮา     บลาโลก กูญา มาแรฮ กะ ลาฆู มือนีกัฮ เลอ.' 10กะฆีเตอ     ลูมอฮ ปราโซฮ อีตู ตรือเบะ ปี กะ โซะ ฌาลัด ราตาๆ_ดาปัจ ซือมียา ดีฮา     ซือมียา ฌาฮัจ     เฆอ-จะ     ซือมียา บาฌิ โปด     ปือมุน กูญา ซือมูฮา_บาวา มาแรฮ กะ ลาฆู มือนีกัฮ เลอ. กะฆีเตอ     ตือปัจ มือนีกัฮ อีตู_อาดา ซือมียา บาญะ ปือนอฮ ดัฮ. 11"ตาปี กาลา ราฌา มาแรฮ     นะ บือดาปัจ ลูมอฮ ซือมียา นู บือฮีโปด เตอ_ญา ลีฮัจ บือฆารี ซือมียา ซืออูรัก     นู เตด บือเลฮ ปากัย กาเยด บาฌู_นู บือฆูนา ฌางัน ลาฆู มือนีกัฮ. 12ราฌา มือเลา ฌางัน ซือมียา อีตู จะ     'กาวัด เออ     กะฮามี เลอ_เกา มาโซะ มาแรฮ ดัฮ_ฮอย เตด ปากัย กาเยด บาฌู นู บือฆูนา ฌางัน ลาฆู มือนีกัฮ เลอ?' ซือมียา อีตู ซืองะ ดัฮ_ญา มือเลา นามา เตด ตรือเบะ เลอ. 13กะฆีเตอ     ราฌา ปือซัด กะ ปราโซฮ นะ ญา จะ     'กือนา อีกัจ ตางัน_อีกัจ กากี นะ ซือมียา อีนี     บาวา ปี ตีงัน บูวัก เดะ โซะ ลูวัยํ     นู กือลับ โตระ.โซะ อีตู กูญา มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี     ซาเกะ โตระ เลอ.' " 14กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "ซือมียา นู กือนา บลาโลก ดัฮ อาดา บาญะ_ตาปี ซือมียา นู กือนา ปีเลฮ     เตด บราปา บาญะ เลอ." 15ลือปัซ อีตู โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ ปี บือกีรา บือซามา     นะ อาเมด ซาลัฮ_เดะ ปือมือเลา นะ เยซู บือเลฮ กะฮามี. 16กูญา ซูโรฮ โกะ มูเระ นะ กูญา ซือตืองัฮ_ฌางัน ลูมอฮ นะ ราฌา เฮโรด ซือตืองัฮ     ปี ซารี เยซู     มือเลา จะ_" บูมอยํ เออ     กามี ตาฮู จะ     เกา เลอ     ซือมียา รือมัก ซูโงฮ.เกา อาฌัยํ โงฮ-ซูโงฮ     ปาซัน ฌาลัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ.เกา เตด ตาโกจ เดะ ซาปา โปด     ซาเบะ เกา เตด ปีเลฮ มูคา ซือมียา ดีฮา เลอ. 17มือญาเระ กะ กามี เลอ     เกา กีรา กะฮามี.นู นะ บายัยํ อาเซน กะ ราฌา ซีซา เตอ_รือมัก ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เฆอ เตด?" 18ตาปี เยซู ญา ตาฮู ดัฮ     นู กูญา ฮาตี ฌาฮัจ     ญา มือเลา จะ_"กาเญา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เตอ     บูวัจ นามา กาเญา ลกลีฮัจ กู? 19กือนา อาเมด ดูเวะ บายัยํ อาเซน บรี กะ กู ลีฮัจ     ซา รีเงะ เลอ." กูญา อาเมด ซา รีเงะ มาแรฮ     บรี กะ ญา. 20เยซู ตาญา กูญา จะ     "รูปา อีนี     ฌาดี รูปา นะ ซาปา? ปือนามา ฆาแรฮ อีนี_ฌาดี นะ ซาปา เลอ?" 21กูญา ตีกัฮ จะ     "นะ ราฌา ซีซา เลอ." กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ซือบารัก นะ ราฌา ซีซา_กือนา มือญือมัฮ กะ ซีซา. ซือบารัก นะ ตูฮัด     กือนา อาเกะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เลอ." 22ตานา กูญา ดืองัยํ กะฆีนี ดัฮ     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี.กะฆีเตอ กูญา ตีงัน เยซู ปี ดัฮ. 23อารี อีตู เตอ     อาดา ลูมอฮ ซะดูซี ซือตืองัฮ มาแรฮ ซารี เยซู.ลูมอฮ ซะดูซี อีตู     กูญา จะ     ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     ฮอย ลาลู.กูญา ตาญา เยซู 24มือเลา จะ     "บูมอยํ เออ     มูซา บือเลฮ มือเลา กาลา นูตู จะ 'ซือมียา ดีฮา นู ฮอย นานะ เตอ     ดัฮ ญา มาตี ดัฮ     อาดี เดะ ญา ซืออูรัก_กือนา ซาโมจ นีบีนี ฌานา อีตู ฌาดี บีนี นะ ญา เตอ     บีดา นะ บือเลฮ นานะ_นู นะ ฌาดี บือแนฮ นะ กากา เดะ ญา.' 25นี เลอ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กามี     อาดา โกะ ดีบราดี ตูโฌฮ อูรัก.นู ซูโลก มือนีกัฮ ดัฮ     ตาปี ญา มาตี ฮอย นานะ. กะฆีเตอ_อาดี เดะ ญา ซาโมจ บีนี นะ กากา     มาแรฮ ฌาดี บีนี นะ ญา. 26ตาปี ลาฆู อีตู ฌาดี กะ อาดี นู ดูวา     อาดี นู ตีฆา     ตือดะ รอจ กะ อาดี นู ตูโฌฮ. 27เดะ บลากัก โกะ ดีบราดี ซือมูฮา     นีบีนี อีตู โปด     ญา มาตี ฌูฆา ดัฮ. 28กะฆีเตอ     ตานา รอจ วะตู นู โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ_นีบีนี อีตู นะ ฌาดี บีนี นะ ซาปา เลอ? กรานา-จะ     กูญา ซือมูฮา ซาโมจ ญา_ฌาดี บีนี นะ กูญา ดัฮ." 29ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กาเญา ซาลัฮ ดัฮ เลอ.ซาเบะ-จะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด กาเญา เตด ตาฮู.นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     กาเญา เตด ตาฮู ฌูฆา. 30กรานา วะตู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เตอ     โกะ ซือมียา เตด มือนีกัฮ ปูลัก_กูญา เตด อาเกะ บรี ฌาดี ลากี บีนี ดัฮ เลอ.ตาปี กูญา นะ ฌาดี ซือรูปา โกะ ฮูลู-บาลัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 31ตาปี ปาซัน ซือมียา มาตี นะ ฮีโดะ ปาเระ เตอ     กาเญา เตด ดือละ บาจา เฆอ_นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ มือเลา จะ 32'กู นี เลอ_ฌาดี ตูฮัด นะ อับราฮัม ตูฮัด นะ อีซัก ตูฮัด นะ ยาโกบ เลอ.' ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา บูกัด ตูฮัด นะ ซือมียา นู ฮาบิฮ มาตี ดัฮ_ตาปี ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ซือมียา นู อาดา ฮีโดะ เลอ." เยซู ญา จะ. 33ตานา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ_นู ญา อาฌัยํ กะฆีนี. 34ตาปี กาลา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ดืองัยํ_นู เยซู ญา บูวัจ บรี โกะ ลูมอฮ ซะดูซี ซืองะ ดัฮ     กูญา บือมุน บือซามา. 35อาดา ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ ตืองัฮ กูญา.ญา อีงัจ นะ ลกลีฮัจ เยซู     ตาญา จะ 36"บูมอยํ เออ     เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ปือมือซัด ตือนอซ ดีฮา เลอ_นู บือซัยํ เดะ กาวัด?" 37เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "นู จะ 'เกา กือนา ซายัก กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ เกา_บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี ซือมูฮา เลอ     บือกะ ญาวา เกา บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา'     บือกะ เกา กีรา บรีงัจ บือเลฮ ซือมูฮา ฌูฆา เลอ. 38ปือมือซัด ตือนอซ อีนี เลอ     ฌาดี ปือมือซัด นู ลามูลา     นู บือซัยํ เดะ กาวัด. 39ปือมือซัด ตือนอซ นู ดูวา โปด     ซือรูปา     นู จะ 'เกา กือนา ซายัก กะ กาวัด     ซือรูปา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ.' 40ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ซือมูฮา_ฌางัน ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา_อาดา เดะ ดูวา ตือนอซ อีนี     ฆือนะ ดัฮ." เยซู ญา จะ. 41ตานา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี อาดา บือมุน บือซามา     เยซู ตาญา กูญา จะ 42"กาเญา กีรา กะฮามี ปาซัน ราฌา นู บรี ซือลามัจ.ญา ฌาดี บือแนฮ นะ ซาปา เลอ?" กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ญา ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด เลอ." 43เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     บูวัจ นามา เลอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ซูโรฮ ราฌา ดาวิด     บรี ญา บลาโลก ราฌา อีตู จะ     'ตูฮัด'?ญา มือเลา จะ 44'ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     มือเลา ฌางัน ตูฮัด นะ กู จะ     ดูโดะ เลอ     โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ กู     ตือดะ กู นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือตรู นะ เกา     นะ ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ เกา.' ดาวิด ญา จะ. 45กะ ราฌา ดาวิด     บลาโลก ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู จะ     'ตูฮัด' เตอ_ญา นะ ฌาดี บือแนฮ นะ ดาวิด บือเลฮ กะฮามี เลอ?" เยซู ญา จะ. 46ฮอย ซาปา บือเลฮ ตีกัฮ กะ เยซู     แนฮ ซา ปาตัฮ โปด     ฮอย.ตะเดะ อารี อีตู เตอ     ฮอย ซาปา นู บรานี นะ ตาญา เยซู ปูลัก ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\