มัดทัย 23

1ลือปัซ อีตู     เยซู มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ_ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา ซามา     จะ 2"ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี_ซา กูญา เลอ     นู บือเลฮ บลาฌัยํ ยู ปานัย มือญาเระ_ปาซัน โกะ ปือมือซัด ฮูโกบ นะ มูซา. 3กะฆีเตอ ลาฆู นามา นู กูญา ปือซัด กะ กาเญา     กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ เลอ_ตาปี ฌางัน นะ ตูโรจ กะ ปือบูวัจ นะ กูญา เลอ     ซาเบะ กูญา อาฌัยํ ปือมือซัด นะ ตูฮัด_กือนา ดัฮ     ตาปี กูญา ตะอาซิก เตด บูวัจ ตูโรจ เลอ. 4กูญา อีกัจ ซือบารัก บรัจ     นู ตาโงก ปายัฮ โตระ     ตืองะ เดะ อาตัซ ซือมียา_ตาปี โซะ ลูมอฮ กูญา ตะอาซิก     แนฮ ซา ฌารี โปด     ฮอย เตด อาเกะ ลาลู_บีดา นะ ตูโลก กูญา ตาโงก ซือบารัก นู บรัจ อีตู. 5ปือบูวัจ นะ กูญา ซือมูฮา เตอ     กูญา บูวัจ บีดา ซือมียา อาซิก นะ บือฆารี.กูญา อีกัจ ตือนอซ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บูกุซ บือซัยํ     เดะ กือนิง_เดะ ตางัน นะ กูญา เตอ. กูญา บูวัจ รามัย นู ปาญัก     เดะ บีดิก บาฌู ซรือโกะนะ กูญา. 6เดะ ลาฆู มากัด บรามัย เตอ     เดะ รูมัฮ บือมุน โปด_กูญา ซูกา นะ ดูโดะ เดะ ตือปัจ นู บาฌิ เดะ กาวัด. 7กูญา ซูกา บรี โกะ ซือมียา อาเกะ ซือมัฮ กะ กูญา เดะ ปาฌะ อีกัด เตอ_กูญา ซูกา บรี ซือมียา บลาโลก กะ กูญา จะ 'บูมอยํ'. 8ตาปี โซะ กาเญา เตอ     ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา บลาโลก กาเญา จะ 'บูมอยํ' เลอ_ซาเบะ-จะ     กาเญา ซือมูฮา ฌาดี อาดี-บราดี บือซามา     อาดา บูมอยํ แนฮ ซา เลอ. 9กะฆีเตอ ฌูฆา     ฌางัน บรี กาเญา บลาโลก ซือมียา ดีฮา เดะ ดือนียา จะ     'อาโปก'.ซาเบะ กาเญา อาดา อาโปก แนฮ ซา     ญา เลอ     นู ดูโดะ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. 10กะฆีเตอ ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา บลาโลก กาเญา จะ 'กือปาลา' เลอ.กาเญา อาดา กือปาลา แนฮ ซา     ญา เตอ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ เลอ. 11ซือมียา นู บือซัยํ เดะ ลูมอฮ กาเญา     ญา กือนา ฌาดี ซือมียา มือนูโลก นะ กาเญา. 12ซือมียา ดีฮา นู อาเกะ ญาวา ตะอาซิก บรี ตีงี เตอ_ญา ฆาโดฮ กือนา บูวัจ บรี รือนัฮ เลอ. ซือมียา ดีฮา นู มือนูโนะ ญาวา ตะอาซิก เตอ_ญา นะ กือนา อาเกะ บรี ตีงี เลอ." 13"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี. กาเญา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เลอ.ซาเบะ กาเญา ตูโดก ปีตู     ตีเมา บรี โกะ ซือมียา นะ มาโซะ     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียานะ ตูฮัด. ลูมอฮ กาเญา ตะอาซิก โปด     เตด บือเลฮ มาโซะ ฌูฆา เลอ. ซือมียา นู นะ มาโซะ เตอ_กาเญา บลารัก     ตีเมา บรี กูญา นะ มาโซะ ดัฮ. 15"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี. กาเญา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เลอ.กาเญา บือฌาลัด ปี มาแรฮ     โซะ ลาโวจ     โซะ ฮูตัด ราตา_บีดา นะ บาวา ซือมียา ซืออูรัก มาโซะ กะ ลาฆู นะ กาเญา. ตานา ญา มาโซะ ดัฮ_กาเญา บูวัจ บรี ญา ฌาดี ซือมียา บือฆูนา ฌางัน อาปี นอรากา_บาญะ ลือเบฮ เดะ กาเญา ดูวา กาลี. 16"จือลากา เลอ กาเญา     กาเญา ฌาดี อูรัก มาตา บูตา นู ตูโญะ ฌาลัด_บรี กะ ซือมียา อาซิก. กาเญา อาฌัยํ จะ     'กะ ซาปา อาเกะ บาลัย นะ ตูฮัด_มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ     ลาฆู บือซูปัฮ อีตู เตด ฌาดี นามา. ตาปี กะ ญา อาเกะ โกะ มัซ_เดะ บาลัย อีตู     มือเลา บือซูปัฮ     ญา ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ เลอ.' กาเญา จะ. 17กาเญา อูรัก บูดอ     มาตา บูตา เลอ. บือนา นามา นู บือซัยํ ลือเบฮ ลาฆี?มัซ     เฆอ-จะ     บาลัย นะ ตูฮัด     นู บูวัจ บรี มัซ อีตู ฌาดี บารัก นู จรัฮ บาฌิ. 18กาเญา มือเลา ปูลัก จะ_'กะ ซือมียา ดีฮา อาเกะ ตือปัจ มือนืองะ บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด_มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ     ลาฆู บือซูปัฮ อีตู เตด ฌาดี นามา เลอ.ตาปี กะ อาเกะ บารัก มือญือมัฮ     เดะ อาตัซ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ อีตู_มือเลา บือซูปัฮ     ญา กือนา บูวัจ ตูโรจ เลอ.' 19กาเญา มาตา บูตา เลอ. บือนา นามา นู บือซัยํ ลือเบฮ ลาฆี?นู บารัก มือนืองะ เตอ     เฆอ-จะ     นู ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด_นู บูวัจ บรี บารัก อีตู ฌาดี บารัก จรัฮ บาฌิ? 20กะฆีเตอ     ซาปา นู บือซูปัฮ อาเกะ กะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด อีตู เตอ_ญา บือซูปัฮ อาเกะ กะ ตือปัจ อีตู     ฌางัน บารัก ซือมูฮา เดะ อาตัซ ตือปัจ อีตู ฌูฆา. 21ซาปา นู บือซูปัฮ อาเกะ กะ บาลัย นะ ตูฮัด เตอ_ญา บือซูปัฮ อาเกะ กะ บาลัย อีตู     ฌางัน ตูฮัด นู ดูโดะ เดะ บาลัย อีตู เลอ. 22ซาปา นู บือซูปัฮ อาเกะ กะ ลาแงะ โปด_ญา บือซูปัฮ อาเกะ กะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด เตอ     ฌางัน ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ_นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ตือปัจ ดูโดะ อีตู เลอ. 23"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี. กาเญา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เลอ. กรานา-จะ     ปูโจะ รูกู_ฌางัน ปูโจะ ฌือแม ฌางัน กูแญะ เตอ     เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ บรือกัซ_กาเญา อาเกะ บรี กะ ตูฮัด ซา บรือกัซ. ตาปี โกะ ลาฆู นู ซัยํ-บือซัยํ เดะ อีตู_เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เตอ_บือกะ นู กาเญา กือนา ฮาตี รือมัก ฌางัน กาวัด เตอ     กือนา อาดา ฮาตี ตือจีฮัด_ฮาตี ปือจายา เลอ     ลาฆู กะฆีนี     กาเญา บือเลฮ ตีงัน บูวัก ดัฮ.ลาฆู ซัยํ-บือซัยํ กะฆีนี กาเญา ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ เลอ     ตาปี ลาฆู ดือมิ ซีงี_ฌางัน นะ ตีงัน ฌูฆา. 24กาเญา ฌาดี อูรัก มาตา บูตา นู ตูโญะ ฌาลัด บรี กะ ซือมียา อาซิก.กาเญา ซรอก ติอูติ ตรือเบะ เดะ อาเย โอะ     ตาปี ญาวา อูตัยํ โปด_กาเญา ตือลัด ปี ฮาบิฮ ซืออีโกยํ เลอ. 25"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี. กาเญา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เลอ.กาเญา บาโซฮ มาโกะ ฌับ โซะ ลูวัยํ. ตาปี โซะ ดาลับ มาโกะ ฌับ เตอ_ปือนอฮ ปี ฌางัน ลาฆู ฮาลูบา     ซือมาตา ราปัซ อาเมด บารัก นะ กาวัด. 26โอ ลูมอฮ ฟาริซี นู มาตา บูตา เออ     บาโซฮ เลอ     โกะ มาโกะ ฌับ_โซะ ดาลับ ดูลู. กะฆีเตอ เลอ     ญา นะ จรัฮ บาฌิ โซะ ลูวัยํ ฌูฆา ดัฮ. 27"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี. กาเญา เลอ     นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ.กาเญา ซือรูปา กะ ฆูฮา ตานัม บาดัด. โซะ ลูวัยํ ซาปัก กาโปยํ ปูเตฮ     ลีฮัจ บือฆาจะ_ตาปี โซะ ดาลับ เตอ     ปือนอฮ ฌางัน ตูลัก ซือมียา มาตี_ฌางัน บารัก บูโซะ ราตา ฌือแนฮ เลอ. 28กะฆีเตอ ฌูฆา     กาเญา เตอ     โซะ ลูวัยํ โกะ ซือมียา ลีฮัจ กาเญา จะ     บาฌิ-ตือปัจ_ตาปี โซะ ดาลับ     กาเญา ซือมาตา ฮาตี ปีเกาะ     บือดูซา บาญะ เลอ. 29"จือลากา เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี. กาเญา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เลอ.กรานา-จะ กาเญา บูวัจ รูมัฮ ตานัม บาดัด     นู บาฌิ_บีดา โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ_กาเญา ปือตัด รูมัฮ ตานัม บาดัด บรี บือฆาจะ     บีดา โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ. 30กาเญา มือเลา จะ     'ตือกาลา โกะ บีลาแก เตอ     ดัฮ อาดา กามี     ซูโงฮ_กามี เตด บือปาคัจ ฌางัน กูญา     เดะ ลาฆู บูนอฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ อีตู.' 31กะฆีเตอ     กาเญา ซือมูฮา บรี ซะซี จะ_นู กาเญา ตะอาซิก ฌาดี บือแนฮ นะ โกะ ซือมียา_นู บูนอฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด อีตู ดัฮ. 32กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ จูตอ นะ โกะ บีลาแก นะ กาเญา_บรี ปือนอฮ ซูโงฮ เลอ. 33โอ กาเญา เลอ     ลูมอฮ อูลัยํ     ลูมอฮ บักซา อูลัยํ ฌาฮัจ เลอ.ซูโงฮ กาเญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ ปี กะ นอรากา เตอ. กาเญา นะ ลือปัซ กะฮามี เลอ? 34"ซาเบะ กะฆีเตอ     ลีฮัจ เลอ     โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด_ฌางัน โกะ ซือมียา ปานัย อากัน     ฌางัน โกะ ซือมียา นู อาฌัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ_กู นะ ซูโรฮ กูญา มาแรฮ กะ กาเญา. กูญา อีตู ซือตืองัฮ     กาเญา นะ บูนอฮ_ซือตืองัฮ นะ กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เตอ_ซือตืองัฮ กาเญา นะ รือเปะ เดะ รูมัฮ บือมุน นะ กาเญา     นะ ปรือกัด กูญา บรี ลารี_ตรือเบะ เดะ นังฆรี อีนี     ปี กะ นังฆรี อีตู. 35กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ_ปาซัน ดารัฮ นะ ลูมอฮ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     นู กือนา บูนอฮ ดัฮ ราตา เดะ ดือนียา.ตะเดะ ดารัฮ นะ เฮเบน     ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ เตอ     รอจ กะ ดารัฮ นะ ซะคารียา นานะ นะ บาราเคีย     นู ลูมอฮ กาเญา บือเลฮ บูนอฮ ดัฮ เตอ     เดะ จือลัฮ บาลัย นะ ตูฮัด_ฌางัน ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ เตอ_กรานา ดารัฮ นะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู ซือมูฮา เตอ     กาเญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ. 36ซูโงฮ เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ลูมอฮ ซือมียา ฮาดัจ อีนี_นะ กือนา ลาฆู อีนี ซือมูฮา." เยซู ญา จะ. 37เยซู ญา มือเลา ลาฆี จะ     "โอ กาเญา     ลูมอฮ เยรูซาเลม เออ_นู บูนอฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     นู อาเมด บาตู_ลีปัยํ โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ มียา กาเญา. บาญะ กาลี เลอ_กู บือคานะ นะ บือมุน ลูมอฮ กาเญา ตาโรฮ_ซือรูปา อีโนก ฮายับ นู กรด โกะ อานะ นะ ญา     บรี ดูโดะ เดะ บาวัฮ ซายะ_ตาปี กาเญา ตีเมา เลอ. 38ลีฮัจ เลอ     รูมัฮ นะ กาเญา     นะ กือนา บือบียัยํ ดัฮ เลอ. 39กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตะเดะ อีนี ปี_กาเญา นะ ฮอย เตด บือเลฮ ลีฮัจ กู ดัฮ     ตือดะ กาเญา นะ มือเลา จะ 'ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู มาแรฮ เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ.' " เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\