มัดทัย 24

1ตานา เยซู ตรือเบะ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด นะ ปี ปูลัก_โกะ มูเระ นะ ญา มาแรฮ ตูโญะ     บรี ญา ลีฮัจ โกะ รูมัฮ บาตู     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ อีตู. 2ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "รูมัฮ อีนี ซือมูฮา     กาเญา ลีฮัจ ดัฮ_บูกัด เฆอ? ซูโงฮ เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     รูมัฮ อีนี ซือมูฮา_นะ กือนา ปรูโตฮ ฮาบิฮ เตอ. ฮอย บาตู ซือกือโตน โปด_นู นะ บือซูโซด-ซูโซด กะฆีนี เลอ." เยซู ญา จะ. 3ตานา เยซู ดูโดะ เดะ บูเกะ กือดูโนด     โกะ มูเระ มาแรฮ ซารี ญา     ตาญา ญา จะ_"มือญาเระ เลอ     ลาฆู อีนี นะ บือฌาดี กาลา? อาดา ปือนานา นามา     นู นะ บรี ลีฮัจ จะ_รอจ วะตู นู เกา นะ บาลิ มาแรฮ     นู ฮาดัจ อีนี นะ ปือญูดัฮ ฮาบิฮ เลอ?" กูญา จะ. 4เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ_ฌางัน บรี ซาปาๆ บาวา กาเญา     ปี ซือซัจ ฌาลัด เลอ. 5กรานา-จะ อาดา ซือมียา บาญะ     นะ อาเกะ ซือโบจ นามา นะ กู_มาแรฮ มือเลา จะ     'กู นี     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เลอ.'กะฆีเตอ กูญา นะ บาวา โกะ ซือมียา บาญะ     ปี ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ. 6กาเญา นะ ดืองัยํ จะ     อาดา นังฆรี บือปรัก โซะ อีนี     โซะ อีตู เตอ. ฌาฆา เลอ_ตีเมา บรี ฆาโดฮ-ฮาตี     ซาเบะ ฆาโดฮ ฌาดี กะฆีเตอ ดัฮ_ตาปี ฮอย เตด รอจ กะ วะตู ปือญูดัฮ ลาฆี เลอ. 7อาดา ฌูฆา ลูมอฮ อีนี     นะ บลาวัด ฌางัน ลูมอฮ อีตู. นังฆรี โซะ อีนี_นะ บลาวัด ฌางัน นังฆรี โซะ อีตู. บาญะ ซือมียา นะ บือตาฮัด บารัก มากัด.นะ ฌาดี ตานัฮ บรีเงาะ     บาญะ ตือปัจ เลอ. 8ลาฆู อีนี ซือมูฮา     นะ ฌาดี ซือรูปา ลาฆู ลามูลา     เดะ วะตู นู นะ ซูซัฮ โตระ."เยซู ญา จะ. 9"กาลา อีตู     กูญา นะ อาตัจ กาเญา     บรี กือนา ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เลอ_บรี กาเญา นะ กือนา บูนอฮ มาตี. ลูมอฮ บักซา ซือมูฮา นะ บือชี กะ กาเญา_กรานา กาเญา ตูเฮะ กะ นามา นะ กู. 10บาญะ ซือมียา นะ กือนา บาวา ปี ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ.กูญา นะ บูวัจ กือบลากัก กะ กาวัด ซือตืองัฮ     นะ บือชี กาวัด ซือตืองัฮ ดัฮ. 11กาลา อีตู     อาดา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู มืออูปัย บาญะ อูรัก     นะ มาแรฮ_นะ บาวา โกะ ซือมียา บาญะ     ปี ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ. 12ลูมอฮ ซือมียา นะ บูวัจ ลาฆู นู ฌาฮัจ บาญะ ซือรูโลยํ. กะฆีเตอ_นู โกะ ซือมียา บาญะ     นะ บือซายัก-ซายัก เตอ     นะ กูรัก เลอ. 13ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ลาวัด ตาฮัด รอจ กะ วะตู นู ปือญูดัฮ ดัฮ     ซือมียา อีตู เตอ_นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 14บรีตา นู บาฌิ อีนี     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด ญา บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     กือนา ปี มือญาเระ กะ ลูมอฮ บักซา ราตา เดะ ดือนียา     บรี ฌาดี ซะซี กะ กูญา อีตู.ลือปัซ อีตู     นู ปือญูดัฮ นะ มาแรฮ รอจ เลอ." เยซู ญา จะ. 15เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "อาดา ซืออารี_กาเญา นะ ลีฮัจ บือนา นู รูบือฮีรู โตระ นู บูวัจ บรี ตะอารัฮ เตอ_ญา เลอ นะ บือดีรี เดะ ตือปัจ นู บาฌิ บือซรี. ดานีเอน_นู ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ญา บือเลฮ มือเลา ปาซัน อีตู ดัฮ (ซือมียา นู บาจา     บรี ลาฆู อีนี มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ.) 16ตานา ลีฮัจ ดัฮ     บรี โกะ ซือมียา เดะ นังฆรี ยูเดีย     ลารี ปี กะ โซะ บูเกะ เลอ. 17ซือมียา นู อาดา เดะ อาตัซ ลอเตง เตอ_ฌางัน บรี ญา ตูโรด อาเมด โกะ ซือบารัก เดะ รูมัฮ บือปี ดูลู. 18ซือมียา นู อาดา เดะ บือนัก เตอ     ฌางัน บรี ญา ปาเระ มาแรฮ_ซีงัฮ อาเมด บาฌู ซรือโกะ บือปี เลอ. บรี กูญา ลารี บูวัก ซือมูฮา. 19เดะ กาลา อีตู     ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เลอ     โกะ นีบีนี นู บือโปรจ_โกะ นีบีนี นู อาดา นานะ มูดา     นู ตืองัฮ มากัด ดาดา ลาฆี เตอ. 20กือนา บือซาโวจ เลอ     บรี กาเญา นะ เตด ฆาโดฮ ลารี     เดะ มูเซด บือแฌะ เตอ_เดะ อารี บราดู กรือฌา เลอ. 21กรานา กาลา อีตู นะ ฌาดี วะตู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ_นู ลูมอฮ ซือมียา เตด ดือละ ดาปัจ. ตะเดะ บือฌาดี ดือนียา มาแรฮ     รอจ กะ ฮาดัจ อีนี_เตด ดือละ ลีฮัจ เลอ     นู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ กะฆีเตอ. เดะ วะตู โซะ ฮึลด เตอ_นะ ฮอย เตด อาดา กะฆีเตอ ปูลัก เลอ. 22กะ ตูฮัด เตด บูวัจ บรี วะตู อีตู     ซีกัจ ปานะ ดัฮ     ฮอย ซือมียา ซืออูรัก โปด_นู นะ ฮีโดะ ลือปัซ เลอ. ตาปี ตูฮัด ญา ลีฮัจ กะ โกะ ซือมียา นู ญา ปีเลฮ ดัฮ_กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี วะตู อีตู     ซีกัจ ปานะ ดัฮ. 23"วะตู อีตู     กะ อาดา ซือมียา มือญาเระ กะ กาเญา จะ     'ลีฮัจ เลอ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ ญา อาดา โซะ อีนี'     เฆอ-จะ 'ญา อาดา โซะ อีตู'_กาเญา ฌางัน ปือจายา กะ กูญา เลอ. 24กรานา อาดา โกะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ วัจบูวัจ_ฌางัน โกะ ซือมียา ตูโดฮ วัจบูวัจ นะ บือฌาดี     บาญะ อูรัก_กูญา นะ บูวัจ บรี ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ โตระ     นู ปือและ ซูโงฮ. กะฆีเตอ_กะ ฌาดี บือเลฮ     กูญา นะ มืออูปัย     บรี โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ_นะ ซือซัจ ฌาลัด ฌูฆา เลอ. 25"ลีฮัจ เลอ     กู บือเลฮ มือเลา ปรีงัจ ลาฆู อีนี กะ กาเญา     ดูลู ดัฮ. 26ดัฮ กะฆีเตอ     กะ กูญา มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     'ลีฮัจ เลอ_ญา อาดา เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา.' ฌางัน ปี โซะ อีตู เลอ. กะ กูญา จะ_'ลีฮัจ เลอ     ญา อาดา เดะ โซะ ดาลับ รูวัก.' ฌางัน ปือจายา เลอ. 27กรานา ซือรูปา บือกะ กีลัจ     นู ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ตีมอยํ เตอ_ซูวัยํ จรัฮ ปี รอจ กะ โซะ บารัจ เตอ_กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ มาแรฮ กะฆีเตอ เลอ. 28กรานา-จะ อาดา บาดัด เปะ ดีฮา     กาวัด บูโรก อีแรก โปด_นะ บือมุน มากัด เปะ อีตู เลอ." 29"ตานา ลือปัซ วะตู นู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ อีตู     ดัดดัด     มาตาอารี นะ กือลับ_บูลัด นะ ฮอย เตด ซูโลฮ จรัฮ ลาฆี     ลูมอฮ บีตัก นะ ฆูโฆยํ เดะ ลาแงะ โกะ ลาฆู ปือมือฆัฮ เดะ โซะ ลาแงะ     นะ บรีเงาะ บือฆาญะ เลอ. 30วะตู อีตู เลอ     ปือนานา นะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา_นะ ปลีฮัจ เดะ โซะ ลาแงะ. ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ราตา บักซา     ราตา เดะ ดือนียา_นะ บือปาโตด มือนาแงฮ. กูญา นะ ลีฮัจ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     กู นะ มาแรฮ     เดะ อาตัซ กือมูวังโซะ ลาแงะ นะ มาแรฮ ฌางัน นู มือฆัฮ     ฌางัน นู บือซรี บือซายา บาฌิ ซูโงฮ เลอ. 31กะฆีเตอ     กู นะ ซูโรฮ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ กู     บรี กูญา ปี ราตา_ฌางัน ซูวารา ซือลูนัย นู บูงี มือฮาโมก โตระ เลอ. กูญา นะ ปือมุน บือซามา_โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     นู ดาตัก เดะ ปัจ บือดาฮะ_ตะเดะ ตือกอซ ปือญูดัฮ เดะ ลาแงะ โซะ อีนี_ยู รอจ กะ ตือกอซ ปือญูดัฮ โซะ อีตู เลอ." เยซู ญา จะ. 32"กาเญา กือนา บลาฌัยํ เลอ     เดะ ลาฆู นู ปูโฮด กรายา-บูดี ตูโญะ บรี ลีฮัจ.ตานา ญา บือปูโจะ     นะ ตรือเบะ ดาโวด     กะฆีเตอ กาเญา นะ ตาฮู จะ_มูเซด ฮางัจ ดาปิก นะ รอจ ดัฮ. 33กะฆีเตอ ฌูฆา     ตานา กาเญา นะ ลีฮัจ     ลาฆู ซูซัฮ กะฆีเตอ ซือมูฮา ดัฮ_กาเญา นะ ตาฮู จะ     วะตู อีตู ดาปิก นะ รอจ ดัฮ     ฆามะ-จะ อาดา เดะ ปีตู ดัฮ เลอ. 34กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นะ เตด มือนีงัน ปี ดูลู     เดะ ลาฆู อีนี ซือมูฮา นะ บือฌาดี มาแรฮ. 35ลาแงะ ฌางัน ดือนียา นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     ตาปี ปือมือเลา นะ กู_นะ ฮอย เตด ลือแงะ ลาลู เลอ." 36"ตาปี นะ ฌาดี อารี ดีฮา     วะตู ดีฮา     ฮอย ซาปา นะ ตาฮู เลอ.มีเซ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก โซะ ลาแงะ โปด     กูญา เตด ตาฮู. นู นานะ นะ ตูฮัด โปด_ญา เตด ตาฮู ฌูฆา. ตาปี อาโปก เดะ อาตัซ แนฮ ซา     ญา เลอ นู ตาฮู. 37เดะ ฮาดัจ นะ โนฮา ลาฆู บือเลฮ บือฌาดี กะฮามี เตอ     เดะ ฮาดัจ นะ กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา_นะ มาแรฮ ปลีฮัจ โปด     นะ ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 38เดะ กาลา อีตู     ดูลู เดะ อาเย อาโปฮ ดือนียา ดัฮ     ลูมอฮ ซือมียา บือเลฮ มากัด_โอะ     บือเลฮ มือนีกัฮ     อาเกะ บรี ฌาดี ลากี-บีนี ฌูฆา     ตือดะ รอจ อารี อีตู_นู โนฮา มาโซะ กะ ดาลับ กาปัน บือซัยํ. 39ลูมอฮ ซือมียา เตด ตาฮู อารัฮ     ตือดะ อาเย มาแรฮ อาโปฮ_กีกัย กูญา บรี บือนาซา ฮาบิฮ ซือมูฮา ดัฮ.กาลา กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ มาแรฮ ปลีฮัจ เตอ     นะ ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 40เดะ อารี อีตู     นะ อาดา กีลากี ดูวา อูรัก     บือกรือฌา บือนัก บือซามา เตอ_นะ ซาโมจ บือปี ซืออูรัก     นะ ตีงัน ซืออูรัก เลอ. 41อาดา นีบีนี ดูวา อูรัก     ตืองัฮ ฆีลิก ตือโปก เดะ บาตู ฆีลิก บือซามา_นะ ซาโมจ บือปี ซืออูรัก     นะ ตีงัน ซืออูรัก เลอ. 42"กะฆีเตอ     ฌาฆา เลอ     กรานา กาเญา เตด ตาฮู จะ_ตูฮัด นะ กาเญา นะ มาแรฮ อารี ดีฮา เตอ. 43กาเญา กือนา มาโซะ เดะ ฮาตี กะฆีนี จะ     ดัฮ ตูฮัด รูมัฮ บือเลฮ ตาฮู ดูลู จะ_อูรัก ปือญูรี ญา นะ มาแรฮ กาลา     ญา นะ นาตี ฌาฆา_ตีเมา บรี อูรัก ปือญูรี มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ นะ ญา บือเลฮ เลอ. 44กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ซียะ ญาวา บรี ฆือนะ ซือลาลู ฌูฆา     กรานา-จะ_กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     กู นะ มาแรฮ เดะ วะตู ดีฮา_กาเญา ฮอย เตด กือตะ บรีงัจ เลอ." เยซู ญา จะ. 45เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "กะฆีเตอ     ซาปา เลอ     ฌาดี กือปาลา ปราโซฮ_นู ฮาตี รือมัก     ปานัย อากัน? ญา เลอ     นู ตกเก นะ ตืองะ บรี ฌาดี บือซัยํ_เดะ โกะ ปราโซฮ ซือมูฮา     บีดา นะ บรี โกะ นาซี กะ กูญา     รือมัก เดะ วะตู เลอ. 46ตานา ตกเก บาลิ กะ รูมัฮ     ญา ดาปัจ ปราโซฮ ตืองัฮ บือกรือฌา กะฆีเตอ ดัฮ_ปราโซฮ อีตู เตอ     ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ. 47กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ตกเก นะ ตืองะ ญา_บรี ฌาดี ซือมียา ฮัจ-ลีฮัจ บือนา โกะ บารัก นะ ญา ซือมูฮา เลอ. 48"ตาปี ปราโซฮ อีตู     ดัฮ ญา บรีงัจ เดะ ฮาตี จะ     ตกเก นะ ญา_ญา มาแรฮ ลามัจ 49กะฆีเตอ     ญา ฮึนตะ กาเตาะ โกะ ปราโซฮ บือซามา     ญา มากัด กือญัง_โอะ อาระ บือซามา โกะ ซือมียา นู มาโบะ เลอ. 50อาดา ซืออารี     ตกเก นะ ญา     ญา นะ บาลิ ปาเระ_เดะ อารี นู ปราโซฮ เตด ดัด นะ อีงัจ     เดะ วะตู นู ญา ฮอย เตด ตาฮู เลอ. 51กะฆีเตอ     ตกเก ญา นะ ฮูโกบ บรี โตระ     ญา นะ โปรฮ ปราโซฮ อีตู_บรี ปี ดูโดะ ฌางัน โกะ ซือมียา มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ. โซะ อีตู เลอ_กูญา นะ มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี     ซาเกะ โตระ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\