มัดทัย 25

1เยซู ญา มือเลา จะ     "ลาฆู นู ตูฮัด นะ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา เตอ     ญา ซือรูปา บือกะ ลาฆู กะฆีนี. อาดา นีบีนี ราดารา     ซือปูโลฮ อูรัก.กูญา อาเมด ปลีตา นะ กูญา     ตรือเบะ ปี     บีดา นะ ซาโมจ เจาเบา. 2นีบีนี อีตู     ลีมา อูรัก บูดอ     ลีมา อูรัก อาดา อากัน. 3โซะ นีบีนี นู บูดอ อีตู     กูญา อาเมด ซา ปลีตา นะ กูญา ปี_เตด อาเมด มีญะ บือปี ซามา. 4ตาปี โซะ นีบีนี นู อาดา อากัน อีตู     กูญา อาเมด มีญะ บือปี ซามา     บอฮ เดะ ตีกอ_บือปี ฌางัน ปลีตา ฌูฆา. 5ตานา เจาเบา ลามัจ นะ มาแรฮ     โกะ นีบีนี โปด     มืองาโตะ_กูญา ตีโนะ ลีนา ซือมูฮา ดัฮ. 6โซะ ตืองัฮ มาลับ ดัฮ     อาดา ซือมียา บือซูระ จะ     'ลีฮัจ เลอ.เจาเบา นะ มาแรฮ รอจ ดัฮ เลอ. ตรือเบะ มาแรฮ     ซาโมจ ญา เลอ.' 7กะฆีเตอ     โกะ นีบีนี ราดารา ปาคัจ บีกัซ     ปือตัด ปลีตา นะ กูญา บรี บาฌิ. 8โกะ นีบีนี นู บูดอ อีตู     มือเลา ฌางัน โกะ นีบีนี นู อาดา อากัน จะ_'มีตา เดะ กาเญา     ฮาฆิ มีญะ บรี กะ กามี ซือตืองัฮ เลอ.ปลีตา นะ กามี ซรือปะ นะ ปาดับ ดัฮ.' 9"ตาปี โกะ นีบีนี นู อาดา อากัน ตีกัฮ จะ     'ตาโกจ-จะ มีญะ เตด ฆือนะ เลอ_บีดา กามี ฌางัน กาเญา. กือนา ปี ซารี ซือมียา ฌูวัน มีญะ เลอ_บือลี มีญะ บีดา นะ กาเญา ตะอาซิก.' 10"ตานา โกะ นีบีนี บูดอ ตืองัฮ ปี บือลี มีญะ เตอ     เจาเบา มาแรฮ รอจ ดัฮ.โกะ ซือมียา นู ซียะ ฆือนะ ดัฮ     กูญา ปี บือซามา ฌางัน ญา     มาโซะ ลาฆู มือนีกัฮ บือซามา.โซะ ปีตู รูมัฮ โปด     ญา ตูโดก ดัฮ. 11ลือปัซ อีตู     โกะ นีบีนี ราดารา นู ซีงี     มาแรฮ รอจ ดัฮ     บือซูระ จะ     'โอ จา_บูกา บรี กามี นะ มาโซะ ฌูฆา เลอ.' 12"ตาปี เจาเบา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     'กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ_กู เตด กราลา กาเญา เลอ.' ญา จะ. 13กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ฌาฆา เลอ     กรานา กาเญา เตด ตาฮู จะ_วะตู อีตู นะ รอจ อารี ดีฮา     วะตู ดีฮา เลอ." เยซู ญา จะ. 14เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "นู ตูฮัด นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ ฌาดี กะฆีนี_ซือรูปา ลาฆู นะ ตูฮัด รูมัฮ ซืออูรัก     นู นะ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี อาซิก.ญา บลาโลก ลูมอฮ ปราโซฮ นะ ญา มาแรฮ บือมุน_บีดา นะ กีเรบ ซือบารัก นะ ญา ฌางัน กูญา ดัฮ. 15ญา กีเรบ ฌางัน โซก ซืออูรัก     ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู กูญา นะ บูวัจ บียัซ.กะ ปราโซฮ นู ซา     ญา กีเรบ รีเงะ มัซ     ลีมา ละซา รีเงะ. กะ ปราโซฮ นู ซา ปูลัก     ญา กีเรบ ดูวา ละซา รีเงะ. กะ ปราโซฮ นู ซา ลาฆี_ญา กีเรบ ซา ละซา รีเงะ. กะฆีเตอ ญา ปี ดัฮ. 16ดัดดัด     ปราโซฮ นู ซาโมจ ลีมา ละซา รีเงะ เตอ     ญา ปี บูวัจ ลาฆู บือฌูวัน ดัฮ_บือเลฮ อูโตก ลีมา ละซา รีเงะ ปูลัก. 17กะฆีเตอ ฌูฆา     ปราโซฮ นู ซาโมจ ดูวา ละซา รีเงะ เตอ     ญา บูวัจ ซือรูปา ฌูฆา_ญา บือเลฮ อูโตก ดูวา ละซา รีเงะ ปูลัก เลอ. 18ตาปี ปราโซฮ นู ซาโมจ ซา ละซา รีเงะ เตอ     ญา ปี กาลี ลูบัก_ตานัม บูนี โกะ ดูเวะ นะ ตกเก นะ ญา. 19"ตานา วะตู ลามา ลือปัซ ปี ดัฮ     ตกเก นะ โกะ ปราโซฮ อีตู บาลิ มาแรฮ_นะ กีรา ลาฆู ดูเวะ ฌางัน โกะ ปราโซฮ อีตู. 20โซะ ปราโซฮ อีตู นู ซาโมจ ลีมา ละซา รีเงะ เตอ_ญา บาวา ดูเวะ ลีมา ละซา รีเงะ ลาฆี มาแรฮ     มือญาเระ จะ     'ตกเก เออ.เกา กีเรบ ดูเวะ ฌางัน กู     ลีมา ละซา รีเงะ เตอ. ลีฮัจ เลอ_กู บือเลฮ อูโตก ลีมา ละซา รีเงะ บือตามัฮ ปูลัก เลอ.' 21"ตกเก นะ ญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     'บาฌิ ดัฮ เลอ.เกา ฌาดี ปราโซฮ นู บาฌิ     นู ฮาตี รือมัก. เกา ฌาดี ซือมียา รือมัก     เดะ ลาฆู กิดีกิ.บอฮ     กู นะ ตืองะ เกา บรี บือบือลา บือนา นู บาญะ เลอ. มาแรฮ เลอ_บือซูกา-ฮาตี บือซามา ฌางัน กู.' 22"ปราโซฮ อีตู     นู ซาโมจ ดูวา ละซา รีเงะ เตอ     ญา มาแรฮ ฌูฆา_มือญาเระ จะ     'ตกเก เออ     เกา กีเรบ ดูเวะ ฌางัน กู     ดูวา ละซา รีเงะ เตอ.ลีฮัจ เลอ     กู บือเลฮ อูโตก     บือตามัฮ ดูวา ละซา รีเงะ ปูลัก เลอ.' 23"กะฆีเตอ     ตกเก นะ ญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     'บาฌิ ดัฮ เลอ.เกา ฌาดี ปราโซฮ นู บาฌิ     นู ฮาตี รือมัก. เกา ฌาดี ซือมียา นู รือมัก     เดะ ลาฆู กิดีกิ.บอฮ     กู นะ ตืองะ เกา     บรี บือบือลา บือนา นู บาญะ. มาแรฮ เลอ_บือซูกา-ฮาตี บือซามา ฌางัน กู.' 24"ปราโซฮ อีตู     นู ซาโมจ ดูเวะ ซา ละซา รีเงะ เตอ     ญา มาแรฮ_มือญาเระ กะ ตกเก นะ ญา จะ     'ตกเก เออ     กู ตาฮู จะ_เกา ฌาดี ซือมียา นู ฮาตี ตือฆัยํ. เกา กือตับ ปาดี นู เกา เตด บือเลฮ ตานัม ดัฮ.เกา ปี มูงอจ ตาโระ     เดะ ตือปัจ นู เกา เตด บือเลฮ ปรัก บีฌี เลอ. 25กะฆีเตอ     กู ตาโกจ เลอ. กู ปี กาลี ลูบัก     ตานัม ดูเวะ นะ เกา. ลีฮัจ เลอ_ดูเวะ อีนี ฌาดี ดูเวะ นะ เกา เลอ.' 26"ตาปี ตกเก นะ ญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     'เกา ปราโซฮ นู ฌาฮัจ_นู ปือญือฆัด เลอ. เกา ตาฮู ดัฮ จะ     กู กือตับ ปาดี นู กู เตด บือเลฮ ตานัม ดัฮ_กู มูงอจ ตาโระ     เดะ ตือปัจ กู เตด บือเลฮ ปรัก บีฌี เลอ. 27กะฆีเตอ     เกา ฆาโดฮ กีเรบ ดูเวะ นะ กู ฌางัน โกะ ซือมียา ปลือปัซ บูงา เตอ.กะฆีเตอ     วะตู กู มาแรฮ เตอ     กู นะ บือเลฮ ซาโมจ ดูเวะ นะ กู_ฌางัน บูงา นะ ญา ซามา เลอ. 28กะฆีเตอ     กาเญา เออ     อาเมด ซา ละซา รีเงะ อีตู เดะ ซือมียา อีนี_ปี กีเรบ เดะ ปราโซฮ อีตู     นู อาดา ซือปูโลฮ ละซา รีเงะ เลอ. 29กรานา ราตา ซือมียา นู อาดา ซือตืองัฮ ดัฮ     นะ บือตามัฮ บรี กะ ญา ลาฆี_บรี ญา อาดา บาญะ เลอ. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ฮอย ดัฮ     มีเซ-จะ     นู ญา อาดา เตอ_นะ กือนา ฆาโดฮ อาเมด ปี เดะ ญา เลอ. 30โซะ ปราโซฮ อีนี     ญา ฮอย เตด ตือปากัย เลอ. บาวา ญา บือปี     ตูละ บูวัก เลอ_เดะ นู กือลับ โซะ ลูวัยํ. โซะ อีตู     กูญา นะ อาดา มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี_ซาเกะ โตระ เลอ.' " เยซู ญา จะ. 31เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กาลา กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา_นะ มาแรฮ เตอ     นะ บือซรี บือซายา ซือรูปา กะ ราฌา_อาดา ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซือมูฮา     มาแรฮ บือซามา_กู นะ ดูโดะ เดะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     นู บือซรี เลอ. 32กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา ราตา บักซา ซือมูฮา     นะ บือมุน โซะ ฮึลด กู.กู นะ บือปือจัฮ กูญา     ฌาดี ดูวา กาวัด     ซือรูปา บือกะ ซือมียา บือบือลา กาวัด กาเมก_นู นะ บือปือจัฮ โกะ กาเมก ฌางัน โกะ แบะ. 33โกะ ซือมียา นู ซือรูปา บือกะ กาวัด กาเมก เตอ     กู นะ ตืองะ_เดะ โซะ กานัน นะ กู. โกะ ซือมียา นู ซือรูปา บือกะ กาวัด แบะ เตอ_กู นะ ตืองะ เดะ โซะ กีรี นะ กู เลอ. 34กะฆีเตอ     กู นู ราฌา อีตู     นะ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา เดะ โซะ กานัน_จะ     'มาแรฮ เลอ กาเญา     ลูมอฮ ซือมียา     นู อาโปก เดะ กู บรี ซือลามัจ ดัฮ.มาแรฮ เลอ     มาโซะ กะ ดือนียา บารู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซียะ ดัฮ_บีดา ฌาดี ปือซากา นะ กาเญา     ตะเดะ ญา บือเลฮ บือฌาดี ดือนียา ดัฮ เลอ. 35กรานา-จะ     กาลา กู ลาปัยํ     กาเญา บือเลฮ บรี ซือบารัก มากัด กะ กู เลอ.กาลา กู ดาฆา อาเย     กาเญา บือเลฮ บรี กู โอะ. กาลา กู ฌาดี ซือมียา นังฆรี อาซิก_กาเญา บือเลฮ ซาโมจ กู. 36กาลา กู ฮอย กาเยด     กาเญา บือเลฮ ฮาฆิ กาเยด บรี กะ กู.กาลา กู เตด ซือนัง ญาวา     กาเญา บือเลฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กู.กาลา กู กือนา กานัก เดะ ปือฌารา     กาเญา บือเลฮ มาแรฮ ซารี กู.' ราฌา ญา จะ. 37"กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ นะ ตาญา กะ ญา จะ     'ตูฮัด เออ_อารี ดีฮา เลอ     นู กามี ลีฮัจ เกา ลาปัยํ     บรี ซือบารัก มากัด กะ เกา_นู กามี ลีฮัจ เกา ดาฆา อาเย     บรี เกา โอะ เลอ? 38อารี ดีฮา เลอ     นู กามี ลีฮัจ เกา ฌาดี ซือมียา นังฆรี อาซิก     ซาโมจ เกา ดัฮ_นู กามี ลีฮัจ เกา ฮอย กาเยด บาฌู     ฮาฆิ บรี กะ เกา? 39นู กามี ลีฮัจ เกา เตด ซือนัง ญาวา     เฆอ-จะ อาดา เดะ ปือฌารา ดัฮ_มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ เกา เลอ? ลาฆู อีนี ฌาดี กาลา ดัฮ เลอ?' กูญา จะ. 40"กะฆีเตอ     ราฌา นะ ตีกัฮ กะ กูญา จะ     'กู มือเลา ฌางัน กาเญา_ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อารี ดีฮา กาเญา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี     บีดา อาดี-บราดี นะ กู ซืออูรัก_นู ดือมิ เดะ กาวัด เตอ     ซือรูปา บือกะ กาเญา บูวัจ บีดา กู ฌูฆา เลอ.' 41"กะฆีเตอ     ราฌา ญา นะ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา_นู บือดีรี โซะ กีรี นะ ญา จะ     'ปี ญัฮ บูวัก กาเญา_ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ อาโบยํ ดัฮ. ตรือเบะ ปี เดะ กู เลอ_ปี กะ อาปี นู อาดา ซือลาลู เตอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซียะ ดัฮ     บีดา กือปาลา ฮาตู ซีตัด_ฌางัน กาวัด ฮูลู-บาลัก นะ ญา เลอ. 42ซาเบะ-จะ วะตู กู ลาปัยํ     กาเญา เตด บือเลฮ บรี ซือบารัก มากัด กะ กู.วะตู กู ดาฆา อาเย     กาเญา เตด บือเลฮ บรี อาเย กะ กู โอะ. 43วะตู กู ฌาดี ซือมียา นังฆรี อาซิก     กาเญา เตด บือเลฮ ซาโมจ กู ดัฮ.วะตู กู ฮอย กาเยด     กาเญา เตด บือเลฮ ฮาฆิ กาเยด บรี กะ กู เลอ.วะตู กู เตด ซือนัง ญาวา เตอ     อาดา เดะ ปือฌารา โปด_กาเญา เตด บือเลฮ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กู เลอ.' ญา จะ. 44"กะฆีเตอ     ลูมอฮ กูญา นะ ตีกัฮ กะ ญา จะ     'ตูฮัด เออ     อารี ดีฮา เลอ_นู กามี ลีฮัจ เกา ลาปัยํ     ดาฆา อาเย เตอ     ลีฮัจ เกา ฌาดี ซือมียา นังฆรี อาซิก_ฮอย กาเยด เตอ     ลีฮัจ เกา เตด ซือนัง ญาวา     เฆอ-จะ     อาดา เดะ ปือฌารา_ตาปี กามี เตด มาแรฮ มือนูโลก เกา ดัฮ? ลาฆู อีนี ฌาดี กาลา ดัฮ เลอ?' กูญา จะ. 45"วะตู อีตู     ราฌา นะ มือเลา ฌางัน กูญา จะ     'กู มือเลา ฌางัน กาเญา_ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อารี ดีฮา กาเญา เตด บูวัจ ลาฆู กะฆีนี_บีดา ซือมียา ซืออูรัก นู ดือมิ เดะ กาวัด เตอ_ซือรูปา บือกะ กาเญา เตด บูวัจ บีดา กู ฌูฆา เลอ.' ญา จะ. 46กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา อีนี     นะ ปี กะ ฌาฮานัม นู ซือลาลู ดัฮ_ตาปี ลูมอฮ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ นะ มาโซะ ปี     กะ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ."เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\