มัดทัย 26

1ตานา เยซู มือญาเระ ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ฮาบิฮ ดัฮ_ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ 2"กาเญา ตาฮู จะ     อาดา ดูวา อารี ดัฮ     นู อารี บรามัย ลือปัซ ปี_นะ รอจ เตอ. กาลา อีตู     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ กือนา ซรัฮ_บรี กูญา บูนอฮ กาจิก เดะ กายู ปลีตัก." ญา จะ. 3วะตู อีตู     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ นะ บักซา ยิว_กูญา บือมุน เดะ บาลัย นะ กือปาลา ซามี     นู ปือนามา จะ     กายาฟัด. 4กูญา อีตู บือกีรา บือซามา     บีดา นะ มือฮึนะ รีฆะ เยซู     ปี บูนอฮ. 5ตาปี กูญา มือเลา จะ     "เดะ อารี บือซัยํ     ฌางัน นะ บูวัจ นามา โปด_ตาโกจ-จะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นะ ปาคัจ ฆรูมง บลาวัด ฌางัน กีตา เลอ." 6วะตู เยซู อาดา เดะ ตูโปะ เบดทานี     ญา ดูโดะ เดะ รูมัฮ นะ ซีโมน_นู กาลา ดูลู ญา ฌาดี ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู. 7ตานา เยซู ดูโดะ มากัด     อาดา นีบีนี ซืออูรัก มาแรฮ กะ ญา. นีบีนี อีตู เตอ_ญา อาดา ลีบูลี     นู บูวัจ ฌางัน บาตู ปูเตฮ     อาดา มีญะ บาวู เดะ ดาลับ. มีญะ บาวู อีตู_รือฆา มาฮัน โตระ. ญา อูแร มีญะ บาวู อีตู     เดะ อาตัซ ปาลา นะ เยซู. 8ตาปี ตานา โกะ มูเระ ลีฮัจ ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา รีเซา-ฮาตี     มือเลา จะ_"บูวัจ นามา ปะ     ญา บูวัจ บรี มีญะ มาฮัน อีนี     เตด ฌาดี นามา? 9มีญะ อีนี เตอ     ดัฮ ฌูวัน     ฆามะ บือเลฮ รือฆา มาฮัน เลอ. กะฆีเตอ_นะ ฮาฆิ กะ โกะ อูรัก ฮาฌะ โปด บือเลฮ." 10นู กูญา อีงัจ กะฆีเตอ     เยซู ญา ตาฮู     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ_"บูวัจ นามา ปะ กาเญา บือฆาโดฮ นีบีนี อีนี เลอ? ญา บูวัจ ลาฆู บาฌิ ซูโงฮ_กะ กู ดัฮ. 11อาดา โกะ อูรัก ฮาฌะ ดูโดะ ดาปิก กาเญา ซือรูโลยํ. ตาปี โซะ กู นี_กู นะ ดูโดะ ฌางัน กาเญา เตด บราปา ลามา ดัฮ เลอ. 12กู เตด มาตี ลาฆี     ตาปี นู ญา มาแรฮ อูแร มีญะ อีนี เดะ ญาวา นะ กู ดัฮ_ญา บูวัจ ซือรูปา นะ บือมานี บาดัด นะ กู     ซียะ นะ ตานัม ดัฮ เลอ. 13กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ราตา ดือนียา_เปะ ดีฮา นู กูญา ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีนี     เปะ อีตู เตอ_กูญา นะ มือญาเระ ปือบูวัจ นะ นีบีนี อีนี     กูญา นะ ปาคัจ อีงัจ     รอจ กะ ญา เลอ."เยซู ญา จะ. 14ลือปัซ อีตู     ซือมียา ซา อูรัก     เดะ โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู_นู ปือนามา จะ     ยูดา อิดคารีโยด     ญา ปี ซารี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ 15ญา มือเลา จะ     "ดัฮ กู นะ ซรัฮ เยซู กะ กาเญา     บรี กาเญา รีฆะ ญา เตอ_กาเญา นะ บรี ดูเวะ กะ กู     บราปา บาญะ เลอ?" กะฆีเตอ     กูญา บรี ดูเวะ ปีระ กะ ญา     ตีฆา-ปูโลฮ รีเงะ. 16ตะเดะ วะตู อีตู มาแรฮ     ยูดา ญา ซารี จือลัฮ     นะ ซรัฮ เยซู กะ ลูมอฮ กูญา อีตู. 17เดะ อารี ลามูลา     เดะ ลาฆู บรามัย มากัด โรตี ฮอย ราฆี เตอ_โกะ มูเระ มาแรฮ ซารี เยซู     ตาญา จะ     "เกา นะ บรี กามี ซียะ บูวัจ     บารัก มากัด     ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี โซะ ดีฮา เลอ?" 18เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "มาโซะ ปี กะ นังฆรี เลอ_ปี ดาปัจ ซือมียา ซา อูรัก     มือเลา ฌางัน ญา จะ     'บูมอยํ นะ กามี ญา จะ_วะตู นะ ญา ซรือปะ นะ รอจ ดัฮ. ญา ซูกา นะ มากัด ลาฆู ลือปัซ ปี_เดะ รูมัฮ นะ เกา เลอ     บือซามา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา ฌูฆา.' " 19โซะ โกะ มูเระ อีตู     กูญา ปี บูวัจ ตูโรด กะ ปือมือซัด นะ เยซู_ซียะ บารัก มากัด ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี ฆือนะ ดัฮ. 20รอจ วะตู ปะฮึญา     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก_กูญา ดูโดะ มากัด บือซามา. 21ตานา กูญา ตืองัฮ มากัด     เยซู มือเลา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา_ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา ซือมียา ซา อูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู นะ ซรัฮ กู_บรี กือนา รีฆะ ดัฮ." 22กะฆีเตอ     โกะ มูเระ กูญา ปาคัจ ซูซัฮ-ฮาตี โตระ     ตาญา เยซู     ซือกาลี ซืออูรัก_จะ     "โอ ตูฮัด     อีซี กู เฆอ?" 23เยซู ตีกัฮ จะ     "ซือมียา ซา อูรัก     นู อาเงา ตางัน     อาเมด ตือโปก มาแรฮ_ฌูโฌน ซือฌับ ฌางัน กู เตอ     ญา เลอ     นู นะ ซรัฮ กู บรี กะ กูญา รีฆะ. 24กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา กู นะ ปี มาตี     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ_เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ปาซัน ลาฆู นะ กู. ตาปี จือลากา เลอ_ซือมียา นู ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ. ดัฮ ซือมียา อีตู เตด บือฌาดี โปด     บาฌิ เลอ."เยซู ญา จะ. 25ยูดา     ซือมียา นู นะ ซรัฮ ญา     ตาญา จะ     "โอ บูมอยํ     อีซี กู เฆอ?" เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "บือกะ เกา มือเลา     กือนา ดัฮ." 26ตานา กูญา ตืองัฮ มากัด     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี มาแรฮ_บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี อีตู_อูโญะ บรี กะ โกะ มูเระ นะ ญา     มือเลา จะ     "อาเมด เลอ     มากัด.อีนี ฌาดี ญาวา นะ กู." 27กะฆีเตอ     เยซู อาเมด เจาะ อาระ อางุน มาแรฮ     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด.ญา บรี เจาะ อีตู กะ กูญา     มือเลา จะ     "กาเญา โอะ     ซือมูฮา เลอ. 28กรานา-จะ อีนี เลอ     ฌาดี ดารัฮ นะ กู     นู บรี ปือมือเลา บือปาคัจ นะ ตูฮัด_ฌาดี ตือตู ดัฮ. ดารัฮ อีตู นะ มือนีเลฮ ตรือเบะ     กรานา ซือมียา บาญะ_บรี อาเกะ ดูซา นะ กูญา. 29กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     อาเย บูวัฮ อางุน อีนี     กู เตด โอะ ปูลัก_ตือดะ อารี อีตู     นู กู นะ โอะ อาระ อางุน นู บารู     บือซามา ฌางัน กาเญา_เดะ ดือนียา บารู     นู อาโปก เดะ กู ฌาดี ราฌา เลอ." เยซู ญา จะ. 30ตานา กูญา มือญาญี ปูฌี กะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา ตรือเบะ ปี กะ บูเกะ กือดูโนด. 31ลือปัซ อีตู     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "มาลับ อีนี     กาเญา ซือมูฮา เลอ_นะ จือและ เดะ กู     ตีงัน กู บูวัก     บือกะ ลาฆู นู ฆาแรฮ ดัฮ_เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     จะ 'กู นะ กาเตาะ ซือมียา บือบือลา กาเมก     บรี มาตี. กะฆีเตอ_โกะ กาเมก เดะ กาวัด นะ ปือจัฮ-บือลัฮ ปี     ฮาบิฮ ดัฮ.' ญา จะ. 32ตาปี ลือปัซ กู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     กู นะ ปี ดูลู เดะ กาเญา_กะ นังฆรี ฆาลิลี." เยซู ญา จะ. 33เปโตร ตีกัฮ กะ ญา จะ     "มีเซ-จะ กูญา ซือมูฮา นะ ตีงัน เกา บูวัก เตอ_ตาปี กู นี เลอ     ฮอย เตด ตีงัน เกา ลาลู." 34เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน เกา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ_มาลับ อีนี เตอ     ดูลู เดะ ฮายับ นะ มูเกาะ     เกา นะ มือเลา กีปัซ กู บูวัก_ตีฆา กาลี เลอ." เยซู ญา จะ. 35ตาปี เปโตร ตีกัฮ กะ ญา จะ     "มีเซ กู ฆาโดฮ มาตี     บือซามา ฌางัน เกา โปด_กู นะ เตด มือเลา กีปัซ กะ เกา เลอ." โกะ มูเระ มือเลา กะฆีเตอ     ราตา อูรัก เลอ. 36ลือปัซ อีตู     เยซู ญา ปี     บือซามา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา_ปี กะ ตือปัจ นู ปือนามา จะ     เฆดเซมานี. ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ดูโดะ เลอ_เปะ อีนี. กู นะ ปี บือซาโวจ โซะ อีตู." 37ญา อาเมด เปโตร     ฌางัน นานะ นะ เซเบดี     ดูวา บราดี     บือปี ซามา. กะฆีเตอ_ญา บราซา ซูซัฮ-ฮาตี โตระ     ฌาโวฮ-ฮาตี บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ. 38กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน ตีฆา อูรัก อีตู จะ     "ฮาตี กู บราซา ซูซัฮ โตระ เลอ_มาจับ นะ มาตี. กาเญา นาตี โซะ อีนี     ตูงู ฌาฆา บือซามา ฌางัน กู เลอ." 39กะฆีเตอ     เยซู บือฌาลัด ปี ดีกิ     ญา ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ     บือซาโวจ จะ_"โอ อาโปก นะ กู เออ     กะ ฌาดี บือเลฮ     มีตา บรี ลาฆู ซูซัฮ อีนี_นู ซือรูปา กะ เจาะ ปือนอฮ อาระ     นะ ลือปัซ ปี เดะ กู เลอ.ตาปี ฌางัน บรี ฌาดี บือกะ ฮาตี นะ กู     บรี ฌาดี     บือกะ นู ฮาตี นะ อาโปก ซูกา เลอ."เยซู ญา จะ. 40กะฆีเตอ     เยซู มาแรฮ รอจ กะ มูเระ     ตีฆา อูรัก อีตู_ดาปัจ กูญา ตืองัฮ ตีโนะ ลีนา ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน เปโตร จะ_"กะฮามี เลอ     กาเญา ตูงู ฌาฆา บือซามา ฌางัน กู     แนฮ ซือฌับ     เตด บือเลฮ เฆอ? 41ฌาฆา เลอ. บือซาโวจ เลอ     ตีเมา บรี กือนา ลกลีฮัจ บรี บูวัจ ดูซา.โซะ ฮาตี กาเญา     รือมา นะ ตูโรจ เตอ     ตาปี อีซี ญาวา นะ กาเญา ลือมัฮ_ฮอย อูรัจ เลอ." ญา จะ. 42เยซู ปี ซือกาลี ปูลัก     บือซาโวจ จะ     "อาโปก นะ กู เออ_กะ เจาะ อีนี นะ ลือปัซ ปี เดะ กู เตด บือเลฮ     ตาปี กู ฆาฆัฮ นะ โอะ เตอ_บรี ฌาดี ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ อาโปก เลอ." 43ญา ปาเระ มาแรฮ ปูลัก     ลีฮัจ กูญา ตืองัฮ ลีนา     กรานา กูญา ตือลาลู มืองาโตะ. 44กะฆีเตอ     ญา ตีงัน กูญา ตีฆา อูรัก     ปี ปูลัก     ญา บือซาโวจ รอจ กะ ตีฆา กาลี_มือเลา บือกะ นู ดูลู เลอ. 45ลือปัซ อีตู     ญา มาแรฮ ดาปัจ โกะ มูเระ     มือเลา ฌางัน กูญา จะ_"กาเญา นะ ตีโนะ ลีนา บรี ฮอย รือมัย ลาฆี เฆอ? ลีฮัจ เลอ     รอจ วะตู ดัฮ.กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ กือนา ซรัฮ     บรี กะ โกะ ซือมียา บือดูซา รีฆะ. 46บีกัซ เลอ     บรี กีตา ปี บือซามา. ลีฮัจ เลอ     ซือมียา นู นะ ซรัฮ กู บรี กือนา รีฆะ_ญา มาแรฮ ดาปิก ดัฮ เลอ." 47ตานา เยซู ตืองัฮ มือเลา     เตด ดัด ฮาบิฮ     ลีฮัจ เลอ     อาดา ยูดา_นู ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู เตอ     ญา มาแรฮ รอจ ดัฮ.อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซูโงฮ     มาแรฮ ซามา     อาดา ฌางัน ปือดัก     ฌางัน ตูกัจ.ลูมอฮ อีตู มาแรฮ ดาตัก เดะ โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ_ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา นะ ลูมอฮ บักซา ยิว ซามา. 48ซือมียา นู นะ ซรัฮ เยซู เตอ     ญา บือเลฮ บรี ปือนานา_กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     จะ     "ดัฮ กู จีโยบ ซือมียา ดีฮา เตอ_ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ. บรี กาเญา รีฆะ ญา." 49ดัดดัด ยูดา มาแรฮ รอจ กะ เยซู     มือเลา จะ     "ซือลามัจ เลอ     บูมอยํ".กะฆีเตอ     ญา จีโยบ เยซู ดัฮ. 50โซะ เยซู     ญา ตีกัฮ กะ ยูดา จะ     "ซาบัจ เออ     บูวัจ นามา เกา มาแรฮ กะอีนี เลอ ?"ลือปัซ อีตู     โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา มาแรฮ รีฆะ เยซู ยู กือมัซ ดัฮ. 51ลีฮัจ เลอ     ซือมียา ซืออูรัก นู อาดา ฌางัน เยซู     ญา อาเงา ตางัน_ซีตะ ปือดัก นะ ญา     บาโฮะ ปราโซฮ ซืออูรัก     นะ กือปาลา ซามี     กือนา เดะ ตือลีงา_ยู ปูตุซ ดัฮ. 52ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน ซือมียา อีตู จะ     "ตาโรฮ ปือดัก นะ เกา เลอ_เดะ ตือปัจ นะ ญา ปาเระ เลอ. ซาเบะ-จะ     ราตา ซือมียา นู ซูโรฮ ปือดัก เตอ_นะ บือนาซา ฌางัน ปือดัก เลอ. 53เกา เตด ตาฮู เฆอ? ดัฮ กู มีตา เดะ อาโปก นะ กู เตอ     ดัดดัด_ญา นะ ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     ดูวา-บือลัซ กาวัด มาแรฮ ตูโลก กู. 54ตาปี กะ บูวัจ กะฆีเตอ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู ตูโดฮ ดัฮ จะ_ลาฆู กะฆีนี ฆาโดฮ นะ บือฌาดี เตอ     ญา นะ ซุจ รือมัก บือเลฮ กะฮามี เลอ?"เยซู ญา จะ. 55เดะ วะตู อีตู     เยซู มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ จะ_"กาเญา ปือฆัก ปือดัก     ปือฆัก ตูกัจ     มาแรฮ รีฆะ กู     ซือรูปา กู ฌาดี อูรัก ปือญามุน เฆอ?อารีๆ     กู ดูโดะ อาฌัยํ     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ตาปี กาเญา เตด มาแรฮ รีฆะ กู เลอ. 56ตาปี ลาฆู อีนี ซือมูฮา ฌาดี ดัฮ     บีดา-จะ_ลาฆู นู โกะ ซือมียา ตูโดฮ บือเลฮ ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด_นะ ซุจ รือมัก ดัฮ." เยซู ญา จะ. ลือปัซ อีตู     โกะ ลูมอฮ มูเระ กูญา ปาคัจ ตีงัน เยซู     ลารี ปี ซือมูฮา ดัฮ. 57กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู รีฆะ เยซู ดัฮ     กูญา บาวา ญา บือปี     กะ กายาฟัด_นู ฌาดี กือปาลา ซามี. อาดา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด_ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา     กูญา บือเลฮ บือมุน เปะ อีตู ดัฮ. 58ตาปี เปโตร เตอ     ญา ตูโรจ เยซู ปี โวฮ-ฌาโวฮ_มาโซะ รอจ กะ ลามัน รูมัฮ นะ กือปาลา ซามี.ญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ฌาฆา     นะ ลีฮัจ จะ     ลาฆู นะ ซือลือซัย กะฮามี. 59ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา ซือมูฮา_กูญา ซารี ซะซี มืออูปัย     อาดู กะ เยซู     บีดา กูญา นะ บรี ญา กือนา ฮูโกบ มาตี. 60ตาปี ฮอย เตด ดาปัจ. มีเซ-จะ     อาดา ซือมียา ฌาดี ซะซี มืออูปัย บาญะ อูรัก_ตาปี ปือมือเลา ซะซี กะฆีเตอ     ฮอย ลาลู. เดะ บลากัก_อาดา ซือมียา ดูวา อูรัก มาแรฮ ดัฮ 61กูญา มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เตอ     ญา บือเลฮ มือเลา จะ_'กู นะ ปรูโตฮ บาลัย นะ ตูฮัด อีนี บือเลฮ. ลือปัซ ตีฆา อารี_กู นะ อาเกะ ปาเระ บือเลฮ ฌูฆา.' " กูญา จะ. 62กะฆีเตอ     กือปาลา ซามี ญา บือดีรี     มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "บูวัจ นามา_เกา เตด ตีกัฮ นามา โปด? นู กูญา อาดู เกา ดัฮ     ฌาดี กะฮามี เลอ?" 63ตาปี เยซู ญา ซืองะ ดัฮ. กือปาลา ซามี ญา ตาญา เยซู ปูลัก จะ_"กู บรี เกา อาเกะ มือเลา บือฌาญี     เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ_ตูฮัด นู ฮีโดะ เตอ     กู ซูโรฮ เกา     บรี มือญาเระ กะ กามี จะ     เกา เลอ_ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เฆอ เตด?ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เฆอ?" 64เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เกา เลอ     มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ.ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ตะเดะ อีนี ปี     กาเญา นะ ลีฮัจ กู_นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อาดา ดูโดะ เดะ โซะ กานัน     นะ ตูฮัด นู มือฆัฮ ซูโงฮ.กาเญา นะ ลีฮัจ กู มาแรฮ เดะ อาตัซ กือมูวัง โซะ ลาแงะ เลอ. "ญา จะ. 65ลือปัซ อีตู     กือปาลา ซามี     ญา จูลัด บาฌู ซรือโกะ ญาวา นะ ญา     บรี จีแจะ_ญา มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ.เตด ปายัฮ ซารี ซะซี ดัฮ. กาเญา ดืองัยํ ปือมือเลา ตะอารัฮ นะ ญา ดัฮ เลอ. 66กาเญา ซือมูฮา นะ กีรา กะฮามี เลอ?" ญา จะ. กูญา ตีกัฮ จะ     "ญา ฆาโดฮ กือนา ฮูโกบ รอจ กะ มาตี เลอ." 67ลือปัซ อีตู     กูญา ปือทุย อาเย ลีโยยํ     เดะ มูคา นะ ญา     กาเตาะ ญา.ซือตืองัฮ ตาปัยํ ญา 68มือเลา จะ     "โอ เกา     ราฌา นู บรี ซือลามัจ เออ     ตูโดฮ เลอ_ซาปา นู ตาปัยํ เกา?" 69วะตู อีตู     เปโตร ดูโดะ เดะ ลามัน     เดะ รูมัฮ กือปาลา ซามี.ปราโซฮ นีบีนี ซืออูรัก มาแรฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา ฌูฆา เลอ_ดูโดะ ฌางัน เยซู     ซือมียา นังฆรี ฆาลิลี." 70ตาปี เปโตร มือเลา กีปัซ     โซะ ฮึลด กูญา ซือมูฮา     จะ     "นู เกา มือเลา เตอ_กู เตด ตาฮู อารัฮ เลอ." 71กะฆีเตอ     ตานา ญา ตรือเบะ ปี     กะ ปีตู ปาฆัยํ รูมัฮ     ปราโซฮ นีบีนี ซา อูรัก ปูลัก_ลีฮัจ บือฆารี ญา     มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู บือดีรี โซะ อีตู จะ     "อูรัก อีนี เลอ_บือเลฮ ดูโดะ ฌางัน เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด อีตู." 72ตาปี เปโตร มือเลา กีปัซ ปูลัก     บือซูปัฮ จะ     "โบะ กู เตด กราลา ญา เลอ." 73ซือฌูรุซ     โกะ ซือมียา นู บือดีรี โซะ อีตู     กูญา มาแรฮ มือเลา ฌางัน เปโตร จะ_"เกา เลอ     ซูโงฮ เกา ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ อีตู     กรานา ซูวารา ปือมือเลา นะ เกา_ฌาดี ซูวารา ซือรูปา บือกะ ลูมอฮ กูญา เลอ." 74ลือปัซ อีตู     เปโตร อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ จะ     "ซูโงฮ เลอ_ซือมียา นู กาเญา มือเลา เตอ     กู เตด กราลา ลาลู." ดัดดัด ฮายับ โปด มูเกาะ. 75กะฆีเตอ     เปโตร ญา โตะ-ตืออีงัจ     กะ ปือมือเลา นะ เยซู จะ_"ดูลู เดะ ฮายับ นะ มูเกาะ     เกา นะ มือเลา กีปัซ กู     ตีฆา กาลี เลอ." กะฆีเตอ_เปโตร ตรือเบะ ปี กะ โซะ ลูวัยํ     มือนาแงฮ ซูซัฮ โตระ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\