มัดทัย 27

1วะตู มูกัยํ ดัฮ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ซือมูฮา_ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา นะ ลูมอฮ ยิว     กูญา ปาคัจ บือมุน บือกีรา บือซามา_ปาซัน ลาฆู นะ เยซู     บีดา กูญา นะ บูนอฮ ญา บรี มาตี เลอ. 2กะฆีเตอ     กูญา อีกัจ เยซู     บาวา ญา บือปี     อาตัจ กะ ปีลาด_นู ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา ซีซา. 3โซะ ยูดา     ซือมียา นู ซรัฮ เยซู บรี กือนา รีฆะ เตอ     ตานา ญา ลีฮัจ จะ_เยซู กือนา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ     ญา บราเลฮ-ฮาตี     ญา อาเมด ดูเวะ     ตีฆา-ปูโลฮ รีเงะ ซีงี_อาตัจ บรี ปาเระ     กะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา. 4ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู บูวัจ ลาฆู บือดูซา ดัฮ     นู กู บือเลฮ ซรัฮ_ซือมียา นู ฮอย ซาลัฮ เตอ     บรี กือนา ฮูโกบ มาตี เลอ." ตาปี กูญา อีตู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "บูกัด ฌาดี ลาฆู นะ กามี_ตาปี ฌาดี ลาฆู นะ เกา ตะอาซิก เลอ." 5กะฆีเตอ     ยูดา ฮึมปัซ ดูเวะ อีตู     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ญา ตรือเบะ ปี_อีกัจ ตาลี เดะ ลีเฮ     บูนอฮ ดีรี มาตี ดัฮ. 6กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ อาเมด รีเงะ ปีระ อีตู มาแรฮ_มือเลา บือซามา จะ     "ดูเวะ อีนี ฌาดี รือฆา ดารัฮ นะ ซือมียา เตอ_นู นะ บอฮ เดะ ปือตี ตาโรฮ ดูเวะ มือญือมัฮ     ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ เดะ ฮูโกบ เลอ." 7กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ บือกีรา นะ ซูโรฮ ดูเวะ อีตู_ปี บือลี ปาดัก นะ ตูกัก บูวัจ ปีโยะ ตานัฮ_บีดา นะ ฌาดี ฌีรัจ ตานัม บาดัด นะ โกะ ซือมียา บักซา อาซิกๆ. 8กะฆีเตอ     ปาดัก อีตู กือนา บลาโลก ปือนามา จะ     ปาดัก ดารัฮ_รอจ กะ ฮาดัจ อีนี เลอ. 9วะตู อีตู ฌาดี รือมัก ดัฮ     บือกะ ปือมือเลา นู เยเรมี บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ดัฮ_นู จะ "กูญา อาเมด ดูเวะ ตีฆา-ปูโลฮ รีเงะ อีตู     นู ฌาดี รือฆา นะ ซือมียา อีตู_นู โกะ บือแนฮ บักซา อิซราเอน ซือตืองัฮ     ตืองะ รือฆา ดัฮ เตอ 10กูญา ปี บือลี ตือปัจ ตานัฮ นะ ตูกัก บูวัจ ปีโยะ ตานัฮ_ตูโรจ บือกะ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ปือซัด กะ กู ดัฮ." ญา จะ. 11ตานา เยซู ญา บือดีรี โซะ ฮึลด ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา     ฮูลู-บาลัก อีตู ตาญา ญา จะ_"เกา นี     ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว เฆอ?" เยซู ตีกัฮ จะ     "เกา เลอ     มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ." 12ตาปี วะตู ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา     มือเลา อาดู เยซู ดัฮ_ญา เตด ตีกัฮ นามา โปด. 13กะฆีเตอ     ปีลาด มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "นู กูญา อาดู เกา     บาญะ ลาฆู เตอ_เกา เตด ดืองัยํ เฆอ?" 14ตาปี เยซู ตีเมา ตีกัฮ กะ กูญา     แนฮ ซา ปาตัฮ โปด     ฮอย. กะฆีเตอ_ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา ปือและ-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ. 15วะตู ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี อีตู     ปีลาด ญา บียาซา ปลือปัซ อูรัก ซาลัฮ ซืออูรัก_บือกะ ตูโรจ ฮาตี นะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. 16เดะ ปือฌารา เตอ     อาดา อูรัก ซาลัฮ นู ฌาฮัจ ซืออูรัก     ปือนามา จะ     บาระบา. 17กาลา โกะ ซือมียา บาญะ บือมุน ดัฮ     ปีลาด ตาญา กูญา จะ_"กาเญา ซูกา บรี กู นะ ปลือปัซ ซาปา เลอ? นะ ปลือปัซ บาระบา_เฆอ-จะ นะ ปลือปัซ เยซู     นู กือนา บลาโลก จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ?" 18กรานา ปีลาด ตาฮู จะ     กูญา อาตัจ เยซู กะ ญา     ซาเบะ กูญา ดือกี กะ ญา. 19กาลา อีตู     ตืองัฮ ปีลาด ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ บือดะวา_บีนี นะ ญา ซูโรฮ ซือมียา ปี มือญาเระ กะ ญา จะ_"ฌางัน บูวัจ นามา กะ ซือมียา ฮอย ซาลัฮ อีตู. ซาเบะ-จะ มาลับ ฮึญา_กู มีปี ลีฮัจ ลาฆู นะ ญา     บูวัจ บรี กู ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ เลอ." ญา จะ. 20ตาปี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา_กูญา อาโจบ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     บรี กูญา นะ มีตา ปลือปัซ บาระบา_บรี กะ เยซู นะ กือนา ฮูโกบ มาตี. 21กะฆีเตอ     ปีลาด ตาญา กูญา ปูลัก จะ     "เดะ ดูวา อูรัก อีนี_กาเญา ซูกา บรี กู นะ ปลือปัซ ซือมียา ดีฮา     บรี กะ กาเญา?" โกะ ซือมียา บาญะ ตีกัฮ จะ     "ปลือปัซ บาระบา เลอ." 22ปีลาด มือเลา ฌางัน กูญา อีตู จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     กู นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน เยซู_นู กือนา บลาโลก จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ?" กูญา อีตู ซือมูฮา ปาคัจ มือเลา จะ     "บรี ญา กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ." 23ปีลาด ตาญา กูญา อีตู จะ     "กาจิก บูวัจ นามา? ญา บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ นามา เลอ?" ตาปี กูญา อีตู ดรัซ บือซูระ จะ     "บรี ญา กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ." 24ตานา ปีลาด ลีฮัจ จะ     เตด ฌาดี นามา ดัฮ     ตาปี นะ ฌาดี ลาฆู บูริ ฆาโดฮ โตระ_กะฆีเตอ     ญา อาเมด อาเย มาแรฮ     บาโซฮ ตางัน นะ ญา     โซะ ฮึลด กูญา อีตู_มือเลา จะ     "กู ฮอย ซาลัฮ     ปาซัน ลาฆู มาตี นะ ซือมียา อีนี.ฌาดี ลาฆู นะ ลูมอฮ กาเญา เลอ." 25โกะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา ตีกัฮ จะ     "ลาฆู มาตี นะ ญา_ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ นะ กามี     ฌางัน โกะ อานะ-กือมอน เลอ." 26กะฆีเตอ     ปีลาด ปลือปัซ บาระบา ปี     บรี กะ กูญา อีตู. ตาปี เยซู เตอ_ญา ปือซัด บรี กือนา รือเปะ     อาตัจ ญา บรี กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ. 27กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ตาฮัน นะ ปีลาด     กูญา อาเมด เยซู บือปี_กะ บาลัย นะ ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา. กูญา บือมุน โกะ กาวัด ตาฮัน ซือมูฮา_มาแรฮ กะ ญา. 28กูญา อูฆัย โกะ กาเยด บาฌู นะ เยซู     อาเมด กาเยด ซรือโกะ ญาวา_ซี มีรัฮ ฮีตับ     ปากัย บรี กะ ญา. 29กูญา อาเมด อากัยํ บือดูรี มาแรฮ     อาญัม ฌาดี บือกะ จูบุก_บอฮ เดะ ปาลา นะ ญา. กูญา อาเมด กายู รีโยก มาแรฮ_บอฮ เดะ ตางัน โซะ กานัน นะ ญา. กูญา ตูกู ลูโตจ     ซือมัฮ กะ ญา_อาฆัฮ-ฆือละ มือเลา จะ     "ซือลามัจ เลอ     เกา นู ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว." 30กูญา ปือทุย อาเย ลีโยยํ เดะ ญาวา นะ ญา. กูญา อาเมด กายู รีโยก ซีงี มาแรฮ_กาเตาะ เดะ ปาลา นะ ญา. 31ซูดัฮ อาฆัฮ-ฆือละ กะ ญา กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา อูฆัย กาเยด อีตู_บอฮ กาเยด บาฌู นะ ญา ปาเระ. กะฆีเตอ     กูญา บาวา ญา บือปี_นะ กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ. 32ตืองัฮ กูญา ตรือเบะ ปี เตอ     กูญา ดาปัจ ซือมียา นังฆรี ซัยรีน ซืออูรัก_ปือนามา จะ     ซีโมน. ซือมียา อีตู เตอ     ลูมอฮ ตาฮัน ปรือกัด_ซูโรฮ บรี ญา ตาโงก กายู ปลีตัก นะ เยซู. 33ตานา กูญา รอจ กะ ตือปัจ นู กือนา บลาโลก จะ     โฆละโฆทา     ฌาดี-จะ_ตือปัจ ตูลัก กือปาลา เตอ 34กูญา นะ บรี เยซู โอะ อาระ อางุน     นู จาโปยํ ฌางัน อูบัจ ปาเฮะ.ตาปี ตานา ญา ฌือเลบ ดัฮ     ญา ตีเมา โอะ. 35ตานา กูญา กาจิก เยซู     เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ_กูญา อาเมด กาเยด บาฌู นะ เยซู มาแรฮ     ปาคัจ ยิบละ ปาฮาฆิ. 36กะฆีเตอ     กูญา ดูโดะ ตูงู เยซู     โซะ อีตู. 37เดะ ฮูโฌก กายู ปลีตัก อาตัซ ปาลา นะ เยซู เตอ     กูญา บอฮ ปาปัด_นู อาดา ฆาแรฮ ปาซัน นู ญา กือนา อาดู     จะ     "อีนี เลอ เยซู_ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว." 38กูญา บาวา อูรัก ปือญามุน ดูวา อูรัก มาแรฮ     กาจิก กูญา เดะ กายู ปลีตัก_บือซามา ฌางัน เยซู ฌูฆา     โซะ กานัน ซา     โซะ กีรี ซา. 39โกะ ซือมียา นู บือฌาลัด ปี มาแรฮ เตอ     กูญา อีลิก ปาลา     อาฆัฮ-ฆือละ_กูญา มือเลา ตะอารัฮ อูจะ กะ เยซู 40จะ "เกา เลอ     นู นะ ปรูโตฮ บาลัย นะ ตูฮัด_นะ บูวัจ ปาเระ เดะ ตีฆา อารี เตอ     ตูโลก ญาวา ตะอาซิก บรี ลือปัซ เลอ.ดัฮ เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ_กือนา ตูโรด มาแรฮ เดะ กายู ปลีตัก เลอ." กูญา จะ. 41กะฆีเตอ ฌูฆา     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ_ฌางัน โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา เตอ_กูญา อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู     มือเลา จะ 42"ซือมียา อาซิก     ญา บือเลฮ ตูโลก บรี ลือปัซ ดัฮ_ตาปี ญาวา นะ ญา ตะอาซิก เตอ     ญา นะ ตูโลก เตด บือเลฮ เลอ.ญา ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ อิซราเอน นอ_บรี ญา ตูโรด มาแรฮ เดะ กายู ปลีตัก เดะ วะตู อีนี     ลีฮัจ_บีดา กีตา นะ บือเลฮ ปือจายา กะ ญา ฌูฆา เลอ. 43ญา บือเลฮ ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูกา กะ ญา_บรี ตูฮัด ตูโลก ญา     เดะ วะตู อีนี เลอ. กรานา ญา บือเลฮ มือเลา จะ_นู ญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ." กูญา จะ. 44โกะ ปือญามุน นู กือนา กาจิก บือซามา ฌางัน เยซู เตอ     กูญา โปด_บือเลฮ มือเลา มือฌัฮ อูจะ กะ ญา ฌูฆา. 45กะฆีเตอ     ตะเดะ ตืองัฮ อารี     นังฆรี ซือมูฮา ฮาบิฮ กือลับ_ตือดะ รอจ กะ ปูโกยํ ตีฆา. 46วะตู ฆามะ ปูโกยํ ตีฆา บือเลฮ     เยซู บือซูระ     ซูวารา บูริ จะ     "เอลี_เอลี     ลามา ซะบักทานี" ฌาดี-จะ "โอ ตูฮัด นะ กู     โอ ตูฮัด นะ กู     บูวัจ นามา     เกา ตีงัน กู บูวัก ดัฮ?" 47อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู บือดีรี ดาปิก โซะ อีตู เตอ     กูญา มือเลา จะ_"ซือมียา อีนี ญา บลาโลก เอลียา." 48ดัดดัด     ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กูญา     ญา บลารี ปี_อาเมด ฆาบุซ ลือมัฮ มาแรฮ     จือลุ อาระ อางุน มาซับ     ซือและ เดะ ฮูโฌก กายู รีโยก_บรี กะ เยซู โอะ. 49ตาปี ลูมอฮ ซือมียา อาซิก มือเลา จะ     "นาตี ดูลู เลอ. บรี กีตา ลีฮัจ จะ_เอลียา นะ มาแรฮ ตูโลก ญา บรี ลือปัซ เฆอ เตด?" 50ตาปี เยซู เตอ     ญา บือซูระ ปูลัก     ซูวารา บูริ     มาตี ปี ดัฮ. 51ลีฮัจ เลอ     กาเยด กือตัก เดะ บาลัย นะ ตูฮัด ญา ปูตุซ ตือกรัจ ดูวา_ตะเดะ โซะ อาตัซ     รอจ กะ โซะ บาวัฮ. ตานัฮ บรีเงาะ_บาตู กือโตน บือซัยํ ซือตืองัฮ ปือจัฮ-บือลัฮ ดัฮ. 52ฆูฮา ตานัม บาดัด ซือตืองัฮ กือนา บูกา ดัฮ. บาดัด นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด_บาญะ อูรัก     นู มือนีงัน ปี ดัฮ เตอ     กูญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. 53กาลา เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     กูญา อีตู ตรือเบะ มาแรฮ เดะ ฆูฮา_มาโซะ ปี กะ ดาลับ นังฆรี เยรูซาเลม     นู บาฌิ บือซรี     ปี ปลีฮัจ กะ ซือมียา     บาญะ อูรัก. 54โซะ กือปาลา ตาฮัน     ฌางัน โกะ ซือมียา นู อาดา บือซามา     ตูงู เยซู เตอ_ตานา กูญา ลีฮัจ นู ตานัฮ บรีเงาะ     บือฆารี ลาฆู อาซิก นู บือฌาดี ดัฮ เตอ_กูญา ปาคัจ ตือกือฌุจ ตาโกจ โตระ     มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ_ซือมียา อีนี ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ." 55อาดา นีบีนี บาญะ อูรัก ฌูฆา     นู นาตี ลีฮัจ ฌาโวฮ ดีกิ.โกะ นีบีนี อีตู บือเลฮ ตูโรจ กะ เยซู     ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี     บือกรือฌา ตูโลก ญา. 56เดะ ลูมอฮ อีตู     อาดา มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา เตอ     อาดา มารียา_มะ เดะ ยากอบ ฌางัน โยเซ เตอ     อาดา บีนี นะ เซเบดี ฌูฆา. 57วะตู ปะฮึญา อารี อีตู     อาดา อูรัก กายา มาแรฮ     ฌาดี ซือมียา ตูโปะ อาริมาเทีย_ปือนามา จะ โยเซบ     นู ฌาดี มูเระ นะ เยซู ฌูฆา เตอ 58ญา มาโซะ ปี รอจ กะ ปีลาด     มีตา บาดัด นะ เยซู. ปีลาด ปือซัด โกะ ตาฮัน_บรี กูญา นะ บรี บาดัด อีตู กะ โยเซบ. 59กะฆีเตอ     โยเซบ อาเมด บาดัด นะ เยซู_บูกุซ บาโลจ ฌางัน กาเยด ปูเตฮ นู จรัฮ บาฌิ 60บาวา บือปี บอฮ เดะ ฆูฮา นู บารู นะ ญา     นู ญา ตือโบะ เดะ บูเกะ บาตู ดัฮ.ญา ฆรือลิก บาตู บือซัยํ มาแรฮ     ตูโดก ลูบัก ฆูฮา     ลาลู ญา ปี ดัฮ. 61อาดา มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     ฌางัน มารียา นู อาซิก ซีงี_กูญา ดูโดะ โซะ อีตู     รือมัก ฌางัน ฆูฮา เตอ. 62จรัฮ ปาฆี อารี อีตู     ลือปัซ เดะ อารี บือซียะ เตอ_โกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี กูญา ปาคัจ ปี ซารี ปีลาด 63มือเลา จะ     "ตูวัด เออ     กามี จับ บือเลฮ จะ     ตานา ซือมียา มือนีปู อีตู_อาดา ฮีโดะ ลาฆี เตอ     ญา บือเลฮ มือเลา จะ     ลือปัซ ตีฆา อารี_ญา นะ ฮีโดะ ปาเระ ปูลัก     ญา จะ. 64กะฆีเตอ     บรี เกา ปือซัด     บรี ตูโดก ฆูฮา นะ ญา บรี กือมัซๆ_ตือดะ รอจ กะ อารี นู ตีฆา เลอ     ตาโกจ-จะ โกะ มูเระ นะ ญา นะ มาแรฮ_จูรี อาเมด บาดัด นะ ญา บือปี     เดะ ตืองัฮ มาลับ     นะ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา จะ_'ญา บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ.' กะฆีเตอ     ลาฆู มือนีปู โซะ ปือญูดัฮ_นะ ฌาฮัจ ลือเบฮ เดะ โซะ ลามูลา เลอ." กูญา จะ. 65ปีลาด มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บอฮ     บาวา ลูมอฮ ตาฮัน บือปี_ปี ตูงู ฆูฮา บรี กือมัซๆ     บือกะ กาเญา บือเลฮ บูวัจ ตือตู ซูโงฮ เลอ." ญา จะ. 66กะฆีเตอ     กูญา ปี ดัฮ     ตูโดก ปีตู ฆูฮา บรี กือมัซๆ     ตาแปะ มือกรา_ปือนานา นะ ราฌา     บีดา นะ ตาฮู จะ     อาดา ซาปา มาแรฮ อูบัฮ บาตู อีตู.กูญา บรี ลูมอฮ ตาฮัน ตูงู โซะ อีตู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\