มัดทัย 28

1ลือปัซ เดะ อารี บราดู กรือฌา เดะ วะตู บือบีฮัก     เดะ อารี มีงู อีตู เตอ_มารียา     ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     ฌางัน มารียา นู อาซิก ซีงี     กูญา บือฌาลัด ปี_นะ ลีฮัจ ฆูฮา นะ เยซู. 2ลีฮัจ เลอ     ตานัฮ ญา บรีเงาะ บือซัยํ ซูโงฮ ดัฮ.อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซืออูรัก     ญา ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ_ญา ฆรือลิก บาตู บือซัยํ อีตู     บรี ตรือเบะ เดะ ลูบัก ฆูฮา_ญา ดูโดะ เดะ อาตัซ บาตู อีตู เลอ. 3ญา ปลีฮัจ บือซายา ซูโงฮ     ซือรูปา บือกะ กีลัจ. กาเยด บาฌู นะ ญา ปูเตฮ_ซือรูปา บือกะ ซายา กือมูวัง. 4โกะ ตาฮัน นู ตูงู อีตู     กูญา ตาโกจ เดะ ญา     ยู ญาวา กือตัยํ     กูญา รือบัฮ ตือฆูแลก_ซือรูปา ซือมียา นู มาตี ดัฮ. 5ตาปี ฮูลู-บาลัก ญา มือเลา ฌางัน โกะ นีบีนี อีตู จะ     "ฌางัน นะ ตาโกจ เลอ.กู ตาฮู ดัฮ     จะ     กาเญา มาแรฮ ซารี เยซู     นู กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ. 6ญา ฮอย ปัจ อีนี ดัฮ เลอ     ซาเบะ ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี_บือกะ ญา มือเลา ดัฮ. มาแรฮ ลีฮัจ เลอ     ตือปัจ นู ญา บือเลฮ ตีโนะ เตอ. 7ปี เลอ     จือปัจๆ     มือญาเระ กะ โกะ มูเระ นะ ญา จะ_'ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ลีฮัจ เลอ     ญา นะ ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี_ดูลู เดะ กาเญา. เปะ อีตู เลอ     กาเญา นะ ลีฮัจ บือฆารี ญา.' ลีฮัจ เลอ_กู บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีนี กะ กาเญา ดัฮ." ญา จะ. 8กะฆีเตอ     โกะ นีบีนี อีตู ตรือเบะ ปี จือปัจๆ ดัฮ. กูญา โปด     อาดา ลาฆู ตาโกจ_อาดา ลาฆู บือซูกา-ฮาตี ซูโงฮ ฌูฆา เลอ. กูญา บลารี ปี     นะ มือญาเระ ลาฆู อีนี_กะ โกะ มูเระ นะ เยซู. 9ลีฮัจ เลอ     เยซู เตอ     ญา มาแรฮ ดาปัจ กูญา     มือเลา จะ     "ซือลามัจ เลอ."กูญา มาแรฮ รอจ กะ ญา     ปือฆัก กากี นะ ญา     ตือมะ มือญือมัฮ กะ ญา. 10เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ฌางัน นะ ตาโกจ เลอ. ปี เลอ_มือญาเระ กะ ลูมอฮ อาดี-บราดี นะ กู จะ     บรี กูญา นะ ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี เลอ.โซะ อีตู เลอ     กูญา นะ ลีฮัจ บือฆารี กู." ญา จะ. 11ตานา โกะ นีบีนี ตืองัฮ ปี เตอ     โกะ ตาฮัน นู ตูงู เดะ ฆูฮา ซือตืองัฮ_กูญา บาลิ ปี กะ นังฆรี     มือญาเระ กะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ_ลาฆู ซือมูฮา นู ฌาดี ดัฮ. 12ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ บือมุน บือกีรา     ฌางัน โกะ ลูมอฮ อูรัก ตูฮา.กะฆีเตอ     กูญา บรี ดูเวะ บาญะ     กะ โกะ ตาฮัน อีตู 13มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา กือนา มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ จะ_ตานา กามี ตีโนะ ลีนา ดัฮ     โกะ มูเระ นะ ญา มาแรฮ ตืองัฮ มาลับ_จูรี อาเมด บาดัด นะ เยซู บือปี เตอ.' 14กะ ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     กามี นะ ปี มือเลา ฌางัน ญา_อูฆัย ลาฆู นะ กาเญา     บรี กาเญา เตด กือนา ฮูโกบ เลอ." 15โซะ ตาฮัน อีตู     กูญา ซาโมจ ดูเวะ ดัฮ_ปี บูวัจ ตูโรจ บือกะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ปือซัด ดัฮ. กะฆีเตอ     ลาฆู อีนี กือจัย ปี ราตา_เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ยิว ดัฮ     ตือดะ รอจ กะ อารี อีนี เลอ. 16กะฆีเตอ     โกะ มูเระ ซือบือลัซ อูรัก อีตู     กูญา ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี_รอจ กะ บูเกะ นู เยซู จาเระ กะ กูญา ดัฮ. 17ตานา กูญา ดาปัจ เยซู ดัฮ     กูญา ตือมะ มือญือมัฮ กะ ญา_ตาปี ซือมียา ซือตืองัฮ บือฮีมัจ     เตด ตือตู-ฮาตี เลอ. 18เยซู มาแรฮ มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลาฆู ปือมือฆัฮ ซือมูฮา เดะ ลาแงะ_เดะ ดือนียา เตอ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ซรัฮ บรี กะ กู ดัฮ เลอ. 19กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ปี     กะ ราตา บักซา_บูวัจ บรี กูญา ฌาดี มูเระ นะ กู เลอ     บรี กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย_เดะ นามา นะ ตูฮัด เตอ     ฌาดี-จะ     นามา นะ อาโปก     ฌางัน นานะ นะ ตูฮัด_ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. 20กือนา อาฌัยํ กูญา     บรี บูวัจ ตูโรจ     ลาฆู นู กู ปือซัด ดัฮ     ซือมูฮา.ลีฮัจ เลอ     กู นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา     ซือลาลู_ตือดะ ฮาดัจ อีนี นะ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\