มัดทัย 3

1กาลา อีตู     อาดา โยฮัน นู บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ญา มาแรฮ รอจ กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     เดะ นังฆรี ยูเดีย 2มือญาเระ จะ     "กือนา บราเลฮ-ฮาตี เลอ     ซาเบะ-จะ     เตด ลามา ลาฆี     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา ดัฮ เลอ." 3ปาซัน โยฮัน อีนี เลอ     อิซายา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     บือเลฮ ตูโดฮ     มือเลา จะ "อาดา ซูวารา ซือมียา บือซูระ     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     มือเลา จะ     กือนา ซียะ ฌาลัด บรี ซุจ     บีดา ตูฮัด นะ มาแรฮ เลอ. กือนา บือกรือฌา ฌาลัด นะ ญา     บรี รือมัก ปี เลอ."     ญา จะ. 4กาเยด บาฌู นะ โยฮัน     บูวัจ ฌางัน บูลู อูตัยํ. ญา อาดา กูเละ บือนาตัก     ฌาดี ตาลี ปีงัก นะ ญา. ญา มากัด โกะ บลาลัก ฌางัน อาเย มีซัด มาทู. 5วะตู อีตู     อาดา ลูมอฮ ซือมียา     ดาตัก เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     เดะ นังฆรี ยูเดีย ราตา     เดะ โซะ บีดิก ซูงัย จอแดน ราตา เตอ     กูญา ปาคัจ ตรือเบะ ปี ซารี โยฮัน ซือมูฮา. 6กูญา ซาโงะ ลาฆู ดูซา นะ กูญา. กะฆีเตอ     โยฮัน บูวัจ บรี กูญา ซาโมจ     ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เดะ ซูงัย จอแดน. 7โยฮัน ลีฮัจ บือฆารี ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน ลูมอฮ ซะดูซี มาแรฮ บาญะ     บีดา นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา บักซา อูลัยํ ฌาฮัจ เลอ. ซาปา บือเลฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา ลารี บูวัก     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ เตอ? 8กะฆีเตอ     กะ กาเญา บราเลฮ-ฮาตี ซูโงฮ ดัฮ เตอ     กือนา ปลีฮัจ เดะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กาเญา เลอ     ซือรูปา ปูโฮด กายู นู บือบูวัฮ บาฌิ. 9ฌางัน อีงัจ มือเลา เดะ ฮาตี จะ     'กีตา อาดา อับราฮัม ฌาดี อาโปก เลอ.' ซาเบะ กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา นะ บูวัจ บรี โกะ บีฌี บาตู อีนี     ฌาดี นานะ นะ อับราฮัม บือเลฮ. 10วะตู อีนี     กาเญา ซือรูปา โกะ ปูโฮด กายู     นู อาดา กาปะ ตืองะ เดะ ปรือดู เตอ. ราตา ปูโฮด     นู บือบูวัฮ เตด บาฌิ     นะ กือนา ตือบัก     บูวัก ตูนู เดะ อาปี เลอ. 11โซะ กู นี     กู บูวัจ บรี กาเญา ซือลับ เดะ อาเย     บีดา นะ บรี ลีฮัจ     นู กาเญา บราเลฮ-ฮาตี ดัฮ. ตาปี อาดา ซือมียา ซืออูรัก นะ มาแรฮ เดะ บลากัก กู เตอ     ญา เลอ     นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ กู. ปะตาปะ นะ ญา โปด     กู เตด บือฆูนา นะ บาวา เลอ. ซือมียา อีตู เลอ     ญา นะ บูวัจ บรี กาเญา     ซือรูปา ซือลับ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ซือลับ เดะ อาปี ฌูฆา เลอ. 12ซือมียา อีตู     ญา อาดา ปือญูเดาะ เดะ ตางัน นะ ญา     บีดา นะ ซูเดาะ ปาดี. ญา นะ บูวัจ บรี ลามัน ปาดี นะ ญา จรัฮ บาฌิ. โกะ บรัซ นะ ญา เตอ     ญา นะ ตาโรฮ เดะ ดาเงา. ตาปี กูเละ ปาดี อีตู     ญา นะ ตูนู เดะ อาปี     นู เตด ดือละ ปาดับ ลาลู เลอ." โยฮัน ญา จะ. 13วะตู อีตู     เยซู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี     ซารี โยฮัน เดะ ซูงัย จอแดน     บีดา นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     เดะ โยฮัน เตอ. 14ตาปี โยฮัน     ญา นะ บลารัก กะ เยซู     มือเลา จะ     "กู ฆาโดฮ นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ เกา เลอ. ตาปี เกา ฆามะ นะ มาแรฮ ซาโมจ เดะ กู เฆอ?" 15ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "วะตู อีนี     เกา กือนา บูวัจ เลอ. บือฆูนา เลอ     นู กีตา นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     ราตา ลาฆู."     กะฆีเตอ     โยฮัน ญา บรี กะ ญา ดัฮ. 16ตานา เยซู ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     ญา ญาแญะ เดะ อาเย ดัดดัด. ลีฮัจ เลอ     ลาแงะ ตือบูกา ดัฮ. เยซู ลีฮัจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ซือรูปา บูโรก ปาตี     ตูโรด มาแรฮ มืองาตอจ เดะ อาตัซ ญา. 17ลีฮัจ เลอ     อาดา ซูวารา นะ ตูฮัด     ดาตัก เดะ ลาแงะ     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. กู ซูกา-ฮาตี กะ ญา     บาญะ เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\