มัดทัย 4

1ลือปัซ อีตู     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา เยซู บือปี     กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     บีดา กือปาลา ฮาตู ซีตัด นะ บาอาฌะ ญา บรี บูวัจ ซาลัฮ. 2กือมูฮา ปัจ-ปูโลฮ อารี     ปัจ-ปูโลฮ มาลับ     นู เยซู ญา บือตาฮัด บารัก มากัด. ลือปัซ อีตู     ญา ลาปัยํ โตระ. 3กะฆีเตอ     ฮาตู นู บาอาฌะ ซีงี     มาแรฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ดัฮ เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ซูโงฮ เตอ     เกา กือนา ปือซัด     บรี โกะ บาตู อีนี ฌาดี ตือโปก โรตี เลอ." 4ตาปี เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     " ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'นู โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ เตอ     บูกัด ซา ซือบารัก มากัด เลอ. ตาปี ญา นะ ฮีโดะ     กรานา ราตา ปือมือเลา นู ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ.' ญา จะ." 5กะฆีเตอ     ฮาตู ซีตัด บาวา เยซู บือปี     กะ นังฆรี เยรูซาเลม นู บาฌิ บือซรี     บรี ญา บือดีรี     เดะ อาตัซ กือมูโบก นู ตีงี     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. 6ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ดัฮ เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด โปด     เกา กือนา ตรือโฌด เลอ     ปี กะ บาวัฮ. ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 'ตูฮัด นะ ซูโรฮ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     มาแรฮ บือบือลา เกา เลอ. กูญา อีตู นะ ฮามัจ รีบา เกา     เดะ ตางัน นะ กูญา     ตีเมา บรี กากี นะ เกา     นะ กือนา บาตู.' ญา จะ." 7เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา ลาฆี จะ 'ฌางัน นะ ลกลีฮัจ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ฌาดี ตูฮัด นะ เกา เลอ.'_" ญา จะ. 8กะฆีเตอ     ฮาตู ซีตัด     ญา บาวา เยซู ปูลัก     บือปี กะ บูเกะ นู ตีงี ซูโงฮ     บีดา ญา นะ ลีฮัจ โกะ นังฆรี ซือมูฮา     ราตา เดะ ดือนียา     นู บาฌิ บือฆาจะ เลอ. 9ฮาตู ซีตัด มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ดัฮ เกา นะ ตือมะ มือญือมัฮ กะ กู เตอ     กู นะ บรี ลาฆู บาฌิ อีนี ซือมูฮา     กะ เกา เลอ."     ญา จะ. 10กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เออ กือปาลา ซีตัด     บรี เกา ลือปัซ ปี บูวัก เลอ. ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือเลา จะ 'กือนา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ เกา เลอ. กือนา ตูเฮะ กะ ญา     นู ฌาดี ตูฮัด แนฮ ซา เลอ.' " ญา จะ. 11กะฆีเตอ     ฮาตู ซีตัด     ญา ตีงัน เยซู ปี ดัฮ. ลีฮัจ เลอ     โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     มาแรฮ ตูโลก เยซู ดัฮ. 12ตานา เยซู ดืองัยํ จะ     โยฮัน กือนา กานัก เดะ ปือฌารา ดัฮ     กะฆีเตอ     ญา บาลิ ปี กะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี. 13ญา ตรือเบะ เดะ ตูโปะ นาซาเรด     ปี ดูโดะ เดะ ตูโปะ คาเปอนาอุม     นู อาดา เดะ บีดิก ลาโวจ ฆาลิลี     เดะ โซะ ตือกอซ นังฆรี เซบูโลน     ฌางัน นังฆรี นับทาลี. 14กะฆีเตอ     ปือมือเลา นะ อิซายา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ญา ฌาดี รือมัก     นู จะ 15"นังฆรี เซบูโลน     ฌางัน นังฆรี นับทาลี     ฌาลัด นู ปี รอจ กะ ลาโวจ     โซะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน     โซะ นังฆรี ฆาลิลี     นู โกะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก ดูโดะ เตอ 16โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ กือลับ     กูญา ลีฮัจ บือฆารี จรัฮ นู บือซายา โตระ ดัฮ เลอ. โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดูโดะ     เดะ โซะ บายัก นะ ลาฆู มาตี เตอ     อาดา จรัฮ ซูโลฮ มาแรฮ รอจ กะ กูญา ดัฮ เลอ." ญา จะ. 17ตะเดะ วะตู อีตู     เยซู ฮึนตะ นะ บือตาฮู     มือเลา จะ     "กือนา บราเลฮ-ฮาตี บารู เลอ     ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ฆามะ นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา ดัฮ." 18ตานา เยซู บือฌาลัด ปี     เดะ บีดิก ลาโวจ ฆาลิลี     ญา ลีฮัจ บือฆารี ดูวา บราดี     จะ     ซีโมน นู ปือนามา อาซิก จะ     เปโตร เตอ     ฌางัน อันดรู     อาดี เดะ ญา. กูญา ตืองัฮ มือญาลา เดะ ลาโวจ     ซาเบะ กูญา ฌาดี ซือมียา รีฆะ อีกัด. 19เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ. กู นะ บูวัจ บรี กาเญา     ฌาดี ซือมียา รีฆะ ซือมียา." 20ดัดดัด อีตู     กูญา ตีงัน ฌาลา นะ กูญา บูวัก     ตูโรจ ปี กะ เยซู ดัฮ. 21กะฆีเตอ     เยซู บือฌาลัด ปี เดะ โซะ อีตู     ญา ลีฮัจ บือฆารี ดูวา บราดี นู อาซิก     ฌาดี-จะ     ยากอบ นานะ นะ เซเบดี     ฌางัน โยฮัน อาดี เดะ ญา. กูญา อาดา เดะ ปราฮู     ฌางัน เซเบดี ปะ เดะ กูญา     ตืองัฮ บูโบน โกะ ปูกัจ. เยซู ญา ปาเงน กูญา ดูวา อูรัก. 22ดัดดัด     กูญา ตีงัน บูวัก     โกะ ปราฮู ฌางัน ปะ เดะ กูญา ซามา     ตูโรจ ปี กะ เยซู ดัฮ. 23กะฆีเตอ     เยซู บือฌาลัด ปี     ราตา เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี. ญา อาฌัยํ เดะ โกะ รูมัฮ ปือมุน นะ กูญา. ญา บือตาฮู บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ มาแรฮ ฌาดี ราฌา นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา. ญา บือบือลา โกะ ซือมียา ปือญาเกะ     โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     ราตา มาจับ. 24ลูมอฮ ซือมียา เดะ โซะ นังฆรี ซีเรีย ราตา     กูญา ดืองัยํ ปาซัน ลาฆู นะ เยซู ดัฮ. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     โกะ ซือมียา ปือญาเกะ โปด     โกะ ซือมียา บราซา ซาเกะ     โกะ ซือมียา กือนา ฮาตู บูวัจ บรี ญา ราโซะ เตอ     โกะ ซือมียา นู ฆีลา บาบี     โกะ ซือมียา ฮอย อูรัจ โปด     โกะ ซือมียา อีนี ซือมูฮา เลอ     กูญา บาวา บือมาแรฮ มียา เยซู. กะฆีเตอ     ญา บือบือลา โกะ ลูมอฮ อีตู     บรี ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 25อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     มาแรฮ เดะ โซะ นังฆรี ฆาลิลี     เดะ โซะ นังฆรี ทดบุรี     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม เตอ     เดะ โซะ นังฆรี ยูเดีย     เดะ โซะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน โปด     กูญา ตูโรจ ปี กะ เยซู     ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\