มัดทัย 5

1ตานา เยซู ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ญา ญาแญะ ปี กะ อาตัซ บูเกะ     ซา บูเกะ     ญา ดูโดะ โซะ อีตู. ลูมอฮ มูเระ นะ ญา มาแรฮ     บือมุน โซะ กือลีลิก ญา. 2กะฆีเตอ     เยซู ญา ฮึนตะ นะ อาฌัยํ กูญา     มือเลา จะ 3"ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู บราซา จะ     กูญา ซูซัฮ ปายัฮ โซะ ฮาตี เตอ     ซาเบะ กูญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ กูญา ดัฮ. 4ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ซูซัฮ-ฮาตี     ซาเบะ ตูฮัด นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา เลอ. 5ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ฮาตี บือแฌะ     ซาเบะ กูญา นะ ซาโมจ ดือนียา อีนี     ฌาดี ปือซากา นะ กูญา เลอ. 6ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ลาปัยํ นะ ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ซาเบะ ตูฮัด นะ บรี กูญา กือญัง ซูโงฮ เลอ. 7ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ฮาตี ตือจีฮัด กะ กาวัด เตอ     ซาเบะ ตูฮัด นะ ตือจีฮัด กะ กูญา ฌูฆา เลอ. 8ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ฮาตี จรัฮ บาฌิ     ซาเบะ กูญา นะ ลีฮัจ บือฆารี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 9ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู บูวัจ บรี ซือมียา     บาฌิ ฌางัน กาวัด เตอ     ซาเบะ กูญา นะ กือนา ปือนามา จะ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เลอ. 10ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู กือนา ปรือกัด     ซาเบะ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ซาเบะ กูญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา นะ กูญา ดัฮ. 11ซือนัง ซือลามัจ เลอ     กาเญา     กาลา อาดา ซือมียา มือฌัฮ กะ กาเญา     ปรือกัด กาเญา     มือเลา ฌาฮัจ กะ กาเญา     บาญะ มาจับ     ฌาดี ลาฆู มืออูปัย     ซาเบะ กาเญา ตูโรจ กะ กู เตอ. 12บรี กาเญา บรามัย ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ เลอ     กรานา-จะ     กาเญา อาดา บาฮาเฆด นู บือซัยํ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. ฌาดี กะฆีเตอ เลอ     นู กูญา บือเลฮ ปรือกัด     โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู อาดา ดูลู เดะ กาเญา ดัฮ." เยซู ญา จะ. 13เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา ฌาดี ซือรูปา ฆารับ เดะ ดือนียา. กาเลา-จะ ฆารับ อีตู     ตาวัยํ ดัฮ     นะ บูวัจ บรี มาเซด ปูลัก     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ญา ฮอย เตด ตือปากัย ดัฮ     นะ กือนา ตีงัน บูวัก     นะ กือนา โกะ ซือมียา กาจะ เลอ. 14"กาเญา ซือรูปา จรัฮ     นู ซูโลฮ เดะ ดือนียา. นังฆรี ดีฮา     นู ตืองะ เดะ อาตัซ บูเกะ เตอ     นะ ตูโดก เตด บือเลฮ ดัฮ. 15โกะ ซือมียา นู จูโจฮ ปลีตา     กูญา เตด บอฮ เดะ บาวัฮ เตง. บูกัด     ญา บอฮ เดะ อาตัซ ซลีแป     บรี ซูโลฮ จรัฮ     กะ ซือมียา ซือมูฮา เดะ รูมัฮ เตอ. 16กะฆีเตอ     จรัฮ นะ กาเญา กือนา ซูโลฮ กะ ลูมอฮ ซือมียา     บีดา กูญา นะ บือฆารี ปือบูวัจ นู บาฌิ นะ กาเญา. กะฆีเตอ     กูญา นะ มือโอจ กะ อาโปก นะ กาเญา     นู ดูโดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ." ญา จะ. 17เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ฌางัน อีงัจ จะ     กู มาแรฮ ดัฮ     นะ บูวัจ บรี ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฌางัน ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นะ บือนาซา ฮาบิฮ. บูกัด กะฆีเตอ. กู มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ บูวัจ บรี ปือมือเลา อีตู บือนาซา ฮาบิฮ     ตาปี นะ บูวัจ บรี ญา ซุจ รือมัก บาฌิ ดัฮ. 18กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ตือดะ ลาแงะ ฌางัน ดือนียา นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฮอย ลาฆู นามา นู ดีกิ-ตอจ     ซา ปาตัฮ โปด     นู นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ. กือนา ฌาดี รือมัก ดูลู     ซือมูฮา เลอ. 19กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ บรี ซา ตือนอซ นู ดีกิ-ตอจ     เดะ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด     บรี กูรัก เตอ     นู อาฌัยํ ซือมียา อาซิก กะฆีเตอ ฌูฆา เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     นะ ฌาดี ซือมียา นู ดือมิ เดะ กาวัด     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ ตูโรจ ปือมือซัด อีตู เตอ     นู อาฌัยํ กะฆีเตอ ฌูฆา     ญา เลอ     นะ ฌาดี ซือมียา บือซัยํ     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. 20กรานา กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ดัฮ กาเญา เตด ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ลือเบฮ เดะ ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี เตอ     กาเญา นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ฮอย เตด บือเลฮ เลอ."     เยซู ญา จะ. 21เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ปือมือเลา นู มือญาเระ กะ โกะ ซือมียา กาลา นูตู จะ 'ฌางัน บูนอฮ ซือมียา เลอ. ซือมียา นู บูนอฮ ซือมียา เตอ     ญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ.' 22ตาปี กู นี เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ซือมียา ดีฮา นู มูซัยํ ฌางัน กาวัด เตอ     ญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ. ซือมียา ดีฮา นู มือเลา ฌางัน กาวัด จะ     'เกา บูดอ เลอ'     ญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เดะ ซัน. ซือมียา ดีฮา นู มือเลา ฌางัน กาวัด จะ     'เกา ฆีลา เลอ'     ญา นะ กือนา ตีงัน เดะ อาปี นอรากา เลอ. 23กะฆีเตอ     ตานา เกา ตืองัฮ บาวา บารัก นะ มือนืองะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     รอจ กะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ เตอ     ดัฮ เกา โตะ-ตืออีงัจ จะ     กาวัด นะ เกา อาดา ปาซัน นามา ฌางัน เกา เตอ 24กะฆีเตอ     เกา กือนา ตาโรฮ บารัก มือนืองะ นะ เกา     เดะ ตือปัจ มือนืองะ อีตู     บาลิ ปี บาฌิ ปาเระ ฌางัน กาวัด อีตู ดูลู เตอ. ลือปัซ อีตู     มาแรฮ ปูลัก เลอ     มือนืองะ บารัก มือญือมัฮ นะ เกา     บรี กะ ตูฮัด เลอ. 25ดัฮ ซือมียา ซืออูรัก นะ อาดู เกา เตอ     นะ บาวา เกา บือปี ญาแญะ กะ ซัน โปด     เกา กือนา บาฌิ ฌางัน ญา     จือปัจๆ เลอ     เดะ ตืองัฮ ฌาลัด. กะ เตด บูวัจ กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู นะ ซรัฮ เกา     บรี กะ ซือมียา กรัจ ฮูโกบ. ซือมียา กรัจ ฮูโกบ นะ ซรัฮ เกา บรี กะ ตามาตา     บีดา เกา นะ กือนา กานัก เดะ ปือฌารา. 26ซูโงฮ เลอ     กู มือเลา ฌางัน เกา จะ     เกา นะ ลือปัซ เดะ ตือปัจ อีตู เตด บือเลฮ ลาลู     ตือดะ เกา บายัยํ ฮูตัก     บรี ฆือนะ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ."     เยซู ญา จะ. 27เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ปือมือเลา นู บือเลฮ มือญาเระ จะ 'ฌางัน บือกาเซฮ เลอ.' 28ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ซือมียา ดีฮา นู ตีญูง กะ นีบีนี ซืออูรัก     ฆีลา กะ นีบีนี อีตู เตอ     ญา เลอ     บือกาเซฮ ฌางัน นีบีนี อีตู     โซะ ฮาตี ดัฮ. 29ดัฮ มาตา โซะ กานัน นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     บีฌี มาตา อีตู เตอ     เกา กือนา จูเกน บือตรือเบะ บูวัก เลอ. นู กลือกะ นู ซา นะ เกา     นะ ลือแงะ ปี ดัฮ     บาฌิ เดะ ญาวา นะ เกา ซือมูฮา     นะ กือนา ตีงัน บูวัก เดะ นอรากา เลอ. 30ดัฮ ตางัน โซะ กานัน นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซาลัฮ ดัฮ     ตางัน อีตู เตอ     เกา กือนา กรัจ บูวัก เลอ. นู กลือกะ นู ซา นะ เกา     นะ ลือแงะ ปี ดัฮ     บาฌิ เดะ ญาวา นะ เกา ซือมูฮา     ฆาโดฮ นะ มาโซะ ปี กะ นอรากา เลอ." 31"อาดา ฌูฆา นู บือเลฮ มือญาเระ จะ 'กาเลา-จะ ซือมียา นะ บรือจัย ฌางัน บีนี นะ ญา     บรี ญา ฆาแรฮ ซูรัจ บรือจัย     บรี กะ นีบีนี อีตู.' 32ตาปี กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ราตา ซือมียา นู บรือจัย ฌางัน บีนี นะ ญา     ปาซัน ซาลัฮ อาซิก เดะ ลาฆู บือกาเซฮ เตอ     ญา บูวัจ บรี นีบีนี อีตู ซาลัฮ บือกาเซฮ. ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ นีบีนี นู กือนา บรือจัย     ฌาดี บีนี นะ ญา เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     ซาลัฮ บือกาเซฮ ดัฮ."     เยซู ญา จะ. 33เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา ดืองัยํ ฌูฆา ดัฮ     ปือมือเลา นู มือญาเระ กะ โกะ ซือมียา กาลา นูตู จะ 'นู เกา อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ     เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ เตอ     ฌางัน บรี ปูตุซ เลอ     ตาปี กือนา บูวัจ ตูโรจ เลอ.' 34ตาปี กู นี เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ฌางัน บือซูปัฮ ลาลู เลอ. ฌางัน อาเกะ ลาแงะ มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ เตอ     ซาเบะ ลาแงะ ฌาดี ซือรูปา ปาปัด กรือซี     ตือปัจ นู ตูฮัด ดูโดะ ฌาดี ราฌา เลอ. 35ฌางัน อาเกะ ดือนียา มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ เตอ     ซาเบะ ดือนียา ฌาดี ซือรูปา ตือปัจ ซาโมจ กากี นะ ตูฮัด เลอ. ฌางัน อาเกะ นังฆรี เยรูซาเลม     มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ เตอ     ซาเบะ นังฆรี เยรูซาเลม ฌาดี นังฆรี นะ ตูฮัด     นู ฌาดี ราฌา บือซัยํ เลอ. 36ฌางัน อาเกะ ปาลา นะ เกา     มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ เตอ     ซาเบะ เกา นะ บูวัจ บรี โบะ นะ เกา     แนฮ ซา อูรัจ โปด     นะ บือฮูบัด     เฆอ-จะ ฮีตับ     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 37ตาปี กาเญา กือนา บรี ปือมือเลา นะ กาเญา     ฌาดี รือมัก เลอ. ดัฮ ซูโงฮ     กือนา มือเลา จะ     ซูโงฮ. ดัฮ เตด ซูโงฮ     กือนา มือเลา จะ     เตด ซูโงฮ เลอ. นู นะ มือเลา ลือเบฮ เดะ อีตู เตอ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ฮาตู ฌาฮัจ เลอ." เยซู ญา จะ. 38เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ปือมือเลา นู มือญาเระ จะ 'มาตา ฆาตี มาตา     ฆีฆี ฆาตี ฆีฆี'. 39ตาปี กู นี เลอ     กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ฌางัน บลาวัด ฌางัน ซือมียา ฌาฮัจ เลอ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา ตาปัยํ ปีปี บือลัฮ กานัน นะ เกา     เกา กือนา อาเลฮ มูคา     บรี ญา ตาปัยํ ปีปี บือลัฮ กีรี ฌูฆา. 40ดัฮ ซือมียา ดีฮา อีงัจ นะ อาดู เกา     บีดา นะ อาเมด บาฌู นะ เกา เตอ     เกา กือนา ฮาฆิ บาฌู ซรือโกะ ญาวา     บรี กะ ญา ฌูฆา. 41ดัฮ ซือมียา ดีฮา นะ ปรือกัด เกา     บรี เกา บาวา บารัก นะ ญา ปี     รอจ กะ ซา กีโลเมด เตอ     บรี เกา บาวา บารัก อีตู ปี     รอจ กะ ดูวา กีโลเมด เลอ. 42ดัฮ อาดา ซือมียา มีตา บารัก เดะ เกา     เกา กือนา ฮาฆิ กะ ญา     กะฆีเตอ เลอ. ดัฮ อาดา ซือมียา อีงัจ นะ มีตา มีญับ เดะ เกา     ฌางัน อาเลฮ มูคา เดะ ญา เลอ." เยซู ญา จะ. 43เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ลาฆู นู จะ 'กือนา ซายัก กาวัด นะ เกา เลอ     ตาปี ซือตรู นะ เกา เตอ     เกา กือนา บือชี เลอ'. 44ตาปี กู นี เลอ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กือนา ซายัก ซือตรู นะ กาเญา เลอ. กือนา บือซาโวจ กรานา ซือมียา นู บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ     ปรือกัด กะ กาเญา. 45กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี นานะ นะ อาโปก     นู เดะ อาตัซ ลาแงะ. ญา เตอ     นู บูวัจ บรี มาตาอารี ซูโลฮ จรัฮ บาฌิ     กะ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ     ฌางัน โกะ ซือมียา บาฌิ ฌูฆา. ญา เตอ     นู ซูโรฮ ฮูฌัด ตูโรด ราตา     เดะ โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ฌางัน โกะ ซือมียา เตด บาฌิ-ตือปัจ ฌูฆา. 46"กะ กาเญา ซายัก ซือมียา นู ซายัก กาเญา     กาเญา นะ บือเลฮ บาฮาเฆด นามา เลอ? มีเซ-จะ โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน เตอ     กูญา บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. 47กะ กาเญา มืองา ซา ลูมอฮ อาดี-บราดี นะ กาเญา เตอ     กาเญา ซือมียา บาฌิ เดะ กาวัด กะฮามี เลอ?     มีเซ-จะ โกะ ซือมียา นู เตด ตูเฮะ กะ ตูฮัด โปด     กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     บูกัด เฆอ? 48"อาโปก เดะ อาตัซ นะ กาเญา     ญา เตอ     บาฌิ ซือมูฮา. กะฆีเตอ     กาเญา เลอ     กือนา บาฌิ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ."     เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\