มัดทัย 6

1เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ. ฌางัน บูวัจ ปือบูวัจ นู บาฌิ นะ กาเญา     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ซือมียา     บีดา กูญา นะ บือฆารี. กะ บูวัจ กะฆีเตอ     กาเญา นะ เตด บือเลฮ ดาปัจ บาฮาเฆด     เดะ อาโปก นะ กาเญา     นู ดูโดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. 2กะฆีเตอ     วะตู เกา นะ ฮาฆิ ดูเวะ กะ ซือมียา ฮาฌะ เตอ     ฌางัน ตีโยะ ซือลูนัย โซะ ฮึลด เกา. ลูมอฮ ซือมียา นู มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เตอ     กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     เดะ รูมัฮ บือมุน     เดะ บีดิก ฌาลัด ฌูฆา     บีดา นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา มือโอจ กะ กูญา. กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     กูญา บือเลฮ ซาโมจ บาฮาเฆด นะ กูญา ดัฮ. 3ตาปี โซะ เกา เตอ     วะตู เกา นะ ฮาฆิ ดูเวะ กะ ซือมียา ฮาฌะ     ฌางัน บรี ตางัน กีรี ตาฮู จะ     ตางัน กานัน ญา บูวัจ นามา. 4กะฆีเตอ นู เกา ฮาฆิ เตอ     ฌาดี ลาฆู นู ลีนง ดัฮ. กะฆีเตอ     อาโปก เดะ อาตัซ นะ เกา     นู ลีฮัจ บือฆารี ปือบูวัจ นะ เกา     เดะ ตือปัจ ลีนง เตอ     ญา เลอ     นะ ฮาฆิ บาฮาเฆด บรี กะ เกา เลอ." เยซู ญา จะ. 5เยซู มือเลา จะ     "วะตู กาเญา บือซาโวจ     ฌางัน บูวัจ ลาฆู ซือรูปา โกะ ซือมียา มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ. กูญา อีตู ซูกา บือดีรี บือซาโวจ     เดะ รูมัฮ บือมุน เตอ     เดะ จีปัก ปัจ เตอ     บีดา นะ บรี โกะ ซือมียา อาซิก ลีฮัจ. กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     กูญา บือเลฮ ซาโมจ บาฮาเฆด นะ กูญา ดัฮ. 6ตาปี วะตู เกา นะ บือซาโวจ     กือนา มาโซะ กะ ดาลับ รูวัก     กาปุซ ปีตู     บือซาโวจ กะ อาโปก เดะ อาตัซ นะ เกา     นู อาดา เดะ ตือปัจ ลีนง. กะฆีเตอ     อาโปก นะ เกา     นู ลีฮัจ บือฆารี ปือบูวัจ นะ เกา     เดะ ตือปัจ ลีนง เตอ     ญา เลอ     นะ ฮาฆิ บาฮาเฆด บรี กะ เกา เลอ. 7"วะตู กาเญา บือซาโวจ     ฌางัน มือเลา แงฮ-อูแงฮ     ซือรูปา ลาฆู นะ โกะ ซือมียา นู เตด ตูเฮะ กะ ตูฮัด. กูญา อีงัจ จะ     มือเลา บาญะ     ตูฮัด นะ ดืองัยํ. 8ฌางัน บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. กรานา ดูลู เดะ กาเญา นะ บือซาโวจ เตอ     ตูฮัด นู อาโปก นะ กาเญา     ญา ตาฮู ดัฮ     บารัก นู กาเญา บือคานะ เตอ." 9เยซู มือเลา จะ     "กาเญา กือนา บือซาโวจ กะฆีนี จะ     'โอ ตูฮัด     อาโปก นะ กามี     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ     มีตา บรี นามา นะ เกา     ฌาดี นามา นู บาฌิ บือซรี เลอ. 10มีตา บรี ตูฮัด นะ บือบือลา     ฌาดี ราฌา เดะ ดือนียา อีนี เลอ. มีตา บรี บือนา ซือมูฮา     นะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ. กูญา ตูโรจ โซะ อาตัซ ลาแงะ กะฮามี     บรี กูญา ตูโรจ เดะ ดือนียา กะฆีเตอ ฌูฆา. 11มีตา บารัก นู กามี บือคานะ นะ มากัด     เดะ อารี อีนี เลอ. 12มีตา บรี ตูฮัด อาเกะ ซาลัฮ นะ กามี เลอ     ซือรูปา กามี บือเลฮ อาเกะ ซาลัฮ นะ โกะ ซือมียา     นู บูวัจ กะ กามี ดัฮ. 13ฌางัน บรี กามี นะ กือนา บาอาฌะ บูวัจ ดูซา. ตูโลก บรี กามี ลือปัซ เดะ ฮาตู ฌาฮัจ เลอ. [โอ ตูฮัด เออ     มีตา บรี ตูฮัด ฌาดี ราฌา นู บือซัยํ     ราฌา นู มือฆัฮ     ราฌา นู บือซรี เลอ. บรี ฌาดี กะฆีนี ซือลาลู     เตด บราดู. อาเมน.] 14"กรานา-จะ     กะ กาเญา นะ อาเกะ ซาลัฮ นะ กาวัด เตอ     อาโปก เดะ อาตัซ นะ กาเญา     นะ อาเกะ ซาลัฮ นะ กาเญา ฌูฆา. 15ตาปี กะ กาเญา เตด อาเกะ ซาลัฮ นะ กาวัด เตอ     อาโปก นะ กาเญา โปด     เตด อาเกะ ซาลัฮ นะ กาเญา ฌูฆา." เยซู ญา จะ. 16เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "วะตู กาเญา บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด     ฌางัน บูวัจ ซือรูปา ซือมียา มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ. กูญา บูวัจ มูคา มาซับ     นะ บรี กะ ซือมียา อาซิก ตาฮู จะ     กูญา ตืองัฮ บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด. กู มือเลา ฌางัน กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     กูญา ซาโมจ บาฮาเฆด นะ กูญา ดัฮ เลอ. 17ตาปี โซะ เกา เลอ     วะตู เกา บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด     กือนา บาโซฮ มูคา     บอฮ มีญะ บาวู เดะ ปาลา. 18กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อาซิก นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี     นู เกา ตืองัฮ บือตาฮัด บารัก มากัด. ตาปี อาโปก เดะ อาตัซ นะ เกา     นู อาดา เดะ ตือปัจ ลีนง เตอ     ญา นะ ลีฮัจ นู เกา บูวัจ ลาฆู อีตู. กะฆีเตอ     อาโปก นะ เกา     นู ลีฮัจ ปือบูวัจ นะ เกา เดะ ตือปัจ ลีนง เตอ     ญา เลอ     นะ ฮาฆิ บาฮาเฆด บรี กะ เกา." เยซู ญา จะ. 19เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ฌางัน ปือมุน ซือบารัก นู บรือฆา นะ กาเญา     เดะ ดือนียา อีนี. ซือบารัก อีตู     โกะ นอยํ-อานอยํ นะ มากัด ซือตืองัฮ     นะ บือการัจ ซือตืองัฮ     อูรัก ปือญูรี โปด     นะ มาแรฮ ปือเลาะ ดีนิง มาโซะ     จูรี บารัก ซือตืองัฮ. 20กะฆีเตอ     กือนา ปือมุน ซือบารัก บรือฆา นะ กาเญา     โซะ อาตัซ ลาแงะ. ปัจ อีตู     ฮอย นอยํ-อานอยํ นะ มากัด     ฮอย เตด นะ บือการัจ     ฮอย อูรัก ปือญูรี นะ ปือเลาะ ดีนิง มาโซะ     จูรี บารัก ปี. 21กรานา-จะ     ซือบารัก บรือฆา นะ เกา อาดา ตือปัจ ดีฮา     ฮาตี นะ เกา โปด     อาดา ตือปัจ อีตู เลอ." เยซู ญา จะ. 22เยซู อาฌัยํ ปูลัก จะ     "มาตา เตอ     ฌาดี ซือรูปา ปลีตา เดะ ญาวา นะ ซือมียา. กะ มาตา นะ เกา     จรัฮ บาฌิ     ญาวา นะ เกา โปด     จรัฮ บาฌิ ซือมูฮา ฌูฆา. 23กะ มาตา นะ เกา บูตา เตอ     ญาวา นะ เกา     กือลับ ฮาบิฮ ดัฮ. กะ จรัฮ เดะ ญาวา นะ เกา     ญา กือลับ ดัฮ     ญา เตอ     กือลับ ฮีตับ เลอ."     เยซู ญา จะ. 24เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "ฮอย ซือมียา ดีฮา     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตกเก ดูวา อูรัก บือเลฮ. ซาเบะ-จะ     นะ บือชี กะ นู ซา     นะ ซายัก กะ นู ซา     เฆอ-จะ     นะ ตูเฮะ กะ นู ซา     นะ มือฌัฮ กะ นู ซา. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ ดูเวะ ซามา     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 25"กะฆีเตอ     กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี เดะ ลาฆู มียา มากัด จะ     นะ อาเมด นามา มาแรฮ มากัด     นะ อาเมด นามา มาแรฮ โอะ เตอ. ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี ปาซัน ญาวา นะ กาเญา จะ     นะ อาเมด กาเยด นามา มาแรฮ ปากัย. นู กาเญา ฮีโดะ เตอ     รือฆา บาฌิ เดะ บารัก มากัด     บูกัด เฆอ? ญาวา นะ กาเญา     บาฌิ เดะ บารัก ปากัย     บูกัด เฆอ? 26บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     โกะ บูโรก นู ตรือบัก ปี มาแรฮ. กูญา เตด ตานัม นามา     เตด กือตับ ปาดี     เตด ปูงอจ ตาโรฮ โกะ ลูโงะ ปาดี เดะ ดาเงา เตอ     ตาปี อาโปก เดะ อาตัซ นะ กาเญา     ญา บูวัจ บรี กูญา อาดา ซือบารัก มากัด     ฆือนะ ดัฮ. กาเญา อาดา รือฆา บาฌิ เดะ โกะ บูโรก อีตู     บูกัด เฆอ? 27เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซือมียา ดีฮา     นู ญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ฆามะ นะ ฮูโบก อูมอยํ นะ ญา     บรี ปาญัก แนฮ ซือฌับ ลาฆี บือเลฮ เฆอ? ฮอย เลอ. 28"บูวัจ นามา     กาเญา ฆาโดฮ-ฮาตี ปาซัน โกะ กาเยด บาฌู? บรีงัจ เลอ     โกะ บูงา นู บือตูโมฮ เดะ บีดิก บือนัก เตอ     ญา เตด ปายัฮ บือกรือฌา     เตด ปายัฮ ฌาเฮะ บาฌู ปือแญะ 29ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ราฌา ซะโลโม โปด     วะตู ญา ปากัย มะอาลัจ บรี บือซรี โตระ     ญา เตด บือปากัย บือฆาจะ     ซือรูปา กะ บูงา แนฮ ซา บูงา อีนี. 30โกะ รูโปจ เดะ บือนัก อีตู เตอ     อารี อีนี ญา อาดา ลาฆี     มัฮปาฆี     ญา กือนา ตูนู เดะ อาปี     ฮาบิฮ ดัฮ. ตาปี รูโปจ อีตู โปด     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูวัจ บรี ญา บือปากัย บาฌิ กะฆีเตอ เลอ. เออ กาเญา     ซือมียา นู กูรัก ปือจายา เลอ     กือนา อีงัจ จะ     ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูวัจ บรี กาเญา บือเลฮ บือปากัย บาฌิ     ลือเบฮ เดะ บูงา อีตู ปูลัก     บูกัด เฆอ? 31"กะฆีเตอ     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี จะ     'โอ     กีตา นะ อาเมด นามา มาแรฮ มากัด? นะ อาเมด นามา มาแรฮ โอะ เลอ? กีตา นะ อาเมด กาเยด นามา มาแรฮ บือปากัย?' 32โกะ ซือมียา นู เตด ตูเฮะ กะ ตูฮัด     กูญา มือโซะ มียา โกะ ลาฆู กะฆีเตอ. ตาปี อาโปก เดะ อาตัซ นะ กาเญา เตอ     ญา ตาฮู จะ     กาเญา บือคานะ ซือบารัก อีตู ซือมูฮา. 33กะฆีเตอ     ดูลู เดะ ลาฆู อาซิก     กาเญา กือนา กูวาซา บูวัจ บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ ฌาดี ราฌา เดะ ฮาตี นะ กาเญา กือนา กูวาซา นะ บูวัจ ลาฆู นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ. กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บือตามัฮ บรี กะ กาเญา     โกะ ซือบารัก อีตู ซือมูฮา ฌูฆา. 34กะฆีเตอ     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี กะ ลาฆู มัฮปาฆี. ลาฆู มัฮปาฆี เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู มัฮปาฆี เลอ. ซืออารีๆ     กือนา อีงัจ กะ ลาฆู เดะ อารี อีตู เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\