มัดทัย 7

1เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "ฌางัน กรัจ ฮูโกบ กาวัด เลอ     บีดา ตูฮัด นะ เตด กรัจ ฮูโกบ กาเญา. 2ซาเบะ กาเญา นะ กรัจ ฮูโกบ กาวัด กะฮามี เตอ     ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ กาเญา     กะฆีเตอ เลอ. กาเญา นะ ตูวัก บรี กะ กาวัด     ฌางัน มาโกะ นู ดีฮา     ตูฮัด นะ ตูวัก บรี กะ กาเญา     ฌางัน มาโกะ นู อีตู ฌูฆา เลอ. 3ซาเบะ นามา เลอ     เกา ตีญูง ลีฮัจ ตานัฮ ซือบีฌี     เดะ มาตา นะ กาวัด     ตาปี เตด บราซา ตาฮู จะ     อาดา บาตัก กายู ซือกูตก     ดูโดะ เดะ มาตา นะ เกา ตะอาซิก? 4ซาเบะ นามา เลอ     เกา นะ มือเลา ฌางัน กาวัด บือเลฮ จะ     'บรี กู รือฆู ตานัฮ ซือบีฌี อีตู     บรี ตรือเบะ เดะ มาตา นะ เกา เลอ.'     ตาปี ลีฮัจ เลอ     อาดา บาตัก กายู ซือกูตก     ดูโดะ เดะ มาตา นะ เกา ตะอาซิก ดัฮ. 5เกา เตอ     ซือมียา มูคา มาเนฮ     ฮาตี ฌาฮัจ เออ. กือนา ซีตะ บาตัก กายู ซือกูตก     บือตรือเบะ เดะ มาตา นะ เกา ดูลู. กะฆีเตอ     เกา นะ ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ     นะ ปี รือฆู ตานัฮ ซือบีฌี     บือตรือเบะ เดะ มาตา นะ กาวัด บือเลฮ โปด. 6"โกะ บารัก บรือฆา เตอ     ฌางัน บรี กะ อาซู เลอ. โกะ ตือมีกา โปด     ฌางัน ตีงัน บูวัก บรี กะ บาบี. ตาโกจ-จะ     ญา นะ กาจะ บูวัก เลอ     โกะ อาซู ซีงี เตอ     นะ อาเลฮ มาแรฮ ฆีเฆะ กาเญา ปาเระ." เยซู ญา จะ. 7เยซู มือเลา จะ     "กือนา มีตา     บารู ญา นะ บรี กะ กาเญา     กือนา ซารี     บารู นะ ดาปัจ     กือนา บลาโลก เดะ ปีตู     บารู ญา นะ บูกา บรี. 8ซาเบะ-จะ     ราตา ซือมียา นู มีตา     ญา นะ บือเลฮ. ราตา ซือมียา นู ซารี     ญา นะ ดาปัจ. ราตา ซือมียา นู บลาโลก เดะ ปีตู     ปีตู นะ บูกา บรี กะ ญา เลอ. 9เดะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     อาดา ซือมียา ดีฮา     กะ นานะ มีตา ตือโปก เตอ     ปะ นะ บรี บาตู เฆอ? 10กะ นานะ มีตา อีกัด เตอ     ปะ นะ บรี อูลัยํ เฆอ? 11กาเญา เตอ     มีเซ-จะ ฌาดี ซือมียา บือดูซา     ตาปี ตาฮู นะ บรี บือนา นู บาฌิ     กะ นานะ นะ กาเญา. กะฆีเตอ     บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู     อาโปก นะ กาเญา     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ญา นะ บรี บือนา นู บาฌิ     กะ ซือมียา นู มีตา เดะ ญา เลอ. 12"กะฆีเตอ     กาเญา อาดา ฮาตี     นะ บรี โกะ ซือมียา บูวัจ กะ กาเญา กะฮามี เตอ     กาเญา กือนา บูวัจ กะ กูญา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. กรานา ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฌางัน ซูรัจ ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ญา อาฌัยํ กะฆีเตอ เลอ." เยซู ญา จะ. 13เยซู มือเลา จะ     "กาเญา กือนา มาโซะ ปี กะ ปีตู นู ซือแปะ เลอ. ฌาลัด นู บาวา ปี กะ ฌาฮานัม เตอ     อาดา ปีตู ลือฆา     ฌาลัด อีตู โปด     ซือนัง. บาญะ เลอ     โกะ ซือมียา นู มาโซะ ปี เดะ ฌาลัด อีตู. 14ซาเบะ ฌาลัด นู บาวา ปี กะ ฮีโดะ เตอ     อาดา ปีตู ซือแปะ     ฌาลัด อีตู โปด ปายัฮ เลอ. ซือมียา นู ดาปัจ ฌาลัด อีตู     อาดา เตด บราปา บาญะ เลอ." เยซู ญา จะ. 15เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "กาเญา กือนา ฌาฆา เลอ     โกะ ซือมียา นู มืออูปัย จะ     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู นะ มาแรฮ ซารี กาเญา. โซะ ลูวัยํ เตอ     ลีฮัจ ญา ซือรูปา กะ กาเมก เตอ     ตาปี โซะ ดาลับ ฮาตี เตอ     ญา ฌาฮัจ ลือเบฮ เดะ อาซู ฮูตัด. 16กาเญา นะ กราลา กูญา     เดะ ปือบูวัจ นะ กูญา เลอ. กูญา ปี ปูงอจ บูวัฮ อางุน     เดะ ปูโฮด กายู บือดูรี เฆอ? นะ ปี ปูงอจ บูวัฮ กรายา-บูดี     เดะ ปูโฮด ดักซัย เฆอ? เตด โบะ. 17ปูโฮด กายู นู บาฌิ     ราตา ปูโฮด     ญา ตรือเบะ บูวัฮ นู บาฌิ. ตาปี ปูโฮด กายู นู ตะอารัฮ     ญา ตรือเบะ บูวัฮ นู ตะอารัฮ. 18ปูโฮด กายู นู บาฌิ     นะ ตรือเบะ บูวัฮ นู ตะอารัฮ     เตด บือเลฮ เลอ. ปูโฮด กายู นู ตะอารัฮ     นะ ตรือเบะ บูวัฮ นู บาฌิ     เตด บือเลฮ ฌูฆา. 19ปูโฮด กายู ราตา ปูโฮด     นู ฮอย เตด ตรือเบะ บูวัฮ นู บาฌิ     นะ กือนา ตือบัก     ตีงัน บูวัก เดะ อาปี เลอ. 20กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นะ กราลา ซือมียา อีตู ซีงี     ซาเบะ ลีฮัจ กะ ปือบูวัจ นะ กูญา." เยซู ญา จะ. 21เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "บูกัด ราตา ซือมียา นู มือเลา ฌางัน กู จะ     'ตูฮัด เออ. ตูฮัด เออ.'     นู นะ บือเลฮ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. ตาปี ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ     กะ ฮาตี นะ อาโปก เดะ อาตัซ นะ กู     ญา เลอ     นะ มาโซะ บือเลฮ. 22เดะ อารี อีตู อาดา ซือมียา บาญะ     นู นะ มือเลา ฌางัน กู จะ     'ตูฮัด เออ     ตูฮัด เออ     เดะ นามา นะ เกา เตอ เลอ     กามี บือเลฮ ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ     บือเลฮ โปรฮ โกะ ฮาตู     บือเลฮ บูวัจ ลาฆู นู มือฆัฮ ซูโงฮ     บูกัด เฆอ?' 23ตาปี กู นะ ตีกัฮ กะ กูญา จะ     'กู เตด ดือละ กราลา กาเญา ดัฮ. กาเญา นู บูวัจ ฌาฮัจ เตอ     อูโนยํ ปี เดะ กู เลอ.' " เยซู ญา จะ. 24เยซู มือญาเระ กะ กูญา จะ     "ราตา ซือมียา นู มือนีงัย โกะ ปือมือเลา นะ กู     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา อีตู เตอ     ญา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา ปานัย อากัน ซืออูรัก     นู กรือฌา รูมัฮ     เดะ อาตัซ บาตู. 25ฮูฌัด ตูโตฮ บาญะ     อาเย ซูงัย โปด     อาโปฮ     รีโบจ ตีโยะ     กือนา เดะ รูมัฮ อีตู. ตาปี รูมัฮ ฮอย เตด รูโตฮ     ซาเบะ บูวัจ เดะ อาตัซ บาตู เลอ. 26"โซะ ซือมียา นู มือนีงัย ปือมือเลา นะ กู เตอ     ตาปี เตด บูวัจ ตูโรจ     ญา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา บูดอ     นู กรือฌา รูมัฮ     เดะ ตานัฮ ปาตัย. 27ฮูฌัด ตูโตฮ บาญะ     อาเย ซูงัย โปด     อาโปฮ     รีโบจ ตูโรด     กาเตาะ รูมัฮ อีตู     บูวัจ บรี รูมัฮ เตอ     รูโตฮ ฮาบิฮ     ฌาฮานัม ซือมูฮา ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ. 28ตานา เยซู มือเลา ลาฆู อีนี ฮาบิฮ ดัฮ     ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     นู ญา อาฌัยํ กะฆีเตอ 29ซาเบะ-จะ     ญา อาฌัยํ กูญา     บือกะ ซือมียา นู อาดา มือฆัฮ เลอ     ฮอย เตด ซือรูปา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\