มัดทัย 8

1ตานา เยซู ตูโรด มาแรฮ เดะ บูเกะ ดัฮ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ตูโรจ ปี ซามา. 2ลีฮัจ เลอ     อาดา ซือมียา ปือญาเกะ ปูรู ซืออูรัก     มาแรฮ มือญือมัฮ มือนูโนะ กะ ญา     มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     กะ เกา อาดา ฮาตี นะ บือบือลา กู     กะฆีเตอ นะ บูวัจ บรี กู ซือนัง บือเลฮ เลอ." 3กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเงา ตางัน นะ ญา     ปือเตาะ เดะ ญาวา นะ ซือมียา อีตู     มือเลา จะ     "กู อาดา ฮาตี นะ บือบือลา เกา. บรี เกา ซือนัง บาฌิ เลอ." ดัดดัด อีตู     ปือญาเกะ ปูรู เดะ ญาวา ซือมียา อีตู โปด     ซือโมฮ     ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 4กะฆีเตอ     เยซู ปือซัด กะ ญา จะ     "ฌางัน จาเระ ลาฆู อีนี     กะ ซือมียา ดีฮา โปด. ตาปี ปี เลอ     มียา ซามี บรี ญา ลีฮัจ จะ     เกา ลือฆา ดัฮ. มือนืองะ บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เลอ     บือกะ มูซา ปือซัด ดัฮ เตอ บีดา นะ บรี ราตา ซือมียา ลีฮัจ จะ     เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ."     เยซู ญา จะ. 5ตานา เยซู บือฌาลัด ปี     มาโซะ กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม     อาดา กือปาลา ตาฮัน นังฆรี โรม ซืออูรัก     มาแรฮ ปูโฌะ มีตา เดะ เยซู     มือเลา จะ 6"ตูฮัด เออ     ปราโซฮ นะ กู     ญา ฮอย อูรัจ     ตีโนะ เดะ รูมัฮ     ญา ซาเกะ ซูซัฮ โตระ เลอ." 7เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "กู นี เลอ     นะ ปี บือบือลา ญา     บรี ซือนัง บาฌิ." 8ตาปี กือปาลา ตาฮัน อีตู     ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     กู ฌาดี ซือมียา เตด บือฆูนา     นะ ซาโมจ เกา     มาโซะ เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ กู เตอ. ตาปี บรี เกา อูซิ มือเลา โปด     ฌาดี. กะฆีเตอ ปราโซฮ นะ กู     นะ ลือฆา เดะ ปือญาเกะ เลอ. 9กรานา-จะ     กู นี ฌาดี ซือมียา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ราฌา. ตาปี อาดา ลูมอฮ ตาฮัน     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ กู ปูลัก. กู ปือซัด กะ ซือมียา อีนี จะ     'ปี เลอ'     ญา โปด     ปี ดัฮ. ปือซัด กะ ซือมียา นู ซา จะ     'มาแรฮ เลอ'     ญา โปด     มาแรฮ ดัฮ. ซูโรฮ ปราโซฮ จะ     'กือนา ปี บูวัจ กะฆีนี เลอ'     ญา โปด     บูวัจ ตูโรจ ดัฮ." ญา จะ. 10ตานา เยซู ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     มือเลา กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ญา จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     เดะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เตอ     กู เตด ดือละ ดาปัจ ซือมียา     นู ปือจายา บาญะ กะฆีนี เลอ. 11กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นะ มาแรฮ เดะ โซะ ตีมอยํ     เดะ โซะ บารัจ โปด     นะ ดูโดะ มากัด บือซามา ฌางัน อับราฮัม     อีซัก     ฌางัน ยาโกบ     เดะ ดือนียา บารู อีตู     นู ตูฮัด ฌาดี ราฌา. 12ตาปี โกะ ซือมียา นู ดือละ ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด กะฆีเตอ     กูญา นะ กือนา ตีงัน บูวัก     เดะ โซะ กือลับ     โซะ ลูวัยํ. โซะ อีตู เลอ     กูญา นะ มือนาแงฮ     ตือกาจิ ฆีฆี     ซาเกะ โตระ." เยซู ญา จะ. 13กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กือปาลา ตาฮัน จะ     "บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ เกา เลอ. เกา ปือจายา กะฮามี ดัฮ     นะ ฌาดี กะฆีเตอ เลอ." ดัดดัด อีตู เลอ     ปือญูโรฮ นะ กือปาลา ตาฮัน อีตู     ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 14กะฆีเตอ     เยซู ปี มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ นะ เปโตร. ญา ลีฮัจ มะ มือตูฮา นะ เปโตร ตีโนะ     ญา เตด ซือนัง     ตืองัฮ ฮูวัจ เลอ. 15เยซู ญา ปือเตาะ ตางัน นะ ญา. กะฆีเตอ     ฮูวัจ อีตู ฮอย ดัฮ     ญา ซือนัง บาฌิ เลอ. นีบีนี อีตู ญา บีกัซ ดัฮ     ตูโลก บือกรือฌา มากัด     บรี กะ เยซู. 16รอจ กะ วะตู ปะฮึญา     กูญา ปาคัจ บาวา โกะ ลูมอฮ ซือมียา     นู อาดา ฮาตู มาโซะ     ราโซะ ดัฮ     บาญะ อูรัก     มาแรฮ ซารี เยซู. เยซู ญา ปือซัด โกะ ฮาตู     โปรฮ กูญา บรี ตรือเบะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ. ญา บือบือลา ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     ซือมูฮา. 17กะฆีเตอ     ปือมือเลา นะ อิซายา นู ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ฌาดี รือมัก ดัฮ     นู จะ "อีซี ญา ตะอาซิก เตอ     บือเลฮ อาเมด ลาฆู ปือญาเกะ นะ กีตา     บือเลฮ บาวา ลาฆู เตด ซือนัง ญาวา นะ กีตา     บือปี ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." 18ตานา เยซู ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     มาแรฮ กือลีลิก ญาวา นะ ญา     ญา ปือซัด โกะ มูเระ นะ ญา     บรี ซียะ นะ ฌรือมัก ปี     โซะ ซรือบัก. 19วะตู อีตู     อาดา ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซืออูรัก     ญา มาแรฮ ซารี เยซู     มือเลา ฌางัน ญา จะ     " บูมอยํ เออ     เกา นะ ปี กะ ดีฮา     กู นะ ตูโรจ ปี ซามา เลอ." 20เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "อาซู ฮูตัด     อาดา ลูบัก นะ ญา. บูโรก เดะ อาตัซ โปด     ญา อาดา ซารัก นะ ญา ฌูฆา. ตาปี โซะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กู ฮอย ตือปัจ นะ ตืองะ ปาลา ตีโนะ เลอ." 21เดะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     อาดา ซือมียา อาซิก ซืออูรัก     มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     มีตา บรี กู นะ ปี ตานัม บาดัด นะ ปะ เดะ กู     ดูลู เลอ." 22ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา กือนา ตูโรจ กะ กู เลอ. บรี ซือมียา มาตี     ปี ตานัม ซือมียา มาตี ซามา เลอ." 23กะฆีเตอ     เยซู ญาแญะ กะ ปราฮู. โกะ มูเระ นะ ญา ตูโรจ ปี ซามา. 24ลีฮัจ เลอ     กูญา กือนา รีโบจ บือซัยํ เดะ ลาโวจ     อูมะ ตือโปะ มาโซะ กะ ปราฮู     ยู อาโปฮ. ตาปี เยซู เตอ     ญา ตีโนะ ลีนา ดัฮ. 25กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ ญา     ปี ฆระ เยซู     มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     ตูโลก เลอ. กีตา มาจับ นะ มาตี ดัฮ." 26ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "เออ กาเญา     ซือมียา กูรัก ลาฆู ปือจายา     บูวัจ นามา ปะ     กาเญา ตาโกจ กะฆีนี เลอ?" กะฆีเตอ     ญา บีกัซ     บลารัก อาเงน     บลารัก อูมะ. กะฆีเตอ อูมะ อาเงน โปด     ตือโดฮ บลีนัง ฮาบิฮ ดัฮ. 27ตาปี โกะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี     ญา ฌาดี ซือมียา กะฮามี เลอ     ยู อาเงน อูมะ โปด     ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ญา?" 28ตานา เยซู ฌรือมัก ปี     รอจ กะ นังฆรี นะ ลูมอฮ ฆาดารา ดัฮ     อาดา ซือมียา นู อาดา ฮาตู มาโซะ ราโซะ ดัฮ     ดูวา อูรัก. กูญา ตรือเบะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ ฆูฮา ตานัม บาดัด     มาแรฮ ดาปัจ เยซู. กูญา ฌาฮัจ ซูโงฮ     บูวัจ บรี ฮอย ซือมียา ซืออูรัก โปด     นู บรานี นะ ปี โซะ ฌาลัด อีตู ลาลู. 29ลีฮัจ เลอ     กูญา บือซูระ บลาโลก เยซู จะ     "เออ เยซู     นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     บูวัจ นามา เกา มาแรฮ บือฆาโดฮ กามี เลอ? เกา มาแรฮ นะ บรี กามี ฌาฮานัม     ดูลู เดะ วะตู เฆอ?" 30ฌาโวฮ ดีกิ เดะ ลูมอฮ กูญา     อาดา กาวัด บาบี บาญะ อีโกยํ     ตืองัฮ มียา มากัด. 31กะฆีเตอ     ลูมอฮ ฮาตู อีตู     มีตา เดะ เยซู กือมัซๆ จะ     "นู เกา นะ โปรฮ ลูมอฮ กามี เตอ     บรี กะ กามี ปี มาโซะ ดาลับ กาวัด บาบี อีตู เลอ." 32เยซู ปือซัด กะ กูญา จะ     "ปี เลอ." กะฆีเตอ     กูญา อีตู ตรือเบะ เดะ ซือมียา ดูวา อูรัก ซีงี     กูญา ปี มาโซะ ดาลับ กาวัด บาบี อีตู. ลีฮัจ เลอ     โกะ บาบี ฮาบิฮ ซือกาวัด     ปาคัจ บลารี     ปี โซะ ลาเฮา นู ตีงี     ฆูโฆยํ กะ ลาโวจ     ลือมัซ มาตี เดะ อาเย     ฮาบิฮ ดัฮ. 33โซะ ซือมียา บือบือลา บาบี     กูญา บลารี ปี มาโซะ กะ ดาลับ ตูโปะ นะ กูญา     มือญาเระ ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ปาซัน โกะ ซือมียา อาดา ฮาตู มาโซะ ราโซะ ดัฮ. 34ลีฮัจ เลอ     โกะ ซือมียา ฮาบิฮ ซือตูโปะ อีตู     ปี ดาปัจ เยซู. ดาปัจ ดัฮ     กูญา มีตา เดะ เยซู กือมัซๆ     บรี ญา นะ ตรือเบะ ปี     เดะ ตือกอซ นังฆรี นะ กูญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\