มัดทัย 9

1กะฆีเตอ     เยซู ญาแญะ ปราฮู ปูลัก     ญา ฌรือมัก ปี รอจ กะ ตูโปะ นะ ญา. 2ลีฮัจ เลอ     อาดา โกะ ซือมียา อูโซก ซือมียา ฮอย อูรัจ     ซืออูรัก     มาแรฮ ซารี เยซู. ซือมียา อีตู แลก-ฆูแลก เดะ ลือปัจ นะ ญา. ตานา เยซู ลีฮัจ     นู กูญา ปือจายา กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ ซือมียา ฮอย อูรัจ จะ     "เกา เออ     บรี ซือนัง-ฮาตี เลอ. ดูซา นะ เกา     กือนา อาเกะ บรี ดัฮ." 3ลีฮัจ เลอ     อาดา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ     กูญา อีงัจ เดะ ฮาตี จะ     "ซือมียา อีนี     ญา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ." 4ตาปี เยซู ญา ตาฮู     กูญา อีงัจ กะฆีนี. กะฆีเตอ     ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "บูวัจ นามา เลอ     กาเญา อีงัจ ฌาฮัจ เดะ ฮาตี กะฆีนี? 5นู ดีฮา มือเลา ซือนัง ลาฆี? นู จะ     'ดูซา นะ เกา     กือนา อาเกะ ดัฮ'     เฆอ-จะ     'บีกัซ     บือฌาลัด ปี เลอ'. นู ดีฮา ซือนัง ลาฆี เลอ? 6ตาปี กู นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อาดา มือฆัฮ     นู นะ อาเกะ ดูซา นะ ซือมียา เดะ ดือนียา บือเลฮ." ญา จะ. กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ซือมียา ฮอย อูรัจ จะ     "บีกัซ เลอ. อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ เกา     บาลิ ปี กะ รูมัฮ เลอ." ญา จะ. 7กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู     ญา บีกัซ ดัฮ     บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา. 8ตาปี ตานา ลูมอฮ ซือมียา บือฆารี ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา ตาโกจ     กูญา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บือเลฮ บรี กะ อูมัจ-ซือมียา     นะ อาดา มือฆัฮ กะฆีเตอ. 9ตานา เยซู ฌาลัด ลาลู ปี เดะ ตูโปะ อีตู     ญา ลีฮัจ บือฆารี ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา จะ     มัดทัย     ดูโดะ เดะ ตือปัจ ปูงอจ อาเซน. เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "มาแรฮ ตูโรจ กะ กู เลอ."     กะฆีเตอ     มัดทัย บีกัซ     ตูโรจ กะ เยซู ปี ดัฮ. 10ลือปัซ อีตู     เยซู ญา ดูโดะ มากัด เดะ รูมัฮ. ลีฮัจ เลอ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา มูงอจ อาเซน ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บือดูซา     บาญะ อูรัก     กูญา มาแรฮ ดูโดะ มากัด บือซามา ฌางัน เยซู     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา. 11โกะ ลูมอฮ ฟาริซี เตอ     ตานา กูญา ลีฮัจ บือฆารี กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา ตาญา     โกะ มูเระ นะ เยซู จะ     "บูวัจ นามา ปะ     บูมอยํ นะ กาเญา อีตู เตอ     ญา มากัด บือซามา     ฌางัน โกะ ซือมียา มูงอจ อาเซน     ฌางัน โกะ ซือมียา บือดูซา ฌูฆา?" 12ตานา เยซู ดืองัยํ กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ซือมียา นู ซือนัง ญาวา เตอ     ญา เตด ปี มียา บูมอยํ. ตาปี ซือมียา นู ซาเกะ     ญา เลอ     นู นะ มียา บูมอยํ. 13บรี กาเญา ปี บลาฌัยํ ตือนอซ อีตู นู ตูฮัด มือเลา จะ 'กู เตด บือคานะ บารัก มือญือมัฮ เตอ     ตาปี กู บือคานะ บรี โกะ ซือมียา นะ ตือจีฮัด เลอ.' " เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กู มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ ปาเงน ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ     ตาปี บีดา นะ ปาเงน โกะ ซือมียา บือดูซา เลอ." ญา จะ. 14วะตู อีตู     โกะ มูเระ นะ โยฮัน มาแรฮ ซารี เยซู     ตาญา ญา จะ     "บูวัจ นามา โกะ ลูมอฮ กามี ฌางัน โกะ ลูมอฮ ฟาริซี     ตูโรจ กะ ลาฆู บือตาฮัด มากัด บาญะ     ตาปี โกะ มูเระ นะ เกา     เตด ตูโรจ กะฆีเตอ?" 15เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาลา เจาเบา อาดา เดะ ลาฆู มือนีกัฮ เตอ     ลูมอฮ กาวัด นะ ญา นะ ซูซัฮ-ฮาตี เฆอ? ตาปี อาดา ซืออารี     เจาเบา นะ กือนา ราปัจ เดะ กูญา. อารี อีตู เลอ     กูญา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู บือตาฮัด บารัก มากัด. 16ฮอย ซาปา นะ อาเมด กาเยด บารู ซือกรัจ มาแรฮ     ตาโปก เดะ บาฌู นู ตูฮา. กะ บูวัจ กะฆีเตอ     กาเยด นู ตาโปก ดัฮ ซีงี     นะ จีรอจ     บูวัจ บรี กาเยด นู ตูฮา อีตู     จีแจะ บือตามัฮ ลาฆี. 17กูญา เตด อาเมด อาระ อางุน นู บารู     บอฮ เดะ ดาลับ โทก กูเละ นู ตูฮา     ตาโกจ-จะ     อาระ อางุน นะ กือมัก     บูวัจ บรี โทก กูเละ นะ บรือโตฮ. กะฆีเตอ     อาระ อางุน อีตู นะ มือนีเลฮ ตรือเบะ. โทก กูเละ โปด     นะ บือนาซา ฌูฆา. ตาปี กูญา บอฮ อาระ อางุน บารู     เดะ โทก กูเละ นู บารู เลอ. กะฆีเตอ     ฌางัน อาระ อางุน ฌางัน โทก กูเละ     ญา นะ ดูโดะ ฌิบาฌิ ดัฮ." เยซู ญา จะ. 18ตานา เยซู ตืองัฮ มือเลา กะฆีเตอ ฌางัน กูญา     ลีฮัจ เลอ     อาดา กือปาลา รูมัฮ บือมุน ซืออูรัก     ญา มาแรฮ ตือมะ มือญือมัฮ กะ เยซู     มือเลา จะ     "นานะ นีบีนี นะ กู     ญา บารู มาตี. ตาปี มีตา บรี เกา นะ ปี ปือเตาะ ตางัน เดะ ญาวา นะ ญา     กะฆีเตอ     ญา นะ ฮีโดะ ปาเระ เลอ." ญา จะ. 19กะฆีเตอ     เยซู บีกัซ ดัฮ     ปี บือซามา ฌางัน ญา. โกะ มูเระ นะ ญา โปด     ปี ซามา. 20ลีฮัจ เลอ     อาดา นีบีนี ซืออูรัก     นู ฌาดี ปือญาเกะ ตรือเบะ ดารัฮ     กือมูฮา ดูวา-บือลัซ ตาโฮด ดัฮ. ญา มือฮึนะ มาแรฮ โซะ บลากัก     ซูโรก ตางัน     ปือเตาะ บีดิก บาฌู นะ เยซู 21ซาเบะ ญา อีงัจ เดะ ฮาตี จะ     "มีเซ-จะ ซา ปือเตาะ     กือนา เดะ บาฌู นะ ญา โปด     ปือญาเกะ นะ กู นะ ลือฆา     ซือนัง บาฌิ เลอ." 22ตาปี เยซู ญา อาเลฮ โซะ บลากัก     บือฆารี นีบีนี อีตู     มือเลา กะ ญา จะ     "อียา เออ     บรี ซูกา-ฮาตี เลอ. ซาเบะ เกา ปือจายา เตอ     กะฆีเตอ เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ เลอ." ตะเดะ วะตู อีตู เลอ     นีบีนี อีตู ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 23ตานา เยซู มาแรฮ รอจ กะ รูมัฮ นะ กือปาลา รูมัฮ บือมุน ดัฮ     ญา ลีฮัจ บือฆารี ลูมอฮ ซือมียา ตีโยะ ซือลูนัย     ฌางัน ลูมอฮ บาญะ บือฆาโดฮ-ฆาโดฮ. 24เยซู มือเลา กะ กูญา จะ     "กาเญา ปี บูวัก เลอ. ซาเบะ นานะ นีบีนี เตอ     ญา ฮอย เตด มาตี ดัฮ     ฮาฌา ญา ตีโนะ ลีนา เลอ." ตาปี กูญา ปาคัจ อาฆัฮ-ฆือละ กะ เยซู. 25ตานา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     กือนา โปรฮ บรี ตรือเบะ ปี ดัฮ     เยซู มาโซะ ปี     ปือฆัก ตางัน นะ นานะ นีบีนี อีตู. กะฆีเตอ นานะ อีตู โปด     ญา บีกัซ ดัฮ เลอ. 26กะฆีเตอ     ลาฆู อีตู กือจัย ปี     ราตา โซะ นังฆรี อีตู. 27วะตู เยซู บือฌาลัด ปี     เดะ โซะ อีตู     อาดา ซือมียา มาตา บูตา ดูวา อูรัก     ตูโรจ กะ ญา. กูญา บือซูระ จะ     " นานะ นะ ราฌา ดาวิด เออ     จีฮัด กะ กามี เลอ." 28ตานา เยซู มาโซะ ปี กะ รูมัฮ ดัฮ     กูญา ดูวา อูรัก มาโซะ ปี ซารี ญา. เยซู ตาญา กูญา จะ     "กาเญา ปือจายา เฆอ     นู กู อาดา มือฆัฮ     นะ บูวัจ ลาฆู กะฆีนี บือเลฮ?" กูญา ดูวา อูรัก ตีกัฮ จะ     "เออ     เออ     กามี ปือจายา ดัฮ     ตูฮัด." 29กะฆีเตอ     เยซู ปือเตาะ บีฌี มาตา นะ กูญา ดูวา อูรัก     ญา มือเลา จะ     "นู กาเญา ปือจายา กะฆีนี ดัฮ     บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ." 30กะฆีเตอ     มาตา นะ กูญา ดูวา อูรัก ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. เยซู ญา ปือซัด กะ กูญา กือมัซๆ จะ     "ฌางัน บรี ซาปา ตาฮู     ปาซัน ลาฆู อีนี." 31ตาปี กาลา กูญา ดูวา อูรัก ตรือเบะ ปี ดัฮ     กูญา ปี มือญาเระ ปาซัน ลาฆู นะ เยซู     เดะ โซะ นังฆรี อีตู ราตา. 32วะตู กูญา ดูวา อูรัก     ตืองัฮ ตรือเบะ ปี เดะ โซะ อีตู     ลีฮัจ เลอ     อาดา โกะ ซือมียา บาวา ซือมียา ซืออูรัก     บือมาแรฮ ดาปัจ เยซู. ซือมียา อีตู กือนา ฮาตู มาโซะ ราโซะ ดัฮ     บูวัจ บรี มือเลา เตด บือเลฮ ดัฮ. 33ตานา เยซู โปรฮ ฮาตู อีตู ตรือเบะ ปี ดัฮ     ซือมียา อีตู เตอ     มือเลา บือเลฮ ดัฮ. ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ปาคัจ มือเลา จะ     "เดะ นังฆรี อิซราเอน     กีตา เตด ดือละ ลีฮัจ ซือมียา บูวัจ กะฆีนี เลอ." 34ตาปี โกะ ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี     ญา โปรฮ ฮาตู ตรือเบะ บือเลฮ     กรานา ปือมือฆัฮ นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด เลอ." 35เยซู ญา บือฌาลัด ปี     ราตา ตูโปะ     ราตา นังฆรี. ญา อาฌัยํ เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน นะ กูญา     มือญาเระ บรี ตาฮู บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นู ตูฮัด ญา มาแรฮ ฌาดี ราฌา     นะ บือบือลา อูมัจ-ซือมียา. ญา บือบือลา โกะ ซือมียา ปือญาเกะ     โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     ราตา มาจับ. 36ตานา เยซู ลีฮัจ บือฆารี     โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นู กูญา กือนา ปรือกัด ยู ฆาโดฮ-ฮาตี     ฮอย ตือปัจ นะ บือซานัยํ     ซือรูปา กาวัด กาเมก     นู ฮอย ซาปา บือบือลา เตอ     ญา ตือจีฮัด กะ กูญา เลอ. 37กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "ปาดี เดะ บือนัก อาดา บาญะ ซูโงฮ     รอจ วะตู นะ กือตับ เตอ     ตาปี ซือมียา บือกรือฌา อาดา ดีกิ เลอ. 38กะฆีเตอ     กาเญา กือนา มีตา กือมัซๆ     เดะ ตูฮัด บือนัก อีตู     บรี ญา นะ ซูโรฮ ซือมียา บาญะ     ปี บือกรือฌา กือตับ ปาดี     เดะ บือนัก นะ ญา." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\