ฟีลิบปี 1

1กู เปาโล ฌางัน ทิโมที     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด กามี ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ กาเญา     นู ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     นู ดูโดะ เดะ นังฆรี ฟีลิบปี เตอ     กะ โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ กาเญา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา มือนูโลก นะ กาเญา ซามา. 2มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก นะ กีตา     ฌางัน ตูฮัด เยซู คริด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3บีลัก กาลี     นู กู อีงัจ กะ กาเญา     กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด นะ กู. 4บีลัก กาลี     นู กู บือซาโวจ บีดา กาเญา ซือมูฮา     กู บือซาโวจ     ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ 5ซาเบะ ตะเดะ อารี ลามูลา รอจ กะ อารี อีนี     กาเญา บือซามา ฌางัน กู     เดะ ลาฆู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู. 6กู ตือตู-ฮาตี จะ     ตูฮัด นู ฮึนตะ นะ บูวัจ กรือฌา นู บาฌิ     เดะ ฮาตี นะ กาเญา ดัฮ     ญา นะ บือกรือฌา     ตือดะ ซุจ ดัฮ     เดะ อารี นะ เยซู คริด เลอ. 7นู กู ตือตู-ฮาตี กะฆีเตอ     บาฌิ ดัฮ     ซาเบะ กู ซายัก กาเญา     ปือนอฮ เดะ ฮาตี     ราตา ซือมียา. กรานา เตด-จะ กู กือนา ดูโดะ เดะ ปือฌารา     เฆอ-จะ อาดา จือลัฮ นะ ฌาฆา บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด     บูวัจ บรี ญา ตืองะ กือฌะ-กือมัซ ตือตู ดัฮ เตอ     กาเญา ซือมูฮา บือเลฮ ซาโมจ บาฮาเฆด     บือซามา ฌางัน กู ดัฮ     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู เตอ เลอ. 8ตูฮัด ฌาดี ซะซี     นู กู อีงัจ ฌีราซา กะ กาเญา     ซือรูปา บือกะ เยซู คริด ซายัก กาเญา. 9กะฆีเตอ     กู บือซาโวจ กรานา กาเญา     นะ บรี กาเญา ซายัก บือตามัฮ พรัด บาญะๆ เลอ     นะ บรี กาเญา ปานัย อากัน เตอ     ตาฮู ราตา มาจับ จะ     นู ดีฮา บาฌิ     นู ดีฮา ฌาฮัจ. 10กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ บรีงัจ ดูลู     ลาฆู นามา นู บาฌิ เดะ กาวัด     บูวัจ บรี กาเญา นะ ฌาดี ซือมียา ฮาตี จรัฮ ซูโงฮ เตอ     ฮอย ลาฆู นู นะ กือนา มือฌัฮ เตอ     เดะ อารี นะ เยซู คริด อีตู. 11กะฆีเตอ     กาเญา นะ อาดา บูวัฮ     นู ฌาดี ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     ปือนอฮ เดะ ฮาตี. เยซู คริด นะ บูวัจ บรี ฌาดี กะฆีเตอ     นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ ปูฌี กะ ญา. 12ดีบราดี เออ     กู บือคานะ นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     ลาฆู นามา ซือมูฮา     นู กู กือนา ดัฮ     บูวัจ บรี บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด     กือจัย ปี ราตา. 13กะฆีเตอ     ลูมอฮ ตาฮัน เดะ บาลัย นะ ราฌา ซือมูฮา     ฌางัน ซือมียา อาซิก ปัจ อีนี     ซือมูฮา     ตาฮู บรี ซัฮ จะ     นู กู อาดา เดะ ราตัย ดัฮ     กรานา เยซู คริด เตอ. 14ลาฆู นู กู กือนา ราตัย     บูวัจ บรี ลูมอฮ ดีบราดี นู บาญะ     ตือตู-ฮาตี เดะ ตูฮัด     บูวัจ บรี กูญา พรัด บรานี     นู นะ มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     เตด ตาโกจ เดะ ซาปา เลอ. 15ซูโงฮ     อาดา ซือตืองัฮ นู มือญาเระ     ลาฆู นะ เยซู คริด     ฌางัน ฮาตี ดือกี     ฮาตี บือตือฆัฮ. ตาปี อาดา ซือตืองัฮ นู มือญาเระ     ฌางัน ฮาตี บาฌิ. 16กูญา อีนี บูวัจ กะฆีเตอ     ซาเบะ ซายัก กะ กู     ลีฮัจ จะ     กู อาดา เปะ อีนี     บรี อูฆัย ลาฆู     นู กูญา อาดู ปาซัน บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. 17กูญา อีตู     นู มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู คริด ซีงี     อีงัจ นะ บือเลฮ บาฌิ เดะ กาวัด     ฮาตี กูญา เตด รือมัก เลอ. กูญา อีงัจ นะ บรี กู กือนา ซูซัฮ บือตามัฮ ลาฆี     วะตู นู กู อาดา ดูโดะ เดะ ราตัย กะฆีนี. 18ดัฮ กะฆีเตอ     เตด ฌาดี นามา เลอ. กูญา ตืองัฮ บีตาฮู ลาฆู นะ เยซู คริด. อาดา นู ฮาตี เตด รือมัก ซือตืองัฮ     ฮาตี รือมัก ซือตืองัฮ. ตาปี กู ซูกา-ฮาตี     ซาเบะ กูญา มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู     ราตา มาจับ. ซูโงฮ     กู นะ ซูกา-ฮาตี โตระ โซะ ฮึลด 19กรานา กู ตาฮู จะ     นู กาเญา บือซาโวจ เตอ     นู ซือมืองัจ นะ เยซู คริด ตูโลก เตอ     นะ ตูโลก กู บรี ลือปัซ ดัฮ. 20กู อีงัจ ซือซูโงฮ     จาดัก จะ     กู นะ ฮอย เตด จือและ นามาๆ โปด. ซือรูปา ดูลู     นู กู ฮาตี บรานี     บูวัจ บรี กูญา มือโอจ กะ เยซู คริด เตอ     บรี กู ฮาตี บรานี กะฆีเตอ     วะตู อีนี ฌูฆา. เตด-จะ     ญาวา กู นะ ฮีโดะ     นะ มาตี โปด     เตด นามา. 21นู กู ฮีโดะ ฌาดี นามา? ฌาดี เยซู คริด เลอ. นู กู มาตี โปด     ฌาดี นะ บือเลฮ อูโตก เตอ เลอ. 22กะ ญาวา กู นะ ฮีโดะ ลาฆี     บาฌิ เลอ     กู นะ บือกรือฌา บรี อาดา บูวัฮ บาญะ. ตาปี กู อีงัจ เตด กือนา     นะ ปีเลฮ โซะ ดีฮา. 23กู ฆาโดฮ-ฮาตี     เดะ โซะ ดูวา ฌาลัด อีนี. โซะ อีนี     กู ซูกา-ฮาตี นะ มือนีงัน     ปี ดูโดะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. นะ ฌาดี กะฆีเตอ     ซูโงฮ     บาฌิ ลาฆี เลอ. 24ตาปี โซะ อาซิก     กู ฆาฆัฮ นะ ฮีโดะ เดะ ญาวา อีนี ลาฆี     บรี กู นะ บือเลฮ ตูโลก กาเญา ปูลัก. 25กู ตือตู-ฮาตี กะฆีนี ดัฮ. กะฆีเตอ     กู ตาฮู จะ     กู นะ ฮีโดะ ลาฆี     นะ ฮีโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา     บรี กาเญา นะ ปือจายา บาฌิ ซือรูโลยํ     นะ ซูกา-ฮาตี เดะ ลาฆู ปือจายา อีตู เลอ. 26กะฆีเตอ     วะตู กู มาแรฮ ดาปัจ กาเญา ปูลัก     กาเญา นะ บือเลฮ งันตืองัน เดะ เยซู คริด ลือเบฮ บาญะ     ซาเบะ ลาฆู นะ กู. 27กะฆีเตอ เลอ     บรี กาเญา บูวัจ ตูโรจ     บือกะ นู ปาโตจ ฌางัน บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู คริด. กะฆีเตอ     เตด-จะ กู นะ มาแรฮ ดาปัจ กาเญา     เตด มาแรฮ ดาปัจ โปด     ตาปี กู นะ ดืองัยํ ลาฆู นะ กาเญา จะ     นู กาเญา ซือรูปา ลูมอฮ ตาฮัน นู บือดีรี บือซามา     ฮาตี รือมัก เตอ     นู บือซามา-ฮาตี บลาวัด     กรานา บรีตา นู บาฌิ     นู กาเญา ปือจายา ดัฮ 28นู เตด ตาโกจ นามา     เดะ ลูมอฮ ซือตรู เตอ. นู บูวัจ กะฆีนี     นะ ฌาดี ปือนานา     บูวัจ บรี กูญา ลีฮัจ จะ     กูญา นะ บือนาซา     กาเญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บรี ลือปัซ กะฆีเตอ. 29กรานา ญา เตอ     ฮาลัย บรี กาเญา นะ ตูโรจ กะ เยซู คริด     บูกัด ซา ปือจายา กะ ญา เตอ     ตาปี บรี ตาฮัด ซูซัฮ กรานา ญา ฌูฆา. 30กะฆีเตอ     กาเญา นะ บลาวัด     ซือรูปา นู กาเญา ลีฮัจ กู บลาวัด ดัฮ     บือกะ กาเญา ดืองัยํ จะ     กู ตืองัฮ บลาวัด เดะ วะตู อีนี.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\