ฟีลิบปี 2

1นู กาเญา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     บูวัจ บรี ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา เตอ. นู เยซู ซายัก กาเญา     บูวัจ บรี ฮาตี นะ กาเญา ซือนัง เตอ. นู กาเญา บือรามัย บือซามา ฌางัน ซือมืองัจ นะ ญา นู กาเญา ฮาตี บาฌิ     ตือจีฮัด กาวัด เตอ 2กะฆีเตอ เลอ     บรี กาเญา บูวัจ ลาฆู นู นะ บรี กู ซูกา-ฮาตี     ปือนอฮ ดัฮ. บรี กาเญา บรีงัจ บือกีรา ซา ฮาตี     ซายัก บือซามา เลอ. บรี กาเญา อาดา ฮาตี บือฮีมัจ บือซามา บรี บาฌิ เลอ     ราตา มาจับ. 3ฌางัน บูวัจ นามา     นู อาดา ฮาตี มาจิก     อีงัจ นะ บือเลฮ บาฌิ เดะ กาวัด เตอ     ตาปี บรี กาเญา มือนูโนะ-ฮาตี กะ กาวัด     อีงัจ จะ     กาวัด เตอ     บาฌิ เดะ กาเญา. 4ฌางัน ซือมาตา บือฮีมัจ กะ ลาฆู ญาวา ตะอาซิก     ตาปี บรี กาเญา โซก ซืออูรัก     บือฮีมัจ ลาฆู นะ กาวัด ฌูฆา. 5บรี กาเญา อาดา ฮาตี     ซือรูปา บือกะ ฮาตี นะ เยซู คริด     กะฆีนี เลอ 6ญา เตอ เลอ     อาดา ซา ญาวา ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ ซือลาลู. ตาปี นู ญา ดูโดะ ซือบายา ฌางัน ตูฮัด ญา เตด อีงัจ จะ     ฆาโดฮ นะ ปือฆัก กือมัซ เลอ 7ตาปี ญา ยอม ซรัฮ ตีงัน ดัฮ     ยอม ซาโมจ ญาวา นะ ปราโซฮ ยอม มาแรฮ ฌาดี     ซือรูปา บือกะ อูมัจ-ซือมียา ดัฮ. 8วะตู ปลีฮัจ เดะ ดาลับ ญาวา ซือมียา ดัฮ ญา มือนูโนะ ญาวา ตะอาซิก     ยอม มือนีงัย     รอจ กะ มาตี     ฌาดี-จะ     3 ยอม มาตี เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ. 9ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ อาเกะ เยซู ปี รอจ กะ โซะ ตีงี เดะ อาตัซ     บรี ญา อาดา ปือนามา นู บาฌิ     บาฌิ เดะ ปือนามา นู อาซิกๆ ซือมูฮา. 10กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมูฮา เดะ โซะ ลาแงะ เตอ     เดะ โซะ ดือนียา     เดะ โซะ บาวัฮ ดือนียา โปด     กูญา ซือมูฮา นะ ตูกู ลูโตจ     มือนูโนะ มือญือมัฮ     กะ นามา นะ เยซู. 11มูโลจ นะ กูญา ซือมูฮา นะ มือเลา ซาโงะ จะ "เยซู คริด ฌาดี ตูฮัด เตอ เลอ." กะฆีเตอ     กูญา นะ มือโอจ กะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ. 12กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นู กู ซายัก เออ     กาเญา ยอม มือนีงัย กะ กู ซือลาลู     บูกัด ซา วะตู     นู กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา     ตาปี ลือเบฮ เดะ อีตู     วะตู อีนี     นู กู ฮอย ดัฮ     บรี กาเญา มือนีงัย พรัด บาญะ เลอ. กะฆีเตอ     นู กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     กาเญา กือนา บือกรือฌา บูวัจ ตูโรจ เลอ     อาดา ฮาตี ตาโกจ     ญาวา กือตัยํ     บูวัจ บรี ลือปัซ ฮาบิฮ ดัฮ. 13ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา เลอ     นู ตืองัฮ บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กาเญา     บูวัจ บรี กาเญา บือคานะ นะ ตูโรจ     บือกะ ฮาตี นู บาฌิ นะ ญา เตอ     บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ ฌูฆา. 14กือนา บูวัจ บือนา ซือมูฮา     ฮอย ลาฆู บือซูงุจ     ฮอย ลาฆู บือตือฆัฮ. 15กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ซือมียา นู เตด กือนา มือฌัฮ ดัฮ     นู ฮอย นามา นู ตะอารัฮ. กาเญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นานะ นู ฮอย ซาลัฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     นู ซูกา กีจอฮ     นู ฮอย เตด ตือปากัย อีนี. เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กูญา อีตู     กาเญา บือเลฮ ปลีฮัจ ดัฮ     ซือรูปา โกะ มาตา จรัฮ     นู ซูวัยํ เดะ ดือนียา 16ฌาดี-จะ     กาเญา กือนา อูโญะ ปือมือเลา นู บรี ฮีโดะ กะ กูญา. กะฆีเตอ     เดะ อารี นะ เยซู คริด กู นะ บือเลฮ งันตืองัน ลาฆู นะ กาเญา จะ     กู เตด บลารี ฮอย รังวัน     เตด บือกรือฌา     เตด บือเลฮ นามา เลอ. 17ซาเบะ กาเญา ปือจายา ดัฮ     บือเลฮ มือญือมัฮ ญาวา นะ กาเญา ตะอาซิก     ฌาดี บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด. มีเซ-จะ กู ฆาโดฮ นะ มาตี     ซือรูปา กู ฌาดี อาระ อางุน     นู กือนา อูแร เดะ อาตัซ บารัก มือญือมัฮ นะ กาเญา เตอ     กู นะ ซูกา-ฮาตี โตระ     นะ ซูกา-ฮาตี บือซามา ฌางัน กาเญา. 18กาเญา ฌูฆา     กือนา ซูกา-ฮาตี โตระ     บือซามา ฌางัน กู เลอ. 19กะ ตูฮัด เยซู ซูกา     กู จาดัก จะ     เตด บราปา ลามา     กู นะ ซูโรฮ ทิโมที ปี ซารี กาเญา. กะฆีเตอ     ตานา กู มือนีงัย ลาฆู นะ กาเญา     กู นะ ซูกา-ฮาตี เลอ. 20กู ฮอย ซือมียา อาซิก     นู ซือรูปา ทิโมที. ญา บอฮ-ฮาตี บือซูโงฮ-ซูโงฮ     เดะ ลาฆู นะ กาเญา เตอ. 21ซาเบะ ลูมอฮ ซือมียา อาซิก     กูญา เตด อีงัจ กะ ลาฆู นะ เยซู คริด     ตาปี อีงัจ กะ ลาฆู ญาวา นะ ตะอาซิก เตอ. 22ตาปี กาเญา ตาฮู จะ     ทิโมที ญา ฮาตี รือมัก     บือกรือฌา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด บือซามา ฌางัน กู     ซือรูปา นานะ บือกรือฌา บือซามา ฌางัน ปะ เดะ ญา. 23ตานา กู ตาฮู จะ     ลาฆู นะ กู     นะ ซือลือซัย กะฮามี     กู จาดัก นะ ซูโรฮ ญา ปี กะ กาเญา. 24ตูฮัด บูวัจ บรี กู ตือตู-ฮาตี     จะ     กลาฆี อีซี กู ตะอาซิก     นะ มาแรฮ ซารี กาเญา. 25กู อีงัจ จะ     กู กือนา ซูโรฮ อาดี เดะ กู     เอปาโฟรดิทัด     ปี ซารี กาเญา. ญา เตอ     บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กู ดัฮ     ซือรูปา กาวัด บือปรัก บือซามา. ญา เตอ     นู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ กาเญา     มาแรฮ ตูโลก กู ดัฮ. 26ญา บือคานะ นะ ดาปัจ กาเญา ซือมูฮา ปูลัก     ฆาโดฮ-ฮาตี     ซาเบะ กาเญา ดืองัยํ ดัฮ จะ     ญา เตด ซือนัง ญาวา. 27ซูโงฮ     ญา ซาเกะ โตระ ดัฮ     มาจับ นะ มาตี ดัฮ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ ตือจีฮัด กะ ญา ดัฮ. บูกัด ซา ตือจีฮัด กะ ญา ซืออูรัก     ตาปี ตือจีฮัด กะ กู ฌูฆา     ตีเมา บรี กู บาฮาตี โตระ ฌูฆา. 28กะฆีเตอ     กู ฮาตี ฆางู     ซูกา นะ ซูโรฮ ญา     ปี ซารี กาเญา     นะ บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี ปูลัก     นู บือเลฮ ดาปัจ ฌางัน ญา     นะ บรี กู เตด บราปา บาฮาตี ตือลาลู. 29บรี กาเญา ซาโมจ ญา บรี ซูกา-ฮาตี     บือกะ อาดี-บราดี นู ปือจายา กะ ตูฮัด. กือนา มือโอจ กะ ซือมียา นู กะฆีนี เลอ 30ซาเบะ ญา ยอม ซรัฮ ญาวา     มาจับ นะ มาตี ดัฮ     กรานา บูวัจ บือกรือฌา นะ เยซู คริด     นะ ตูโลก กู     ฆาตี กาเญา     นู มาแรฮ เตด บือเลฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\