ฟีลิบปี 3

1โกะ ดีบราดี นะ กู เออ     โซะ ปือญูดัฮ     บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี     กรานา ตูฮัด เลอ. นู กู นะ ฆาแรฮ ลาฆู อีนี กะ กาเญา ปูลัก     เตด ฌาดี ลาฆู ปายัฮ นะ กู โปด     ตาปี นะ บรี กาเญา ลือปัซ     เตด บือนาซา ดัฮ. 2บรี กาเญา ฌาฆา เลอ     ลูมอฮ ซือมียา นู ซือรูปา กะ อาซู. ฌาฆา เลอ     ซือมียา นู บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ. ฌาฆา เลอ     ซือมียา นู ซายัจ ลูลู เดะ ญาวา. 3บูกัด กูญา อีตู     ตาปี กีตา นี เลอ     นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ นู ซูโงฮ เตอ. ซาเบะ กีตา เลอ     นู มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือกะ ซือมืองัจ นะ ญา บาวา เตอ     นู ซูกา-ฮาตี บือตืองัน ลาฆู นะ เยซู คริด เตอ     นู เตด ตือตู-ฮาตี เดะ ลาฆู โซะ ญาวา เตอ. 4ตาปี กู เลอ     บือเลฮ ตือตู-ฮาตี เดะ ลาฆู โซะ ญาวา. กะ อาดา ซือมียา อาซิก อีงัจ จะ     ญา บือเลฮ ตือตู-ฮาตี เดะ ลาฆู โซะ ญาวา     กู โปด     ลือเบฮ เดะ ญา. 5ฌาดี-จะ     กู ซาโมจ ลาฆู กรัจ     วะตู อูมอยํ นะ กู ลาปัด อารี ดัฮ เตอ     กู บือฌาดี ดัฮ     ฌาดี ซือมียา บักซา อิซราเอน เตอ     ฌาดี ซือมียา เดะ บือแนฮ นะ เบนยามิน     ฌาดี ซือมียา บักซา ฮีบรู ซูโงฮ เตอ. เดะ ลาฆู ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เตอ     กู ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ฟาริซี นู ตูเฮะ ซูโงฮ ดัฮ. 6นู กู ตูเฮะ ซือซูโงฮ     ยู-จะ ยอม ปรือกัด โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เตอ. กะ ซือมียา นะ บาฌิ-ตือปัจ บือเลฮ     ซาเบะ ญา ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     กู เลอ     ฌาดี ซือมียา นู ฮอย ซาลัฮ ดัฮ. 7ตาปี บือนา อีตู     นู กู ดือละ อีงัจ ดัฮ     บือนา ตือปากัย เตอ     บารู กู อีงัจ จะ     ฌาดี บือนา นู ฮอย เตด ตือปากัย     กรานา เยซู คริด เตอ เลอ. 8ซูโงฮ เลอ     กู อีงัจ จะ     บือนา ซือมูฮา     ฌาดี บือนา นู ฮอย เตด ตือปากัย ดัฮ. ซาเบะ กู กีรา จะ     นู นะ กราลา เยซู คริด     ตูฮัด นะ กู เตอ     บาฌิ ซูโงฮ     ลือเบฮ เดะ บือนา อาซิก ซือมูฮา. กรานา เยซู เตอ     กู กือนา ซรัฮ ตีงัน บูวัก บือนา ซือมูฮา อีตู     กีรา จะ     บือนา ซือมูฮา อีตู     ฌาดี บือนา รูบือฮีรู     นู ฮอย เตด ตือปากัย     บรี กู นะ บือเลฮ เยซู คริด 9นะ บรี ลีฮัจ จะ     กู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ญา เลอ. กะฆีเตอ กู ฌาดี ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     บูกัด ซาเบะ กู ตะอาซิก บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ตาปี ซาเบะ กู ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ. กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     บูวัจ บรี ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ ปือจายา ดัฮ. 10กะฆีเตอ     กู บือคานะ นะ กราลา เยซู คริด เตอ     นะ กราลา ลาฆู ปือมือฆัฮ     นู ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เลอ. กู บือคานะ นะ อาดา บาฮาเฆด เดะ ลาฆู     นู ญา ตาฮัด ซูซัฮ ดัฮ     ฌาดี-จะ     กู ยอม มาตี ซือรูปา บือกะ เยซู เตอ 11จาดัก-จะ     กะฮามีๆ เลอ     กู นะ รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ฌูฆา. 12บูกัด-จะ     กู รอจ ดัฮ. บูกัด-จะ     กู ซุจ บาฌิ ดัฮ. ตาปี เยซู คริด ญา จาปัย ปือฆัก กู ดัฮ     นะ บรี กู รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี อีตู. กะฆีเตอ     กู บลารี ปี     ตือนอง รือมักๆ     บีดา กู นะ จาปัย ปือฆัก ลาฆู อีตู บือเลฮ. 13ดีบราดี เออ     กู เตด อีงัจ จะ     นู กู จาปัย บือเลฮ ฮาบิฮ ดัฮ     ตาปี กู บูวัจ ซา ลาฆู อีนี     ฌาดี-จะ     บือนา นู ลือปัซ ดัฮ     กู เตด อาเมด มาแรฮ อีงัจ ปูลัก     ตาปี บือนา นู โซะ ฮึลด อีตู     กู นะ กูวาซา อาเงา ตางัน อาเมด เลอ. 14กู ตืองัฮ บลารี ตือนอง ปี รือมักๆ     นะ รอจ กะ กือนีรา     บีดา นะ บือเลฮ รังวัน. รังวัน อีตู ฌาดี กะฆีนี จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ซูโรฮ เยซู คริด ปาเงน กู     บรี ดูโดะ เดะ อาตัซ ลาแงะ. 15กะฆีเตอ     บรี กีตา นู ฌาดี ซือมียา บือซัยํ     อาดา กีรา กะฆีเตอ. กะ กาเญา อีงัจ ลาฆู อาซิก     เดะ ลาฆู นามา โปด     ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ บรี กาเญา ลีฮัจ     ลาฆู อีตู ซัฮ ดัฮ. 16ตาปี กีตา รอจ กะ ตือกอซ ดีฮา ดัฮ     บรี กีตา ตูโรจ ฌาลัด ปี     เดะ โซะ อีตู เลอ. 17ดีบราดี เออ     บรี กาเญา บือซามา ตูโรจ กะ จูตอ นะ กู เลอ. กือนา บือฮีมัจ กะ โกะ ซือมียา     นู บูวัจ ตูโรจ ลาฆู อีนี     ซือรูปา กาเญา อาดา ลูมอฮ กามี ฌาดี จูตอ ดัฮ. 18นู กู มือญาเระ กะ กาเญา     ซือกาลี ดัฮ     วะตู อีนี     กู มือญาเระ ปูลัก     ซาเมน มือนาแงฮ     มือเลา จะ     อาดา ซือมียา บาญะ     นู ฌาดี ซือตรู บลาวัด ฌางัน กายู ปลีตัก นะ เยซู คริด. 19โซะ ฮูโฌก ฌาลัด     กูญา นะ รอจ กะ ฌาฮานัม. กูญา บูวัจ ซือรูปา โปรจ กูญา ฌาดี ตูฮัด นะ กูญา. กูญา อาเมด ลาฆู ปือจือและ นะ กูญา มาแรฮ     บือตืองัน กะ ลาฆู อีตู. กูญา ซือมาตา อีงัจ ลาฆู โซะ ดือนียา อีนี เลอ. 20ตาปี กีตา อีนี     ฌาดี ซือมียา นังฆรี โซะ ลาแงะ. กีตา มือนาตี ซือมียา นู นะ ตูโลก บรี ลือปัซ     นู นะ มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ. ญา เตอ เลอ     ฌาดี เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา. 21ญา นะ ซาเลด ญาวา นู ลือมัฮ นะ กีตา อีนี     บรี ฌาดี บารู     ซือรูปา ญาวา นู บือซรี นะ ญา. ญา มือฆัฮ โตระ     นะ บูวัจ กะฆีเตอ     ซือรูปา บือกะ นู นะ บูวัจ บรี บือนา ซือมูฮา     อาดา เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\