ฟีลิบปี 4

1กะฆีเตอ โกะ ดีบราดี เออ     กู ซายัก กาเญา     บรีงัจ ฌีราซา กะ กาเญา. กาเญา บูวัจ บรี กู ซูกา-ฮาตี     กาเญา ซือรูปา ฌาดี จูบุก นะ กู. กรานา ลาฆู กะฆีเตอ ซีงี     กาเญา นู กู ซายัก เออ     บรี กาเญา บือดีรี กือฌะ-กือมัซ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เลอ. 2ยูโอดียา เออ     ซินทิเค เออ     กู ปรีงัจ กะ กาเญา เลอ     บรี กาเญา บือปาคัจ บือซามา     บือกะ ฌาดี ซือมียา ปือจายา กะ ตูฮัด บือซามา เลอ. 3เกา เลอ     นู ฌาดี กาวัด บือกรือฌา ซูโงฮ     บือซามา ฌางัน กู เตอ     บรี เกา ตูโลก นีบีนี ดูวา อูรัก ซีงี     ซาเบะ กูญา บือเลฮ บือกรือฌา โตระ     บือซามา ฌางัน กู     ตูโลก มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. อาดา ฌูฆา กือเลเม     ฌางัน โกะ ซือมียา อาซิก     นู บือกรือฌา     บือซามา ฌางัน กู ดัฮ. ตูฮัด ญา บรี     นามา นะ กูญา ซือมูฮา     อาดา เดะ ซูรัจ นะ ซือมียา นู ฮีโดะ. 4นู กาเญา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด ดัฮ     กะฆีเตอ บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี ซือลาลู. กู มือเลา ซือกาลี ลาฆี     บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี เลอ. 5กือนา บรี ซือมียา ซือมูฮา นะ ลีฮัจ จะ     นู กาเญา ฮาตี บือแฌะ. ตูฮัด ดาปิก นะ รอจ ดัฮ. 6ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี     เดะ ลาฆู นามาๆ โปด     ตาปี ลาฆู นะ กาเญา ซือมูฮา     ซือมาตา กือนา บีตาฮู กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กือนา บือซาโวจ มีตา เดะ ตูฮัด. กือนา บรี ซือลามัจ กะ ญา ซามา. 7กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ บรี กาเญา ซือนัง-ฮาตี     ลือเบฮ เดะ ซือมียา นะ อีงัจ เดะ ฮาตี. นู กาเญา ซือนัง-ฮาตี กะฆีเตอ     นะ ฌาฆา ฮาตี นะ กาเญา     ฌางัน ลาฆู นู กาเญา อีงัจ เดะ ฮาตี เตอ     บือกะ กาเญา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. 8ดีบราดี เออ     โซะ ปือญูดัฮ อีนี     กาเญา กือนา ซือมาตา อีงัจ     กะ บือนา นู รือมัก เตอ     บือนา นู ซือมียา มือโอจ เตอ     บือนา นู บาฌิ-ตือปัจ     บือนา นู จรัฮ บาฌิ     บือนา นู บือฆาจะ     บือนา นู ตือปาโตจ เตอ. กะ อาดา บือนา นามา นู บาฌิ ซูโงฮ เตอ     นู ปาโตจ นะ ปูฌี     บรี กาเญา ซือมาตา อีงัจ กะ บือนา อีตู เลอ. 9บือนา นามาๆ     นู กาเญา บลาฌัยํ เดะ กู     ซาโมจ เดะ กู     ดืองัยํ เดะ กู     ลีฮัจ เดะ กู ดัฮ เตอ     บรี กาเญา บูวัจ ตูโรจ ซือมูฮา เลอ. กะฆีเตอ     ตูฮัด นู บรี ซือนัง-ฮาตี เตอ     ญา นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา เลอ. 10ตูฮัด บรี กู ซูกา-ฮาตี บาญะ     ลีฮัจ จะ     นู กาเญา ฮาตี บาฌิ     อีงัจ กะ กู     บารู อีนี     บือตูโมฮ ปูลัก ดัฮ. ซูโงฮ     กาเญา อีงัจ กะ กู ซือลาลู     ตาปี ฮอย จือลัฮ นะ ตูโลก. 11บูกัด-จะ     กู มือเลา กะฆีนี     ซาเบะ บือซูงุจ จะ     กู กูรัก นามา ดัฮ. ตาปี กู บลาฌัยํ ดัฮ     นู กู ดูโดะ กะฮามี เตอ     กู ซือนัง-ฮาตี กะฆีเตอ เลอ. 12กู ตาฮู นะ บือซูวา ฌางัน ลาฆู ฮาฌะ โตระ เตอ     ตาฮู นะ บือซูวา ฌางัน ลาฆู นู อาดา บาญะ     ลือเบฮ เดะ ซูโรฮ ฌูฆา. กู บลาฌัยํ ลาฆู อีนี     ซุจ ดัฮ     บูวัจ บรี กู ซือนัง-ฮาตี ซือลาลู     ราตา มาจับ. เตด-จะ กือญัง     ลาปัยํ     เตด นามา. เตด-จะ กู อาดา บาญะ     ฮอย นามา โปด     ตาปี กู ซือนัง-ฮาตี เลอ. 13ลาฆู นามา โปด     กู บูวัจ บือเลฮ ฮาปา     ซาเบะ ตูฮัด ตูโลก กู     บรี บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ. 14ตาปี นู กาเญา บือซามา     เดะ ลาฆู ซูซัฮ นะ กู     บาฌิ ดัฮ เลอ. 15ลูมอฮ กาเญา เดะ นังฆรี ฟีลิบปี ตาฮู บาฌิ ดัฮ     กาลา กู ฮึนตะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด     ตรือเบะ เดะ โซะ นังฆรี มาซิโดเนีย ดัฮ เตอ     ลูมอฮ กาเญา ฌาดี ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู ตูโลก กู ดัฮ     นู บือซามา ฌางัน กู     เดะ ลาฆู บลาญา นะ กู. 16ตานา กู ดูโดะ เดะ นังฆรี เทซะโลนิกา     กาเญา โปด     ตูโลก กู บาญะ กาลี ดัฮ. 17บูกัด-จะ     กู อีงัจ บือคานะ เดะ ซือบารัก นู กาเญา บรี กะ กู     ตาปี กู อีงัจ นะ บรี กาเญา     นะ บือเลฮ บูวัฮ อูโตก ซือรูโลยํ เลอ. 18นู เอปาโฟรดิทัด อาเมด ดูเวะ     เดะ นามา นะ กาเญา     มาแรฮ     กู ซาโมจ ดัฮ ซือมูฮา. อาดา บาญะ     ฆือนะ ดัฮ. บือนา อีตู ฌาดี ซือรูปา บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     นู บาวู บาฌิ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูกา ซาโมจ ดัฮ. 19กะฆีเตอ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ กู เตอ     ญา นู อาดา บือนา บารัก บรือฆา นู บือซรี บาญะ ซูโงฮ     นู เยซู คริด นะ บรี เตอ     ญา นะ ฮาลัย บรี กะ กาเญา     บือนา บารัก ซือมูฮา นู กาเญา บือคานะ. 20มีตา บรี ตูฮัด นู อาโปก เดะ อาตัซ นะ กีตา     นะ บือซรี บาฌิ ซือลาลู     เตด บราดู. อาเมน. 21กู กีเรบ บรีงัจ เลอ     กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา     นู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ลูมอฮ ดีบราดี     นู อาดา บือซามา ฌางัน กู     กูญา กีเรบ บรีงัจ รอจ กะ กาเญา ฌูฆา. 22โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด โซะ อีนี ซือมูฮา     กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. ลือเบฮ เดะ กาวัด เตอ     ลูมอฮ ซือมียา นู บือกรือฌา เดะ บาลัย นะ ราฌา ซีซา     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. 23มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด     บรี ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ฮาตี นะ กาเญา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\