ฟีเลโมน 1

1กู เปาโล     นู อาดา เดะ ราตัย     กรานา เยซู คริด ฌางัน ทิโมที     ดีบราดี นะ กีตา เตอ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     บรี กะ ฟีเลโมน     ซือมียา นู กามี ซายัก     นู บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กามี เตอ. 2ฆาแรฮ บรี กะ มิ อับฟียา เตอ     ฌางัน อาริคีโป     นู ฌาดี ซือรูปา ตาฮัน นะ ตูฮัด     นู บือซามา ฌางัน กามี เตอ     ฆาแรฮ บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู บือมุน เดะ รูมัฮ นะ เกา เตอ. 3มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก นะ กีตา     มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด ซามา     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 4กาลา กู บือซาโวจ บรีงัจ รอจ กะ เกา     กู บรี ซือลามัจ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ กู     ซือลาลู เลอ. 5ซาเบะ กู ดืองัยํ จะ     เกา ปือจายา กะ ตูฮัด เยซู เตอ     เกา ซายัก กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา ฌูฆา เลอ. 6กู บือซาโวจ     มีตา บรี ลาฆู นู เกา ปือจายา บือซามา     นะ ตูโลก เกา บรี ตาฮู บือตามัฮ บรี บาฌิ ลาฆี     เดะ บือนา ลาฆู บาฌิ ซือมูฮา     นู กีตา กือนา บูวัจ     บีดา ตูโรจ กะ เยซู คริด เลอ. 7มิ เออ     นู เกา ซายัก กะฆีเตอ     เกา ปูโฌะ ฮาตี นะ กู     บรี กู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ เลอ     ซาเบะ เกา บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ซือนัง-ฮาตี ดัฮ. 8กะฆีเตอ     มีเซ-จะ เยซู คริด บูวัจ บรี กู อาดา ฮาตี บรานี     นะ บือเลฮ ปือซัด เกา     บรี บูวัจ ลาฆู นู ปาโตจ 9ตาปี กู ซายัก เกา ดัฮ. กะฆีเตอ     กู อีงัจ จะ     ลาฆู อีนี บาฌิ ลาฆี     นะ มีตา เลอ     บรี เกา นะ ตูโลก. มีเซ-จะ     กู เปาโล     ฌาดี ปือญูโรฮ     นะ เยซู คริด     นู อาดา เดะ ราตัย กรานา ญา เตอ 10ตาปี กู มีตา เดะ เกา     ปาซัน นานะ นะ กู     โอเนซิโม. วะตู กู อาดา เดะ ราตัย     ญา ฌาดี ซือรูปา นานะ นะ กู ดัฮ. 11ดูลู     เกา ลีฮัจ จะ     ญา ฮอย เตด ตือปากัย ดัฮ. ตาปี วะตู อีนี     ญา ฌาดี ซือมียา นู ตือปากัย ดัฮ     บรี กะ เกา ฌางัน กู ซามา. 12โอเนซิโม เตอ     มีเซ-จะ     กู ซายัก กะ ญา บาฌิ ซูโงฮ     ตาปี กู ซูโรฮ ญา ปี ซารี เกา. 13ตานา กู อาดา เดะ ราตัย     กรานา บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด เตอ     กู ซูกา นะ บรี ญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู     นะ บรี ญา ฆาตี เกา เดะ ลาฆู ตูโลก กู. 14ตาปี กู ตีเมา นะ บูวัจ มานามา     นู เตด กือนา เดะ ฮาตี นะ เกา. กู ซูกา บรี เกา นะ บูวัจ บรี กือนา ลาฆู     บูกัด ซาเบะ กือนา ปรือกัด ดัฮ     ตาปี ซาเบะ เกา อาดา ฮาตี นะ บูวัจ. 15อีงัจ จะ     ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     ญา ตีงัน เกา ซา วะตู ดัฮ     จะ     บีดา นะ บรี ญา นะ บาลิ มาแรฮ ดูโดะ ฌางัน เกา     ซือมาญัก-รอจ. 16นะ บาลิ มาแรฮ     เตด ฌาดี ซา ปราโซฮ เตอ     ตาปี บาฌิ เดะ อีตู ปูลัก     ญา นะ ฌาดี ซือรูปา อาดี-บราดี     นู เกา ซายัก ฌูฆา เตอ. กู ซายัก ญา บาญะ     ตาปี เกา นะ ซายัก ญา     ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี     ซาเบะ-จะ     ญา ฌาดี ปราโซฮ นู บาฌิ     ฌาดี ซือมียา นู ปือจายา กะ ตูฮัด     บือซามา ฌางัน กีตา ฌูฆา. 17กะ เกา กีรา จะ     กู ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน เกา เตอ     บรี เกา ซาโมจ ญา เลอ     บือกะ ซือรูปา เกา นะ ซาโมจ กู. 18กะ ญา บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ ฌางัน เกา     ตือฮูตัก เดะ เกา ดัฮ     บรี เกา กีรา จะ     ฌาดี ลาฆู นะ กู เลอ. 19กู เปาโล     ฆาแรฮ ฌางัน ตางัน นะ กู ตะอาซิก เตอ     กู นะ บายัยํ ฮูตัก ฆาตี ญา. ตาปี กู เตด นะ มือเลา ลาฆู     นู เกา ตือฮูตัก เดะ กู     ปาซัน ญาวา นะ เกา ตะอาซิก เลอ. 20นี เลอ     มิ เออ     บรี เกา ตูโลก กู ฌูฆา     ซาเบะ กีตา ปือจายา บือซามา กะ ตูฮัด. บรี กู ซือนัง-ฮาตี ซูโงฮ     เดะ ฌาลัด นะ เยซู คริด เลอ. 21กู ตือตู-ฮาตี     นู เกา นะ มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี. กะฆีเตอ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี ดัฮ     ตาฮู จะ     เกา นะ บูวัจ ลือเบฮ เดะ นู กู มีตา ลาฆี. 22อาดา ลาฆู อาซิก     ซา ลาฆู. บรี เกา ซียะ ตือปัจ ดูโดะ     นู กู นะ มาแรฮ มือนูปัก     ซาเบะ กู จาดัก จะ     ตูฮัด นะ มือนีงัย กะ ปือมือเลา บือซาโวจ นะ ลูมอฮ กาเญา     นะ บรี กู บาลิ มาแรฮ     ดาปัจ กาเญา ปูลัก. 23เอปาฟรัด     นู อาดา เดะ ราตัย บือซามา ฌางัน กู     กรานา เยซู คริด เตอ     ญา กีเรบ บรีงัจ กะ เกา. 24อาดา     มาระโก     อาริดตาคัด     เดมา ซามา ลูกา เตอ     นู บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กู     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ เกา ฌูฆา เลอ. 25มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด     นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ฮาตี นะ กาเญา ซือมูฮา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\