ซูรัจ ปลีฮัจ 1

1ซูรัจ อีนี มือญาเระ ลาฆู นู เยซู คริด บือเลฮ ปลีฮัจ     ฌาดี ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ปลีฮัจ บรี กะ ญา     บีดา ญา นะ บรี ตาฮู กะ โกะ ปราโซฮ นะ ญา จะ     เตด ลามา อีนี     อาดา ลาฆู นามา     ฆาโดฮ นะ บือฌาดี. ลาฆู กะฆีเตอ     เยซู ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     ปี บรี ลีฮัจ กะ โยฮัน     ซือมียา นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ญา. 2โยฮัน เตอ     บือเลฮ มือญาเระ ฌาดี ซะซี     ปาซัน เดะ ลาฆู นู ญา บือเลฮ ลีฮัจ ซือมูฮา     ฌาดี-จะ     ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ฌางัน ปือมือเลา ซะซี     นู เยซู คริด บือเลฮ บรี ตาฮู. 3ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู บาจา ซูรัจ ปือมือเลา ตูโดฮ อีนี. ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู ดืองัยํ     นู มือนีงัย บูวัจ ตูโรจ     กะ ลาฆู นู อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ อีนี. กรานา-จะ     วะตู นู ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ     ดาปิก นะ รอจ ดัฮ เลอ. 4กู โยฮัน     ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด กือตูโฌฮ ตือปัจ     นู อาดา เดะ นังฆรี เอเซีย. มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ. ตูฮัด เตอ     ญา เลอ นู อาดา เดะ วะตู อีนี     นู อาดา เดะ กาลา ดูลู     นู นะ มาแรฮ เดะ วะตู โซะ ฮึลด. มีตา เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     จะ ซือมืองัจ กือตูโฌฮ     นู อาดา เดะ โซะ ฮึลด ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด เตอ     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา กะฆีเตอ. 5มีตา เดะ เยซู คริด ฌูฆา     ญา นู ฌาดี ซะซี รือมัก ซูโงฮ     นู ฌาดี ซือมียา ลามูลา     นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     ฌาดี ซือมียา นู ฮูโกบ โกะ ราฌา เดะ ดือนียา ราตา เตอ. มีตา บรี ญา นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. กือนา บรี ซือลามัจ กะ เยซู คริด     ญา เลอ นู ซายัก กีตา     นู ยอม มาตี ดารัฮ มือนีเลฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี กีตา ลือปัซ เดะ ดูซา ดัฮ. 6ญา บือเลฮ ตืองะ กีตา บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     ฌาดี ลูมอฮ ซามี นู นะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู อาโปก เดะ ญา. มีตา บรี เยซู นะ บือซรี บือซายา     นะ มือฆัฮ ซือลาลู     ซือมาญัก-รอจ. อาเมน. 7ลีฮัจ เลอ     เยซู นะ มาแรฮ     ดูโดะ เดะ อาตัซ โกะ กือมูวัง. มาตา ราตา บีฌี     นะ ลีฮัจ บือฆารี ญา. โกะ ซือมียา อีตู นู ตีกับ ญา     กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ญา เตอ เลอ. โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตา บือแนฮ เดะ ดือนียา     นะ มือนาแงฮ บือปาโตด กรานา ญา. กือนา บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. อาเมน. 8ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา     ญา นู อาดา เดะ วะตู อีนี     นู อาดา เดะ กาลา ดูลู     นู นะ มาแรฮ เดะ วะตู โซะ ฮึลด เตอ     ญา มือเลา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี นู ลามูลา ฌางัน นู ปือญูดัฮ. " ญา จะ. 9กู โยฮัน     ฌาดี ดีบราดี นะ กาเญา     ฌาดี กาวัด นู ตูโรจ กะ เยซู บือซามา ฌางัน กาเญา. กะฆีเตอ กู โปด     ฆาโดฮ ตาฮัด เดะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     บือกะ ฌาดี ซือมียา เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด บือซามา ฌูฆา. กู กือนา อาตัจ ปี กานัก เดะ ปูเลา ปือนามา ปัดมอด     ซาเบะ กู บือเลฮ มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ฌางัน ปือมือเลา ซะซี นู เยซู บือเลฮ บรี ตาฮู ดัฮ. 10เดะ อารี นะ ตูฮัด เตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กู. กะฆีเตอ กู ดืองัยํ บูงี     บือกะ ซูวารา ซือลูนัย     โซะ บลากัก นะ กู 11มือเลา จะ     "ลาฆู นู เกา นะ บือเลฮ บือฆารี     กือนา ฆาแรฮ ตาโรฮ เดะ ซูรัจ เลอ     กีเรบ อาตัจ     บรี กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     กือตูโฌฮ ตือปัจ     เดะ โซะ นังฆรี เอเซีย     ฌาดี-จะ     นังฆรี เอเฟซัด     นังฆรี ซะมรือนา     นังฆรี ปือฆามัม     นังฆรี เทียตีรา     นังฆรี ซาดิด     นังฆรี ฟีลาเดนเฟีย     ฌางัน นังฆรี เลาดีเซีย." 12กู กรือเลฮ มาแรฮ     บีดา นะ ลีฮัจ ซาปา นู มือเลา ฌางัน กู. กะฆีเตอ     กู บือเลฮ ลีฮัจ ตือปัจ ตืองะ ปลีตา มีญะ     ตูโฌฮ บาตัก     นู บูวัจ ฌางัน มัซ. 13เดะ ตืองัฮ โกะ ตือปัจ ตืองะ ปลีตา อีตู     อาดา ซืออูรัก     ซือรูปา กะ ซือมียา     นู บือปากัย บาฌู ซรือโกะ ญาวา รอจ กะ กากี     อาดา กาเยด มัซ บือเละ ตาฮะ ดาดา. 14โบะ เดะ ปาลา นะ ญา ปูเตฮ มรือแจว     ซือรูปา กะ ซายา กือมูวัง     ปูเตฮ บือกะ กาปัซ เลอ. มาตา นะ ญา ซือรูปา ญาลา อาปี. 15กากี นะ ญา บือกะ ตือมาฆา     นู กือนา ปือลัย เดะ อาปี     ฆีเญฮ บรี บือตือแล     บือซายา บาฌิ ดัฮ. ซูวารา นะ ญา บูงี     บือกะ อาเย ฆูโฆยํ ตะเดะ อาตัซ บูเกะ เลอ. 16ตางัน โซะ กานัน นะ ญา ปือฆัก บีตัก ตูโฌฮ บีฌี. อาดา ปือดัก     ตาฌับ ดูวา บือลัฮ     ตรือเบะ เดะ มูโลจ. มูคา นะ ญา โปด     บือซายา บือกะ มาตาอารี นู ซูโลฮ จรัฮ โตระ. 17ตานา กู ลีฮัจ ญา     กู รือบัฮ เดะ โซะ กากี นะ ญา     ซือรูปา กะ ซือมียา มาตี ดัฮ. ตาปี ญา อาเงา ตางัน โซะ กานัน นะ ญา     กือนา เดะ ญาวา นะ กู     มือเลา จะ     "ฌางัน ตาโกจ เลอ     กู ฌาดี โซะ ปรือดู ฌางัน โซะ ฮูโฌก เตอ. 18กู ฌาดี ซือมียา นู อาดา ฮีโดะ ซือลาลู. กู มาตี ดัฮ     ตาปี นี เลอ     กู อาดา ฮีโดะ ซือลาลู ซือมาญัก-รอจ. กู นี เลอ     ปือฆัก กูจี     นู นะ บูกา บรี โกะ ซือมียา มาตี     โซะ นังฆรี ฮาตู นะ ฮีโดะ ปาเระ. 19กะฆีเตอ เลอ     กือนา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ     ลาฆู นู เกา นะ ลีฮัจ     ลาฆู นู บือฌาดี เดะ วะตู อีนี     ฌางัน ลาฆู นู ฆาโดฮ นะ บือฌาดี โซะ ฮึลด ฌูฆา. 20ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ อีตู     ปาซัน โกะ บีตัก กือตูโฌฮ บีฌี     นู เกา ลีฮัจ เดะ ตางัน โซะ กานัน นะ กู เตอ     ฌางัน ตือปัจ ตืองะ ปลีตา มีญะ     ตูโฌฮ บาตัก     ฌาดี กะฆีนี เลอ. นู บีตัก ตูโฌฮ บีฌี     ฌาดี ฮูลู-บาลัก     นู ฌาฆา โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด กือตูโฌฮ ตือปัจ. นู ตือปัจ ตืองะ ปลีตา     ตูโฌฮ บาตัก โปด     ฌาดี ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู กือตูโฌฮ อีตู เลอ." ตูฮัด ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\