ซูรัจ ปลีฮัจ 10

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     อาดา ฮูลู-บาลัก นู มือฆัฮ โตระ     ซืออูรัก ลาฆี     ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     อาดา กือมูวัง กือลีลิก บือกะ ฌาดี กาเยด นะ ญา     อาดา บือซายา ลายัยํ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ปาลา. มูคา นะ ญา ซือรูปา ซายา มาตาอารี     กากี ญา ซือรูปา จาวัก อาปี นู บลือกัจ. 2โซะ ตางัน นะ ญา     อาดา ปือฆัก ซูรัจ มิดือมิ ซา ฆูโลก     นู บูกา ดัฮ. กากี โซะ กานัน นะ ญา อาดา บือดีรี โซะ ลาโวจ. กากี โซะ กีรี     บือดีรี โซะ ฮูตัด. 3ญา บือซูระ บูริ     บือกะ ซูวารา ซีงา มือรียัน. ตานา ญา บือซูระ     ซูวารา ฆูโตยํ กือตูโฌฮ โปด     บูงี. 4ตานา ซูวารา ฆูโตยํ กือตูโฌฮ บูงี ดัฮ     กะฆีเตอ     กู ฆามะ นะ ฆาแรฮ. ตาปี กู ดืองัยํ ซูวารา ดาตัก เดะ ลาแงะ มือเลา จะ     "กือนา ตาแปะ มือกรา     บูนี ตาโรฮ เลอ. ลาฆู นู ฆูโตยํ กือตูโฌฮ บือเลฮ บือซูระ ซีงี     ฌางัน นะ ฆาแรฮ เลอ." 5โซะ ฮูลู-บาลัก อีตู     นู กู บือเลฮ ลีฮัจ บือดีรี โซะ ลาโวจ ฌางัน โซะ ฮูตัด เตอ     ญา บือเลฮ อาเกะ ตางัน กะ อาตัซ ลาแงะ 6อาเกะ มือเลา บือฌาญี     ตรือเบะ ปือนามา นะ ตูฮัด     ญา นู อาดา ฮีโดะ ซือลาลู     ญา นู บือเลฮ บือฌาดี ลาแงะ     ฌางัน บือนา ซือมูฮา นู อาดา เดะ โซะ ลาแงะ เตอ     นู บือฌาดี ดือนียา     ฌางัน บือนา ซือมูฮา นู อาดา เดะ โซะ ดือนียา เตอ     นู บือฌาดี ลาโวจ ฌางัน บือนา ซือมูฮา นู อาดา เดะ โซะ ลาโวจ เลอ. ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา มือเลา บือฌาญี จะ     "นะ ฮอย เตด ลามัจ ลาฆี เลอ. 7ตาปี ตานา ฮูลู-บาลัก นู ตูโฌฮ นะ ตีโยะ ซือลูนัย เตอ     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ ตูฮัด     นะ ซุจ รือมัก ฮาบิฮ เลอ     บือกะ ตูฮัด บือเลฮ มือญาเระ ดัฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ญา." ญา จะ. 8ซูวารา นู กู บือเลฮ ดืองัยํ ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ เตอ     มือเลา กะ กู ปูลัก จะ     "ซูรัจ มิดือมิ อีตู     นู อาดา บูกา ดัฮ     เดะ ตางัน นะ ฮูลู-บาลัก     นู บือดีรี เดะ โซะ ลาโวจ ฌางัน โซะ ฮูตัด เตอ     เกา กือนา ปี ซาโมจ เลอ." ญา จะ. 9กะฆีเตอ     กู ปี มียา ฮูลู-บาลัก อีตู     มีตา ซูรัจ ฆูโลก มิดือมิ เดะ ญา. ญา ตีกัฮ กะ กู จะ     "อาเมด ปี     มากัด บูวัก เลอ. ญา นะ บูวัจ บรี โปรจ นะ เกา ปาเฮะ     ตาปี เดะ มูโลจ นะ เกา     ญา มาเนฮ ซือรูปา กะ มีซัด มาทู." 10กะฆีเตอ     กู ซาโมจ อาเมด ซูรัจ มิดือมิ     เดะ ตางัน นะ ฮูลู-บาลัก อีตู     มากัด ดัฮ. กาลา ญา อาดา เดะ มูโลจ นะ กู เตอ     ญา โปด     มาเนฮ ซือรูปา บือกะ มีซัด มาทู. ตาปี ตานา กู ตือลัด ดัฮ     ญา บูวัจ บรี โปรจ นะ กู ปาเฮะ เลอ. 11กะฆีเตอ ฮูลู-บาลัก อีตู ญา มือเลา ปือซัด กะ กู จะ     "เกา ฆาโดฮ มือเลา ตูโดฮ ปูลัก     ปาซัน ลาฆู นะ โกะ ซือมียา     บาญะ บักซา     บาญะ นังฆรี     บาญะ บาซา     ฌางัน โกะ ราฌา บาญะ อูรัก ฌูฆา เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\