ซูรัจ ปลีฮัจ 11

1กะฆีเตอ     อาดา ซาปา อาเมด กายู รีโยก ซือกูตก     บรี กะ กู     ซือรูปา ตูกัจ นู ฌาดี กายู ปืออูโกยํ. กะฆีเตอ     ตูฮัด ญา ปือซัด กะ กู จะ     "กือนา บีกัซ ปี อูโกยํ บาลัย นะ ตูฮัด     ฌางัน ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด. กีรา ลีฮัจ ซามา     โกะ ซือมียา นู ปี มือญือมัฮ เดะ ดาลับ อีตู. 2ตาปี ลามัน โซะ ลูวัยํ เตอ     กือนา บือบียัยํ     ฌางัน นะ อูโกยํ เลอ. ซาเบะ-จะ     ตือปัจ อีตู บือเลฮ อาเกะ บรี กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ดัฮ. กูญา นะ ฮูโกบ บูวัจ ตะอารัฮ กะ นังฆรี นู จรัฮ บาฌิ อีตู ตือดะ ปัจ-ปูโลฮ ดูวา บูลัด. 3กู นะ ซูโรฮ โกะ ซะซี ดูวา อูรัก นะ กู     บรี กูญา ปี มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ กู. กูญา นะ บือปากัย กาเยด ฆูนี นู กาซัยํ     นะ มือเลา ตูโดฮ     ตือดะ 1,260 อารี. " 4ซะซี กือดูวา อีตู เตอ     ฌาดี ปูโฮด กือดูโนด ดูวา ปูโฮด     ฌางัน ตือปัจ ตืองะ ปลีตา ดูวา บาตัก. กูญา อาดา บือดีรี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     ญา นู บือบือลา ดือนียา ราตา. 5ดัฮ ซือมียา ดีฮา     บรีงัจ นะ บูวัจ บรี โกะ ซะซี กือดูวา อูรัก อีตู     นะ ซาเกะ เตอ     อาปี นะ ซือบุยํ ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ กูญา ดูวา อูรัก     บูวัจ บรี ซือตรู ฮางอซ ฮาบิฮ เตอ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา     บรีงัจ นะ บูวัจ บรี ซะซี กือดูวา อูรัก อีตู     นะ ซาเกะ เตอ     ซือมียา อีตู ญา ฆาโดฮ กือนา บูนอฮ มาตี กะฆีเตอ เลอ. 6โกะ ซะซี ดูวา อูรัก อีตู     กูญา อาดา มือฆัฮ นู นะ กาปุซ ลาแงะ บือเลฮ     ตีเมา บรี อาดา ฮูฌัด ตูโรด เดะ วะตู นู กูญา ตืองัฮ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. กูญา อาดา มือฆัฮ นู นะ บรี โกะ อาเย ฌาดี ดารัฮ เตอ     นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮานัม แนฮ-ฌือแนฮ กะ ดือนียา     บราปา กาลี โปด บือเลฮ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กูญา. 7ตานา กูญา มือเลา ฌาดี ซะซี     บรี ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ     อาดา บือนาตัก ฌาฮัจ โตระ     นะ ญาแญะ มาแรฮ ดาตัก เดะ ลาเฮา นังฆรี ฮาตู นะ บลาวัด ฌางัน กูญา     นะ ฌือนัฮ เดะ กูญา     นะ บูนอฮ กูญา บูวัก. 8บาดัด นะ กูญา นะ อาดา แลก-ฆูแลก เดะ ฌาลัด ลือฆา     ปัจ นังฆรี บือซัยํ อีตู เตอ     ตือปัจ นู ตูฮัด นะ กูญา กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ. ปือนามา นังฆรี อีตู     กือนา อาเกะ มือเลา ปือซือรูปา จะ     นังฆรี โซโดม     เฆอ-จะ นังฆรี อียิบ. 9โกะ ซือมียา นะ มาแรฮ ดาตัก เดะ บาญะ บักซา     บาญะ บือแนฮ     บาญะ บาซา     บาญะ นังฆรี     นะ ฌือเงาะ ลีฮัจ บาดัด นะ กูญา     ตือดะ รอจ กะ ตีฆา อารี ลือเบฮ     ตีเมา บรี อาเมด บาดัด อีตู ปี ตานัม. 10โกะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ ดือนียา     นะ ซูกา-ฮาตี นู กูญา กือดูวา มาตี ดัฮ     กูญา นะ ปาคัจ บรามัย     นะ บรี โกะ บารัก บือซามา-ซามา     ซาเบะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ดูวา อูรัก อีตู     บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา โซะ ดือนียา     ซูซัฮ โตระ. 11ตานา ลือปัซ ตีฆา อารี ลือเบฮ ดัฮ     อาดา อาเงน นู บรี ฮีโดะ เตอ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มาโซะ กะ ดาลับ บาดัด นะ กูญา ปูลัก. กะฆีเตอ กูญา โปด     บีกัซ บือดีรี. โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ กูญา เตอ     กูญา ซือมูฮา ตาโกจ บาญะ ซูโงฮ. 12กะฆีเตอ กูญา กือดูวา ดืองัยํ ซูวารา บูงี     ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ เตอ     มือเลา กะ กูญา จะ     "กือนา ญาแญะ มาแรฮ กะ อีนี เลอ." โกะ ลูมอฮ ซือตรู โปด     ลีฮัจ กูญา ญาแญะ กะ ดาลับ กือมูวัง     ปี กะ อาตัซ ลาแงะ. 13ดัดดัด อีตู     ดือนียา ญา บรีเงาะ. นังฆรี อีตู โปด รูโตฮ     ซา บือลัฮ เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ. อาดา ซือมียา มาตี กรานา ดือนียา บรีเงาะ     ตูโฌฮ รีบู อูรัก. โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู อาดา ลือเบฮ เตอ     กูญา ตาโกจ บาญะ ซูโงฮ. กูญา มือโอจ กะ ตูฮัด นู เดะ อาตัซ ลาแงะ. 14ลาฆู จือลากา นู ดูวา ลือปัซ ปี ดัฮ. ลีฮัจ เลอ     ลาฆู จือลากา นู ตีฆา โปด     เตด บราปา ลามา     ญา นะ บือฌาดี มาแรฮ ฌูฆา. 15ลือปัซ อีตู     ฮูลู-บาลัก นู ตูโฌฮ ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กะฆีเตอ     อาดา บาญะ ซูวารา     บือซูระ บูริ เดะ โซะ ลาแงะ จะ     "ลาฆู มือฆัฮ     นู นะ ฌาดี ราฌา เดะ ดือนียา อีนี     ปาเระ ฌาดี ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด นะ กีตา ดัฮ     ฌาดี ปือมือฆัฮ นะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ เตอ. ญา นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา ซือลาลู ปี     ซือมาญัก-รอจ เลอ." 16กะฆีเตอ     โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ     ดูวา-ปูโลฮ ปัจ อูรัก อีตู     นู อาดา ดูโดะ เดะ ปาปัด กรือซี นะ กูญา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กูญา ตือมะ มูคา กะ ตานัฮ     มือญือมัฮ กะ ตูฮัด 17มือเลา จะ     "เออ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา เกา นู อาดา เดะ วะตู อีนี นู อาดา เดะ กาลา ดูลู เตอ กามี บรี ซือลามัจ กะ เกา นู เกา บือเลฮ ซูโรฮ ปือมือฆัฮ นู บือซัยํ ซูโงฮ นะ เกา นู เกา ฮึนตะ นะ บือบือลา ดือนียา ฌาดี ราฌา ดัฮ. 18โซะ โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก เตอ อาดา ฮาตี มูซัยํ บืออีเซด ตาปี วะตู นู ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ 3 มาแรฮ รอจ ดัฮ รอจ วะตู นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ 3 โกะ ซือมียา นู มาตี ปี ดัฮ. รอจ วะตู นู นะ บรี บาฮาเฆด กะ โกะ ปราโซฮ นะ ตูฮัด ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา จะ     ราตา ซือมียา นู ตูเฮะ 3 กะ นามา นะ ตูฮัด ฌางัน ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ 3 ฌางัน ซือมียา มิดือมิ โปด. รอจ วะตู ดัฮ     นู ตูฮัด นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา อีตู ฌาฮานัม จะ     โกะ ซือมียา นู บูวัจ 3 บรี ดือนียา ฌาฮานัม เลอ." 19กะฆีเตอ     บาลัย นะ ตูฮัด เดะ โซะ ลาแงะ โปด     กือนา บูกา ดัฮ. เดะ บาลัย อีตู เตอ     ลีฮัจ อาดา ปือตี นะ ตูฮัด จะ     ปือตี ปือนานา นะ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ อาดา กีลัจ     ฌางัน ฆูโตยํ     ซูวารา แนฮ-ฌือแนฮ. ดือนียา โปด     ญา บรีเงาะ     อาดา ฮูฌัด บาตู ฆูโฆยํ บาญะ ฌูฆา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\