ซูรัจ ปลีฮัจ 12

1กะฆีเตอ     อาดา ปือนานา ซีดี นู มือฆัฮ     บือฆารี เดะ โซะ ลาแงะ     ฌาดี นีบีนี ซืออูรัก     ญา อาดา มาตาอารี บือเละ ญาวา     บือกะ ฌาดี กาเยด นะ ญา     อาดา บูลัด ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี. เดะ อาตัซ ปาลา เตอ     อาดา บีตัก ดูวา-บือลัซ บีฌี     ฌาดี จูบุก. 2นีบีนี อีตู เตอ     ญา โปรจ บือซัยํ. ญา มือนาแงฮ กรานา ญา ซาเกะ โปรจ โตระ     ดาปิก นะ ดูโดะ เดะ อาปี ดัฮ. 3อาดา ปือนานา ซีดี นู ซา ปูลัก     นู บือฆารี เดะ โซะ ลาแงะ. ลีฮัจ เลอ     อาดา นาฆา บือซัยํ ซืออีโกยํ     นู มีรัฮ บือกะ อาปี     อาดา ตูโฌฮ ปาลา     ฌางัน ซือปูโลฮ ตาโนะ. เดะ ปาลา นะ ญา เตอ     อาดา จูบุก ตูโฌฮ จูบุก. 4อีโกยํ นาฆา เตอ     ญา กีปัซ บีตัก เดะ โซะ ลาแงะ     ฆูโฆยํ มาแรฮ กะ ดือนียา ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. นาฆา อีตู เตอ     ญา บือดีรี โซะ ฮึลด มูคา นะ นีบีนี อีตู ซีงี     นู ตืองัฮ นะ ดูโดะ เดะ อาปี เตอ     บีดา นะ มากัด นานะ นะ ญา     ตานา บือโปรจ ตรือเบะ มาแรฮ. 5นีบีนี อีตู     ญา รูโตฮ เดะ อาปี ดัฮ     ฌาดี นานะ กีลากี     ญา นู นะ บือบือลา นังฆรี ซือมูฮา     ฌางัน ตูกัจ นู มือฆัฮ. ตาปี นานะ อีตู กือนา ราปัซ บาวา บือปี     ญาแญะ อาตัจ บรี กะ ตูฮัด     เดะ โซะ ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ญา เตอ. 6นีบีนี อีตู โปด     ญา ลารี ปี กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     ฌาดี ตือปัจ ดูโดะ นู ตูฮัด บือเลฮ ซียะ ตาโรฮ บรี กะ ญา     บีดา กูญา นะ บือบือลา ญา เดะ ตือปัจ อีตู     ตือดะ รอจ กะ 1260 อารี. 7เดะ วะตู อีตู     อาดา ลาฆู บือปรัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. อาดา ฮูลู-บาลัก บือซัยํ     มีคาเอน     ฌางัน กาวัด ฮูลู-บาลัก นะ ญา     บือเลฮ บลาวัด บือปรัก ฌางัน นาฆา เตอ. นาฆา ฌางัน กาวัด ฮูลู-บาลัก นะ ญา โปด     บือเลฮ บลาวัด บือปรัก ฌางัน มีคาเอน. 8ตาปี โซะ นาฆา ญา อาลัฮ. กะฆีเตอ     ญา ฌางัน ฮูลู-บาลัก นะ ญา     กูญา ฮอย ตือปัจ ดูโดะ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ลาลู เลอ. 9นาฆา บือซัยํ อีตู     นู ฌาดี อูลัยํ กาลา นูตู นู กือนา บลาโลก จะ     กือปาลา ฌิด     เฆอ-จะ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด     ญา นู ตีปู โกะ ซือมียา ซือมูฮา เดะ ดือนียา เตอ     ญา กือนา บูวัก เดะ ลาแงะ     บรี ฆูโฆยํ ปี ดัฮ. นาฆา ฌางัน กาวัด ฮูลู-บาลัก นะ ญา ซามา     กือนา ตูละ ฆูโฆยํ มาแรฮ กะ ดือนียา. 10กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ บูงี ซูวารา บือซัยํ     เดะ โซะ ลาแงะ     บือซูระ จะ     "ฮาดัจ อีนี เตอ     ตูฮัด นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ญา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ฮาดัจ อีนี     ตูฮัด นะ กีตา ญา ปลีฮัจ จะ     นู ญา มือฆัฮ ซูโงฮ     ฌาดี ราฌา เลอ. ฮาดัจ อีนี โปด     ราฌา นู บรี ซือลามัจ นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ฌาดี มือฆัฮ ดัฮ. กรานา-จะ     ซือมียา อีตู นู มืออาดู ลูมอฮ นะบรานะ นะ กีตา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     ซียัก มาลับ เตอ     ญา เลอ     กือนา ตูละ บรี ฆูโฆยํ ปี บูวัก ดัฮ. 11โกะ ซือมียา อีตู เลอ     บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด ดัฮ     กรานา อานะ กาเมก อีตู     กือนา บูนอฮ มือญือมัฮ     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ     กรานา ปือมือเลา ฌาดี ซะซี     นู ลูมอฮ กูญา บือเลฮ มือญาเระ ฌูฆา     ซาเบะ กูญา เตด มือญือซัน     นู นะ ซรัฮ ญาวา นะ กูญา รอจ กะ มาตี. 12กรานา กะฆีเตอ     ลาแงะ ฌางัน ลูมอฮ กาเญา นู ดูโดะ โซะ ลาแงะ เออ     กือนา บรามัย ซูกา-ฮาตี เลอ. ตาปี โซะ ดือนียา ฌางัน ลาโวจ     นะ กือนา ลาฆู จือลากา เลอ     ซาเบะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     ญา บือเลฮ ตูโรด มาแรฮ มียา กาเญา. ญา มูซัยํ โตระ     กรานา ญา ตาฮู จะ     วะตู นะ ญา     อาดา กิดีกิ ดัฮ เลอ." 13ตานา นาฆา อีตู ลีฮัจ จะ     ญา กือนา ตูละ ปี ฆูโฆยํ กะ ดือนียา ดัฮ     ญา โปด     ปี อูเซ นีบีนี อีตู     นู ซูดัฮ ดูโดะ เดะ อาปี นานะ กีลากี เตอ. 14ตาปี ตูฮัด บือเลฮ บรี ซายะ บูโรก ราฌาวาลี บือซัยํ     ดูวา ซายะ     กะ นีบีนี อีตู     บีดา นะ บรี ญา ตรือบัก ลารี ปี กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     ปี รอจ ตือปัจ นู กูญา นะ ฌาฆา บือบือลา ญา     บรี ลือปัซ เดะ นาฆา     ตือดะ รอจ ตีฆา ตาโฮด ลือเบฮ. 15นาฆา อีตู     ญา ซือบุยํ อาเย ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ ญา     ซือรูปา บือกะ ซูงัย     นู มือนีเลฮ อูเซ ตูโรจ นีบีนี อีตู     บีดา นะ บรี อาเย กาเตาะ บาวา นีบีนี อีตู ปี. 16ตาปี ตานัฮ บือเลฮ ตูโลก นีบีนี อีตู ดัฮ. ญา ปือจัฮ ฌาดี จือลัฮ     บือกะ ญา บูกา มูโลจ     อีซะ ตือลัด อาเย อีตู     นู นาฆา ซือบุยํ ตรือเบะ เดะ มูโลจ เตอ     บรี ฮาบิฮ ดัฮ. 17โซะ นาฆา ญา มูซัยํ กะ นีบีนี อีตู. ญา ตรือเบะ ปี บือปรัก ฌางัน บือแนฮ นะ นีบีนี อีตู นู ลือเบฮ เตอ     ฌาดี ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซือมียา นู รือมัก ฌางัน ปือมือเลา ซะซี     นู เยซู บือเลฮ บรี ตาฮู. 18ญา โปด     อาดา บือดีรี เดะ โซะ ปาตัย บีดิก ลาโวจ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\