ซูรัจ ปลีฮัจ 13

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     อาดา บือนาตัก ฌาฮัจ โตระ ซืออีโกยํ     ญาแญะ ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาโวจ. ญา อาดา ตูโฌฮ ปาลา     ซือปูโลฮ ตาโนะ. เดะ ตาโนะ นู ซือปูโลฮ เตอ     อาดา จูบุก ซือปูโลฮ จูบุก. เดะ ปาลา ตูโฌฮ ปาลา เตอ     อาดา ปือนามา นู ฌาดี ลาฆู มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด     ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ. 2บือนาตัก นู กู ลีฮัจ เตอ     ญาวา นะ ญา ซือรูปา บรูตัด บือตือเบาะ     กากี นะ ญา ซือรูปา กากี บรูวัก     มูโลจ นะ ญา ซือรูปา กะ มูโลจ ซีงา. นาฆา อีตู     ญา บรี ลาฆู มือฆัฮ     นู นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา     ลาฆู นู นะ ฌาดี บือซัยํ ซูโงฮ นะ ญา ซือมูฮา เตอ     ญา อาเกะ บรี กะ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู. 3ปาลา นู ซา นะ ญา     ลีฮัจ ซือรูปา กือนา บาโฮะ ยู นะ มาตี     ตาปี ลียัก นู กือนา บาโฮะ เตอ     ซือโมฮ บาฌิ ดัฮ. โกะ ซือมียา ราตา ดือนียา     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ตูโรจ กะ บือนาตัก นู ฌาฮัจ อีตู. 4ราตา ซือมียา มือญือมัฮ กะ นาฆา     กรานา นาฆา บือเลฮ บรี ลาฆู มือฆัฮ กะ บือนาตัก อีตู. กูญา มือญือมัฮ กะ บือนาตัก ฌาฮัจ เตอ     มือเลา จะ     "ซาปา นะ ซือรูปา บือกะ บือนาตัก อีนี เลอ? ซือมียา ดีฮา นู ฆามะ นะ บลาวัด ฌางัน ญา บือเลฮ?" 5ตูฮัด ญา ยอม บรี กะ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     นะ มือเลา บือซัยํ     มือเลา ตะอารัฮ กะ ญา     บรี กะ ญา อาดา ลาฆู มือฆัฮ     ตือดะ ปัจ-ปูโลฮ ดูวา บูลัด. 6กะฆีเตอ     ญา ฮึนตะ นะ มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด     ตรือเบะ ปือมือเลา ตะอารัฮ กะ นามา นะ ตูฮัด     ฌางัน ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ ลาแงะ เตอ. 7ตูฮัด ยอม บรี กะ ญา บือเลฮ บือปรัก ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     นะ ฌือนัฮ เดะ กูญา เตอ. ตูฮัด บรี กะ ญา อาดา มือฆัฮ     นะ ฮูโกบ โกะ ซือมียา ราตา บักซา     ราตา บือแนฮ     ราตา บาซา     ราตา นังฆรี. 8โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู ดูโดะ โซะ ดือนียา เตอ     กูญา นะ มือญือมัฮ กะ บือนาตัก นู ฌาฮัจ อีตู     ลือเบฮ เดะ โกะ ซือมียา     นู อาดา ปือนามา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือนามา ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ     ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ ตะเดะ ลามูลา นู ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา. ซูรัจ อีตู ฌาดี ซูรัจ นะ อานะ กาเมก     ญา นู กือนา บูนอฮ ดัฮ. 9"ซาปา อาดา ตือลีงา     บรี ญา มือนีงัย เลอ. 10ซือมียา ดีฮา นู ฆาโดฮ กือนา รีฆะ ฌาดี ปราโซฮ เตอ     ซือมียา อีตู     ญา นะ ปี ฌาดี ปราโซฮ ซูโงฮ เลอ. ซือมียา ดีฮา นู ฆาโดฮ กือนา บูนอฮ ฌางัน ปือดัก เตอ     ซือมียา อีตู โปด     นะ กือนา บูนอฮ ฌางัน ปือดัก ฌูฆา เลอ. " กรานา กะฆีเตอ เลอ     โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ซูซัฮ บือเลฮ     อาดา ฮาตี นู ปือจายา เลอ. 11กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ บือนาตัก นู ฌาฮัจ โตระ นู ซา อีโกยํ ปูลัก     ญา ญาแญะ มาแรฮ ดาตัก เดะ ดือนียา. บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู เตอ     ญา อาดา ดูวา ตาโนะ     ซือรูปา กะ อานะ กาเมก     ญา มือเลา ซือรูปา กะ นาฆา. 12ญา ซูโรฮ ลาฆู มือฆัฮ นะ บือนาตัก ฌาฮัจ นู ดูลู     ฆือนะ ซือมูฮา ดัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ บือนาตัก นู ดูลู อีตู. ญา บูวัจ บรี ราตา ดือนียา     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ ดือนียา     มือญือมัฮ กะ บือนาตัก ฌาฮัจ นู ลามูลา เตอ     นู อาดา ลียัก บาโฮะ     นู ซรือปะ นะ มาตี     ตาปี ซือโมฮ บาฌิ ดัฮ. 13บือนาตัก มาโซะ กะ นู ดูวา อีนี     ญา ปลีฮัจ ปือนานา ซีดี นู มือฆัฮ     ตือดะ บูวัจ บรี อาปี ฆูโฆยํ ดาตัก เดะ ลาแงะ     มาแรฮ กะ ดือนียา     บือฆารี ซัฮ     เดะ มาตา นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา เลอ. 14ญา ตีปู โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา     ฌางัน โกะ ปือนานา นู ซีดี อีตู     นู ตูฮัด ยอม บรี กะ ญา บูวัจ     โซะ ฮึลด มูคา นะ บือนาตัก ฌาฮัจ นู ลามูลา เตอ. ญา ปือซัด โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา     บรี กูญา บูวัจ ฆามัยํ นะ บือนาตัก ฌาฮัจ     นู กือนา บาโฮะ ฌางัน ปือดัก     ตาปี เตด มาตี. 15ตูฮัด ยอม บรี กะ ญา     นะ บูวัจ บรี ฆามัยํ บือนาตัก อีตู     นะ บือเลฮ บือญาวา     บีดา ฆามัยํ บือนาตัก นะ มือเลา     นะ ปือซัด บรี โกะ ซือมียา     นู ตีเมา มือญือมัฮ กะ ฆามัยํ อีตู     นะ กือนา บูนอฮ ดัฮ. 16บือนาตัก นู ดูวา เตอ     ญา ปรือกัด โกะ ซือมียา ซือมูฮา     ฌางัน ซือมียา บือซัยํ ฌางัน ซือมียา ดือมิ     ซือมียา กายา ฌางัน ซือมียา ฮาฌะ     ซือมียา ฌาดี ปราโซฮ ฌางัน ซือมียา เตด ฌาดี ปราโซฮ     บรี กูญา ซือมูฮา ซาโมจ ปือนานา     ตานา ตาโรฮ เดะ ตางัน โซะ กานัน     เฆอ-จะ เดะ กือนิง นะ กูญา 17บีดา ตีเมา บรี ซือมียา ดีฮา นะ บือบือลี-บือลี     บือฌูวัน-ฌูวัน บือเลฮ     ลือเบฮ เดะ ซือมียา อีตู อาดา ปือนานา ตาเอาะ เตอ     นู ฌาดี ปือนามา บือนาตัก ฌาฮัจ นู ดูลู อีตู     เฆอ-จะ     นูโมยํ ปือนามา นะ ญา. 18เดะ ลาฆู อีนี     กือนา ซูโรฮ อากัน บรี บาฌิ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา ปานัย อากัน เตอ     บรี ญา บรีงัจ บือฮีมัจ นูโมยํ นะ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     ซาเบะ-จะ     ฌาดี นูโมยํ นะ ซือมียา ซืออูรัก. นูโมยํ นะ ญา ฌาดี 666 เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\