ซูรัจ ปลีฮัจ 14

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     นี เลอ     อาดา อานะ กาเมก อีตู     ญา บือดีรี เดะ บูเกะ ซีโอน บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา     144,000 อูรัก อีตู     นู อาดา ปือนามา นะ อานะ กาเมก ฌางัน ปือนามา นะ อาโปก เดะ ญา     ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ กือนิง นะ กูญา. 2กู บือเลฮ ดืองัยํ ซูวารา บูงี     ดาตัก มาแรฮ เดะ ลาแงะ     บือกะ ซูวารา อาเย ฆูโฆยํ ตะเดะ อาตัซ บูเกะ     บูงี ซือรูปา บือกะ ฆูโตยํ. ซูวารา นู กู ดืองัยํ เตอ     ซือรูปา โกะ ลูมอฮ ซือมียา ตืองัฮ กาเตฮ กลาติก บือซัยํ เตอ. 3โกะ ซือมียา 144,000 อูรัก อีตู เตอ     กูญา อาดา โซะ ฮึลด ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     โซะ ฮึลด มูคา นะ บือนาตัก ปัจ อีโกยํ เตอ     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ ฌูฆา. กูญา มือญาญี ลาฆู บารู     นู ฮอย ซือมียา อาซิก นะ บลาฌัยํ มือญาญี ลาฆู อีตู บือเลฮ     ซา กูญา เลอ     นู ตูฮัด บือเลฮ ตือบุซ ดัฮ     ดาตัก เดะ อูมัจ-ซือมียา ราตา ดือนียา. 4ซือมียา กะฆีนี ฌาดี กีลากี นู บือเลฮ ฌาฆา ญาวา บรี จรัฮ บาฌิ     นู เตด ดือละ บือซามา ฌางัน นีบีนี เตอ. อานะ กาเมก ญา ปี กะ ดีฮา     โกะ ซือมียา อีนี ตูโรจ ปี ฌูฆา. กูญา ฌาดี ซือมียา นู กือนา ตือบุซ ดัฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ อูมัจ-ซือมียา     ฌาดี ซือมียา ลามูลา นู กือนา อาเกะ มือญือมัฮ บรี กะ ตูฮัด     บรี กะ อานะ กาเมก ฌูฆา. 5กูญา เตด ดือละ มือเลา มืออูปัย ลาลู     ฌาดี ซือมียา นู ฮอย ตือปัจ ตะอารัฮ เลอ. 6กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ฮูลู-บาลัก นู ซืออูรัก     ตรือบัก ตีงี เดะ โซะ ลาแงะ. ญา อาดา บรีตา นู บาฌิ     นู อาดา ซือลาลู     นะ มือญาเระ บรี กะ โกะ ซือมียา โซะ ดือนียา ซือมูฮา     ราตา บักซา     ราตา บือแนฮ     ราตา บาซา     ราตา นังฆรี. 7ญา บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "กือนา ตาโกจ เดะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. กือนา ปูฌี มือโอจ กะ ญา     กรานา รอจ วะตู ดัฮ     นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ เตอ. กือนา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ญา นู บือฌาดี ลาแงะ     นู บือฌาดี ดือนียา     ฌางัน ลาโวจ     ฌางัน โกะ มาตา อาเย ตาวัยํ ซือมูฮา." 8กะฆีเตอ     อาดา ฮูลู-บาลัก นู ซา ปูลัก     ฌาดี นู ดูวา เตอ     ญา ตูโรจ มาแรฮ ฌูฆา     มือญาเระ จะ "รูโตฮ     รูโตฮ เลอ     นังฆรี บาบิโลน นู บือซัยํ     ญา รูโตฮ ฮาบิฮ ดัฮ. กรานา-จะ     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ราตา นังฆรี     โอะ อาระ อางุน นะ ญา     จะ     มาโซะ บือซามา เดะ ลาฆู ฆาละ นะ บือกาเซฮ." 9ฮูลู-บาลัก นู ซา ปูลัก     ฌาดี นู ตีฆา เตอ     ญา ตูโรจ มาแรฮ กะ นู ดูวา อีตู     มือเลา ฌางัน ซูวารา บือซัยํ จะ     "ซือมียา ดีฮา นู มือญือมัฮ กะ บือนาตัก ฌาฮัจ โตระ     ฌางัน ฆามัยํ นะ ญา     นู อาดา ปือนานา เดะ กือนิง     เฆอ-จะ เดะ ตางัน เตอ 10ซือมียา อีตู เลอ     นะ กือนา ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ ดัฮ     ซือรูปา บือกะ กูญา ฆาโดฮ โอะ อาระ อางุน     นู เตด บือเลฮ จาโปยํ ฌางัน อาเย นามา     นู ตูฮัด อูแร เดะ เจาะ. ลาฆู อีตู ตูโญะ กะ ลาฆู มูซัยํ โตระ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. กูญา ฆาโดฮ นะ กือนา ซูซัฮ โตระ     เดะ อาปี บลีรัก     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ฮูลู-บาลัก นู จรัฮ บาฌิ     โซะ ฮึลด มูคา นะ อานะ กาเมก ฌูฆา. 11กะฆีเตอ     อาซะ เดะ ลาฆู ซูซัฮ นะ กูญา     นะ ซือบุยํ ญาแญะ ซือลาลู เลอ. โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู มือญือมัฮ กะ บือนาตัก ฌาฮัจ ฌางัน ฆามัยํ นะ ญา     นู ซาโมจ ปือนานา เดะ นามา นะ ญา เตอ     กูญา นะ ฮอย ลาฆู บราดู รือมัย ลาลู     ซียัก มาลับ กูญา ฆาโดฮ ซูซัฮ เลอ." 12ซาเบะ ลาฆู กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ญา     นู ปือจายา กือฌะ-กือมัซ กะ เยซู เตอ     กูญา ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ลามา บือเลฮ เลอ. 13กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ ซูวารา โซะ ลาแงะ ปือซัด จะ     "กือนา ฆาแรฮ เลอ     จะ     ตะเดะ อีนี ปี     โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู นะ มาตี กรานา ลาฆู นะ ตูฮัด     กูญา นะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ." โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ     กูญา นะ บือเลฮ บราดู เดะ ลาฆู บือกรือฌา โตระ นะ กูญา     กรานา ลาฆู ปือบูวัจ นะ กูญา เตอ     นะ ตูโรจ กูญา ปี ฌูฆา." 14กะฆีเตอ กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     นี เลอ     อาดา กือมูวัง ปูเตฮ     อาดา นู ลีฮัจ ซือรูปา กะ อูมัจ-ซือมียา ซืออูรัก     ดูโดะ เดะ กือมูวัง เตอ     เดะ ปาลา อาดา จูบุก มัซ. ตางัน นะ ญา อาดา รีโจก กือตับ ปาดี นู ตาฌับ. 15อาดา ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก ลาฆี     ตรือเบะ เดะ บาลัย นะ ตูฮัด     บือซูระ ซูวารา บือซัยํ กะ ญา     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กือมูวัง จะ     "กือนา ซูโรฮ รีโจก กือตับ ปาดี นะ เกา     กือตับ ปี เลอ     ซาเบะ รอจ วะตู กือตับ ดัฮ. กรานา ซือบารัก นู นะ ฆาโดฮ กือตับ     ปูงอจ เดะ ดือนียา เตอ     มาซะ ดัฮ." 16กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กือมูวัง เตอ     ญา รีวัก รีโจก กือตับ ปาดี นะ ญา     เดะ อาตัซ ดือนียา. กะฆีเตอ     ดือนียา โปด     กือนา กือตับ ตาโรฮ ฮาบิฮ ดัฮ. 17ฮูลู-บาลัก นู ซืออูรัก ปูลัก     ญา ตรือเบะ มาแรฮ ดาตัก เดะ บาลัย นะ ตูฮัด     โซะ อาตัซ ลาแงะ. ญา โปด     ปือฆัก รีโจก ซายัจ บูวัฮ อางุน     นู ตาฌับ ฌูฆา. 18กะฆีเตอ อาดา ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก ลาฆี     นู อาดา มือฆัฮ นะ บือเลฮ ฮัจ-ลีฮัจ อาปี เตอ     ญา ตรือเบะ มาแรฮ เดะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ     บือซูระ มือญาเระ กะ ฮูลู-บาลัก นู ปือฆัก รีโจก ตาฌับ อีตู     ฌางัน ซูวารา บือซัยํ จะ     "กือนา ซูโรฮ รีโจก นู ตาฌับ นะ เกา เลอ     ซายัจ มูงอจ โกะ บูวัฮ อางุน     เดะ กือโบด อางุน โซะ ดือนียา. กรานา-จะ บูวัฮ อางุน เตอ     มาซะ บาฌิ ดัฮ." 19กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก อีตู โปด     ญา รีวัก รีโจก นะ ญา อาตัซ ดือนียา     ซายัจ มูงอจ บูวัฮ อางุน เดะ ดือนียา     บูวัก เดะ ตือลาฆา กาจะ บูวัฮ อางุน นู บือซัยํ     นู ฌาดี บือกะ ลาฆู มูซัยํ โตระ นะ ตูฮัด เลอ. 20ตือลาฆา กาจะ บูวัฮ อางุน เตอ     กือนา กาจะ โซะ ลูวัยํ นังฆรี. กะฆีเตอ ดารัฮ โปด     มือนีเลฮ ตรือเบะ เดะ ตือลาฆา กาจะ บูวัฮ อางุน อีตู     ซือรูปา บือกะ ซูงัย อาโปฮ ดาลับ ฆามะ บือเลฮ ซือดือปา     อาโปฮ ตือดะ รอจ กะ ตีฆา ราตุซ กีโลเมด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\