ซูรัจ ปลีฮัจ 15

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ อาดา ปือนานา ซีดี นู ซา ปูลัก     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ฌาดี ปือนานา นู มือฆัฮ ปือและ ซูโงฮ     จะ     อาดา ฮูลู-บาลัก ตูโฌฮ อูรัก     บาวา ลาฆู ฌาฮานัม ตูโฌฮ มาจับ มาแรฮ     ฌาดี ลาฆู ฌาฮานัม นู ปือญูดัฮ     ซาเบะ เดะ ลาฆู ฌาฮานัม อีตู     ลาฆู มูซัยํ นะ ตูฮัด นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 2กู ลีฮัจ ซือรูปา กะ ลาโวจ กาจา     จาโปยํ ฌางัน อาปี     อาดา ลูมอฮ ซือมียา นู ฌือนัฮ เดะ บือนาตัก ฌาฮัจ     ฌางัน ฆามัยํ นะ ญา     นู อาดา ปือนามา ฌาดี นูโมยํ เตอ     กูญา บือดีรี เดะ บีดิก ลาโวจ กาจา     ปือฆัก โกะ กลาติก นะ ตูฮัด เลอ. 3กูญา มือญาญี ลาฆู ปือญาญี นะ มูซา ซือมียา นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     ฌางัน ลาฆู ปือญาญี นะ อานะ กาเมก จะ     "โอ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เออ เกา นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา บือกรือฌา นะ เกา บือซัยํ โตระ ปือและ ซูโงฮ เลอ. โอ ตูฮัด นู ฌาดี ราฌา เดะ นังฆรี ซือมูฮา ราตา โกะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ เกา บาฌิ-ตือปัจ รือมัก ซูโงฮ เลอ. 4โอ ตูฮัด เออ     อาดา ซือมียา ดีฮา นู เตด ตาโกจ เดะ เกา? ซือมียา ดีฮา นู เตด ปูฌี มือโอจ กะ นามา นะ เกา? ซาเบะ ซา เกา เลอ     นู บาฌิ บือซรี ซูโงฮ. โกะ ซือมียา ราตา นังฆรี นะ มาแรฮ มือญือมัฮ กะ เกา กรานา ลาฆู กรัจ ฮูโกบ นู รือมัก นะ เกา ปลีฮัจ บรี ซัฮ ดัฮ. 5ลือปัซ อีตู กู มีปี ลีฮัจ     บาลัย เดะ รูมัฮ กาเยด     ตือปัจ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด นู อาดา เดะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ญา กือนา บูกา ดัฮ. 6โกะ ฮูลู-บาลัก ตูโฌฮ อูรัก     นู บาวา ลาฆู ฌาฮานัม ตูโฌฮ มาจับ เตอ     กูญา ตรือเบะ มาแรฮ เดะ บาลัย อีตู     บือปากัย กาเยด นีปิฮ นู ปูเตฮ มรือแจว     อาดา ฌางัน กาเยด มัซ ซาโปจ ตาฮะ ดาดา. 7บือนาตัก ซืออีโกยํ เดะ ดาลับ ปัจ อีโกยํ เตอ     ญา อาเมด บาเตน มัซ     ตูโฌฮ บีฌี     ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู มูซัยํ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู อาดา ฮีโดะ ซือลาลู เตอ     ญา บรี กะ ฮูลู-บาลัก     ตูโฌฮ อูรัก อีตู. 8กะฆีเตอ     บาลัย นะ ตูฮัด ญา ปือนอฮ ฌางัน อาซะ     นู ดาตัก มาแรฮ เดะ นู บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด     ฌางัน นู มือฆัฮ นะ ญา. ฮอย ซือมียา ดีฮา มาโซะ ปี กะ บาลัย อีตู บือเลฮ     ตือดะ ลาฆู ฌาฮานัม กือตูโฌฮ     นู โกะ ฮูลู-บาลัก ตูโฌฮ อูรัก บาวา มาแรฮ     นะ ซุจ ฮาบิฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\