ซูรัจ ปลีฮัจ 16

1กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ บูงี ซูวารา บือซัยํ     ญา ตรือเบะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ บาลัย นะ ตูฮัด ปือซัด กะ ฮูลู-บาลัก กือตูโฌฮ จะ     "กือนา ปี เลอ     อาเมด บาเตน มัซ นู อาดา ลาฆู มูซัยํ นะ ตูฮัด     อูแร กะ อาตัซ ดือนียา." 2กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู ลามูลา     ญา ตรือเบะ ปี อูแร บาเตน นะ ญา     เดะ อาตัซ ดือนียา. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู อาดา ปือนานา นะ บือนาตัก ฌาฮัจ     ฌางัน โกะ ซือมียา นู มือญือมัฮ กะ ฆามัยํ นะ ญา เตอ     กูญา ฌาดี ลียัก บรา นู บือนานัฮ     เดะ ญาวา นะ กูญา. 3ฮูลู-บาลัก นู ดูวา โปด     อาเมด บาเตน นะ ญา     อูแร เดะ ลาโวจ. กะฆีเตอ     ลาโวจ อีตู โปด     ญา ฌาดี ซือรูปา บือกะ ดารัฮ นะ ซือมียา มาตี. โกะ บือนาตัก นู อาดา ฮีโดะ เดะ ลาโวจ เตอ โปด     มาตี ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 4ฮูลู-บาลัก นู ตีฆา     ญา อูแร บาเตน นะ ญา ตูโรด เดะ โกะ ซูงัย     ฌางัน โกะ มาตา อาเย ตาวัยํ ซือมูฮา. กะฆีเตอ     อาเย อีตู โปด     รีบัยํ ฌาดี ดารัฮ. 5กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ ฮูลู-บาลัก นู ฌาฆา บือบือลา โกะ อาเย เตอ     มือเลา จะ     "ตูฮัด นู บาฌิ บือซรี เออ     เกา นู อาดา เดะ วะตู อีนี     นู อาดา เดะ กาลา ดูลู เตอ     นู เกา กรัจ ฮูโกบ กะฆีเตอ ดัฮ     บาฌิ-ตือปัจ เลอ. 6ซาเบะ โกะ ซือมียา บือเลฮ บูวัจ บรี ดารัฮ นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ฌางัน ดารัฮ นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด มือนีเลฮ ตรือเบะ ดัฮ. กะฆีเตอ     เกา บือเลฮ บรี กูญา โอะ ดารัฮ     บือกะ ปาโตจ เดะ ดูซา นะ กูญา เลอ." ญา จะ. 7กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ ซูวารา เดะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เออ     เกา นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา     ลาฆู กรัจ ฮูโกบ นะ เกา บาฌิ-ตือปัจ     รือมัก ซูโงฮ เลอ." 8กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู ปัจ     ญา อาเมด บาเตน นะ ญา     อูแร เดะ มาตาอารี. กะฆีเตอ     ตูฮัด บรี กะ มาตาอารี ซูโลฮ โกะ ซือมียา ฌางัน ซายา นะ ญา     บรี ฮางอซ. 9ลาฆู ฮางัจ โตระ ญา บูวัจ บรี โกะ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา     ฮางอซ ฮาบิฮ. ลูมอฮ กูญา มือเลา ตะอารัฮ กะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู อาดา มือฆัฮ นะ บูวัจ โกะ ลาฆู ฌาฮานัม กะฆีเตอ. ตาปี โกะ ลูมอฮ กูญา เตด บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     เตด ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด เลอ. 10กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู ลีมา     ญา อาเมด บาเตน นะ ญา     อูแร เดะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู. กะฆีเตอ     นังฆรี นู บือนาตัก อีตู บือบือลา ฌาดี ราฌา โปด     ญา กือลับ ดัฮ เลอ. โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู เตอ     กูญา กาจิ ลีดัฮ นะ กูญา     ซาเบะ ลาฆู ซาเกะ โตระ. 11กูญา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด     นู เดะ อาตัซ ลาแงะ     กรานา ลาฆู ซาเกะ โตระ     กรานา โกะ ลียัก เดะ ญาวา นะ กูญา. ตาปี กูญา เตด บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     เดะ โกะ ปือบูวัจ ฌาฮัจ นะ กูญา เลอ. 12กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู นัม เตอ     ญา อาเมด บาเตน นะ ญา     อูแร เดะ ซูงัย บือซัยํ     ปือนามา ซูงัย ยูเฟรติด บูวัจ บรี อาเย เดะ ซูงัย กริก     บีดา นะ ซียะ ฌาลัด ตาโรฮ     บรี กะ โกะ ราฌา นู นะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ มาตาอารี. 13กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ฮาตู ตะอารัฮ ตีฆา อูรัก     ซือรูปา กะ บือฆาตะ     ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ นาฆา     เดะ มูโลจ นะ บือนาตัก ฌาฮัจ เตอ     เดะ มูโลจ นะ ซือมียา ตูโดฮ นู มืออูปัย ฌูฆา. 14กรานา-จะ     โกะ ฮาตู อีตู เตอ     ฌาดี ฮาตู ฌาฮัจ     นู บูวัจ ปือนานา นู ซีดี. กูญา ปี มียา โกะ ราฌา ซือมูฮา     ราตา เดะ ดือนียา     บีดา นะ บือเลฮ บือมุน บือซามา โกะ ราฌา อีตู     บูวัจ ลาฆู บือปรัก เดะ อารี บือซัยํ นะ ตูฮัด     ญา นู มือฆัฮ ซูโงฮ. 15"นี เลอ     กู นะ อูซิ มือฮึนะ มาแรฮ     ซือรูปา กะ อูรัก ปือญูรี. ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฌาฆา     ลีฮัจ บือบือลา กาเยด บาฌู นะ ญา บรี บาฌิ     ญา นะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. ซาเบะ-จะ     ญา เตด ฆาโดฮ บือฌาลัด ญัก-ตือลาญัก     บรี กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา ลีฮัจ ลาฆู ปือญือและ นะ ญา." ตูฮัด ญา จะ. 16กะฆีเตอ     โกะ ฮาตู ตีฆา อูรัก ซีงี     กูญา บือเลฮ บือมุน ลูมอฮ ราฌา     เดะ ตูโปะ ซา ตูโปะ     นู บาซา ฮีบรู บลาโลก จะ     อามาเฆดโดน. 17กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู ตูโฌฮ     ญา อูแร บาเตน นะ ญา เดะ อาเงน. อาดา บูงี ซูวารา บือซัยํ     ตรือเบะ มาแรฮ เดะ บาลัย นะ ตูฮัด     ดาตัก เดะ ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     จะ     "ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." 18กะฆีเตอ     อาดา กีลัจ     ฆูโตยํ     ฌางัน ซูวารา แนฮ-ฌือแนฮ. ดือนียา โปด     ญา บรีเงาะ โตระ. ตะเดะ อาดา อูมัจ-ซือมียา มาแรฮ บือฌาดี เดะ ดือนียา อีนี     ฮอย เตด ดือละ อาดา ดือนียา บรีเงาะ โตระ กะฆีนี เลอ. 19นังฆรี บือซัยํ อีตู โปด     ปือจัฮ ฌาดี ตีฆา บือลัฮ. โกะ นังฆรี ราตา เดะ ดือนียา โปด     บือนาซา ฮาบิฮ ดัฮ. ตูฮัด ญา เตด ลูปา นังฆรี บาบิโลน นู ฌาดี นังฆรี บือซัยํ. กะฆีเตอ ญา ปรือกัด บรี นังฆรี อีตู ฆาโดฮ โอะ อาระ อางุน     เดะ เจาะ นู ปือนอฮ     ฌางัน ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา มูซัยํ บาญะ โตระ เลอ. 20โกะ ปูเลา ราตา ซือมูฮา โปด     ลือแงะ ปี ฮาบิฮ. โกะ บูเกะ เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา ดาปัจ เลอ. 21อาดา ฮูฌัด บาตู     ฆูโฆยํ ดาตัก เดะ ลาแงะ     กือนา โกะ ซือมียา ซือมูฮา. ตาปี ฮูฌัด ซา ซา กือโตน     บรัจ บือเลฮ ฆามะ ลีมา-ปูโลฮ กีโล. โกะ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา กูญา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด     ซาเบะ ลาฆู ฌาฮานัม นู ฌาดี     ดาตัก เดะ ฮูฌัด บาตู เตอ. กรานา-จะ     ลาฆู ฌาฮานัม อีตู     ญา บือซัยํ ซูโงฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\