ซูรัจ ปลีฮัจ 17

1ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก     เดะ ดาลับ ตูโฌฮ อูรัก อีตู     นู ปือฆัก บาเตน ตูโฌฮ บีฌี เตอ     ญา มาแรฮ มือเลา ฌางัน กู จะ     "มาแรฮ กียัด เลอ. กู นะ บรี เกา ลีฮัจ จะ     นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ นีบีนี ฌาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ     นู ดูโดะ บีดิก โกะ อาเย บาญะ     ญา นะ บูวัจ กะฮามี. 2นีบีนี อีตู เตอ     นู โกะ ราฌา ราตา ดือนียา     บือเลฮ บือกาเซฮ ฌูฆา. โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู ดูโดะ เดะ ดือนียา โปด     กูญา บือเลฮ มาโบะ ปี     ฌางัน อาระ อางุน     นู ฌาดี ลาฆู บือกาเซฮ นะ ญา." ญา จะ. 3กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก อีตู ญา บาวา กู ปี     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กู     บาวา กู ปี กะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา. ตือปัจ อีตู กู ลีฮัจ นีบีนี ซืออูรัก     ญา ดูโดะ เดะ อาตัซ บือนาตัก ฌาฮัจ ซี มีรัฮ ฮีตับ ซืออีโกยํ     นู อาดา บาญะ ปือนามา     ฌาดี ลาฆู มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ญาวา นะ ญา. บือนาตัก อีตู อาดา ตูโฌฮ ปาลา     ซือปูโลฮ ตาโนะ เตอ. 4นีบีนี อีตู ญา บือปากัย กาเยด ซี แนบปริง     ซี มีรัฮ ฮีตับ     อาดา ฌางัน บารัก ปากัย โกะ มัซ     โกะ อีตัด แนฮ-ฌือแนฮ     อาดา ฌางัน ตือมีกา ฌูฆา. เดะ ตางัน นีบีนี อีตู     ญา ปือฆัก เจาะ มัซ     นู ปือนอฮ ฌางัน บือนา บูโซะ ตะอารัฮ     เตด บือฆูนา     เดะ ลาฆู บือกาเซฮ นะ ญา. 5เดะ กือนิง นะ นีบีนี อีตู     อาดา ปือนามา ฆาแรฮ ตาโรฮ     นู ตูโญะ กะ ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ     จะ     " นังฆรี บาบิโลน นู บือซัยํ     มะ เดะ โกะ นีบีนี ฌาลัก     มะ เดะ โกะ บือนา บูโซะ     เตด บือฆูนา     โซะ ดือนียา ซือมูฮา เลอ." 6กู ลีฮัจ นีบีนี อีตู     ญา มาโบะ ฌางัน ดารัฮ นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ดารัฮ นะ โกะ ซือมียา     นู ฌาดี ซะซี นะ เยซู     รอจ กะ มาตี ดัฮ. ตานา กู ลีฮัจ นีบีนี อีตู ดัฮ     กู ปือและ เดะ ฮาตี ซูโงฮ เลอ. 7ฮูลู-บาลัก อีตู ญา ตาญา กู จะ     "ซาเบะ นามา เกา ปือและ-ฮาตี? กู นะ มือญาเระ บรี เกา ตาฮู     ปาซัน ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ นีบีนี อีตู     นะ บือนาตัก ฌาฮัจ นู อาดา ตูโฌฮ ปาลา     ซือปูโลฮ ตาโนะ     นู ฌาดี ตือปัจ นีบีนี อีตู ดูโดะ. 8บือนาตัก ฌาฮัจ นู เกา ลีฮัจ ซีงี เตอ     ญา อาดา เดะ กาลา ดูลู     ตาปี ฮาดัจ อีนี ญา ฮอย ดัฮ. ญา ซรือปะ นะ ญาแญะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ ลาเฮา นังฆรี ฮาตู     ปี รอจ กะ ลาฆู ฌาฮานัม. โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา     นู ฮอย ปือนามา ฆาแรฮ ตาโรฮ     เดะ ซูรัจ ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ     ตะเดะ ลามูลา     นู ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา เตอ โปด     กูญา นะ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ     ตานา กูญา ลีฮัจ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     นู อาดา เดะ กาลา ดูลู     นู ฮาดัจ อีนี ญา ฮอย ดัฮ     ตาปี เดะ กาลา โซะ ฮึลด     ญา นะ บือฌาดี มาแรฮ ปูลัก เลอ. 9"ลาฆู อีนี เลอ     ฆาโดฮ บือฮีมัจ ฌางัน อากัน จะ     ปาลา กือตูโฌฮ     ฌาดี บูเกะ ตูโฌฮ บีฌี     นู นีบีนี อีตู ดูโดะ เดะ อาตัซ มูจะ เตอ. 10ฌาดี ราฌา ตูโฌฮ อูรัก ฌูฆา     ตาปี นู ลีมา อูรัก     ลือปัซ ปี ดัฮ. นู ซืออูรัก ญา ฌาดี ราฌา เดะ กาลา อีนี. นู ซืออูรัก ปูลัก เตอ     ญา เตด บือเลฮ บือฌาดี มาแรฮ ลาฆี. ตานา ญา มาแรฮ ดัฮ     ญา ฆาโดฮ ดูโดะ ฌาดี ราฌา แนฮ ซือฌูรุซ. 11โซะ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     นู อาดา เดะ กาลา นูตู     ตาปี วะตู อีนี ญา ฮอย ดัฮ เตอ     ญา ฌาดี ราฌา นู ลาปัด     ตาปี ฌาดี ซืออูรัก เดะ ดาลับ ตูโฌฮ อูรัก อีตู เตอ. ญา นะ ปี กะ ลาฆู ฌาฮานัม เลอ. 12"โซะ ตาโนะ ซือปูโลฮ ตาโนะ     นู เกา บือเลฮ ลีฮัจ เตอ     ฌาดี ราฌา ซือปูโลฮ อูรัก     นู เตด บือเลฮ บือบือลา นังฆรี ลาฆี     ตาปี นะ ซาโมจ ลาฆู มือฆัฮ     ฌาดี ราฌา แนฮ ซือฌับ     บือซามา ฌางัน บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู เลอ. 13โกะ ราฌา อีตู เตอ     อาดา ซา ฮาตี ซือมูฮา เลอ. กูญา นะ ซรัฮ ลาฆู มือฆัฮ ฌางัน ลาฆู ฌาดี บือซัยํ นะ กูญา     บรี กะ บือนาตัก ฌาฮัจ. 14กูญา ซือมูฮา นะ บือปรัก ฌางัน อานะ กาเมก อีตู. ตาปี อานะ กาเมก นะ ฌือนัฮ เดะ กูญา     ซาเบะ-จะ     ญา เตอ     ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ ตูฮัด ซือมูฮา     ฌาดี ราฌา เดะ อาตัซ ราฌา ซือมูฮา เลอ. โกะ ซือมียา นู อาดา บือซามา ฌางัน ญา เตอ โปด     กูญา ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด ญา ปาเงน ดัฮ     ปีเลฮ ดัฮ     ฌาดี ซือมียา นู รือมัก ซูโงฮ เลอ." 15ฮูลู-บาลัก นู อีตู     ญา มือญาเระ กะ กู ปูลัก จะ     "โกะ อาเย บาญะ นู เกา ลีฮัจ ดัฮ     ตือปัจ นู นีบีนี ฌาลัก อีตู ดูโดะ เตอ     ตูโญะ กะ ลูมอฮ บักซา     บาญะ อูรัก     บาญะ บาซา     บาญะ นังฆรี. 16ตาโนะ ซือปูโลฮ ตาโนะ     นู เกา บือเลฮ ลีฮัจ     ฌางัน บือนาตัก ฌาฮัจ เตอ     กูญา นะ ปาคัจ บือชี กะ นีบีนี ฌาลัก เลอ     นะ อาเมด โกะ ซือบารัก นะ ญา     บือปี ซือมูฮา     บูวัจ บรี ญา ญัก-ตือลาญัก เลอ. กูญา นะ มากัด ลูลู นะ นีบีนี อีตู     นะ อาเมด อาปี ตูนู ญา บูวัก. 17กรานา-จะ     ตูฮัด บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กูญา     บรี บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา     บรี อาดา ซา ฮาตี ซือมูฮา     จะ     ลาฆู นู กูญา ฌาดี ราฌา เตอ     กูญา นะ ปาคัจ ซรัฮ บรี กะ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     ตือดะ โกะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 18"นีบีนี นู เกา ลีฮัจ อีตู เตอ     ฌาดี นังฆรี นู บือซัยํ     นู อาดา บือบือลา ฌาดี ราฌา     เดะ อาตัซ ราฌา ซือมูฮา     ราตา ดือนียา ดัฮ." ฮูลู-บาลัก ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\