ซูรัจ ปลีฮัจ 18

1ลือปัซ ลาฆู กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     อาดา ฮูลู-บาลัก นู ซืออูรัก ลาฆี     ญา ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ ลาแงะ     ญา อาดา มือฆัฮ บือซัยํ ซูโงฮ. นู บือซรี บือซายา นะ ญา     บูวัจ บรี ดือนียา จรัฮ เลอ. 2ญา บือซูระ มือญาเระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "รูโตฮ     รูโตฮ เลอ     นังฆรี บาบิโลน นู บือซัยํ     ญา รูโตฮ ฮาบิฮ เลอ. ฌาดี ตือปัจ กรามัจ นะ โกะ ฮาตู ซีตัด     ฌาดี ตือปัจ กรามัจ นะ โกะ ฮาตู ตะอารัฮ ซือมูฮา     ฌาดี ซารัก นะ โกะ บูโรก นู ตะอารัฮ     นู กือนา บือชี     ราตา ฌือแนฮ เลอ. 3กรานา-จะ     โกะ ซือมียา ราตา นังฆรี บือเลฮ โอะ อาระ อางุน นะ ญา     ฌาดี-จะ     มาโซะ บือซามา เดะ ลาฆู ฆาละ นะ บือกาเซฮ. โกะ ราฌา เดะ ดือนียา     บือเลฮ บือกาเซฮ ฌางัน นังฆรี อีตู. โกะ ตกเก ซือมูฮา เดะ ดือนียา โปด     กูญา กายา ดัฮ     กรานา นังฆรี อีตู ซูโรฮ ดูเวะ บาญะ ตือลาลู     เดะ ลาฆู เตด บือฆูนา เลอ." ญา จะ. 4กะฆีเตอ กู ดืองัยํ     อาดา บูงี ซูวารา นู ซา ปูลัก     ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ จะ     "เออ ลูมอฮ ซือมียา นะ กู     กือนา ตรือเบะ มาแรฮ เดะ นังฆรี อีตู เลอ บีดา ตีเมา บรี กาเญา นะ อาดา บาฮาเฆด เดะ ลาฆู ดูซา นะ ญา บีดา ตีเมา บรี กาเญา นะ ซาโมจ ลาฆู ฌาฮานัม นู นะ บือฌาดี เดะ ญา เลอ. 5กรานา-จะ     ดูซา นะ นังฆรี อีตู เตอ     ลูโงะ ตีงี รอจ กะ ลาแงะ ดัฮ. ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     ญา เตด ลูปา กะ ลาฆู บูวัจ ซาลัฮ นะ ญา. 6นังฆรี อีตู บือเลฮ บูวัจ กะฮามี กือนา บูวัจ บาลัซ กะ ญา กะฆีเตอ เลอ. กือนา บาลัซ ปาเระ ดูวา กาลี บือกะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ ญา. นู นังฆรี อีตู บือเลฮ จาโปยํ อาระ เดะ เจาะ กะฮามี เตอ กือนา จาโปยํ บรี กะ ญา ซา เจาะ     นู บอฮ อาระ ดูวา กาลี เลอ. 7นังฆรี บาบิโลน     ญา บือเลฮ งันตืองัน ญาวา กะฮามี     เดะ ลาฆู ซูโรฮ ดูเวะ บาญะ ตือลาลู     เดะ ลาฆู เตด บือฆูนา. กือนา บรี กะ ญา ซูซัฮ โตระ     บือนาซา-ฮาตี     บาญะ กะฆีเตอ เลอ ซาเบะ-จะ นังฆรี อีตู มือนูโญะ เดะ ฮาตี จะ 'กู อาดา ดูโดะ ฌาดี บีนี ราฌา เลอ     บูกัด นีบีนี ฌานา กู นะ เตด ตาฮู ลาฆู บือนาซา-ฮาตี ลาลู เลอ.' 8ซาเบะ กะฆีเตอ ลาฆู ฌาฮานัม แนฮ-ฌือแนฮ นะ นังฆรี อีตู เตอ     นะ บือฌาดี เดะ ซา อารี อีตู เลอ ฌาดี โกะ ปือญาเกะ รูบือฮีรู     3 ลาฆู บือนาซา-ฮาตี     3 ลาฆู บือตาฮัด บารัก มากัด อาปี นะ ตูนู นังฆรี อีตู บรี ฮางอซ ฮาบิฮ กรานา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา นู กรัจ ฮูโกบ นังฆรี อีตู เตอ     3 ญา มือฆัฮ ซูโงฮ เลอ." ญา จะ. 9โกะ ราฌา เดะ ดือนียา     นู บือเลฮ บือกาเซฮ ฌางัน นังฆรี อีตู เตอ     นู บือเลฮ ซูโรฮ ดูเวะ บาญะ ตือลาลู     เดะ ลาฆู เตด บือฆูนา บือซามา เตอ     ตานา กูญา นะ ลีฮัจ อาซะ เดะ นังฆรี ฮางอซ เตอ     โกะ ราฌา อีตู นะ มือนาแงฮ บือปาโตด. 10กูญา นะ บือดีรี โวฮ-ฌาโวฮ     ซาเบะ ตาโกจ จะ     ลาฆู ซูซัฮ นะ นังฆรี อีตู     กูญา นะ กือนา ฌูฆา. กูญา มือเลา จะ     "จือลากา     จือลากา ดัฮ     บาบิโลน     นังฆรี นู บือซัยํ     นู มือฆัฮ เตอ. เดะ ดาลับ ซือฌับ อีตู     เกา กือนา ฮูโกบ บรี ฌาฮานัม ปี ดัฮ เลอ." 11โกะ ตกเก เดะ ดือนียา ซือมูฮา     นะ มือนาแงฮ บือปาโตด     กรานา นังฆรี อีตู     ซาเบะ-จะ     ซือบารัก นู กูญา ปือโดะ มาแรฮ ดัฮ เตอ     ฮอย ซาปา นะ บือลี ปูลัก เลอ. 12ซือบารัก อีตู     ฌาดี โกะ มัซ     โกะ ปีระ     โกะ อีตัด แนฮ-ฌือแนฮ     โกะ ตือมีกา เตอ     โกะ กาเยด แนฮ-ฌือแนฮ     จะ     กาเยด ปูเตฮ นู บาฌิ     กาเยด ลูลู ลือมัฮ     กาเยด ซี แนบปริง     ซี มีรัฮ ฮีตับ เตอ. อาดา โกะ กายู บือบาวู ราตา ฌือแนฮ     โกะ ซือบารัก นู บูวัจ ฌางัน ฆาดิก ฆาฌัฮ     นู บูวัจ ฌางัน กายู รือฆา มาฮัน โตระ     ฌางัน ตือมาฆา     ฌางัน บือซี     ฌางัน บาตู มูดา เตอ. 13อาดา โกะ มีญะ บาวู     โกะ กือมียัน ราตา ฌือแนฮ เตอ     อาดา อาระ อางุน     มีญะ รือนัก     ตือโปก นู ลูมัจ     บรัซ ซาลี. อาดา โกะ ลือมู     โกะ กาเมก     โกะ กูดา ฌางัน ซือตรี กูดา     โกะ ซือมียา ฌาดี ปราโซฮ     ฌางัน ญาวา ฌางัน ฮาตี นะ กูญา ฌูฆา. 14โกะ ตกเก นะ มือเลา ฌางัน นังฆรี อีตู จะ "ลาฆู บาฌิ แนฮ-ฌือแนฮ     นู เกา บรีงัจ ตือตาเฆฮ นะ บือเลฮ เตอ     ลือแงะ ปี ฮาบิฮ เดะ เกา ดัฮ. โกะ บารัก มากัด มัฮ-ลือมัฮ     โกะ บารัก บือปากัย นู จะ-บือฆาจะ นะ เกา ซือมูฮา เตอ     บือนาซา ปี เดะ เกา ดัฮ. เกา นะ เตด ดาปัจ บารัก อีตู ลาลู เลอ." 15โกะ ตกเก นู ฌูวัน โกะ บือนา บารัก อีตู ซีงี     นู ฌาดี อูรัก กายา กรานา ลาฆู เวะ-บือดูเวะ เดะ นังฆรี บาบิโลน เตอ     กูญา นะ บือดีรี โวฮ-ฌาโวฮ     ซาเบะ ตาโกจ เดะ ลาฆู ซูซัฮ นะ นังฆรี อีตู. ลูมอฮ กูญา นะ มือนาแงฮ บือปาโตด     ซูวารา บูริ 16จะ     "จือลากา     จือลากา ดัฮ     นังฆรี บือซัยํ อีตู เตอ     นู บือเลฮ บือปากัย กาเยด ปูเตฮ นู บาฌิ     ฌางัน กาเยด ซี แนบปริง     ซี มีรัฮ ฮีตับ     นู บือเลฮ บือปากัย บอฮ โกะ มัซ     โกะ อีตัด แนฮ-ฌือแนฮ     3 ฌางัน โกะ ตือมีกา เตอ. 17เดะ ดาลับ แนฮ ซือฌับ     โกะ ซือบารัก รือฆา บาญะ อีตู โปด     3 ฌาฮานัม ปี ฮาบิฮ ดัฮ." โกะ เตกก กาปัน ราตา     ฌางัน ราตา โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู มือนูปัก เดะ กาปัน     ฌางัน โกะ อานะ ตางัน กาปัน ซือมูฮา     จะ     ซือมียา ซือมูฮา นู มียา มากัด โซะ ลาโวจ โปด     กูญา บือดีรี โวฮ-ฌาโวฮ. 18ตานา กูญา ลีฮัจ อาซะ อาปี     นู ปือลัฮ นังฆรี อีตู เตอ     กูญา บือซูระ จะ     "นังฆรี ดีฮา เลอ     นู นะ บือซัยํ ซือรูปา กะ นังฆรี อีนี?" 19กูญา โปด     ปุย-ปรุย ฮาบู เดะ ปาลา นะ ตะอาซิก     ซาเมน มือนาแงฮ บือปาโตด จะ     "จือลากา     จือลากา ดัฮ     นังฆรี นู บือซัยํ อีตู เตอ นังฆรี อีตู เลอ     นู ราตา โกะ ซือมียา นู อาดา กาปัน บือฌาลัด เดะ ลาโวจ     กูญา ฌาดี ซือมียา กายา ดัฮ     กรานา โกะ บารัก บรือฆา เดะ นังฆรี. เดะ ดาลับ แนฮ ซือฌับ     นังฆรี อีตู โปด     3 ฌาฮานัม ปี ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." 20นังฆรี ลาแงะ เออ     โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เออ     โกะ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด เออ     โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา เออ     กาเญา กือนา บรามัย ซูกา-ฮาตี     กรานา ลาฆู นู บือฌาดี ดัฮ     เดะ นังฆรี อีตู เลอ. ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา บือเลฮ กรัจ ฮูโกบ บาลัซ ปาเระ     ฆาตี ลาฆู นู นังฆรี อีตู บูวัจ กะ กาเญา ดัฮ. 21กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู ซืออูรัก     นู อาดา มือฆัฮ โตระ     ญา อาเกะ บาตู ซือกือโตน     ซือรูปา บือกะ บาตู ลือโซก นู บือซัยํ     ฮึมปัซ บูวัก กะ ลาโวจ     มือเลา จะ     "นังฆรี บาบิโลน นู บือซัยํ เตอ     กือนา นะ อาเกะ ฮึมปัซ 3 ฌางัน อูรัจ กะฆีนี เลอ. ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ ดาปัจ 3 นังฆรี อีตู ปูลัก ดัฮ เลอ. 22ซูวารา นะ ซือมียา อูซิ กลาติก     ซือมียา ปานัย มือญาญี     ซือมียา ตีโยะ ซือลูนัย บูลัจ     3 ซือลูนัย มูโลจ บือซัยํ ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ดืองัยํ เดะ เกา ปูลัก เลอ. โกะ ตูกัก ซือมูฮา     บือกรือฌา ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ เตอ ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ดาปัจ เดะ เกา ปูลัก. ซูวารา ซือมียา ฆีลิก ตือโปก เตอ ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ดืองัยํ เดะ เกา ปูลัก ดัฮ. 23ซายา ปลีตา นู จรัฮ เตอ นะ ฮอย เตด ซูโลฮ ปี เดะ เกา ปูลัก. ซูวารา นะ เจาเบา เจาเซา เตอ โปด ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ดืองัยํ เดะ เกา ปูลัก เลอ. ซาเบะ-จะ     โกะ ตกเก นะ เกา     กูญา ดือละ ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ ดือนียา     กรานา-จะ ลาฆู อาเย-ลือมู นะ เกา เตอ     บือเลฮ ตีปู โกะ ซือมียา ราตา นังฆรี เลอ. 24"นู ฌาดี กะฆีเตอ     กรานา-จะ     นังฆรี อีตู เลอ     นู บือเลฮ บูนอฮ     โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ฌางัน โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา นู กือนา บูนอฮ เดะ ดือนียา."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\