ซูรัจ ปลีฮัจ 19

1ลือปัซ ลาฆู กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ บูงี ซูวารา บูริ     บือกะ ซูวารา โกะ ซือมียา บาญะ เดะ ลาแงะ     บือซูระ จะ     "อาเลลูยา     ปูฌี เลอ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ 3 ตูฮัด นะ กีตา เตอ ญา เลอ นู ตูโลก บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ญา เลอ นู บือซรี บือซายา 3 นู มือฆัฮ ซูโงฮ. 2ซาเบะ-จะ     ลาฆู กรัจ ฮูโกบ นะ ญา บาฌิ-ตือปัจ     รือมัก ซูโงฮ เลอ. กรานา-จะ     ตูฮัด ญา บือเลฮ บือดะวา กรัจ ฮูโกบ นีบีนี ฌาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ อีตู เตอ นู บือเลฮ บูวัจ บรี ดือนียา 3 ฌาฮัจ เตด บือฆูนา ดัฮ ฌางัน ลาฆู บือกาเซฮ นะ ญา. ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บาลัซ ปาเระ กะ นีบีนี อีตู ซาเบะ ญา บือเลฮ บูนอฮ 3 โกะ ปราโซฮ นะ ตูฮัด." 3กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อีตู บือซูระ ปูลัก     ฌาดี ดูวา กาลี ดัฮ จะ     "อาเลลูยา     ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ. อาซะ อาปี นู บือฌาดี ดาตัก เดะ นังฆรี อีตู ซือบุยํ ญาแญะ ปี ซือลาลู     ซือมาญัก-รอจ เลอ." 4โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ     ดูวา-ปูโลฮ ปัจ อูรัก     ฌางัน บือนาตัก ปัจ อีโกยํ โปด     กูญา บือเลฮ ตือมะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ญา นู อาดา ดูโดะ เดะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     บือซูระ จะ     "อาเมน     บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. อาเลลูยา     ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ." 5อาดา บูงี ซูวารา ตรือเบะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     จะ     "กือนา ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ กาเญา นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ญา ซือมูฮา     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด ฌางัน โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ 3 ซือมียา นัฮ-รือนัฮ โปด กือนา มือโอจ กะ ตูฮัด นะ กีตา เลอ." 6กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ บือกะ ซูวารา โกะ ซือมียา บาญะ     บือกะ อาเย ฆูโฆยํ ตะเดะ อาตัซ บูเกะ     บือกะ ซูวารา ฆูโตยํ นู บูงี บาฮานา     จะ     "อาเลลูยา     ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ. กรานา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา     3 ตูฮัด นะ กีตา เตอ     ญา อาดา บือบือลา ฌาดี ราฌา ดัฮ เลอ. 7บรี กีตา ซือมูฮา บรามัย ซูกา-ฮาตี ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด นะ กีตา เลอ     กรานา รอจ วะตู มือนีกัฮ นะ อานะ กาเมก ดัฮ. กรานา เจาเซา นะ ญา     ซียะ ฆือนะ ดัฮ. 8ตูฮัด บรี เจาเซา บือปากัย กาเยด ปูเตฮ     กาเยด นู บือตือแล     จรัฮ บาฌิ เลอ." ซาเบะ กาเยด ปูเตฮ อีตู เตอ     ฌาดี ลาฆู ปือบูวัจ บาฌิ     นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. 9กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู อีตู     ญา ปือซัด กะ กู จะ     "กือนา ฆาแรฮ กะฆีนี เลอ     จะ     ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ลูมอฮ ซือมียา นู กือนา บลาโลก     กะ มือนีกัฮ นะ อานะ กาเมก." ญา มือเลา ปูลัก กะ กู จะ     "ปือมือเลา กะฆีเตอ     ฌาดี ปือมือเลา นู ซูโงฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." 10กะฆีเตอ     กู ตือมะ เดะ กากี นะ ญา     ฆามะ นะ มือญือมัฮ กะ ญา. ตาปี ญา มือเลา กะ กู จะ     "ฌางัน เลอ     กู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ เกา     ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี นะ เกา     นู รือมัก ฌางัน ปือมือเลา ซะซี     นู เยซู บือเลฮ บรี ตาฮู. กือนา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." ซาเบะ-จะ     ปือมือเลา ซะซี นู เยซู บือเลฮ บรี ตาฮู เตอ     ฌาดี ลาฆู นู บือกรือฌา เดะ ฮาตี     นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เลอ. 11กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     จะ     ลาแงะ ญา บูกา ดัฮ. นี เลอ     อาดา กูดา ปูเตฮ ซืออีโกยํ. ซือมียา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา เตอ     ปือนามา จะ     ซือมียา รือมัก บาฌิ     รือมัก ซูโงฮ. ญา กรัจ ฮูโกบ     ญา บือปรัก     บือกะ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ ซูโงฮ เลอ. 12มาตา นะ ญา บือกะ ญาลา อาปี     เดะ ปาลา นะ ญา โปด     อาดา โกะ จูบุก บาญะ. ญา อาดา ปือนามา ฆาแรฮ เดะ ญาวา     นู ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ ตาฮู เลอ. ซา ญา ตะอาซิก เลอ     นู ตาฮู. 13ญา บือปากัย บาฌู ซรือโกะ ญาวา     นู จือลุ เดะ ดารัฮ ดัฮ. ปือนามา นะ ญา     กือนา บลาโลก จะ     "ปือมือเลา นะ ตูฮัด." 14โกะ ลูมอฮ ตาฮัน เดะ โซะ ลาแงะ     บือปากัย กาเยด ปูเตฮ     นู จรัฮ บาฌิ     ดูโดะ เดะ อาตัซ โกะ กูดา ปูเตฮ     ตูโรจ ปี ฌางัน ญา. 15อาดา ปือดัก ตาฌับ ตรือเบะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ มูโลจ นะ ญา     บีดา ญา นะ บือเลฮ บลาวัด ฌือนัฮ เดะ ราตา นังฆรี     ฌางัน ปือดัก อีตู. ญา เตอ     นะ บือบือลา กูญา ฌางัน ตูกัจ นู มือฆัฮ     ญา เตอ     นะ กาจะ ตือลาฆา อาเย อางุน     นู ฌาดี ลาฆู มูซัยํ โตระ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา เลอ. 16ญา อาดา ปือนามา ฆาแรฮ เดะ บาฌู     เดะ อาตัซ ปาฮา นะ ญา     จะ     "ราฌา เดะ อาตัซ ราฌา ซือมูฮา     ตูฮัด เดะ อาตัซ ตูฮัด ซือมูฮา." 17กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก     บือดีรี เดะ มาตาอารี     ญา บือซูระ ซูวารา บือซัยํ     ปาเงน โกะ บูโรก ซือมูฮา     นู ตรือบัก ตีงี เดะ โซะ ลาแงะ     จะ     "มาแรฮ เลอ     บือมุน บือซามา     เดะ ลาฆู มากัด บรามัย บือซัยํ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 18มาแรฮ มากัด ลูลู โกะ ราฌา     ลูลู โกะ กือปาลา ตาฮัน     ลูลู โกะ ตาฮัน นู ตือฆัยํ-อูรัจ     ลูลู กูดา     ลูลู นะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา     ลูลู นะ ซือมียา ซือมูฮา ฌาดี ปราโซฮ     ซือมียา เตด ฌาดี ปราโซฮ     ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     ซือมียา นัฮ-รือนัฮ เตอ." 19กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     ฌางัน โกะ ราฌา เดะ ดือนียา     ฆือนะ ฌางัน โกะ ลูมอฮ ตาฮัน นะ ราฌา อีตู เตอ     กูญา มาแรฮ บือมุน บือซามา     นะ บือปรัก ฌางัน ญา     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา     ฌางัน ลูมอฮ ตาฮัน นะ ญา. 20บือนาตัก ฌาฮัจ เตอ     ญา กือนา รีฆะ     บือซามา ฌางัน ซือมียา ตูโดฮ นู มืออูปัย     นู บือเลฮ บูวัจ ปือนานา ซีดี     โซะ ฮึลด มูคา นะ บือนาตัก อีตู. กรานา ปือนานา อีตู เตอ     ญา บือเลฮ ตีปู โกะ ซือมียา     นู ซาโมจ ปือนานา นะ บือนาตัก อีตู     นู มือญือมัฮ กะ ฆามัยํ นะ ญา. บือนาตัก อีตู     ฌางัน ซือมียา ตูโดฮ นู มืออูปัย เตอ     กูญา กือดูวา กือนา บูวัก โดะ-ฮีโดะ     เดะ ลูนัก อาปี บลีรัก นู ฮางอซ. 21ลูมอฮ ตาฮัน นะ กูญา โปด     กือนา บูนอฮ ฌางัน ปือดัก     นู ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ ญา     นู อาดา ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา อีตู. บูโรก ซือมูฮา โปด     มากัด ลูลู โกะ ซือมียา อีตู     ยู กือญัง ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\