ซูรัจ ปลีฮัจ 2

1ตูฮัด มือเลา ปูลัก จะ     "กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด ตือปัจ นังฆรี เอเฟซัด     จะ      'ญา นู ปือฆัก บีตัก กือตูโฌฮ บีฌี     เดะ ตางัน โซะ กานัน นะ ญา     นู บือฌาลัด เดะ ตืองัฮ ตือปัจ ตืองะ ปลีตา มีญะ     นู บูวัจ ฌางัน มัซ     ตูโฌฮ บาตัก     ญา มือเลา กะฆีนี จะ 2กู ตาฮู ลาฆู บือกรือฌา นะ กาเญา     นู กาเญา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     ตูโรจ ยู รือมัย     กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด. กู ตาฮู จะ     กาเญา ตาฮัด เตด บียัซ     เดะ โกะ ซือมียา นู ฌาฮัจ. กาเญา บือเลฮ มือญาซัจ โกะ ซือมียา อีตู     นู มืองากู จะ     กูญา ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. กาเญา บือเลฮ มือญาซัจ ลีฮัจ จะ     กูญา ฌาดี ซือมียา มืออูปัย. 3กู ตาฮู จะ     ลูมอฮ กาเญา ตาฮัด-ฮาตี ยู รือมัย     เดะ ลาฆู ซูซัฮ     กรานา ลีฮัจ กะ นามา นะ กู     ตีเมา นะ อาลัฮ ดัฮ เลอ. 4ตาปี กู อาดา ลาฆู นู นะ อูจะ กะ กาเญา ซือตืองัฮ     กรานา-จะ     กาเญา เตด ซายัก กะ กู     ซือรูปา บือกะ บือเลฮ ซายัก ดัฮ     วะตู บารู ปือจายา. 5ซาเบะ กะฆีเตอ     กือนา บรีงัจ บรี บาฌิ จะ     กาเญา บือเลฮ ตือซีเป บรี ซือซัจ     เดะ ลาฆู นามา ซือตืองัฮ. บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เลอ     ตูโรจ กะ ลาฆู นู ดูลู. ดัฮ เตด กะฆีเตอ     ดัฮ กาเญา เตด บราเลฮ-ฮาตี     กู นะ มาแรฮ มียา กาเญา     นะ อาเกะ ปลีตา นะ กาเญา     บือตรือเบะ เดะ ตือปัจ นะ ญา. 6ตาปี ลูมอฮ กาเญา อาดา ลาฆู นู บาฌิ ซือตืองัฮ จะ     กาเญา บือชี กะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ โกะ ลูมอฮ นีโกลัย     นู กู บือชี ฌูฆา เลอ. 7'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ. 'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     กู นะ บรี กะ ญา มากัด บูวัฮ     เดะ ปูโฮด กายู นู บรี ฮีโดะ ซือลาลู นู อาดา ตือปัจ กือโบด นะ ตูฮัด โซะ อาตัซ ลาแงะ.' ตูฮัด ญา จะ." 8"กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตือปัจ นังฆรี ซะมรือนา     จะ      ญา นู ฌาดี โซะ ปรือดู ฌางัน โซะ ฮูโฌก     นู มาตี ดัฮ ตาปี ฮีโดะ ปาเระ เตอ     ญา มือเลา กะฆีนี จะ 9'กู ตาฮู จะ     ลูมอฮ กาเญา ตืองัฮ กือนา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     ฌาดี ซือมียา ฮาฌะ โตระ. ตาปี โงฮ-ซูโงฮ กาเญา กายา เลอ. กู ตาฮู จะ     อาดา ซือมียา มือเลา ตะอารัฮ กะ กาเญา     ฌาดี-จะ     โกะ ซือมียา อีตู     นู มืองากู จะ     อีซี กูญา ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว ตาปี ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ. โงฮ-ซูโงฮ     กูญา ฌาดี ลูมอฮ นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด เลอ. 10ฌางัน ตาโกจ เลอ     เดะ ลาฆู ซูซัฮ นู กาเญา ฆาโดฮ นะ ตาฮัด. นี เลอ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด     นะ รีฆะ ซือมียา ซือตืองัฮ     เดะ ลูมอฮ กาเญา     นะ กานัก เดะ ปือฌารา     บีดา นะ ลกลีฮัจ กาเญา ซือมูฮา. กาเญา นะ ซูซัฮ ปายัฮ     รอจ กะ ซือปูโลฮ อารี. ตาปี บรี กาเญา อาดา ฮาตี รือมัก ซูโงฮ     ตือดะ รอจ กะ มาตี. กะฆีเตอ กู นะ บรี กะ กาเญา     นะ ฮีโดะ ซือลาลู     ฌาดี ซือรูปา จูบุก นะ กาเญา เลอ. 11'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ. 'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     ญา นะ เตด กือนา ลาฆู มาตี     มาโซะ กะ ดูวา กาลี เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 12"กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก     นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตือปัจ นังฆรี ปือฆามัม     จะ      ซือมียา นู อาดา ปือดัก     ตาฌับ ดูวา บือลัฮ     ญา มือเลา กะฆีนี จะ 13'กู ตาฮู จะ     ลูมอฮ กาเญา ดูโดะ ตือปัจ ดีฮา     ฌาดี-จะ     ตือปัจ อีตู นู กือปาลา ฮาตู ซีตัด ดูโดะ บือบือลา ฌาดี ราฌา. กู ตาฮู จะ     กาเญา ซือมาตา ตูเฮะ กะ นามา นะ กู     บรี กือฌะ-กือมัซ เตอ. ตือกาลา อีตู     อันตีปัด     ซือมียา ฮาตี รือมัก     นู มือเลา ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู     ญา กือนา บูนอฮ ดัฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     เดะ ตือปัจ อีตู นู กือปาลา ฮาตู ซีตัด ดูโดะ เตอ. ตาปี กะฆีเตอ โปด     กาเญา ฮอย เตด บือเลฮ มือเลา กีปัซ     กะ ลาฆู นู กาเญา ปือจายา กะ กู เลอ. 14ตาปี กู อาดา ลาฆู นะ อูจะ กะ กาเญา     ดูวา ตีฆา ตือนอซ     จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาลาอัม อาฌัยํ ดัฮ     นู ญา อาฌัยํ บรี ราฌา บาลัก นะ บูวัจ กะฮามี     บีดา นะ บรี ลูมอฮ อิซราเอน     ตือซีปะ รือบัฮ     บูวัจ ซาลัฮ. กะฆีเตอ     กูญา อีตู มากัด บารัก     นู กือนา อาเกะ มือนืองะ กะ บราลา ดัฮ     กูญา บูวัจ ลาฆู บือกาเซฮ ปูลัก. 15กะฆีเตอ ฌูฆา     อาดา ซือตืองัฮ เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู ตูโรจ กะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ ลูมอฮ นีโกลัย เตอ. 16ซาเบะ กะฆีเตอ     กือนา บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เลอ. ดัฮ เตด กะฆีเตอ     กู นะ ฆางู มาแรฮ มียา กาเญา     นะ บลาวัด ฌางัน โกะ ซือมียา อีตู     ฌางัน ปือดัก นู อาดา เดะ มูโลจ นะ กู เลอ. 17'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ. 'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     กู นะ บรี กะ ญา     ตือโปก มานา อีตู นู บูนี ดัฮ     นะ บรี บาตู ปูเตฮ กะ ญา ฌูฆา. เดะ บาตู อีตู อาดา ปือนามา บารู     ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     นู ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ ตาฮู     ลือเบฮ ซา ซือมียา นู บือเลฮ ซาโมจ เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 18"กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก     นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตือปัจ นังฆรี เทียตีรา     จะ      ญา นู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด นู อาดา มาตา บือกะ ญาลา อาปี     อาดา กากี บือกะ ตือมาฆา นู กือนา ฆีเญฮ บรี บือตือแล     ญา มือเลา กะฆีนี จะ 19'กู ตาฮู ลาฆู บือกรือฌา นะ กาเญา     นู กาเญา ซายัก บือซามา     นู กาเญา ปือจายา ฮาตี รือมัก     นู กาเญา บือกรือฌา ตูโลก กาวัด บือซามา     ตาฮัด-ฮาตี ลามา ฌูฆา. กู ตาฮู จะ     ลาฆู บือกรือฌา นะ กาเญา เดะ วะตู อีนี     ลือเบฮ บาญะ เดะ วะตู ลามูลา     นู กาเญา บารู ปือจายา เตอ. 20ตาปี กู อาดา ลาฆู นู นะ อูจะ กะ กาเญา ซือตืองัฮ     นู ลูมอฮ กาเญา ตาฮัด มือนีงัย กะ นีบีนี ปือนามา เยเซเบน นู มืองากู จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. นีบีนี อีตู     ญา ตีปู อาฌัยํ ลาฆู มืออูปัย กะ ลูมอฮ ปราโซฮ นะ กู     บรี กูญา ซือซัจ บูวัจ ลาฆู บือกาเซฮ     บรี กูญา มากัด บารัก นู กือนา อาเกะ มือนืองะ     กะ บราลา ดัฮ. 21กู บือเลฮ บรี จือลัฮ กะ นีบีนี อีตู     บรี ญา นะ บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     เดะ ลาฆู บือกาเซฮ นะ ญา เตอ     ตาปี ญา ตีเมา บราเลฮ-ฮาตี เลอ. 22นี เลอ     กู นะ ตีงัน นีบีนี อีตู บูวัก เดะ ลือปัจ     บรี ญา เตด ซือนัง ญาวา. โกะ ซือมียา นู บือกาเซฮ บือซามา ฌางัน นีบีนี อีตู เตอ     ดัฮ กูญา นะ เตด บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     เดะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ นีบีนี อีตู เตอ     กู นะ ตีงัน กูญา บูวัก     บรี ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เลอ. 23โกะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ นีบีนี อีตู โปด     กู นะ บูนอฮ บรี มาตี ฮาบิฮ. กะฆีเตอ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     กู ฌาดี ซือมียา นู ซาซัจ บรี ตาฮู     ลาฆู บือฮีมัจ เดะ ฮาตี. กู นะ บูวัจ บาลัซ กะ กาเญา ราตา ซือมียา     บือกะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ ลูมอฮ กาเญา ซิกมาซิก. 24ตาปี กู นะ มือญาเระ     กะ ลูมอฮ กาเญา เดะ นังฆรี เทียตีรา นู ฆีลาฆี     นู เตด บือเลฮ ตูโรจ กะ ปือมือเลา อาฌัยํ อีตู     เตด บือเลฮ กราลา ลาฆู อีตู     นู กูญา บลาโลก จะ     ลาฆู ดาลับ นะ ฮาตู ซีตัด เตอ. กู นะ เตด บรี ลาฆู ฆาโดฮ แนฮ-ฌือแนฮ กะ กาเญา. 25ตาปี ลาฆู นู กาเญา อาดา ดัฮ เตอ     กือนา ปือฆัก บรี กือฌะ-กือมัซ     ตือดะ กู นะ มาแรฮ. 26'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     นู บูวัจ ตูโรจ กะ กู     ตือดะ รอจ กะ ปือญูดัฮ เตอ     กู นะ บรี กะ ซือมียา อีตู อาดา มือฆัฮ     ซือรูปา บือกะ นู อาโปก บือเลฮ ซรัฮ     บรี กะ กู อาดา มือฆัฮ เลอ. กะฆีเตอ ญา นะ บือเลฮ บือบือลา ลูมอฮ นังฆรี ราตา. ญา นะ บือบือลา กูญา ฌางัน ตูกัจ นู มือฆัฮ นะ กาเตาะ กูญา บรี ปือจัฮ ฮาโจยํ     บือกะ โกะ ปีโยะ ตานัฮ เลอ. ซือมียา นู ฌือนัฮ อีตู เตอ     กู นะ บรี บีตัก มูกัยํ กะ ญา ฌูฆา. 29'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ.' ตูฮัด ญา จะ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\