ซูรัจ ปลีฮัจ 20

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     บือฆารี ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก     ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ ลาแงะ. ญา ปือฆัก กูจี นะ ลาเฮา นังฆรี ฮาตู     ปือฆัก ราตัย บือซัยํ ฌูฆา. 2ญา รีฆะ นาฆา อีตู     ฌาดี-จะ อูลัยํ กาลา นูตู นู ฌาดี กือปาลา ฌิด     กือปาลา ฮาตู ซีตัด เตอ. ญา อีกัจ ราตัย ตาโรฮ     ตือดะ ฮาบิฮ ซือรีบู ตาโฮด. 3กะฆีเตอ     ญา บูวัก นาฆา ปี     กะ ลาเฮา นังฆรี ฮาตู     ญา บอฮ กูจี     ตาแปะ มือกรา ตาโรฮ     บีดา ตีเมา บรี นาฆา นะ ตีปู โกะ ซือมียา ราตา นังฆรี ปูลัก     ตือดะ ฆือนะ ซือรีบู ตาโฮด ดัฮ. ลือปัซ อีตู     นาฆา นะ ฆาโดฮ กือนา ปลือปัซ ปี     ซือฌูรุซ. 4กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ อาดา ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     บาญะ ตือปัจ. อาดา โกะ ซือมียา ดูโดะ เดะ อาตัซ ตือปัจ ดูโดะ อีตู     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด นะ บรี บือดะวา กรัจ ฮูโกบ. กูญา อีตู ฌาดี บือกะ โกะ ซือมืองัจ นะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     นู กือนา กรัจ ปาลา     กรานา กูญา บือเลฮ มือญาเระ ปือมือเลา ซะซี     นู เยซู บรี ตาฮู ดัฮ     บือเลฮ มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กูญา เตด บือเลฮ มือญือมัฮ กะ บือนาตัก ฌาฮัจ เตอ     เฆอ-จะ ฆามัยํ นะ ญา     กูญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ปือนานา นะ ญา     เดะ กือนิง     เฆอ-จะ เดะ ตางัน นะ กูญา. โกะ ซือมียา อีตู ปาเระ มาแรฮ ฮีโดะ ปูลัก     บือเลฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา     บือซามา ฌางัน เยซู คริด ตือดะ ฮาบิฮ ซือรีบู ตาโฮด. 5ลือเบฮ เดะ ซือมียา อีนี     โกะ ซือมียา ฆีลาฆี นู มาตี ดัฮ เตอ     กูญา เตด บือเลฮ ปาเระ มาแรฮ ฮีโดะ ปูลัก     ตือดะ ฆือนะ รอจ ซือรีบู ตาโฮด. ลาฆู อีตู ซีงี ฌาดี ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     นู ลามูลา. 6ลูมอฮ ซือมียา นู อาดา บาฮาเฆด     เดะ ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี นู ลามูลา อีตู     กูญา ซือนัง ซือลามัจ เตอ     กูญา ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เตอ เลอ. ซือมียา กะฆีเตอ     ลาฆู มาตี นู ดูวา นะ ฮอย เตด บือเลฮ ฮูโกบ กูญา เลอ     ตาปี กูญา นะ ฌาดี ลูมอฮ ซามี นู บือกรือฌา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู คริด. กูญา นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา     บือซามา ฌางัน เยซู     ตือดะ ฮาบิฮ ซือรีบู ตาโฮด เลอ. 7กาลา ซือรีบู ตาโฮด ลือปัซ ปี ดัฮ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด นะ กือนา ปลือปัซ     บือตรือเบะ เดะ ปือฌารา นู กานัก ญา ตาโรฮ. 8กะฆีเตอ     ญา นะ ตรือเบะ ปี ตีปู โกะ ซือมียา ราตา นังฆรี     นู ปือจัฮ-บือลัฮ ราตา เดะ ดือนียา     ฌาดี-จะ     นังฆรี โฆก ฌางัน นังฆรี มาโฆก เตอ     บรี โกะ ซือมียา มาแรฮ บือมุน บือซามา     บีดา นะ บือปรัก. ดัฮ นะ กีรา โกะ ซือมียา อีตู     กูญา บาญะ โตระ     ฆามะ บือกะ โกะ บีฌี ตานัฮ ปาตัย     เดะ บีดิก ลาโวจ เลอ. 9โกะ ซือมียา อีตู ซือมูฮา เตอ     บือเลฮ ตรือเบะ ปี ราตา เดะ ดือนียา     บือเลฮ ปี กือลีลิก ตือปัจ บราดู กาวัด ตาฮัน นะ ตูฮัด     กือลีลิก นังฆรี นู ตูฮัด ซายัก เลอ. ตาปี อาปี บือเลฮ ฆูโฆยํ ดาตัก เดะ ลาแงะ     ตูนู โกะ ซือมียา อีตู ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 10โซะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     นู ตีปู กูญา อีตู โปด     ญา กือนา ตูโฮะ ปี เดะ ลูนัก อาปี     นู อาดา ฌางัน บลีรัก     ตือปัจ นู บือนาตัก ฌาฮัจ อีตู     ฌางัน ซือมียา ตูโดฮ นู มืออูปัย     กูญา ฆูโฆยํ ปี ดัฮ. กูญา นะ ฆาโดฮ ตาฮัด ซูซัฮ โตระ     ซียัก มาลับ     ซือลาลู ปี ซือมาญัก-รอจ เลอ. 11กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     อาดา ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     นู บือซัยํ     นู ปูเตฮ มรือแจว. อาดา ตูฮัด เดะ อาตัซ     ดูโดะ โตะ อีตู. ดือนียา ฌางัน ลาแงะ โปด     ลารี ปี     เดะ โซะ ฮึลด มูคา นะ ญา     ลือแงะ ฮาบิฮ ดัฮ. 12กะฆีเตอ     กู ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา นู มาตี ดัฮ     อาดา ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ซือมียา นัฮ-รือนัฮ เตอ     กูญา บือดีรี โซะ ฮึลด ตือปัจ ดูโดะ อีตู. อาดา ซูรัจ แนฮ-ฌือแนฮ     กือนา บูกา ดัฮ. อาดา ซูรัจ ซือปาลา นู ซา     บูกา ฌูฆา     ฌาดี ซูรัจ ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ เตอ. โกะ ซือมียา มาตี ซือมูฮา โปด     กือนา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ     ตูโรจ บือกะ กูญา บือเลฮ บูวัจ กะฮามี     ตูโรจ บือกะ นู อาดา ฆาแรฮ ตาโรฮ     เดะ โกะ ซูรัจ บาญะ ปาลา ซีงี เตอ. 13โกะ ซือมียา นู มาตี เดะ ลาโวจ เตอ     กือนา อาตัจ ปาเระ ดัฮ. โกะ ซือมียา มาตี ราตาๆ     โกะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ นังฆรี ฮาตู โปด     กูญา กือนา อาตัจ ปาเระ ฌูฆา. กะฆีเตอ     ราตา ซือมียา กือนา กรัจ ฮูโกบ กือมูฮา     ตูโรจ กะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กูญา ซิกมาซิก. 14กะฆีเตอ     ลาฆู มาตี     ฌางัน นังฆรี ฮาตู เตอ     กือนา บูวัก เดะ ลูนัก อาปี ดัฮ. ลูนัก อาปี อีนี เลอ     ฌาดี ลาฆู มาตี นู ดูวา. 15ดัฮ นามา นะ ซือมียา ดีฮา     ฮอย เตด ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ เตอ     ซือมียา อีตู กือนา บูวัก เดะ ลูนัก อาปี ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\