ซูรัจ ปลีฮัจ 21

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ นังฆรี ลาแงะ นู บารู     ฌางัน ดือนียา นู บารู     กรานา ลาแงะ ฌางัน ดือนียา นู ลามา     ญา ลือแงะ ปี ฮาบิฮ เลอ. ลาโวจ โปด     ญา ฮอย ปูลัก ดัฮ. 2กะฆีเตอ     กู ลีฮัจ นังฆรี นู บาฌิ บือซรี     ปือนามา จะ     นังฆรี เยรูซาเลม นู บารู เตอ     ญา มือลายัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ     ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. นังฆรี บารู อีตู     ซียะ ดัฮ     บือกะ เจาเซา นู บือปากัย บือฆาจะ     นาตี เจาเบา นะ มาแรฮ มือนีกัฮ. 3กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ บูงี ซูวารา นู บือซัยํ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา อีตู จะ     "นี เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ อาดา ตือปัจ ดูโดะ     บือซามา ฌางัน อูมัจ-ซือมียา ดัฮ. ตูฮัด นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ กูญา. กะฆีเตอ     กูญา นะ ฌาดี ลูมอฮ บักซา นะ ญา. อีซี ญา ตะอาซิก โปด     นะ อาดา บือซามา ฌางัน กูญา     นะ ฌาดี ตูฮัด นะ กูญา. 4ตูฮัด นะ อีซุจ อาเย มาตา ราตา บีฌี     นู มือนีเลฮ เดะ มาตา นะ กูญา ซือมูฮา. กะฆีเตอ     ลาฆู มาตี นะ ฮอย ดัฮ     ลาฆู บาฮาตี     ลาฆู มือนาแงฮ     ลาฆู ซาเกะ โปด     นะ ฮอย ปูลัก     กรานา บือนา กาลา ดูลู เตอ     ญา ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 5กะฆีเตอ     ตูฮัด     ญา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา อีตู เตอ     ญา มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     กู บูวัจ บือนา บารัก ซือมูฮา ฌาดี บารู." ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กือนา ฆาแรฮ ลาฆู กะฆีนี เลอ     กรานา-จะ     ปือมือเลา อีนี ฌาดี ปือมือเลา นู ซูโงฮ     ปือมือเลา นู รือมัก." 6กะฆีเตอ     ตูฮัด มือเลา ฌางัน กู จะ     "ลาฆู กะฆีนี บูวัจ ซุจ ดัฮ. กู นี เลอ     ฌาดี นู ลามูลา ฌางัน นู ปือญูดัฮ ฌาดี ตูฮัด ตะเดะ ลามูลา นูตู     ตือดะ ฮาบิฮ ปือญูดัฮ เลอ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา ดาฆา อาเย เตอ     กู นะ บรี กะ ซือมียา อีตู นะ โอะ อาเย     ดาตัก เดะ มาตา อาเย นู บรี ฮีโดะ     ตาปี ฮอย เตด ฆาโดฮ นะ บายัยํ นามา เลอ. 7ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     ซือมียา อีตู นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กะฆีเตอ     ฌาดี ปือซากา นะ ญา. กู โปด     นะ ฌาดี ตูฮัด นะ ญา     ญา นะ ฌาดี นานะ นะ กู เลอ. 8ตาปี โกะ ซือมียา มือนาโกจ     โกะ ซือมียา เตด ปือจายา     โกะ ซือมียา บูโซะ เตด บือฆูนา     โกะ ซือมียา บูนอฮ กาวัด เตอ     โกะ ซือมียา บือกาเซฮ     โกะ ซือมียา บือฆูรู อาเย-ลือมู     โกะ ซือมียา มือญือมัฮ กะ บราลา     ฌางัน โกะ ซือมียา มือเลา มืออูปัย ซือมูฮา เตอ     ลูมอฮ อีตู ซือมูฮา     นะ ดาปัจ ตือปัจ นะ กูญา     เดะ ลูนัก อาปี อีตู     นู มือญาลา ฌางัน อาปี บลีรัก เลอ. นี เลอ ฌาดี ลาฆู มาตี มาโซะ กือดูวา ดัฮ." ตูฮัด ญา จะ. 9ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก เดะ ดาลับ ตูโฌฮ อูรัก อีตู     นู บาวา บาเตน ตูโฌฮ บีฌี     ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู ฌาฮานัม นู ปือญูดัฮ     ตูโฌฮ ลาฆู เตอ     ญา บือเลฮ มือเลา ฌางัน กู จะ     "มาแรฮ กะ อีนี เลอ     กู นะ บรี กะ เกา ลีฮัจ เจาเซา     นู นะ ฌาดี บีนี นะ อานะ กาเมก นู อีตู." 10กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก อีตู ญา บาวา กู ปี     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กู     บือญาแญะ กะ อาตัซ บูเกะ นู บือซัยํ ตีงี. ญา ปลีฮัจ บรี กะ กู ลีฮัจ นังฆรี นู บาฌิ บือซรี     จะ     นังฆรี เยรูซาเลม     ตืองัฮ มือลายัก มาแรฮ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ดาตัก เดะ ตูฮัด. 11นังฆรี อีตู อาดา ฌางัน บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด     นู จรัฮ ฌรือแนฮ บือกะ บาตู อีตัด รือฆา มาฮัน     ซือรูปา กะ อีตัด มีรัฮ ฌางัน ฮีเฌา     นู ฌรือแนฮ ซูโงฮ เลอ. 12นังฆรี อีตู อาดา ดีนิง บือซัยํ ตีงี     อาดา ปีตู ดูวา-บือลัซ ปีตู. เดะ ปีตู โซกซา ปีตู     อาดา ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก     กือมูฮา ดูวา-บือลัซ อูรัก. โซกซา ปีตู โปด     อาดา ฆาแรฮ ปือนามา นะ ปาลัฮ บักซา อิซราเอน     ซา ปาลัฮ     กือมูฮา ดูวา-บือลัซ ปาลัฮ. 13โซะ ตีมอยํ อาดา ตีฆา ปีตู     โซะ ตารา อาดา ตีฆา ปีตู     โซะ บารัจ-ดายา อาดา ตีฆา ปีตู     โซะ บารัจ อาดา ตีฆา ปีตู. 14นู ดีนิง นังฆรี อีตู     อาดา บาตู ปือนาฮัด ดูวา-บือลัซ กือโตน. เดะ บาตู ปือนาฮัด อีตู เตอ     ฆาแรฮ ปือนามา นะ โกะ ปือญูโรฮ นะ อานะ กาเมก     ดูวา-บือลัซ อูรัก     ซือกือโตน ซืออูรัก. 15ฮูลู-บาลัก นู มือเลา ฌางัน กู เตอ     ญา ปือฆัก กายู ปืออูโกยํ     นู บูวัจ ฌางัน มัซ     บีดา นะ อูโกยํ นังฆรี     นะ อูโกยํ ปีตู ฌางัน ดีนิง นะ นังฆรี อีตู. 16นังฆรี อีตู ฌาดี ปัจ ซาฆี     ปาญัก ซามา บายา. ญา อาเมด กายู ปืออูโกยํ     ปี อูโกยํ นังฆรี อีตู     บือเลฮ 2400 กีโลเมด ลือฆา     ปาญัก     ตีงี     ซามา บายา ฮาปา. 17ญา อูโกยํ ดีนิง นะ นังฆรี อีตู     บือเลฮ ตีงี ซือราตุซ ปัจ-ปูโลฮ ปัจ ตก ตูโรจ กะ ปืออูโกยํ นะ อูมัจ-ซือมียา     นู ซือรูปา ฌางัน ปืออูโกยํ นู ฮูลู-บาลัก อีตู ซูโรฮ. 18ดีนิง นะ นังฆรี อีตู บูวัจ ฌางัน อีตัด มีรัฮ     ฌางัน อีตัด ฮีเฌา. นังฆรี อีตู เตอ     บูวัจ ฌางัน มัซ นู จรัฮ     นู บาฌิ ฌรือแนฮ บือกะ กาจา เลอ. 19บาตู ปือนาฮัด นะ ดีนิง นังฆรี อีตู     ปือตัด บรี บือฆาจะ     ฌางัน โกะ บาตู อีตัด รือฆา มาฮัน     ราตา มาจับ. บาตู ปือนาฮัด ดูวา-บือลัซ บีฌี     ซิกมาซิก ปือตัด ฌางัน อีตัด นู ซี แนฮ-ฌือแนฮ     ดูวา-บือลัซ มาจับ. 21ปีตู กือดูวา-บือลัซ ปีตู อีตู     บูวัจ ฌางัน ตือมีกา     ดูวา-บือลัซ บีฌี     ซา ปีตู ซือบีฌี. ฌาลัด บือซัยํ เดะ นังฆรี เตอ     ฌาดี มัซ นู จรัฮ     นู บาฌิ ฌรือแนฮ บือกะ กาจา เลอ. 22กู เตด บือเลฮ ลีฮัจ อาดา บาลัย นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี อีตู ลาลู เลอ     กรานา-จะ     อาดา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา     ฌางัน อานะ กาเมก นะ ตูฮัด เตอ     อีซี กูญา อาดา ฆาตี บาลัย นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี อีตู ดัฮ. 23นังฆรี อีตู     เตด ฆาโดฮ นะ อาดา ซายา มาตาอารี ฌางัน บูลัด     กรานา-จะ     บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด ฌาดี ตือปัจ จรัฮ นะ นังฆรี อีตู ดัฮ. อานะ กาเมก อีตู เตอ     ฌาดี ปลีตา บือซายา นะ นังฆรี เลอ. 24โกะ ลูมอฮ ซือมียา ราตา นังฆรี     นะ บือฌาลัด ปี มาแรฮ     เดะ ซายา จรัฮ นะ นังฆรี อีตู. โกะ ราฌา เดะ ดือนียา     นะ อาเมด บารัก บรือฆา นู บือซรี นะ กูญา     มาโซะ กะ นังฆรี อีตู. 25โกะ ปีตู ดีนิง นังฆรี     ราตา ปีตู     นะ ฮอย เตด ดือละ กาปุซ เดะ วะตู ซียัก     กรานา-จะ     ฮอย วะตู มาลับ ลาลู     เดะ นังฆรี อีตู เลอ. 26ลูมอฮ ซือมียา ราตา นังฆรี     นะ บาวา บารัก บรือฆา     บารัก บาฌิ นู กือนา มือโอจ     นะ กูญา     มาโซะ กะ ดาลับ นังฆรี อีตู. 27บารัก นามา นู ตะอารัฮ     เฆอ-จะ ซือมียา ดีฮา บูวัจ ลาฆู บูโซะ เตด บือฆูนา     ลาฆู มืออูปัย เตอ     นะ มาโซะ ปี กะ นังฆรี อีตู     เตด บือเลฮ ลาลู เลอ. ซา โกะ ซือมียา นู อาดา ปือนามา นะ กูญา     ฆาแรฮ ตาโรฮ เดะ ซูรัจ ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ     นะ อานะ กาเมก เตอ     ซา กูญา นะ มาโซะ ปี บือเลฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\