ซูรัจ ปลีฮัจ 22

1กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา ตูโญะ บรี กู ลีฮัจ     ซูงัย อาเย นู บรี ฮีโดะ     บือตือแล บือกะ กาจา นู ฌรือแนฮ     มือนีเลฮ มาแรฮ ดาตัก เดะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌางัน อานะ กาเมก นะ ญา. 2อาเย อีตู มือนีเลฮ ปี     เดะ ตืองัฮ ฌาลัด บือซัยํ     เดะ นังฆรี อีตู. เดะ บีดิก ซูงัย ดูวา บือลัฮ     อาดา ปูโฮด กายู นู บรี ฮีโดะ นู ตรือเบะ บูวัฮ บีลัก บูลัด     ฌาดี-จะ     ซา ตาโฮด     ดูวา-บือลัซ กาลี. ดาโวด นะ ญา เตอ     อาดา บีดา นะ บือบือลา โกะ ลูมอฮ ซือมียา     ราตา นังฆรี     บรี ซือนัง. 3เดะ นังฆรี อีตู     ฮอย ลาฆู นามา ปูลัก     นู กือนา ซูปัฮ อาโบยํ ดัฮ เลอ. ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌางัน นะ อานะ กาเมก อีตู เตอ     นะ อาดา เดะ นังฆรี อีตู. โกะ ลูมอฮ ปราโซฮ นะ ตูฮัด     กูญา นะ มือญือมัฮ ปูฌี กะ ญา 4กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ มูคา นะ ญา. ปือนามา นะ ญา โปด     นะ อาดา ฆาแรฮ เดะ กือนิง นะ กูญา. 5กะฆีเตอ     วะตู มาลับ นะ ฮอย ดัฮ. กูญา นะ เตด ฆรานา อาดา ซายา ปลีตา     เฆอ-จะ     ซายา มาตาอารี. ซาเบะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นะ ฌาดี ตือปัจ จรัฮ นะ กูญา. กูญา นะ อาดา บือบือลา ฌาดี ราฌา     ซือลาลู ปี     ซือมาญัก-รอจ เลอ. 6ฮูลู-บาลัก นู อีตู มือญาเระ กะ กู จะ     "ปือมือเลา อีนี ซือมูฮา     ฌาดี ปือมือเลา นู ซูโงฮ     ปือมือเลา นู รือมัก. ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นู บรี ซือมืองัจ นะ ญา กะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ     ญา เตอ     ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     นะ บรี ตาฮู กะ ลูมอฮ ปราโซฮ นะ ญา จะ     เตด ลามา อีนี     ลาฆู นามา นู ฆาโดฮ นะ บือฌาดี." ญา จะ. 7"ลีฮัจ เลอ     กู นะ มาแรฮ งัจบางัจ เลอ. ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ลูมอฮ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ปือมือเลา ตูโดฮ     เดะ ซูรัจ อีนี." เยซู ญา จะ. 8กู โยฮัน     ฌาดี ซือมียา นู บือเลฮ ดืองัยํ     บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู กะฆีนี เลอ. กะฆีเตอ     ซูดัฮ กู ดืองัยํ ดัฮ     ลีฮัจ ดัฮ     กู โปด     ตือมะ     ฆามะ นะ มือญือมัฮ     เดะ กากี นะ ฮูลู-บาลัก     นู บือเลฮ บรี กู ลีฮัจ ลาฆู กะฆีเตอ. 9ตาปี ญา มือเลา บลารัก กะ กู จะ     "ฌางัน เลอ. กู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ เกา     ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี นะ เกา     นู ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ซามา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา เดะ ซูรัจ อีนี. กือนา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ." ญา จะ. 10ญา มือญาเระ กะ กู ปูลัก จะ     "ฌางัน ตูโดก บูนี ปือมือเลา ตูโดฮ เดะ ซูรัจ อีนี. กรานา-จะ     วะตู นู ลาฆู อีนี นะ บือฌาดี     ซรือปะ นะ รอจ ดัฮ เลอ. 11ซือมียา นู ฌาฮัจ     บรี กะ ญา บูวัจ ฌาฮัจ ซือรูโลยํ. ซือมียา นู บูวัจ รูบือฮีรู     บรี กะ ญา บูวัจ รูบือฮีรู ปี ซือรูโลยํ. ซือมียา นู บาฌิ     บรี กะ ญา บูวัจ ลาฆู บาฌิ ซือรูโลยํ โปด. ซือมียา นู ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด     บรี กะ ญา ตูโรจ บือกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ปี ซือรูโลยํ เลอ." 12เยซู ญา มือเลา กะฆีนี จะ     "ลีฮัจ เลอ     กู นะ มาแรฮ งัจบางัจ. กู นะ อาเมด รังวัน นะ กู     บาวา มาแรฮ ซามา     บีดา นะ บรี กะ ราตา ซือมียา     ตูโรจ บือกะ โกะ ปือบูวัจ นะ ญา. 13กู นี เลอ     ฌาดี นู ลามูลา ฌางัน นู ปือญูดัฮ ฌาดี โซะ ปรือดู     ฌางัน โซะ ฮูโฌก     ฌาดี ตูฮัด ตะเดะ ลามูลา นูตู     ตือดะ ฮาบิฮ ปือญูดัฮ เลอ." ญา จะ. 14ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู บาโซฮ กาเยด บาฌู นะ กูญา     บีดา กูญา นะ บือเลฮ มาโซะ รอจ กะ ปูโฮด กายู นู บรี ฮีโดะ เตอ     บีดา กูญา นะ บือเลฮ มาโซะ ปี     เดะ ปีตู นังฆรี อีตู. 15โซะ ลูวัยํ นังฆรี     อาดา โกะ อาซู     อาดา โกะ ซือมียา บือฆูรู อาเย-ลือมู เตอ     โกะ ซือมียา บือกาเซฮ     โกะ ซือมียา บูนอฮ กาวัด     โกะ ซือมียา มือญือมัฮ กะ บราลา     โกะ ซือมียา นู ซูกา นะ มืออูปัย     นู บูวัจ ลาฆู มืออูปัย เตอ     กูญา ซือมูฮา อาดา โซะ ลูวัยํ เลอ. 16"กู นี     เยซู     กู บือเลฮ ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ กู     บรี ญา ปี มือญาเระ ปือมือเลา อีนี กะ กาเญา     นู อาดา เดะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด. กู นี เลอ     ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด ฌาดี บีตัก มูกัยํ นู บือซายา." เยซู ญา จะ. 17ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ฌางัน เจาเซา นู อีตู มือเลา จะ     "มาแรฮ เลอ." ซือมียา นู ดืองัยํ ลาฆู อีนี     บรี ญา มือเลา จะ     "มาแรฮ เลอ." ซือมียา ดีฮา นู ดาฆา อาเย     บรี ญา มาแรฮ เลอ. ซาปา นู อาดา ฮาตี บือคานะ โปด     บรี ญา โอะ อาเย อีตู นู บรี ฮีโดะ     ฮอย เตด ฆาโดฮ บายัยํ รือฆา นามา เลอ. 18กู โยฮัน     ปรีงัจ กะ ราตา ซือมียา     นู ดืองัยํ กะ ปือมือเลา ตูโดฮ เดะ ซูรัจ อีนี. ดัฮ อาดา ซือมียา ดีฮา     นะ บือตามัฮ ปือมือเลา     บอฮ เดะ ซูรัจ อีนี     ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     นะ บือตามัฮ ลาฆู ซูซัฮ โตระ     นู ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ดัฮ     บรี กะ ซือมียา อีตู เลอ. 19ดัฮ อาดา ซือมียา ดีฮา     นะ กรัจ บูวัก ลาฆู นามา     นู อาดา เดะ ซูรัจ ตูโดฮ อีนี     ตูฮัด โปด     นะ กรัจ บูวัก บาฮาเฆด นะ ซือมียา อีตู     นู ญา อาดา เดะ ปูโฮด กายู นู บรี ฮีโดะ     นู ญา อาดา ปัจ นังฆรี บาฌิ บือซรี เตอ     บือกะ นู ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ อีนี ดัฮ เลอ. 20ซือมียา นู มือเลา ฌาดี ซะซี เดะ ลาฆู กะฆีนี กือมูฮา     ญา มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ     กู นะ มาแรฮ งัจบางัจ." บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. ตูฮัด เยซู เออ     มาแรฮ เลอ. 21มีตา เดะ ตูฮัด เยซู     นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ     กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\