ซูรัจ ปลีฮัจ 3

1ตูฮัด ญา มือเลา ปูลัก จะ "กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก     นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด ตือปัจ นังฆรี ซาดิด     จะ      ญา นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นู กือตูโฌฮ     ฌางัน บีตัก ตูโฌฮ บีฌี เตอ     ญา มือเลา กะฆีนี จะ     'กู ตาฮู ลาฆู บือกรือฌา นะ ลูมอฮ กาเญา     นู กาเญา อาดา นามา จะ     ฮีโดะ ลาฆี     ตาปี กาเญา มาตี ดัฮ เลอ. 2กือนา ซือดัยํ เลอ. โกะ ลาฆู มานามา นู กาเญา อาดา บูวัจ ตูโรจ ลาฆี     นู ซรือปะ นะ มาตี ฮาบิฮ ดัฮ เตอ     กือนา บูวัจ บรี ญา ตือฆัยํ-อูรัจ ปาเระ เลอ. ซาเบะ กู ดาปัจ ลาฆู บือกรือฌา นะ กาเญา จะ     ญา เตด ฆือนะ บาฌิ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด นะ กู. 3ซาเบะ กะฆีเตอ     กาเญา กือนา บรีงัจ กะ ลาฆู อีตู     นู กาเญา บือเลฮ ซาโมจ     บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ. กือนา บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู กะฆีเตอ. ดัฮ กาเญา เตด ซือดัยํ     กู นะ มาแรฮ ซือรูปา กะ อูรัก ปือญูรี. กาเญา นะ เตด ตาฮู วะตู นู กู นะ มาแรฮ มียา กาเญา เลอ. 4ตาปี อาดา ลูมอฮ กาเญา ดูวา ตีฆา อูรัก     ตือปัจ นังฆรี ซาดิด     นู เตด บือเลฮ บูวัจ บรี บาฌู บือซีมอยํ     เดะ ลาฆู ตะอารัฮ. โกะ ซือมียา อีตู     นะ บือปากัย บาฌู ปูเตฮ     บือฌาลัด ปี ฌางัน กู     กรานา-จะ     กูญา ฌาดี ซือมียา นู บือฆูนา ดัฮ. 5'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     ซือมียา อีตู ญา นะ บือปากัย บาฌู ปูเตฮ กะฆีเตอ. กู นะ เตด ปาดับ ปือนามา นะ ซือมียา อีตู     เดะ ซูรัจ ปือนามา ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ     ตาปี กู นะ ซาโงะ ปือนามา นะ ซือมียา อีตู     โซะ ฮึลด มูคา นะ อาโปก เดะ กู     โซะ ฮึลด มูคา โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด เลอ. 6'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 7"กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก     นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตือปัจ นังฆรี ฟีลาเดนเฟีย     จะ      ญา นู บาฌิ บือซรี     นู รือมัก ซูโงฮ     ญา นู ปือฆัก กูจี นะ ราฌา ดาวิด     ญา เตอ     ดัฮ ญา บูกา ปีตู     ฮอย ซือมียา ดีฮา กาปุซ บือเลฮ     ดัฮ ญา กาปุซ ปีตู     ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บูกา บือเลฮ. ญา มือเลา กะฆีนี จะ 8'กู ตาฮู ลาฆู บือกรือฌา นะ กาเญา จะ     กาเญา อาดา อูรัจ กิดีกิ     ตาปี กะฆีเตอ โปด     กาเญา บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กู     เตด บือเลฮ กีปัซ ปือนามา นะ กู. ลีฮัจ เลอ     กู บือเลฮ บูกา ปีตู ตาโรฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ กาเญา ดัฮ     นู ฮอย ซือมียา ดีฮา กาปุซ บือเลฮ. 9ลีฮัจ เลอ     โซะ โกะ ซือมียา ลูมอฮ นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     นู มือเลา มืออูปัย จะ     อีซี กูญา ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว ตาปี เตด ฌาดี เตอ     กู นะ บูวัจ บรี กูญา มาแรฮ มือญือมัฮ     เดะ ตาปะ กากี นะ กาเญา     บรี กูญา ตาฮู จะ     กู ซายัก ลูมอฮ กาเญา เลอ. 10ซาเบะ กาเญา บือเลฮ ฌาฆา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ กู     นู จะ     กือนา ตาฮัด ลามา เลอ     กะฆีเตอ กู โปด     นะ ฌาฆา กาเญา     บรี ลือปัซ เดะ วะตู นู ซูซัฮ ปายัฮ     นู นะ อาดา ราตา เดะ ดือนียา     บีดา นะ ลกลีฮัจ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ดูโดะ เดะ ดือนียา. 11กู นะ มาแรฮ งัจบางัจ เลอ. ลาฆู นู กาเญา อาดา เตอ     กือนา ปือฆัก บรี กือฌะ-กือมัซ     บีดา ตีเมา บรี กะ ซือมียา ดีฮา     นะ บือเลฮ ราปัซ อาเมด จูบุก นะ กาเญา เลอ. 12'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     กู นะ ตืองะ ซือมียา อีตู     บรี ฌาดี จาวัก เดะ บาลัย นะ ตูฮัด นะ กู. ญา นะ เตด ตรือเบะ เดะ บาลัย อีตู ปูลัก ดัฮ เลอ. กู นะ ฆาแรฮ ปือนามา นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ กู     เดะ ซือมียา อีตู     ฌางัน ปือนามา นังฆรี นะ ตูฮัด     ฌาดี-จะ     นังฆรี เยรูซาเลม บารู     นู นะ ฮาญอจ มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. กู นะ ฆาแรฮ ปือนามา บารู นะ กู     เดะ ซือมียา อีตู ฌูฆา. 13'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 14"กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ บรี กะ ฮูลู-บาลัก นู ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตือปัจ นังฆรี เลาดีเซีย     จะ      ญา นู บลาโลก จะ     อาเมน     ฌาดี-จะ     ญา นู ฌาดี ซะซี     นู รือมัก     นู ซูโงฮ     นู ฌาดี ตือปัจ บือฌาดี นะ บือนา บารัก ซือมูฮา     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือฌาดี ดัฮ     ญา มือเลา กะฆีนี จะ 15'กู ตาฮู ลาฆู บือกรือฌา นะ ลูมอฮ กาเญา. กาเญา เตด บือแฌะ     เตด ฮางัจ     กู บือคานะ ซูโงฮ นู นะ บรี กาเญา ฮางัจ     เฆอ-จะ บือแฌะ. 16ตาปี ซาเบะ กาเญา ซาอบๆ     เตด บือแฌะ     เตด ฮางัจ     กะฆีเตอ กู นะ ซือบุยํ กาเญา ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ กู บูวัก. 17กรานา กาเญา มือเลา จะ     "กู ฌาดี ซือมียา กายา     อาดา บารัก บรือฆา บาญะ     กู เตด บือคานะ ซือบารัก นามา ลาลู เลอ." ตาปี กาเญา เตด ตาฮู จะ     กาเญา ฌาดี ซือมียา ซูซัฮ-ฮาตี     ฌาดี ซือมียา ฮาฌะ โตระ     ซือมียา ปาปา     ฌาดี ซือมียา มาตา บูตา     ซือมียา ญัก-ตือลาญัก เตอ. 18กะฆีเตอ     กู ปรีงัจ กะ ฮาตี นะ กาเญา     บรี บือลี มัซ เดะ กู     จะ มัซ นู ปือลัย เดะ อาปี     บรี จรัฮ บาฌิ ดัฮ     บีดา กาเญา นะ ฌาดี ซือมียา กายา บือเลฮ. บรี กาเญา บือลี บาฌู เตฮ-ปูเตฮ บีดา นะ บือปากัย     บีดา ตีเมา บรี กาเญา จือและ มาตา     ซาเบะ กาเญา ญัก-ตือลาญัก เตอ. บรี กาเญา บือลี อูบัจ ซาปัก มาตา     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี. 19ดัฮ กู ซายัก กะ ซือมียา ดีฮา     กู โปด นะ กาเตาะ อูจะ-อาฌัยํ ซือมียา อีตู. กะฆีเตอ     บรี กาเญา อาดา ฮาตี ราเฌด     บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เลอ. 20นี เลอ     กู อาดา บือดีรี เดะ ปีตู     บลาโลก มีตา มาโซะ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา     นะ มือนีงัย ซูวารา นะ กู     นะ บูกา ปีตู     กู โปด นะ มาโซะ ปี ดาปัจ ซือมียา อีตู     นะ มากัด บือซามา ฌางัน ญา. ญา โปด     นะ มากัด บือซามา ฌางัน กู. 21'ซือมียา ดีฮา นู ฌือนัฮ     กู นะ บรี ซือมียา อีตู ดูโดะ     เดะ ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     บือซามา ฌางัน กู     ซือรูปา บือกะ กู บือเลฮ ฌือนัฮ ดัฮ     บือเลฮ ดูโดะ บือซามา ฌางัน อาโปก เดะ กู     เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ญา. 22'ซาปา อาดา ตือลีงา เตอ     บรี ญา มือนีงัย กะ ลาฆู อีนี     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ.' ตูฮัด ญา จะ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\