ซูรัจ ปลีฮัจ 4

1ลือปัซ ลาฆู กะฆีเตอ     กู บือเลฮ มีปี ปูลัก     ลีฮัจ ปีตู โซะ ลาแงะ นู กาบูกา ดัฮ. อาดา ซูวารา นู กู บือเลฮ ดืองัยํ ดูลู เตอ     บูงี บือกะ ซูวารา ซือลูนัย     มือเลา ฌางัน กู จะ     "ญาแญะ กะ อาตัซ อีนี เลอ. กู นะ บูวัจ บรี เกา ลีฮัจ     โกะ ลาฆู นู ฆาโดฮ นะ บือฌาดี     เดะ วะตู โซะ ฮึลด." 2ดัดดัด อีตู เตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กู. นี เลอ     อาดา ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     ตืองะ เดะ โซะ ลาแงะ. อาดา ซาปา ดูโดะ เดะ ตือปัจ อีตู เลอ. 3ญา นู ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ อีตู เตอ     ญา ลีฮัจ ซือรูปา กะ บาตู อีตัด นู บือซายา จรัฮ     บือกะ อีตัด มีรัฮ เตอ. อาดา บือกะ ลายัยํ นะ ตูฮัด นู ซายา จรัฮ กือลีลิก ตือปัจ ดูโดะ อีตู     บือตือแล ซือรูปา กะ อีตัด ฮีเฌา. 4นู กือลีลิก ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา อีตู เตอ     อาดา ปาปัด กรือซี ดูวา-ปูโลฮ ปัจ กรือซี. อาดา ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ ดูวา-ปูโลฮ ปัจ อูรัก     บือปากัย กาเยด ปูเตฮ     ดูโดะ เดะ อาตัซ ตือปัจ อีตู. กูญา ปากัย จูบุก มัซ     เดะ ปาลา นะ กูญา. 5อาดา กีลัจ ฌางัน ฆูโตยํ ซูวารา แนฮ-ฌือแนฮ     ตรือเบะ มาแรฮ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา อีตู. อาดา ดามัยํ ตูโฌฮ บาตัก     นู กือนา จูโจฮ ตาโรฮ เดะ โซะ ตือปัจ ดูโดะ อีตู     นู ฌาดี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด กือตูโฌฮ. 6โซะ ฮึลด ตือปัจ ดูโดะ อีตู ปูลัก     อาดา นู ลีฮัจ ซือรูปา กะ ลาโวจ กาจา     นู บือตือแล บือกะ อีตัด. กือลีลิก ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา อีตู     ปัจ บือดาฮะ เตอ     อาดา ซือรูปา บือกะ บือนาตัก     ปัจ อีโกยํ นู อาดา มาตา ปือนอฮ เดะ โซะ ฮึลด     ฌางัน โซะ บลากัก. 7บือนาตัก นู ซา เตอ     ซือรูปา กะ ซีงา     บือนาตัก นู ดูวา     ซือรูปา กะ ลือมู บาปา     บือนาตัก นู ตีฆา     อาดา มูคา ซือรูปา อูมัจ-ซือมียา     บือนาตัก นู ปัจ     ซือรูปา กะ บูโรก ราฌาวาลี     ตืองัฮ ตรือบัก. 8บือนาตัก นู ปัจ อีโกยํ ซือมูฮา เตอ     โซกซา อีโกยํ อาดา ซายะ     นัม ซายะ. ญาวา นะ กูญา ปือนอฮ ฌางัน มาตา กือลีลิก     ฌางัน โซะ บาวัฮ ซายะ ฌูฆา. กูญา มือญาญี ซียัก มาลับ เตด บราดู     จะ "บาฌิ บือซรี     บาฌิ บือซรี ซือซูโงฮ เลอ. ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา 3 ญา บาฌิ บือซรี. ญา เลอ     นู อาดา เดะ กาลา ดูลู     นู อาดา เดะ วะตู อีนี     นู นะ มาแรฮ เดะ วะตู โซะ ฮึลด เตอ." กูญา จะ. 9โกะ บือนาตัก อีตู     กูญา อาดา มือญาญี     ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด     บรี ซือลามัจ กะ ญา     นู ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     ญา นู อาดา ซือลาลู เตอ. ตานา กูญา บูวัจ กะฆีเตอ 10โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ     ดูวา-ปูโลฮ ปัจ อูรัก อีตู เตอ     กูญา ตือมะ กะ ตานัฮ     มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     นู ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ อีตู     ตูฮัด นู อาดา ซือลาลู เลอ. กูญา อูฆัย จูบุก     บูวัก โซะ ฮึลด ตือปัจ ดูโดะ นะ ญา     มือญาญี จะ 11"ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เออ     ตูฮัด นะ กามี ซือมูฮา เตอ     เกา เลอ     บือฆูนา นะ บรี ราตา ซือมียา ปูฌี กะ เกา     ตูเฮะ กะ เกา     มือโอจ กะ ลาฆู มือฆัฮ นะ เกา. กรานา-จะ     เกา บือเลฮ บือฌาดี บือนา บารัก     ราตา ซือมูฮา. บือนา บารัก นู อาดา เตอ     บือฌาดี ดัฮ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ เกา เลอ." กูญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\