ซูรัจ ปลีฮัจ 5

1กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     เดะ โซะ ตางัน กานัน นะ ญา     นู ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา เตอ     อาดา ซูรัจ ซือฆูโลก     นู อาดา ปือมือเลา ฆาแรฮ ปือนอฮ ดัฮ     เดะ โซะ ดาลับ ฌางัน โซะ ลูวัยํ     ตูโดก ตาแปะ ฌางัน มือกรา     ตูโฌฮ บีฌี. 2กู ลีฮัจ ปูลัก     อาดา ฮูลู-บาลัก ซืออูรัก นู มือฆัฮ     บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "ซาปา นู ฌาดี ซือมียา บือฆูนา     นะ ปือเลาะ มือกรา     นะ บูกา ซูรัจ โลก-ฆูโลก อีตู?" 3ฮอย ซือมียา ดีฮา     เดะ โซะ ลาแงะ     เดะ โซะ ดือนียา     เฆอ-จะ     เดะ บาวัฮ ดือนียา โปด     ฆามะ นะ บูกา ซูรัจ อีตู     นะ บาจา ลีฮัจ เดะ ดาลับ ซูรัจ อีตู บือเลฮ. 4กะฆีเตอ     กู มือนาแงฮ บาญะ ซูโงฮ     ซาเบะ ฮอย เตด ดาปัจ ซือมียา     ซืออูรัก โปด     นู บือฆูนา นะ บูกา ซูรัจ อีตู     นะ บาจา ลีฮัจ เดะ ดาลับ ซูรัจ อีตู บือเลฮ. 5ตาปี เดะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ เตอ     อาดา ซืออูรัก มือญาเระ กะ กู จะ     "ฌางัน มือนาแงฮ. นี เลอ     ซีงา เดะ ลูมอฮ ยูดา นู ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด เตอ     ญา ฌือนัฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา เลอ     นะ บือเลฮ ปือเลาะ มือกรา กือตูโฌฮ บีฌี     นะ บูกา ซูรัจ อีตู เลอ." 6กะฆีเตอ กู ลีฮัจ ปูลัก     โซะ บีดิก ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     เดะ ตืองัฮ โกะ บือนาตัก ปัจ อีโกยํ เตอ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ โปด     กู ลีฮัจ บือฆารี อานะ กาเมก ซา อีโกยํ     อาดา บือดีรี     ลีฮัจ ซือรูปา กือนา บูนอฮ มือญือมัฮ ดัฮ เลอ. อานะ กาเมก อีตู อาดา ตูโฌฮ ตาโนะ     อาดา มาตา ตูโฌฮ บีฌี     นู ฌาดี ซือมืองัจ กือตูโฌฮ นะ ตูฮัด     นู กือนา ซูโรฮ ปี ราตา เดะ ดือนียา. 7อานะ กาเมก อีตู เตอ     ญา มาโซะ ปี ซาโมจ อาเมด ซูรัจ     เดะ ตางัน โซะ กานัน นะ ญา     นู ดูโดะ เดะ อาตัซ ตือปัจ ดูโดะ อีตู เตอ. 8ตานา ญา ซาโมจ ซูรัจ อีตู ดัฮ     บือนาตัก ปัจ อีโกยํ     ฌางัน โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ     ดูวา-ปูโลฮ ปัจ อูรัก อีตู โปด     กูญา ตือมะ มือญือมัฮ กะ อานะ กาเมก เลอ. กูญา ซือมูฮา ปือฆัก กลาติก     ฌางัน บาเตน มัซ     นู อาดา กือมียัน ปือนอฮ     นู ฌาดี ปือมือเลา บือซาโวจ นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. 9กูญา มือญาญี ปูฌี กะ อานะ กาเมก     ฌาดี ลาฆู มือญาญี บารู จะ "เกา เลอ     ฌาดี ซือมียา บือฆูนา     นะ ซาโมจ ซูรัจ ฆูโลก อีตู นะ ปือเลาะ มือกรา เดะ ซูรัจ ตรือเบะ เลอ กรานา-จะ เกา กือนา บูนอฮ มือญือมัฮ ดัฮ. ฌางัน ดารัฮ นะ เกา เตอ     เกา บือเลฮ ตือบุซ อูมัจ-ซือมียา บรี ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ จะ ซือมียา ราตา บักซา     ราตา บือแนฮ 3 ราตา บาซา     ราตา นังฆรี 10เกา บือเลฮ ตืองะ กูญา บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ฌาดี ลูมอฮ ซามี     นู นะ มือญือมัฮ 3 กะ ตูฮัด นะ กีตา เตอ. กูญา โปด     นะ บือเลฮ บือบือลา โกะ นังฆรี     เดะ ดือนียา อีนี เลอ." 11กะฆีเตอ     กู ลีฮัจ ปูลัก     กู ดืองัยํ ซูวารา โกะ ฮูลู-บาลัก บาญะ โตระ     บือรีบู-รีบู     บือละซา-ละซา โปด     บือกลีลิก ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     บือกลีลิก โกะ บือนาตัก ฌางัน โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ เตอ. 12กูญา มือญาญี ซูวารา บือซัยํ จะ     "อานะ กาเมก อีตู นู กือนา บูนอฮ มือญือมัฮ ดัฮ ญา เลอ     บือฆูนา นะ ซาโมจ ลาฆู ปูฌี มือโอจ     กรานา-จะ     ญา เลอ     มือฆัฮ     ญา กายา โตระ     อาดา อากัน ซูโงฮ     ญา เตอ เลอ     นู ตือฆัยํ-อูรัจ     นู ซัยํ-บือซัยํ     นู บือซรี บือซายา เลอ." 13กะฆีเตอ     กู ดืองัยํ ซูวารา บือนา บารัก นู บือฌาดี บรี ฮีโดะ ซือมูฮา     เดะ โซะ ลาแงะ     โซะ ดือนียา     โซะ บาวัฮ ดือนียา     เดะ อารก โปด ฌูฆา     โกะ มานามา นู อาดา ฮีโดะ ราตาๆ     มือญาญี จะ     "ปูฌี มือโอจ เลอ     กะ ญา     นู อาดา ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา เตอ     ปูฌี มือโอจ กะ อานะ กาเมก บือซามา     กรานา-จะ     กูญา เลอ     นู ซัยํ-บือซัยํ     นู บือซรี บือซายา     ตือฆัยํ-อูรัจ เลอ. ปูฌี มือโอจ ซือมาญัก-รอจ     ซือลาลู เลอ." 14กะฆีเตอ โกะ บือนาตัก ปัจ อีโกยํ เตอ     บือซูระ จะ     "อาเมน. กะฆีเตอ เลอ.". โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ อีตู โปด     ตือมะ มือญือมัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\