ซูรัจ ปลีฮัจ 6

1กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     อานะ กาเมก อีตู     ญา ปือเลาะ มือกรา นู ซา     เดะ ดาลับ ตูโฌฮ บีฌี อีตู     บรี ตรือเบะ ดัฮ. กู บือเลฮ ดืองัยํ บือนาตัก ซืออีโกยํ     เดะ ดาลับ ปัจ อีโกยํ อีตู     ญา มือเลา ซูวารา บูงี บือกะ ฆูโตยํ จะ     "มาแรฮ เลอ." 2กะฆีเตอ กู ลีฮัจ     นี เลอ     อาดา กูดา ปูเตฮ ซืออีโกยํ. ซือมียา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา เตอ     ญา ปือฆัก ปานัฮ     ญา บือเลฮ ซาโมจ จูบุก. ญา โปด     ตรือเบะ ปี     บือกะ ซือมียา นู ฌือนัฮ ดัฮ     บีดา นะ ฌือนัฮ ปูลัก เลอ. 3ตานา อานะ กาเมก ญา ปือเลาะ มือกรา นู ดูวา ดัฮ     กู โปด     บือเลฮ ดืองัยํ บือนาตัก นู ดูวา มือเลา จะ     "มาแรฮ เลอ." 4อาดา กูดา ซืออีโกยํ ปูลัก     ตรือเบะ มาแรฮ     ฌาดี กูดา มีรัฮ บือกะ อาปี. ซือมียา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา อีตู เตอ     ตูฮัด ญา บรี กะ ญา     นะ บือเลฮ บูวัจ บรี ฮอย ลาฆู ซือนัง เดะ ดือนียา     บีดา นะ บรี โกะ ซือมียา บือบูนอฮ-บูนอฮ. ซือมียา อีตู     ญา บือเลฮ ซาโมจ ปือดัก บือซัยํ     ซือบีลัฮ. 5ตานา อานะ กาเมก     ญา ปือเลาะ มือกรา นู ตีฆา ดัฮ     กู โปด บือเลฮ ดืองัยํ ซูวารา บือนาตัก นู ตีฆา มือเลา จะ     "มาแรฮ เลอ." กะฆีเตอ กู ลีฮัจ     นี เลอ     อาดา กูดา ฮีตับ ซืออีโกยํ. ซือมียา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา อีตู เตอ     ญา ปือฆัก ฌูโญก ตือปัจ ตีมัง. 6กู ดืองัยํ ซูวารา บูงี     บือกะ-จะ     มาแรฮ ดาตัก เดะ ซามา ตืองัฮ บือนาตัก ปัจ อีโกยํ อีตู     บือซูระ จะ     "บรัซ ซาลี ซือกีโล ซือรีเงะ บรัซ บาลี ตีฆา กีโล ซือรีเงะ เลอ. ตาปี เกา ฌางัน บูวัจ บรี มีญะ รือนัก     ฌางัน อาระ อางุน     นะ บือนาซา." 7ตานา อานะ กาเมก ญา ปือเลาะ มือกรา นู ปัจ ดัฮ     กู โปด ดืองัยํ ซูวารา บือนาตัก นู ปัจ มือเลา จะ     "มาแรฮ เลอ." 8กะฆีเตอ กู ลีฮัจ     นี เลอ     อาดา กูดา ซี ปูจัจ ซืออีโกยํ. ซือมียา นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา เตอ     ญา ปือนามา จะ     ลาฆู มาตี. นู บลาโลก จะ     นังฆรี ฮาตู โปด     ตูโรจ ปี ฌูฆา. ตูฮัด บือเลฮ บรี กือดูวา อีนี อาดา มือฆัฮ     นู นะ บูนอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา     เดะ ดาลับ ปัจ กาวัด นะ บูนอฮ ซือกาวัด. นะ บูนอฮ กูญา ฌางัน ปือดัก     ฌางัน ลาฆู บือตาฮัด บารัก มากัด     ฌางัน โกะ ปือญาเกะ ฮาวัยํ รูบือฮีรู     ฌางัน โกะ บือนาตัก ฌาฮัจ ฌูฆา. 9ตานา อานะ กาเมก ญา ปือเลาะ มือกรา นู ลีมา ดัฮ     กู โปด     ลีฮัจ บือฆารี เดะ บาวัฮ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด เตอ     อาดา ซือมืองัจ นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู กือนา บูนอฮ ดัฮ     กรานา ปือมือเลา นะ ตูฮัด     กรานา ปือมือเลา นู กูญา บือเลฮ มือเลา ฌาดี ซะซี เตอ. 10กูญา อีตู บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "ตูฮัด บือซัยํ เออ     เกา นู บาฌิ บือซรี     นู รือมัก ซูโงฮ เลอ     บราปา ลามา ลาฆี     ตือดะ เกา นะ กรัจ ฮูโกบ     นะ บูวัจ บาลัซ ปาเระ     กะ ลูมอฮ ซือมียา นู อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา     กรานา กูญา บือเลฮ บูนอฮ กามี?" ญา จะ. 11ตูฮัด ญา บือเลฮ บรี บาฌู ปูเตฮ กะ โกะ ซือมียา อีตู ราตา อูรัก     ญา ปือซัด กะ กูญา จะ     บรี นาตี งะซืองะ ดีกิ ลาฆี     ตือดะ กาวัด ปราโซฮ นะ กูญา     ฌาดี-จะ     ลูมอฮ นะบรานะ นะ กูญา     นะ กือนา บูนอฮ ซือรูปา กะ กูญา     บรี ฆือนะ ฮาบิฮ ดัฮ. 12กะฆีเตอ กู ลีฮัจ ปูลัก     ตานา อานะ กาเมก ญา ปือเลาะ มือกรา นู นัม ดัฮ     ตานัฮ บรีเงาะ บาญะ ซูโงฮ     มาตาอารี กือลับ ฮีตับ ดัฮ     บือกะ กาเยด ฆูนี นู ฮีตับ. บูลัด โปด     มีรัฮ ซือรูปา กะ ดารัฮ. 13บีตัก ซือมูฮา เดะ โซะ ลาแงะ โปด     ฆูโฆยํ กะ ดือนียา     ซือรูปา กะ ปูโฮด กรายา-บูดี     นู กือนา อาเงน ตือฆัยํ ตีโยะ     ยู ตือดะ บูวัฮ เตด ดัด นะ มาซะ     ฆูรก กะ ตานัฮ. 14ลาแงะ โปด     ลือแงะ ปี     ซือรูปา ซูรัจ นู กูญา ฆูโลก ฮาบิฮ ดัฮ เตอ. โกะ บูเกะ ราตา บีฌี     ฌางัน ปูเลา ราตา ปูเลา     กือนา อูบัฮ ปี     เดะ ตือปัจ ลามา นะ ญา. 15โกะ ราฌา ราตา เดะ ดือนียา     ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     โกะ กือปาลา ตาฮัน     ซือมียา กายา     ซือมียา นู อาดา มือฆัฮ ราตา     โกะ ซือมียา นู ฌาดี ปราโซฮ     นู เตด ฌาดี ปราโซฮ โปด     กูญา ซือมูฮา ปี ซือลูนี เดะ โกะ ฆูฮา     เดะ จือลัฮๆ บาตู     เดะ โกะ บูเกะ. 16ลูมอฮ กูญา บือซูระ มือญาเระ     กะ บูเกะ ฌางัน บาตู จะ     "กือนา รูโตฮ ตือกัด กามี เลอ. บูนี กามี ตาโรฮ     บรี ลือปัซ เดะ มูคา นะ ญา     นู อาดา ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู นู อานะ กาเมก นะ มูซัยํ เตอ. 17ซาเบะ-จะ     อารี นู บือซัยํ ซูโงฮ     นู กูญา กือดูวา นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     ญา มาแรฮ รอจ ดัฮ. ซือมียา ดีฮา นะ ตาฮัด บือเลฮ เลอ?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\