ซูรัจ ปลีฮัจ 7

1ลือปัซ ลาฆู อีตู     กู มีปี ลีฮัจ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     ปัจ อูรัก     บือดีรี ปัจ บือดาฮะ โซะ ดือนียา     ซาฆัก อาเงน เดะ ดือนียา ปัจ บือดาฮะ ตาโรฮ     บีดา ตีเมา บรี อาเงน ตีโยะ     กือนา เดะ ฮูตัด ฌางัน ลาโวจ     เฆอ-จะ เดะ ปูโฮด กายู ฮาดีฮา โปด. 2กะฆีเตอ กู ลีฮัจ ปูลัก     บือฆารี ฮูลู-บาลัก นู ซืออูรัก เตอ     ญาแญะ มาแรฮ เดะ โซะ อาตัซ มาตาอารี     ปือฆัก มือกรา นะ ตูฮัด     ญา นู อาดา ฮีโดะ ซือลาลู. ญา บือเลฮ บือซูระ ซูวารา บือซัยํ     กะ ฮูลู-บาลัก ปัจ อูรัก อีตู     นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ กูญา นะ อาดา มือฆัฮ     นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮานัม กะ ดือนียา ฌางัน ลาโวจ เตอ. 3ญา มือเลา จะ "ฌางัน บูวัจ ลาฆู ฌาฮานัม เดะ ดือนียา     เฆอ-จะ เดะ ลาโวจ     เฆอ-จะ เดะ โกะ ปูโฮด กายู เตอ     ตือดะ กามี นะ บือเลฮ ตาแปะ มือกรา     เดะ กือนิง นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ กีตา." 4กู ดืองัยํ จะ     โกะ ซือมียา นู กือนา ตาแปะ มือกรา เดะ กือนิง เตอ     อาดา กือมูฮา 144,000 อูรัก     ฌาดี ซือมียา นู มาแรฮ เดะ ราตา ปาลัฮ     นะ ลูมอฮ อิซราเอน เลอ. 5ดูวา-บือลัซ ปาลัฮ อีตู เตอ     อาดา ปาลัฮ นะ ยูดา     รูเบน     ฆาด     อาเซอ     นับทาลี     มานาเซฮ     ซีเมโอน     เลวี     อีซาคา     เซบูโลน     โยเซบ     เบนยามิน. โซกซา ปาลัฮ อาดา ซือมียา     นู กือนา ตาแปะ มือกรา     12,000 อูรัก เลอ. 9ลือปัซ ลาฆู กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     นี เลอ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซูโงฮ     บือกะ ฮอย ซือมียา ดีฮา     ตือฆามะ นะ กีรา บือเลฮ. กูญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ราตา บักซา     ราตา บือแนฮ     ราตา บาซา     ราตา นังฆรี เตอ. กูญา อีตู ปากัย บาฌู ปูเตฮ     ปือฆัก ดาโวด ตือโนจ     บือดีรี โซะ ฮึลด ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด     โซะ ฮึลด มูคา นะ อานะ กาเมก เตอ. 10กูญา อีตู บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นะ กีตา     ญา นู อาดา ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     ฌางัน อานะ กาเมก อีตู บือซามา เตอ     กูญา เลอ     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ." 11โกะ ฮูลู-บาลัก ซือมูฮา     กูญา อาดา บือดีรี กือลีลิก ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา     กือลีลิก โกะ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ     กือลีลิก โกะ บือนาตัก ปัจ อีโกยํ อีตู เตอ. กะฆีเตอ กูญา ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ     โซะ ฮึลด ตือปัจ ดูโดะ อีตู     มือญือมัฮ กะ ตูฮัด 12มือเลา จะ     "ซูโงฮ เลอ. ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ กามี เตอ     เกา เลอ นู บือซรี บือซายา     ปานัย อากัน     มือฆัฮ     ซีดี ซูโงฮ. กือนา ปูฌี มือโอจ     บรี ซือลามัจ กะ ญา     ซือลาลู ปี     ซือมาญัก-รอจ เลอ. อาเมน" 13กะฆีเตอ อาดา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู ซัยํ-บือซัยํ อีตู     ตาญา กู จะ     "โกะ ซือมียา นู บือปากัย บาฌู ปูเตฮ อีนี เตอ     ฌาดี ซาปา เลอ     มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา?" 14กู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "จา เออ     โบะ เกา เลอ     นู ตาฮู." ญา ตีกัฮ กะ กู จะ     "โกะ ซือมียา อีนี     ฌาดี ซือมียา นู บือเลฮ ตาฮัด ยู ลือปัซ     เดะ วะตู นู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ อีตู เลอ. กูญา บาโซฮ โกะ บาฌู นะ กูญา     เดะ ดารัฮ นะ อานะ กาเมก ตือดะ บาฌู นะ กูญา บาฌิ ปูเตฮ ดัฮ. 15ซาเบะ กะฆีเตอ     กูญา อาดา ดูโดะ โซะ ฮึลด ปาปัด กรือซี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซียัก มาลับ บือกรือฌา มือญือมัฮ กะ ญา     เดะ ดาลับ บาลัย นะ ตูฮัด. ญา นู ดูโดะ เดะ ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา เตอ     ญา นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กูญา     นะ ตูโดก บูนี กูญา เลอ. 16ลูมอฮ กูญา นะ เตด ลาปัยํ บารัก มากัด     นะ เตด ดาฆา อาเย ลาลู ดัฮ. ซายา มาตาอารี ฌางัน ลาฆู ฮางัจ มานามา โปด     นะ เตด ซูโลฮ กือนา กูญา ลาลู เลอ. 17กรานา-จะ     อานะ กาเมก อีตู     ญา นู อาดา เดะ ตืองัฮ ตือปัจ ดูโดะ นะ ราฌา เตอ     นะ ฌาฆา ฮัจ-ลีฮัจ กูญา     ซือรูปา ซือมียา บือบือลา กาเมก นะ บาวา กูญา บือปี รอจ กะ มาตา อาเย ซือบุยํ นู บรี ฮีโดะ. ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ อีซุจ อาเย มาตา ราตา บีฌี     นู มือนีเลฮ เดะ มาตา นะ กูญา."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\