ซูรัจ ปลีฮัจ 8

1ตานา อานะ กาเมก ญา ปือเลาะ มือกรา นู ตูโฌฮ อีตู ดัฮ     เดะ โซะ ลาแงะ โปด     ซืองะ ซือฌูรุซ     บือเลฮ ฆามะ ตืองัฮ ฌับ. 2กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     อาดา ฮูลู-บาลัก ตูโฌฮ อูรัก อีตู เตอ     นู บือดีรี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กูญา ซาโมจ ซือลูนัย ตูโฌฮ บาตัก. 3ฮูลู-บาลัก นู ซืออูรัก ลาฆี เตอ     ญา ปือฆัก ปาซู มัซ ตือปัจ บอฮ กือมียัน     ญา มาแรฮ บือดีรี เดะ บีดิก ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด. ฮูลู-บาลัก นู อีตู     ญา ซาโมจ กือมียัน บาญะ     บีดา นะ ปี ตูนู มือญือมัฮ     บือซามา ฌางัน ปือมือเลา บือซาโวจ นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. ญา ตูนู มือญือมัฮ กือมียัน อีตู     เดะ อาตัซ ตือปัจ ตูนู กือมียัน     นู บูวัจ ฌางัน มัซ     นู ดูโดะ โซะ ฮึลด ปาปัด กรือซี ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด เตอ. 4อาซะ กือมียัน     ฌางัน ปือมือเลา บือซาโวจ นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ฮาญอจ ญาแญะ ปี     เดะ ตางัน นะ ฮูลู-บาลัก     ปี รอจ กะ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. 5ฮูลู-บาลัก นู อีตู เตอ     ญา บาวา ปาซู มัซ     ปี อาเมด อาปี เดะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ     บอฮ บรี ปือนอฮ     ตูโฮะ กะ ดือนียา     บูวัจ บรี อาดา ฆูโตยํ     ซูวารา แนฮ-ฌือแนฮ     อาดา กีลัจ     ดือนียา โปด บรีเงาะ. 6กะฆีเตอ ฮูลู-บาลัก ตูโฌฮ อูรัก     นู ปือฆัก ซือลูนัย ตูโฌฮ บาตัก อีตู เตอ     กูญา ซียะ นะ ตีโยะ ดัฮ. 7ฮูลู-บาลัก นู ลามูลา เตอ     ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กะฆีเตอ อาดา ฮูฌัด บาตู     ฌางัน อาปี นู จาโปยํ ฌางัน ดารัฮ     กือนา บูวัก กะ ดือนียา     บูวัจ บรี ตือปัจ ตานัฮ เดะ ดือนียา ฮางอซ ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. โกะ ปูโฮด กายู ฮางอซ ดัฮ ฌูฆา     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. รูโปจ ฮีเฌา โปด     ฮางอซ ฮาบิฮ เลอ. 8ฮูลู-บาลัก นู ดูวา     ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กะฆีเตอ อาดา ซือรูปา บือกะ บูเกะ บือซัยํ     นู ตืองัฮ กือนา อาปี ปือลัฮ ฮางอซ     กือนา บูวัก ฆูโฆยํ เดะ ลาโวจ. ลาโวจ โปด     ฌาดี ดารัฮ ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. 9บือนาตัก ซือมูฮา นู อาดา ฮีโดะ เดะ ลาโวจ เตอ     มาตี ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. โกะ ปราฮู ฌางัน กาปัน ราตา โปด     ปือจัฮ บือนาซา ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. 10ฮูลู-บาลัก นู ตีฆา     ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กะฆีเตอ อาดา บีตัก บือซัยํ ซือบีฌี     นู อาดา อาปี ญาลา จรัฮ     บือกะ ดามัยํ เตอ     ฆูโฆยํ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ. บีตัก อีตู ญา ฆูโฆยํ เดะ ซูงัย     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. ญา ฆูโฆยํ เดะ อาตัซ โกะ มาตา อาเย ตาวัยํ ฌูฆา. 11บีตัก อีตู ปือนามา จะ     อับซินโต     ฌาดี-จะ อูบัจ ปาเฮะ. โกะ อาเย ตาวัยํ ราตา     ฌาดี อาเย ปาเฮะ ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. โกะ ซือมียา บาญะ โปด     กูญา มาตี กรานา มากัด อาเย อีตู     ซาเบะ ญา ฌาดี อาเย ปาเฮะ ดัฮ เลอ. 12ฮูลู-บาลัก นู ปัจ     ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กะฆีเตอ     มาตาอารี กือนา กาเตาะ บรี บือนาซา     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. บูลัด ฌางัน บีตัก ซือมูฮา โปด     ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ     บีดา เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ     อาดา ซือบือลัฮ ญา นะ กือลับ     ฮอย จรัฮ. กะฆีเตอ ซียัก ญา เตด จรัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. มาลับ โปด     ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 13กะฆีเตอ     กู มีปี ลีฮัจ ปูลัก     บือเลฮ ดืองัยํ บูโรก ราฌาวาลี ซืออีโกยํ     นู ตรือบัก ตีงี เดะ โซะ ลาแงะ     บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "จือลากา     จือลากา     จือลากา ดัฮ เลอ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู ดูโดะ โซะ ดือนียา     ตานา บูงี ซูวารา ซือลูนัย     นะ ฮูลู-บาลัก ตีฆา อูรัก ลาฆี     นู กูญา ฆามะ นะ ตีโยะ เตอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\