ซูรัจ ปลีฮัจ 9

1ฮูลู-บาลัก นู ลีมา     ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กะฆีเตอ กู มีปี ลีฮัจ บีตัก ซา บีฌี     นู ฆูโฆยํ เดะ ลาแงะ     มาแรฮ รอจ กะ ดือนียา ดัฮ. บีตัก อีตู ญา ซาโมจ กูจี     ฌาดี กูจี นะ มือนางา ลาเฮา นังฆรี ฮาตู นู ดาลับ โตระ เตอ. 2ตานา ญา บูกา มือนางา นังฆรี ฮาตู เตอ     อาดา อาซะ ซือบุยํ ญาแญะ     เดะ มือนางา อีตู     ซือรูปา บือกะ อาซะ เดะ ตูกู บือซัยํ โตระ. กะฆีเตอ มาตาอารี ฌางัน ลาแงะ โปด     กือลับ ฮาบิฮ ดัฮ     ซาเบะ อาซะ นู ตรือเบะ เดะ มือนางา อีตู. 3อาดา กาวัด บลาลัก ตรือบัก ตรือเบะ เดะ อาซะ อีตู     มาแรฮ กะ ดือนียา. ตูฮัด บรี กะ บลาลัก นู อีตู     นะ อาดา บีซา     ซือรูปา บือกะ บีซา ลางือลา เดะ ดือนียา. 4ตูฮัด บลารัก     ตีเมา บรี กูญา บูวัจ บรี โกะ รูโปจ     เฆอ-จะ ดาโวด ฮีเฌา     โกะ ปูโฮด กายู โปด     นะ บือนาซา. ตาปี นะ บูวัจ บรี ซาเกะ โตระ     ซา โกะ ซือมียา อีตู     นู ฮอย มือกรา นะ ตูฮัด     เดะ กือนิง นะ กูญา เตอ. 5ตูฮัด ตีเมา บรี บูนอฮ โกะ ซือมียา อีตู. ตาปี บรี กูญา ซาเกะ โตระ     บรี ฆือนะ ลีมา บูลัด. ลาฆู ซาเกะ อีตู เตอ     ซือรูปา บือกะ ลาฆู ซาเกะ     วะตู กือนา ลางือลา ซืองัจ. 6เดะ วะตู นู อีตู เตอ     โกะ ซือมียา ซูกา นะ มาตี     ตาปี มาตี เตด บือเลฮ เลอ. กูญา บือคานะ โตระ     นะ มาตี. ตาปี ลาฆู มาตี นะ ลารี ปี เดะ กูญา. 7โกะ บลาลัก อีตู     กูญา ซือรูปา กะ กูดา นู บือปากัย ซือบารัก     ซียะ นะ บือปรัก ดัฮ. เดะ อาตัซ ปาลา นะ กูญา     อาดา ซือมาตา     นู ลีฮัจ ซือรูปา กะ จูบุก มัซ. มูคา นะ กูญา     ซือรูปา กะ มูคา นะ ซือมียา. 8โบะ นะ กูญา ซือรูปา กะ โบะ นะ นีบีนี     ฆีฆี นะ กูญา ซือรูปา กะ ฆีฆี ซีงา. 9กูญา อาดา ตือปัจ ตูโดก ตาฮะ ดาดา     ซือรูปา กะ บาฌู บือซี. ซูวารา ซายะ นะ กูญา     ซือรูปา ซูวารา ซือตรี กูดา นู บาญะ     ปาคัจ บลารี มาโซะ ปี บือปรัก ฌางัน กาวัด. 10กูญา อาดา อีโกยํ ซือรูปา อีโกยํ ลางือลา     อาดา ฌาโรบ นู บีซา เตอ. อีโกยํ นะ กูญา เลอ     นู บรี กูญา อาดา บีซา     นู นะ บูวัจ บรี อูมัจ-ซือมียา ซาเกะ โตระ     กือมูฮา ลีมา บูลัด อีตู. 11กูญา อาดา ราฌา ซืออูรัก     นู บือบือลา กูญา     ฌาดี ฮูลู-บาลัก นู บือบือลา ลาเฮา นังฆรี ฮาตู เตอ. ปือนามา นะ ญา     บาซา ฮีบรู บลาโลก จะ     อับบาโดน     ตาปี ตูโรจ บาซา กรีก     บลาโลก จะ     อับปอลีโยน     ฌาดี-จะ     ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮานัม. 12ลาฆู จือลากา นู ซา     ลือปัซ ดัฮ. ลีฮัจ เลอ     อาดา ลาฆู จือลากา     ดูวา ลาฆู     นู นะ บือฌาดี ลือปัซ อีนี เตอ. 13กะฆีเตอ     ฮูลู-บาลัก นู นัม     ญา ตีโยะ ซือลูนัย. กู โปด     ดืองัยํ ซูวารา ตรือเบะ มาแรฮ เดะ ฮูโฌก ปัจ บือดาฮะ     นะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ นู บูวัจ ฌางัน มัซ เตอ     นู อาดา โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 14ซูวารา อีตู ญา ปือซัด กะ ฮูลู-บาลัก นู นัม     นู ปือฆัก ซือลูนัย จะ     "กือนา อูฆัย ปลือปัซ โกะ ฮูลู-บาลัก ปัจ อูรัก     นู กือนา อีกัจ ตาโรฮ เดะ ซูงัย บือซัยํ     นู ฌาดี ซูงัย ยูเฟรติด เลอ." 15กะฆีเตอ     ญา ปลือปัซ โกะ ฮูลู-บาลัก ปัจ อูรัก อีตู     นู ตูฮัด ซียะ ตาโรฮ ดัฮ     ตือดะ รอจ กะ วะตู อีนี     เดะ อารี บูลัด ตาโฮด อีนี โปด     บีดา นะ บูนอฮ โกะ ซือมียา     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ. 16อาดา ตาฮัน กูดา 200,000,000 อูรัก. กู ดืองัยํ ดัฮ จะ     อาดา บาญะ กะฆีเตอ. 17เดะ ลาฆู มีปี เตอ     กู บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี กาวัด กูดา     ฌางัน โกะ ลูมอฮ อีตู นู ดูโดะ เดะ อาตัซ กูดา เตอ     ฌาดี กะฆีนี จะ     กูญา อาดา บาฌู บือซี ตูโดก ตาฮะ ดาดา     นู มีรัฮ บือกะ อาปี     นู ฮีเฌา บือกะ อีตัด ฮีเฌา     นู กูนิง บือกะ บลีรัก ฌูฆา. ปาลา นะ ลูมอฮ กูดา ซือมูฮา เตอ     ซือรูปา กะ ปาลา ซีงา     อาดา อาปี ฌางัน อาซะ ฌางัน บลีรัก โปด     ซือบุยํ ตรือเบะ เดะ มูโลจ เลอ. 18โกะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กือนา บูนอฮ ดัฮ     ซือบือลัฮ เดะ ดาลับ ตีฆา บือลัฮ     กรานา ลาฆู จือลากา ตีฆา มาตา อีนี     ฌาดี-จะ อาปี     อาซะ     ฌางัน บลีรัก     นู ซือบุยํ ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ กูดา อีตู. 19ซาเบะ-จะ     โกะ กูดา อีตู เตอ     ญา อาดา มือฆัฮ เดะ โซะ มูโลจ     ฌางัน โซะ อีโกยํ. กรานา-จะ     อีโกยํ นะ ญา ซือรูปา กะ อูลัยํ     อาดา ปาลา ฌูฆา     บูวัจ บรี อูมัจ-ซือมียา ซาเกะ บือเลฮ. 20โกะ อูมัจ-ซือมียา นู อาดา ลือเบฮ เตอ     นู เตด กือนา บูนอฮ เดะ ลาฆู ฌาฮานัม กะฆีเตอ     กูญา เตด บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     ตีงัน บูวัก โกะ ซือบารัก     นู ตางัน นะ กูญา บือเลฮ บูวัจ ดัฮ. กูญา เตด บือเลฮ บราดู ลาลู     เดะ ลาฆู มือญือมัฮ กะ โกะ ฮาตู     มือญือมัฮ กะ บราลา นู บูวัจ ฌางัน โกะ มัซ     โกะ ปีระ     โกะ ตือมาฆา     นู บูวัจ ฌางัน บาตู ฌางัน กายู โปด. โกะ บราลา กะฆีเตอ     นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี     นะ มือนีงัย เตด บือเลฮ     นะ บือฌาลัด โปด     เตด บียัซ. 21โกะ ซือมียา อีตู     เตด บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี     เดะ ลาฆู นู กูญา บือบูนอฮ-บูนอฮ     เดะ ลาฆู อาเย-ลือมู     ลาฆู บือกาเซฮ     ลาฆู มือญูรี     นู กูญา ปาคัจ บูวัจ เตอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\