โรม 1

1กู เปาโล     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา ตือปัจ นังฆรี โรม. ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ปาเงน กู     บรี ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา. ญา ปีเลฮ กู ดัฮ     บีดา กู นะ มือญาเระ ซา ลาฆู บรีตา นู บาฌิ นะ ญา. 2บรีตา นู บาฌิ อีตู     ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ดูลู ดัฮ     บือเลฮ ซูโรฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ญา     มาแรฮ มือญาเระ     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ซูรัจ นู บาฌิ บือซรี เตอ. 3บรีตา อีตู เตอ     มือญาเระ ลาฆู ปาซัน นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌาดี-จะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เลอ. โซะ ญาวา นะ ญา เตอ     ญา บือฌาดี มาแรฮ     เดะ บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด 4ตาปี โซะ ซือมืองัจ นะ ญา     นู บาฌิ บือซรี เตอ     ญา กือนา ตืองะ ดัฮ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด     นู มือฆัฮ ซูโงฮ     กรานา-จะ ญา กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เลอ. 5กรานา เยซู อีตู เตอ     ตูฮัด บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กามี     บรี กามี ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา     บีดา นะ บาวา โกะ ลูมอฮ ซือมียา ราตา บักซา     มาแรฮ ปือจายา กะ ตูฮัด     บูวัจ ตูโรจ กะ ญา เลอ. กะฆีเตอ     นะ บรี นามา นะ เยซู     นะ ฌาดี บือซัยํ ซูโงฮ. 6ลูมอฮ กาเญา ฌูฆา     นู เยซู คริด บือเลฮ ปาเงน ดัฮ     กาเญา อาดา เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู เลอ. 7กะฆีเตอ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ โซะ นังฆรี โรม     ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซายัก     บือเลฮ ปาเงน ดัฮ     บรี ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ญา. มีตา เดะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ นะ กีตา     มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 8ลามูลา เตอ     นู เยซู คริด ญา อาดา ตูโลก กู     กะฆีเตอ กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ กู     ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา ซือมูฮา     กรานา-จะ     นู กาเญา ปือจายา กะ ตูฮัด เตอ     ญา กือจัย ปี ดัฮ     บรี โกะ ซือมียา ราตา ดือนียา ดืองัยํ. 9ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู กู บูวัจ ตูโรจ ปือนอฮ เดะ ฮาตี     เดะ ลาฆู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ ปาซัน นานะ นะ ญา เตอ     ตูฮัด เลอ     ญา บรี ซะซี ปาซัน กู จะ     กู บรีงัจ กะ กาเญา ซือลาลู เตด บราดู. 10วะตู กู บือซาโวจ บีลัก กาลี     กู มีตา เดะ ตูฮัด จะ     อาซัน บรี กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ     กะฮามี โปด บรี กู นะ บือเลฮ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ ลูมอฮ กาเญา     เดะ วะตู โซะ บลากัก อีนี เลอ. 11กรานา-จะ     กู ฌีราซา นะ ลีฮัจ กาเญา     บีดา นะ บือเลฮ ปาฮาฆิ ลาฆู บาฌิ บรี กะ กาเญา     นู ดาตัก เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ เลอ     บรี กะ กาเญา นะ กือฌะ-กือมัซ เดะ ฮาตี. 12ฌาดี-จะ     นู กีตา ซือมูฮา ปือจายา กะ เยซู ดัฮ     กะฆีเตอ กีตา นะ ปาคัจ ตูโลก     ปูโฌะ-ฮาตี บือซามา-ซามา เลอ. 13อาดี-บราดี เออ     กู นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     บาญะ กาลี ดัฮ     นู กู ตือตู-ฮาตี นะ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา     ตาปี อาดา ลาฆู ซือกัจ     ตือดะ ฮาดัจ อีนี เลอ. กู ซูกา นะ มาแรฮ     บีดา นะ บือเลฮ ตูโลก บรี อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นะ มาแรฮ ปือจายา     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     บือกะ กู บือเลฮ ตูโลก ดัฮ     เดะ โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก นู ฆีลาฆี ฌูฆา. 14กู ซือรูปา ตือฮูตัก ดัฮ     เดะ โกะ ลูมอฮ บักซา บาฌิ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ บักซา เตด บาฌิ ซามา     เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ปานัย ซูรัจ     ฌางัน โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู เตด ตาฮู ซูรัจ ฌูฆา. 15กะฆีเตอ     กู บือคานะ บาญะ ซูโงฮ เลอ     นะ บือเลฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีตู     บรี กะ ลูมอฮ กาเญา     นู ดูโดะ เดะ นังฆรี โรม     นะ บือเลฮ ดืองัยํ ฌูฆา. 16กรานา-จะ     กู ตือตู-ฮาตี ซูโงฮ     เดะ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. บรีตา อีนี เลอ     ฌาดี บือกะ ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บีดา นะ ตูโลก ราตา ซือมียา นู ปือจายา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา ดัฮ. ซือมียา บักซา ยิว ดูลู เตอ     ซือมียา บักซา อาซิก ซามา ฌูฆา เลอ. 17ซาเบะ เดะ บรีตา นู บาฌิ อีนี เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ปลีฮัจ บรี ซัฮ จะ     นู ญา นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือมียา     นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา กะฮามี     ฌาดี-จะ     ซาเบะ ซือมียา อีตู ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ. ตะเดะ ลามูลา ยู ปือญูดัฮ โปด     ซาเบะ ญา ปือจายา     ซา ฌาลัด อีตู เลอ. บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด อาดา ฆาแรฮ ดัฮ จะ "ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     ซาเบะ ญา ปือจายา ดัฮ เตอ     ซือมียา อีตู นะ อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ." ญา จะ. 18กรานา-จะ ลาฆู อีนี     ปลีฮัจ ดัฮ จะ     ตูฮัด นู เดะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ญา มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ กะ ลาฆู ดูซา     ฌางัน ลาฆู ฌาฮัจ ซือมูฮา     นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา. เดะ ลาฆู ฌาฮัจ นะ กูญา     กูญา ตูโดก ลาฆู นู ซูโงฮ ปาซัน นะ ตูฮัด     ตีเมา บรี ซาปา นะ ตาฮู. 19ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ กะฆีเตอ     ซาเบะ-จะ ลาฆู นามา นู ซือมียา นะ บือเลฮ ตาฮู ปาซัน ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา ลีฮัจ ซัฮ เดะ ตืองัฮ กูญา. ตูฮัด ตะอาซิก โปด     บูวัจ บรี กูญา ลีฮัจ ซัฮ กะฆีเตอ ดัฮ เลอ. 20นู ตูฮัด ฌาดี กะฮามี เตอ     โกะ ซือมียา นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี. ตาปี ตะเดะ ญา บือฌาดี ดือนียา ดัฮ     นู ตูฮัด ญา มือฆัฮ ซูโงฮ ซือลาลู     นู ญา ฌาดี ตูฮัด บือซัยํ เตอ     กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ     บือเลฮ ตาฮู     เดะ โกะ ซือบารัก นู ญา บือฌาดี ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา ฮอย ฌาลัด นะ มือเลา บือปูลัซ เลอ 21กรานา มีเซ-จะ กูญา กราลา ตูฮัด     กูญา ตีเมา ปูฌี กะ ญา     บือกะ ลาฆู นู บือฆูนา เตอ     ตีเมา บรี ซือลามัจ กะ ญา. ตาปี กูญา ปี กีรา กะ ลาฆู บูดอ     กีรา กะ ลาฆู นู ฮอย เตด ตือปากัย     บือกะ ฮาตี บูดอ นะ กูญา กือลับ ดัฮ. 22มีเซ กูญา มืองากู จะ     ฌาดี ซือมียา ปานัย อากัน เตอ     ตาปี กูญา ฌาดี ซือมียา นู บูดอ เลอ. 23กะฆีเตอ     กูญา เตด มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู เตด ดือละ มาตี เตอ     ตาปี กูญา อาเลฮ ปี มือญือมัฮ กะ บราลา     บือกะ ฆามัยํ นะ ซือมียา นู ฆาโดฮ มาตี เตอ     บือกะ ฆามัยํ นะ บูโรก     นะ บือนาตัก กากี ปัจ     บือนาตัก มือรากะ เลอ. 24ซาเบะ ลูมอฮ ซือมียา บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ปลือปัซ กูญา อีตู     บรี ปี บูวัจ ลาฆู นู เตด บือฆูนา     ตูโรจ กะ ลาฆู ฌาฮัจ นู ฮาตี นะ กูญา ฆาละ นะ บูวัจ เลอ. กะฆีเตอ     โซะ ญาวา นะ กูญา     ปาคัจ บูวัจ ลาฆู นู มือญือและ โตระ     บือซามา-ซามา. 25ตูฮัด นู ซูโงฮ เตอ     กูญา รีบัยํ ฌาดี ลาฆู มืออูปัย. กูญา ตีเมา มือญือมัฮ     ตีเมา บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด นู บือฌาดี ดือนียา ดัฮ     ตาปี อาเลฮ ปี มือญือมัฮ กะ บือนา บารัก นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาดี. ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา เลอ     นู บือฆูนา นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา นะ ปูฌี ซือลาลู. อาเมน. 26กรานา ลูมอฮ ซือมียา บูวัจ กะฆีเตอ     ตูฮัด ปลือปัซ กูญา อีตู     บรี ตูโรจ กะ ฮาตี ฆาละ นู มือญือและ. มีเซ โกะ นีบีนี โปด     กูญา กีปัซ ลาฆู บือซามา ฌางัน กีลากี     อาเลฮ ปี     ปาคัจ อูซิ ลาฆู นู เตด บือฆูนา ซามา นีบีนี. 27กะฆีเตอ ฌูฆา     โกะ กีลากี บราดู ดูโดะ บือซามา ฌางัน โกะ นีบีนี. กูญา อาดา ฮาตี ฆาละ นะ บือซามา ฌางัน โกะ กีลากี อาซิก. โกะ กีลากี ปาคัจ ปี อูซิ ลาฆู นู มือญือและ โตระ     ซามา กีลากี. กะฆีเตอ     กูญา กือนา ฮูโกบ บาลัซ ปาเระ     เดะ ญาวา นะ กูญา     บือกะ รือมัก ฌางัน ลาฆู นู ฌาฮัจ นะ กูญา. 28กรานา ลูมอฮ ซือมียา ตีเมา อีงัจ     ตีเมา ตาฮู     กะ ลาฆู นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กะฆีเตอ ตูฮัด เตอ     ญา ปลือปัซ กูญา     บรี ฮาตี นะ กูญา เตด บือฆูนา บาญะ     บรี กูญา บูวัจ ลาฆู นู ฌาฮัจ     นู เตด ปาโตจ. 29กูญา ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู ฌาฮัจ     ลาฆู ซาลัฮ     ลาฆู ฮาลูบา     ลาฆู เตด ตือปากัย. ฮาฌา กูญา นะ ดือกี     นะ บูนอฮ ซือมียา     นะ บลาวัด     นะ ตีปู     นะ กีรา ฌาฮัจ. กูญา นะ บือบีซิ มือเลา มืออูปัย 30นะ มือเลา มืออูปัจ กะ กาวัด. กูญา บูวัจ ลาฆู นู ตูฮัด บือชี     ฮาตี กรัซ     งันตืองัน     มือนูโญะ กะ ญาวา ตะอาซิก     ซูกา อีงัจ กะ ลาฆู นู ฌาฮัจ. กูญา ฮอย เตด มือนีงัย กะ เอด อาโปก. 31กูญา บูดอ ซูโงฮ. กูญา กาเลฮ ปือมือเลา นู กูญา บือฌาญี ดัฮ. กูญา เตด ซายัก     เตด ตือจีฮัด กะ ซือมียา อาซิก. 32มีเซ-จะ กูญา ตาฮู ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นู จะ     ซือมียา นู บูวัจ ลาฆู กะฆีเตอ     ญา บือฆูนา นะ มาตี     ตาปี กูญา ฌือนัฮ บูวัจ กะฆีเตอ ลาฆี. ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     กูญา ลีฮัจ บาฌิ ฌางัน ซือมียา อาซิก     นู บูวัจ ลาฆู กะฆีเตอ ฌูฆา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\