โรม 10

1โกะ ดีบราดี เออ     กู อาดา ฮาตี บือคานะ ซูโงฮ     บีดา ลูมอฮ บักซา อิซราเอน. กู บือซาโวจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     มีตา บรี กูญา นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 2กรานา กู ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กูญา จะ     กูญา ตูเฮะ กะ ตูฮัด ซูโงฮ. ตาปี นู กูญา ตูเฮะ เตอ     ฌาดี ลาฆู นู ฮอย เตด มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กูญา เลอ. 3ซาเบะ-จะ     กูญา เตด ตาฮู ฌาลัด อีตู     นู ตูฮัด นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา. ตาปี กูญา กูวาซา ตืองะ ฌาลัด นะ กูญา ตะอาซิก. กะฆีเตอ กูญา ตีเมา นะ ซาโงะ จะ     ฌาลัด อีตู     นู ตูฮัด นะ บูวัจ บรี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา     ฌาดี ฌาลัด นู ซูโงฮ เลอ. 4ซาเบะ-จะ     เยซู คริด บือเลฮ บูวัจ บรี ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ     บีดา-จะ     ราตา ซือมียา นู ปือจายา     นะ ฌาดี ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด. 5ซาเบะ-จะ มูซา เตอ     บือเลฮ ฆาแรฮ ปาซัน ฌาลัด อีตู     นู ซือมียา นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     กรานา ญา ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ. ญา มือเลา กะฆีนี จะ "ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ญา นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ กรานา ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เลอ." 6ตาปี ปาซัน ฌาลัด นู ซือมียา นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     กรานา ญา ปือจายา เตอ     ซูรัจ นะ ตูฮัด ฆาแรฮ กะฆีนี จะ "ฌางัน นะ บรีงัจ เดะ ฮาตี นะ เกา จะ     ซาปา เลอ     นะ ญาแญะ ปี     รอจ กะ อาตัซ ลาแงะ?" ฌาดี-จะ     บีดา นะ บาวา เยซู คริด ปือตูโรด มาแรฮ เตอ. 7ญา มือเลา ปูลัก จะ     "ฌางัน นะ บรีงัจ จะ     ซาปา เลอ     นะ ตูโรด ปี กะ ลาเฮา นังฆรี ฮาตู ?" ฌาดี-จะ     บีดา นะ บาวา เยซู คริด ปือญาแญะ มาแรฮ เดะ ลาฆู มาตี. 8ตาปี ลาฆู อีตู มือเลา กะฮามี? ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ญา จะ     "ปือมือเลา อีตู อาดา ดาปิก เกา     อาดา เดะ มูโลจ นะ เกา     อาดา เดะ ฮาตี นะ เกา ฌูฆา เลอ." ญา จะ. ฌาดี-จะ     ปือมือเลา อีตู     ปาซัน ลาฆู ปือจายา กะ ตูฮัด     บือกะ นู กามี มือญาเระ เลอ. 9ฌาดี-จะ     ดัฮ เกา มือเลา ซาโงะ จะ     "เยซู ฌาดี ตูฮัด" เตอ     ดัฮ เกา ปือจายา เดะ ฮาตี ฌูฆา จะ     "ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ บรี เยซู     ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ" กะฆีเตอ เกา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 10นู ซือมียา ปือจายา เดะ ฮาตี เตอ     ญา นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ เลอ. นู ญา มือเลา ซาโงะ กะฆีเตอ     ญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 11ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ ญา เตอ     ฮอย ลาฆู นะ มือญือซัน ลาลู เลอ." ญา จะ. 12กรานา ลูมอฮ บักซา ยิว เตอ     ลูมอฮ บักซา อาซิก โปด     ตูฮัด ญา เตด กีรา จะ     ฌาดี ซือมียา อาซิกๆ. ญา เตอ     ฌาดี ตูฮัด แนฮ ซา     ฌาดี ตูฮัด นะ ซือมียา ราตาๆ เลอ. ญา นะ บรี ซือลามัจ ซูโงฮ     กะ ราตา ซือมียา นู บลาโลก มีตา เดะ ญา. 13ซาเบะ ซูรัจ นะ ตูฮัด จะ "ราตา ซือมียา นู บลาโลก ซือโบจ นามา นะ ตูฮัด     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ." 14ตาปี ดัฮ กูญา เตด บือเลฮ ปือจายา กะ ตูฮัด     กูญา นะ บลาโลก มีตา เดะ ญา     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ดัฮ กูญา เตด บือเลฮ ดืองัยํ ลาฆู นะ ญา     กูญา นะ ปือจายา     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ดัฮ ฮอย ซาปา ปี มือญาเระ ลาฆู อีตู     กูญา นะ ดืองัยํ     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 15ดัฮ ฮอย ซาปา ซูโรฮ ซือมียา ปี     ญา นะ ปี มือญาเระ บือเลฮ กะฮามี เลอ? บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "บาฌิ ซูโงฮ เลอ     นู อาดา โกะ ซือมียา บาวา บรีตา นู บาฌิ มาแรฮ." 16ตาปี บูกัด ราตา ซือมียา บือเลฮ มือนีงัย กะ บรีตา นู บาฌิ อีตู. ซาเบะ อิซายา บือเลฮ มือเลา จะ "ตูฮัด เออ     ซาปา บือเลฮ ปือจายา กะ ลาฆู     นู ญา ดืองัยํ เดะ กามี ดัฮ?" 17กะฆีเตอ เลอ     ซือมียา นะ ปือจายา     กรานา ลาฆู นู ญา ดืองัยํ ดัฮ. ลาฆู ญา ดืองัยํ โปด     ญา ดืองัยํ บือเลฮ     กรานา อาดา ซือมียา มาแรฮ มือญาเระ     ปาซัน ลาฆู นะ เยซู คริด. 18ตาปี กู นะ ตาญา กะฆีนี จะ     ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เตด บือเลฮ ดืองัยํ ลาฆู อีตู เฆอ? ซูโงฮ     กูญา ดืองัยํ ดัฮ     บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู มือเลา ปาซัน ซือมียา มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     จะ "ซูวารา นะ กูญา บือเลฮ กือจัย ปี ราตา เดะ ดือนียา เตอ     โกะ ปือมือเลา นะ กูญา     รอจ กะ ฮูโฌก ปือญูดัฮ นะ ดือนียา ราตา เลอ." 19กู นะ ตาญา ปูลัก จะ     โกะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เตด บือเลฮ ตาฮู เฆอ? มูซา บือเลฮ ตีกัฮ ดูลู     ฌาดี ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู จะ "กู นะ บูวัจ บรี กาเญา ดือกี กะ กูญา อีตู     นู เตด ฌาดี ลูมอฮ บักซา นู ดีฮา เตอ     กรานา ลูมอฮ ซือมียา นู บูดอ โปด     กู นะ บูวัจ บรี กาเญา มูซัยํ เลอ." 20โซะ อิซายา เตอ     ญา ฮาตี บรานี นะ มือเลา ปือมือเลา นะ ตูฮัด กะฆีนี จะ "โกะ ซือมียา นู เตด บือเลฮ มียา กู เตอ     กูญา บือเลฮ ดาปัจ กู ดัฮ. โกะ ซือมียา นู เตด บือเลฮ มือโซะ ตาญา ปาซัน ลาฆู นะ กู เตอ     กู โปด     บือเลฮ ปลีฮัจ กะ กูญา ดัฮ." 21ตาปี ปาซัน ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     อิซายา ญา มือเลา ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ซืออารี บูลัจ เตอ     กู บือเลฮ อาเงา ตางัน     ซาโมจ ลูมอฮ ซือมียา นู บาตัฮ     ตีเมา นะ มือนีงัย เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\