โรม 11

1กะฆีเตอ กู นะ ตาญา จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา กีปัซ ลูมอฮ บักซา นะ ญา     บูวัก ดัฮ เฆอ? เตด โบะ. ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ. ซาเบะ อีซี กู ตะอาซิก โปด     ฌาดี ซือมียา บักซา อิซราเอน ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม     ฌาดี ซืออูรัก เดะ ปาลัฮ นะ เบนยามิน. 2ตูฮัด ญา ฮอย เตด บือเลฮ กีปัซ ลูมอฮ นะ ญา     นู ญา ปีเลฮ ตะเดะ ดูลู นูตู ดัฮ. กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู มือเลา ปาซัน เอลียา     นู ญา บือเลฮ บือซาโวจ กะ ตูฮัด     อาดู ลาฆู นะ บักซา อิซราเอน จะ 3"ตูฮัด เออ     โกะ ซือมียา นู ตูโดฮ ลาฆู นะ เกา เตอ     กูญา บือเลฮ บูนอฮ บูวัก ดัฮ     โกะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ เกา โปด     กูญา บือเลฮ ปรูโตฮ บูวัก ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. ลือเบฮ อาดา ซืออูรัก กู ลาฆี เตอ     ตาปี กูญา มียา ฌาลัด นะ บูนอฮ กู ฌูฆา เลอ." 4ตาปี ตูฮัด บือเลฮ ตีกัฮ กะ เอลียา กะฮามี? ญา ตีกัฮ กะฆีนี จะ "กู อาดา ลือเบฮ     ซือมียา ตูโฌฮ รีบู อูรัก     นู กู บือเลฮ ตาโรฮ บีดา กู ตะอาซิก เตอ     นู เตด ดือละ ตูกู ลูโตจ มือญือมัฮ กะ บราลา บาอัน. " 5กะฆีเตอ ฌูฆา เดะ วะตู อีนี     อาดา ลือเบฮ ซือมียา กิดีกิ     นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     กรานา ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กูญา. 6ตาปี ดัฮ ตูฮัด ปีเลฮ กูญา     กรานา ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     กะฆีเตอ ญา ฮอย เตด ปีเลฮ กูญา     กรานา ลาฆู ปือบูวัจ นะ กูญา. ดัฮ เตด กะฆีเตอ     ลาฆู นู ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     ฮอย เตด ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ ลาฆี เลอ. 7ดัฮ กะฆีเตอ     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ? ลาฆู อีตู     นู ลูมอฮ บักซา อิซราเอน มียา ดัฮ     ลาฆู อีตู กูญา ฮอย เตด บือเลฮ ดาปัจ เลอ. ตาปี โกะ ซือมียา กิดีกิ     นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     กูญา เลอ     บือเลฮ ดาปัจ ลาฆู อีตู ดัฮ. โซะ ซือมียา นู ฆีลาฆี     กูญา ตือฆัยํ-ฮาตี ดัฮ 8บือกะ อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ตูฮัด เดะ อาตัซ บรี กะ กูญา อาดา ฮาตี กือบัซ     บรี อาดา มาตา นู ลีฮัจ เตด บือฆารี     อาดา ตือลีงา นู ดืองัยํ เตด บือเลฮ     ตือดะ รอจ กะ อารี อีนี เลอ." ญา จะ. 9ราฌา ดาวิด ญา บือเลฮ มือเลา กะฆีนี ฌูฆา จะ "มีตา บรี ลาฆู มากัด บรามัย นะ กูญา     นะ ฌาดี ปืองีเตฮ นู รีฆะ กูญา     ฌาดี ตือปัจ นู บรี กูญา ตือซีปะ รือบัฮ     บรี กูญา กือนา ฮูโกบ ปาเระ. 10มีตา บรี มาตา นะ กูญา นะ บือดาบู     บีดา กูญา นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี     มีตา บรี บลากัก นะ กูญา บูโกะ ซือลาลู     กรานา ลาฆู ซูซัฮ เลอ." ญา จะ. 11กู นะ ตาญา กะฆีนี จะ     "นู ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ตือซีปะ ดัฮ     กะฆีเตอ กูญา รือบัฮ ฮาบิฮ ดัฮ เฆอ?" เตด โบะ. ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ. ตาปี นู กูญา บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ     บือเลฮ บูกา จือลัฮ บรี ลูมอฮ บักซา อาซิก     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ฌูฆา     บีดา ลูมอฮ อิซราเอน นะ ดือกี กะ กูญา. 12นู ลูมอฮ อิซราเอน บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ เตอ     บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา     ซาโมจ ลาฆู บาฌิ บาญะ ซูโงฮ ดัฮ. นู ฮาตี นะ กูญา อาลัฮ ดัฮ โปด     บือเลฮ บูวัจ บรี ลูมอฮ บักซา อาซิก     ซาโมจ ลาฆู บาฌิ บาญะ ซูโงฮ ดัฮ เลอ. กะฆีเตอ     วะตู ลูมอฮ อิซราเอน ซือมูฮา นะ บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด เตอ     ลาฆู บาฌิ บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     นะ มาแรฮ. 13นี เลอ     กู นะ มือเลา ฌางัน กาเญา     นู ฌาดี บักซา อาซิก     กรานา กู ฌาดี ปือญูโรฮ     นู ตูฮัด ซูโรฮ ปี อาฌัยํ โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก เตอ     กู นะ งันตืองัน เดะ ลาฆู นู กู บือกรือฌา กะฆีเตอ เลอ. 14นากือนา เตอ     กู นะ บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา บักซา นะ กู นะ ดือกี     บีดา กูญา ซือตืองัฮ นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ฌูฆา. 15กรานา-จะ     นู ตูฮัด กีปัซ กูญา บูวัก เตอ     บูวัจ บรี โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ. กะฆีเตอ     วะตู ตูฮัด ซาโมจ กูญา ปาเระ     นะ ฌาดี กะฮามี? นะ ฌาดี บือกะ ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ. 16กะฆีเตอ     ดัฮ กรัจ ตือโปก กือโตน ลามูลา     ซรัฮ บรี กะ ตูฮัด     ตือโปก อีตู ฌาดี นะ ตูฮัด     ฮาบิฮ ซือกือโตน. ดัฮ โกะ ฌากัยํ ปูโฮด กายู     กือนา ซรัฮ บรี กะ ตูฮัด     โกะ ดาฮัด โปด     ฌาดี นะ ญา ฌูฆา เลอ. 17ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     ญา ซือรูปา ปูโฮด กือดูโนด เดะ กือโบด     นู โกะ ดาฮัด ซือตืองัฮ กือนา ลือกับ บูวัก ดัฮ. เกา นู ซือมียา บักซา อาซิก เตอ     เกา ซือรูปา ดาฮัด ปูโฮด กือดูโนด ฮูตัด     นู กือนา อาเมด มาแรฮ บือฮูโบก     ฌางัน ปูโฮด นู บาฌิ อีตู     บีดา เกา นะ ซาโมจ ลาฆู บาฌิ ซือลามัจ นะ ฌากัยํ อีตู     ฌาดี-จะ     นะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน. 18กะฆีเตอ     ฌางัน บรี เกา งันตืองัน     เดะ โกะ ดาฮัด นู กือนา ลือกับ บูวัก ซีงี เตอ. โบะ เกา ฮอย ตือปัจ นะ งันตืองัน ดัฮ เลอ. เกา นู ฌาดี ดาฮัด     บูกัด เกา บูวัจ บรี ฌากัยํ บือตูโมฮ     ตาปี ฌากัยํ เลอ     นู บูวัจ บรี เกา บือตูโมฮ. 19ตาปี เกา นะ มือเลา จะ     "ตูฮัด บือเลฮ ลือกับ โกะ ดาฮัด อีตู บูวัก ดัฮ เตอ     บีดา นะ บือเลฮ บือฮูโบก กู เลอ." 20ซูโงฮ     ตาปี กูญา กือนา ลือกับ บูวัก     กรานา กูญา เตด ปือจายา. เกา โปด     ดูโดะ กือฌะ     กรานา เกา ปือจายา ดัฮ. กะฆีเตอ     ฌางัน บรีงัจ มือนูโญะ กะ ญาวา ตะอาซิก     ตาปี กือนา บรีงัจ ตาโกจ เดะ ตูฮัด เลอ. 21ดัฮ ตูฮัด เตด บือเลฮ ตาโรฮ โกะ ดาฮัด ลามูลา     ฌาดี-จะ     ลูมอฮ อิซราเอน เตอ     ญา นะ ฮอย เตด ตาโรฮ เกา ฌูฆา ดัฮ เลอ. 22กะฆีเตอ ลีฮัจ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา อาดา ฮาตี ตือจีฮัด     ฌางัน ฮาตี กรัซ ซามา. ญา ฮาตี กรัซ ฌางัน โกะ ซือมียา     นู รือบัฮ ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ     ตาปี ญา ฮาตี ตือจีฮัด กะ เกา เลอ     ดัฮ เกา บูวัจ ตูโรจ บรี บือฆูนา     ฌางัน ลาฆู นู ญา ฮาตี ตือจีฮัด อีตู. เตด กะฆีเตอ     เกา โปด     นะ กือนา กรัจ ตีงัน บูวัก ฌูฆา ดัฮ เลอ. 23ตาปี โซะ โกะ ลูมอฮ อิซราเอน เตอ     ดัฮ กูญา บราเลฮ-ฮาตี มาแรฮ ปือจายา ปูลัก เตอ     กูญา นะ กือนา บือฮูโบก ปาเระ ฌูฆา เลอ. ตูฮัด ญา มือฆัฮ     นะ บูวัจ กะฆีเตอ โปด     บือเลฮ. 24กะฆีเตอ เลอ     เกา ซือมียา บักซา อาซิก     ซือรูปา ดาฮัด นู กือนา กรัจ เดะ ปูโฮด กือดูโนด ฮูตัด     ตาปี กือนา บือฮูโบก ปูลัก ดัฮ     เดะ ปูโฮด กือดูโนด เดะ กือโบด. บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     ตูฮัด นะ บือเลฮ อาเมด โกะ ดาฮัด นู กือนา ลือกับ เดะ ปูโฮด กือโบด อีตู     ฌาดี-จะ ลูมอฮ อิซราเอน เตอ     มาแรฮ บือฮูโบก เดะ ปูโฮด นะ ญา ปูลัก เลอ. 25โกะ ดีบราดี เออ     อาดา ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ ซา ลาฆู     นู กู นะ บรี กะ กาเญา ตาฮู     ตีเมา บรี กาเญา นะ อีงัจ จะ     อีซี กาเญา ปานัย อากัน. ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ อีนี     ฌาดี-จะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ซือตืองัฮ ตือฆัยํ-ฮาตี ดัฮ     ตือดะ โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก     นะ มาโซะ กะ ตูฮัด     บรี ฆือนะ บาฌิ ดัฮ. 26กาลา ฌาดี กะฆีเตอ ดัฮ     ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ซือมูฮา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ     บือกะ อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ซือมียา นู ตูโลก บรี ลือปัซ     ญา นะ ตรือเบะ มาแรฮ เดะ นังฆรี ซีโอน ญา นะ อาเมด ลาฆู ซาลัฮ เดะ บือแนฮ นะ ยาโกบ     บูวัก บรี ฮาบิฮ. 27กะฆีเตอ     กู นี เลอ     นะ บูวัจ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู อีนี ฌางัน กูญา กาลา กู อาเกะ ดูซา นะ กูญา ดัฮ เลอ." ตูฮัด ญา จะ. 28ซาเบะ ลูมอฮ อิซราเอน ตีเมา ซาโมจ บรีตา นู บาฌิ เตอ     กะฆีเตอ กูญา ฌาดี ซือตรู นะ ตูฮัด ดัฮ     บีดา ลูมอฮ กาเญา นู ฌาดี บักซา อาซิก     นะ บือเลฮ อูโตก. ตาปี ซาเบะ ลาฆู นู ตูฮัด ญา ปีเลฮ กูญา ดัฮ     กูญา โปด     ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด ซายัก     กรานา ลีฮัจ กะ โกะ บีลาแก นะ กูญา เลอ. 29ซาเบะ-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา เตด บราเลฮ-ฮาตี ลาลู     ปาซัน นู ญา นะ บรี ซือลามัจ กะ ซือมียา ดีฮา     ญา นะ ปีเลฮ ซือมียา ดีฮา โปด. 30บือกะ กาเญา     ลูมอฮ บักซา อาซิก     ดูลู กาเญา เตด บือเลฮ มือนีงัย กะ ตูฮัด เตอ. ตาปี วะตู อีนี     ตูฮัด ตือจีฮัด กะ กาเญา ดัฮ     ซาเบะ โกะ ลูมอฮ อิซราเอน ตีเมา มือนีงัย ดัฮ เลอ. 31กะฆีเตอ ฌูฆา     ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ ตือจีฮัด กะ กาเญา ดัฮ เตอ     วะตู อีนี     ลูมอฮ อิซราเอน เตด มือนีงัย กะ ตูฮัด เลอ     บีดา-จะ ตูฮัด นะ ตือจีฮัด กะ กูญา ฌูฆา. 32ซาเบะ-จะ     ตูฮัด บือเลฮ กานัก ซือมียา ซือมูฮา     บรี ฌาดี ซือมียา นู ตีเมา มือนีงัย     บีดา ญา นะ บือเลฮ ตือจีฮัด กะ กูญา ซือมูฮา เลอ. 33ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด ญา ตือจีฮัด บาญะ โตระ. ญา เตอ     ปานัย อากัน ซูโงฮ     ญา เตอ เลอ     นู ตาฮู ลาฆู ดาลับ ซือมูฮา. โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ญา เตอ     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มือญาซัจ บรี ตาฮู. โกะ ปือบูวัจ นะ ญา โปด     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ. 34บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ซาปา เลอ     นู ตาฮู ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ? ซาปา เลอ     นู นะ ฌาดี ซาบัจ บือกีรา ฌางัน ญา?" 35"ซาปา เลอ     ดือละ บรี โกะ ซือบารัก มานามา กะ ตูฮัด     บีดา ตูฮัด นะ บาลัซ ปาเระ กะ ญา?" 36กรานา-จะ     บือนา บารัก ราตา ซือมูฮา เตอ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ตางัน นะ ตูฮัด     อาดา กือฌะ กรานา ญา     อาดา ดูโดะ บีดา ปูฌี กะ ญา. ซือลามัจ เลอ กะ ตูฮัด     ซือลาลู ซือมาญัก-รอจ. อาเมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\