โรม 12

1โกะ ดีบราดี เออ     ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ตือจีฮัด กะ กีตา บาญะ กะฆีเตอ     กู มีตา เดะ กาเญา กือมัซๆ จะ     บรี ซรัฮ ญาวา นะ กาเญา กะ ตูฮัด เลอ     ฌาดี บารัก มือญือมัฮ     นู อาดา ฮีโดะ     นู ตาโรฮ ดัฮ บีดา ซา ตูฮัด     นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ. นี เลอ     ฌาดี ลาฆู มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     นู กือนา ลาฆู     นู ดาตัก เดะ ฮาตี นะ กาเญา. 2ฌางัน ตูโรจ บือกะ จูตอ     นะ โกะ ซือมียา ฮาดัจ อีนี     ตาปี บรี ตูฮัด ซาเลด ฮาตี นะ กาเญา     บรี ฌาดี ฮาตี นู บารู เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ มือญาซัจ บรี ตาฮู จะ     นู นามา ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด. ลาฆู อีตู ฌาดี ลาฆู นู บาฌิ เตอ     นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด     ลาฆู นู ปือนอฮ บาฌิ ซือมูฮา เลอ. 3ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู ดัฮ     กะฆีเตอ กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ราตา ซือมียา     จะ     ฌางัน นะ บรีงัจ จะ     ญาวา ตะอาซิก ฌาดี บือซัยํ     ลือเบฮ เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. ตาปี ซิกมาซิก กือนา อีงัจ ตูโรจ กะ ลาฆู บาฌิ นู บือฆูนา เตอ. บือกะ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี ญา ปือจายา ตารา ดีฮา     บรี ญา บรีงัจ ปาซัน ญาวา นะ ตะอาซิก ตารา อีตู เลอ. 4กรานา-จะ     บือกะ เดะ ซา ญาวา เตอ     กีตา อาดา กลือกะ บาญะ ฌือแนฮ     ตาปี โกะ กลือกะ อีตู     อาดา ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา ซิกมาซิก เลอ. 5กะฆีเตอ ฌูฆา     นู กีตา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ เตอ     กีตา นู บาญะ ซือมียา     ฌาดี ญาวา แนฮ ซา อีตู เลอ. กีตา ซือมูฮา ปาคัจ ฌาดี กลือกะ นู ลือกัจ บือซามา-ซามา     เดะ ซา ญาวา อีตู. 6ตูฮัด เตอ     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     บรี กีตา อาดา อากัน นู ปานัย     โซก ซือมาจับ. กะฆีเตอ บรี กีตา ซูโรฮ โกะ อากัน อีตู     บรี บาฌิ. ซือมียา ดีฮา นู ญา บรี ปานัย ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เตอ     บรี ซือมียา อีตู มือญาเระ     บือกะ นู ญา ปือจายา ดัฮ. 7ซือมียา ดีฮา นู ปานัย บือกรือฌา ตูโลก กาวัด เตอ     บรี ญา ตูโลก กะฆีเตอ เลอ. ซือมียา ดีฮา นู ปานัย อาฌัยํ     บรี ญา อาฌัยํ กะฆีเตอ เลอ. 8ซือมียา ดีฮา นู ปานัย ปูโฌะ-ฮาตี กาวัด     บรี ญา ปูโฌะ-ฮาตี กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู ซูกา ฮาฆิ บือนา บารัก กะ กาวัด เตอ     บรี ญา บูวัจ กะฆีเตอ     ฌางัน ฮาตี ลือฆา เลอ. ซือมียา ดีฮา นู นะ บาวา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     บรี ญา ราเฌด บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. ซือมียา ดีฮา นู นะ ตือจีฮัด กะ กาวัด     บรี ญา ตือจีฮัด ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ. 9นู กาเญา ซายัก กะ กาวัด     บรี ซายัก ฌางัน ฮาตี นู ซูโงฮ เลอ. บรี กาเญา บือชี ลาฆู นู ฌาฮัจ บูวัก     ตาปี บรี ปือฆัก กือมัซๆ     กะ ลาฆู นู บาฌิ เลอ. 10บรี กาเญา ซายัก บือซามา-ซามา     บือกะ ซายัก กะ ดีบราดี ฌูฆา. บรี ตูเฮะ กะ โกะ ดีบราดี บือซามา     บือกะ กูญา บาฌิ เดะ ญาวา นะ ตะอาซิก เลอ. 11ฌางัน นะ ฌาดี ซือมียา ปือญือฆัด     ตาปี บรี กาเญา ราเฌด งูฆางู     ตูโลก บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ. 12นู กาเญา อาดา ฮาระ กะ ตูฮัด     บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี กะฆีเตอ เลอ. บรี ตาฮัด-ฮาตี ลามา     เดะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ. นู กาเญา บือซาโวจ กะ ตูฮัด     บรี กาเญา ซือมาตา บือซาโวจ     เตด บราดู เลอ. 13บรี กาเญา ปาฮาฆิ บือนา บารัก นะ กาเญา     ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด นู ฮาฌะ. บรี กาเญา ซาโมจ บรี บาฌิ     ซือมียา ตูโปะ อาซิก     นู มาแรฮ มือนูปัก เดะ รูมัฮ นะ กาเญา. 14ดัฮ ซือมียา ดีฮา ปรือกัด กาเญา เตอ     กาเญา กือนา มีตา เดะ ตูฮัด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กูญา. ซูโงฮ เลอ     กือนา มีตา บรี ซือลามัจ     ฌางัน นะ ซูปัฮ อาโบยํ กะ กูญา. 15ซือมียา ดีฮา นู ซูกา-ฮาตี     กาเญา กือนา ซูกา-ฮาตี บือซามา. ซือมียา ดีฮา นู มือนาแงฮ     กาเญา กือนา มือนาแงฮ บือซามา เลอ. 16บรี กาเญา บรีงัจ ซา ฮาตี บือซามา ซือมูฮา เลอ. ฌางัน นะ งันตืองัน มือโอจ กะ ญาวา     ตาปี บรี ยอม มือนูโนะ บูวัจ บือกรือฌา นู มิดือมิ. ฌางัน นะ อีงัจ จะ     อีซี กาเญา ตะอาซิก ปานัย อากัน. 17ดัฮ ซาปา บูวัจ ฌาฮัจ กะ กาเญา     ฌางัน บูวัจ ฌาฮัจ บาลัซ ปาเระ กะ ญา เลอ. บรี กาเญา ตือตู-ฮาตี ดูลู     นู นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ดีฮา     นู โกะ ซือมียา ราตาๆ ซาโงะ จะ     บาฌิ ดัฮ เลอ. 18ตารา ดีฮา นู กาเญา ตะอาซิก นะ บูวัจ บือเลฮ     บรี กาเญา กูวาซา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ ฌางัน ซือมียา ซือมูฮา. 19ลูมอฮ นู กู ซายัก เออ     ฌางัน บรี กาเญา นะ บูวัจ บาลัซ เลอ     ตาปี กือนา ซรัฮ บรี กะ ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ เลอ     ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะตูฮัด มือเลา จะ "กู เลอ     นะ บูวัจ บาลัซ     ลาฆู นู ซือมียา บูวัจ ฌาฮัจ. กู นี เลอ     นะ บูวัจ บรี ลาฆู ฌาฮัจ     บาลิ ปาเระ กะ ญา เตอ เลอ." ตูฮัด ญา จะ. 20ตาปี กาเญา กือนา บูวัจ     ซือรูปา ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ดัฮ ซือตรู นะ เกา ลาปัยํ     บรี กะ ญา มากัด. ดัฮ ญา ดาฆา อาเย เตอ     บรี กะ ญา โอะ เลอ. ซาเบะ-จะ     นู เกา บูวัจ กะฆีเตอ     นะ บรี ญา บราซา จือและ มาตา โตระ เลอ. " 21ฌางัน อาลัฮ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ     ตาปี กือนา บูวัจ บาฌิ     บีดา นะ ฌือนัฮ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\