โรม 14

1ซือมียา นู ปือจายา เตด กือฌะ-กือมัซ เตอ     กาเญา กือนา ซาโมจ ญา บรี บาฌิ     ตาปี ฌางัน นะ บือตือฆัฮ ฌางัน ญา     ปาซัน ลาฆู นู ญา ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู มานามา. 2โซะ ซือมียา นู ซา     นู ญา ปือจายา บาฌิ ดัฮ     ญา มากัด บือเลฮ     ราตา ฌือแนฮ. โซะ ซือมียา นู ซา     นู ญา ปือจายา เตด กือฌะ-กือมัซ เตอ     ญา นะ ปาตัก     เตด มากัด โกะ ลูลู. 3ซือมียา นู มากัด เตอ     ฌางัน บรี ญา มือเลา มือฌัฮ กะ ซือมียา นู ปาตัก เลอ. ซือมียา นู ปาตัก โปด     ฌางัน บรี ญา อาดู ซือมียา นู มากัด     ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     บือเลฮ ซาโมจ ญา ดัฮ. 4เกา ฌาดี ซาปา เลอ     นู เกา นะ อาดู ปราโซฮ นะ ซือมียา อาซิก? นู ปราโซฮ อีตู นะ ดูโดะ กือฌะ     เฆอ-จะ นะ รือบัฮ     ลือเบฮ เดะ ตูฮัด นะ ญา ตะอาซิก เลอ. ญา นะ ดูโดะ กือฌะ บือเลฮ     กรานา ตูฮัด ญา มือฆัฮ     บูวัจ บรี ญา ดูโดะ กือฌะ บือเลฮ. 5โซะ ซือมียา นู ซา     ญา อีงัจ จะ     อาดา โกะ อารี บือซัยํ ลือเบฮ เดะ อารี อาซิก. โซะ ซือมียา นู ซา ลาฆี     ญา อีงัจ จะ     โกะ อารี ราตาๆ     ซามา บายา ฮาปา เลอ. บรี ราตา ซือมียา ตือตู เดะ ฮาตี นะ กูญา ตะอาซิก ดัฮ เลอ. 6ซือมียา ดีฮา นู ตูเฮะ กะ อารี บือซัยํ เตอ     ญา ตูเฮะ บีดา ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ. ซือมียา ดีฮา นู มากัด ราตา ฌือแนฮ     ญา มากัด บีดา ปูฌี กะ ตูฮัด เตอ     กรานา ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     ปาซัน บารัก มากัด อีตู เลอ. ซือมียา นู ปาตัก     ตีเมา มากัด     ญา ปาตัก บีดา ปูฌี กะ ตูฮัด. ญา โปด     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด ฌูฆา. 7เดะ ลูมอฮ กีตา เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา อาดา ฮีโดะ     กรานา ญาวา นะ ตะอาซิก     ฮอย ซือมียา ดีฮา มาตี     กรานา ญาวา นะ ตะอาซิก ฌูฆา. 8ดัฮ กีตา ฮีโดะ     กีตา ฮีโดะ กรานา ตูฮัด เลอ. ดัฮ กีตา มาตี     กีตา มาตี กรานา ตูฮัด ฌูฆา. กะฆีเตอ     เตด-จะ กีตา นะ ฮีโดะ     เฆอ-จะ     นะ มาตี โปด     กีตา ฌาดี นะ ตูฮัด ฮาปา. 9ซาเบะ-จะ     เยซู คริด ญา บือเลฮ มาตี     ญา บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เตอ     กรานา ลาฆู อีนี จะ     บีดา ญา นะ ฌาดี ตูฮัด นะ โกะ ซือมียา นู ฮีโดะ     ฌางัน โกะ ซือมียา นู มาตี ดัฮ ฌูฆา เลอ. 10ตาปี เกา เลอ     บูวัจ นามา ปะ     เกา อาดู อาดี-บราดี นะ เกา? โซะ เกา โปด     บูวัจ นามา ปะ     เกา มือเลา มือฌัฮ กะ อาดี-บราดี นะ เกา? ซาเบะ-จะ กีตา ซือมูฮา ฆาโดฮ นะ บือดีรี     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บีดา ญา นะ กรัจ ฮูโกบ กีตา. 11กรานา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด อาดา ฆาแรฮ ดัฮ จะ "ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ญา มือเลา กะฆีนี     'กู นี ฌาดี ตูฮัด นู ฮีโดะ ซือลาลู กะฆีเตอ เลอ     ราตา ซือมียา นะ ตูกู ลูโตจ มือนูโนะ กะ กู     ราตา ซือมียา นะ มือเลา ซาโงะ จะ     กู ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ.' ญา จะ." 12กะฆีเตอ เลอ     กีตา ซือมูฮา นะ ฆาโดฮ ปี มือญาเระ ตีกัฮ กะ ตูฮัด     ปาซัน โกะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กีตา ซิกมาซิก. 13กะฆีเตอ     ฌางัน บรี กีตา อาดู บือซามา-ซามา ลาฆี เลอ     ตาปี กือนา ตือตู เดะ ฮาตี กะฆีนี บาฌิ ลาฆี     จะ     นะ ฮอย เตด บูวัจ ลาฆู นามา     นู นะ ซือกัจ ฌาลัด นะ อาดี-บราดี นู ปือจายา     บรี ญา ตือซีปะ รือบัฮ     บูวัจ ลาฆู ดูซา. 14บือกะ กู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เยซู เตอ     กู ตือตู เดะ ฮาตี ตาฮู จะ     ฮอย บารัก มากัด นามา     นู กือนา ปาตัก เดะ อีซี ญา. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู อีงัจ จะ     บารัก อีตู ปาตัก เตอ     ญา กือนา ปาตัก ดัฮ เลอ     โซะ ซือมียา อีตู. 15ดัฮ อาดี-บราดี นะ เกา     นะ เตด ซือนัง-ฮาตี     กรานา บารัก นู เกา มากัด เตอ     กะฆีเตอ เกา เตด บือฌาลัด ตูโรจ กะ ลาฆู ซายัก ลาฆี เลอ. เยซู คริด     ญา บือเลฮ มาตี กรานา อาดี-บราดี อีตู ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     ฌางัน บูวัจ บรี บารัก มากัด นะ เกา     นะ บรี กะ ญา ฌาฮานัม เลอ. 16ลาฆู อีตู นู กาเญา อีงัจ จะ     บาฌิ เตอ     ฌางัน บรี โกะ ซือมียา นะ มือเลา มือฌัฮ กะ ญา บือเลฮ เลอ. 17นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี ราฌา เดะ ฮาตี นะ กีตา ญา บูกัด ลาฆู จะ     นะ มากัด ซือบารัก นามา     นะ โอะ ซือบารัก นามา เตอ. ตาปี ญา ฌาดี กะฆีนี จะ     บรี กีตา ตูโรจ กะ ลาฆู นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ     บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     ซูกา-ฮาตี โตระ     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา กีตา เลอ. 18ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ ตูโรจ กะ เยซู คริด กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี กะ ญา     บูวัจ บรี โกะ ซือมียา โปด     มือโอจ กะ ญา ฌูฆา เลอ. 19กะฆีเตอ เลอ     บรี กีตา กูวาซา ตูโรจ กะ ลาฆู     นู นะ บรี ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     นู นะ ตูโลก บรี กือฌะ-กือมัซ บือซามา-ซามา. 20ฌางัน นะ บูวัจ บรี ลาฆู บือกรือฌา นะ ตูฮัด นะ บือนาซา     กรานา บารัก มากัด เลอ. ราตา โกะ ซือบารัก ญา บาฌิ     มากัด บือเลฮ ฮาปา. ตาปี ดัฮ ลาฆู นู นะ มากัด นามา เตอ     นะ บูวัจ บรี กาวัด ตือซีปะ รือบัฮ บูวัจ ดูซา     กะฆีเตอ ญา ตะอารัฮ เลอ. 21นะ บูวัจ กะฆีนี บาฌิ จะ     ตีเมา นะ มากัด ลูลู บือนาตัก     ตีเมา นะ โอะ อาระ     ตีเมา นะ บูวัจ ลาฆู มานามา โปด     นู นะ บรี อาดี-บราดี นู ปือจายา     นะ ตือซีปะ บูวัจ ดูซา. 22นู เกา ตือตู เดะ ฮาตี ปาซัน ลาฆู อีตู เตอ     บรี เกา ตือตู-ฮาตี ฌางัน ตูฮัด ซา ญา เลอ. ซือมียา ดีฮา นู ฮาตี นะ ญา เตด อูจะ กะ ญาวา ตะอาซิก     วะตู บูวัจ ลาฆู นู ญา ลีฮัจ จะ     บาฌิ เตอ     ญา โปด     ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 23ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ฮาตี เตด ตือตู     นู บรีงัจ ปี มาแรฮ เตอ     วะตู ญา มากัด     ญา กือนา ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ ดัฮ     ซาเบะ-จะ ญา เตด มากัด ฌางัน ฮาตี นู ปือจายา. ลาฆู ปือบูวัจ มานามา     นู เตด มาแรฮ เดะ ฮาตี นู ปือจายา เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู ดูซา ฮาปา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\