โรม 15

1กีตา นู ปือจายา กือฌะ-กือมัซ เตอ     ฌางัน ซือมาตา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตะอาซิก     ตาปี กีตา ปาโตจ นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นู เตด กือฌะ     เดะ ลาฆู นู กูญา ลือมัฮ. 2บรี กีตา ซือมูฮา บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กาวัด     บรี ญา ซูกา-ฮาตี     บีดา นะ บูวัจ บาฌิ ฌางัน ญา     บรี ญา นะ ปือจายา กะ ตูฮัด     กือฌะ บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 3ซาเบะ-จะ     เยซู คริด โปด     ญา เตด บือเลฮ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา ตะอาซิก. ตาปี บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "โอ ตูฮัด     นู โกะ ซือมียา อูจะ มือฌัฮ กะ เกา เตอ     โงฮ-ซูโงฮ ปือมือเลา มือฌัฮ อีตู     กือนา กะ กู เลอ." 4กรานา ลาฆู ซือมูฮา นู อาดา ฆาแรฮ ดูลู ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เตอ     อาดา ดัฮ     บีดา นะ อาฌัยํ กีตา. ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     ญา ตูโลก บรี กีตา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     ตูโลก ปูโฌะ ฮาตี นะ กีตา ฌูฆา เตอ. ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กีตา อาดา ตือปัจ นะ ฮาระ. 5มีตา ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เลอ     นู บรี กีตา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     นู ปูโฌะ ฮาตี นะ กีตา เตอ     มีตา เดะ ญา     นะ บรี กาเญา บือปาคัจ บรี บาฌิ บือซามา     ตูโรจ บือกะ เยซู คริด เลอ 6บีดา กาเญา นะ บือซามา-ฮาตี     ปาคัจ มือเลา ปูฌี กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู อาโปก นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เลอ. 7กะฆีเตอ     บรี กาเญา ซาโมจ กาวัด บือซามา-ซามา     บีดา นะ บรี ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ     บือกะ ซือรูปา นู เยซู คริด บือเลฮ ซาโมจ กาเญา ฌูฆา ดัฮ. 8ซาเบะ กู มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     เยซู คริด เตอ     ญา มาแรฮ ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา มือนูโลก ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     บีดา นะ บรี ลีฮัจ จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา รือมัก ซูโงฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี โกะ ปือมือเลา     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กูญา     นะ ซุจ รือมัก ดัฮ เลอ. 9กะฆีเตอ ฌูฆา     ญา บูวัจ บรี โกะ ซือมียา บักซา อาซิก บือเลฮ ปูฌี กะ ตูฮัด     กรานา ญา ตือจีฮัด บาฌิ เตอ     บือกะ นู อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ซาเบะ กะฆีเตอ     กู นะ บรี ซือลามัจ กะ เกา     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     กู นะ มือญาญี ปูฌี กะ นามา นะ เกา เลอ." 10อาดา ฌูฆา นู จะ "โอ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก บรี กาเญา บือรามัย บือซามา ซูกา-ฮาตี ฌางัน ลูมอฮ นะ ตูฮัด เลอ." 11อาดา ปูลัก นู จะ "ลูมอฮ ซือมียา ราตา บักซา เออ ปูฌี กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา เออ มือโอจ กะ ตูฮัด เตอ เลอ." 12นู อิซายา ญา มือเลา ปูลัก จะ "บือแนฮ นะ เจซี นะ มาแรฮ ซืออูรัก ญา นะ กือนา ตืองะ ดัฮ บรี ฌาดี ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ บักซา อาซิก ญา เลอ     นู นะ ฌาดี ตือปัจ ฮาระ นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก." 13มีตา เดะ ตูฮัด     ญา นู บรี ฌาดี ตือปัจ ฮาระ นะ กีตา เตอ     มีตา เดะ ญา นะ บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี     ซือนัง ซือลามัจ     ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     บือกะ กาเญา อาดา ปือจายา กะ ญา. บรี ญา บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นะ บูวัจ บรี กาเญา จาดัก กะ ตูฮัด บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 14โกะ ดีบราดี นะ กู เออ     อีซี กู ตะอาซิก ตือตู เดะ ฮาตี ปาซัน กาเญา จะ     กาเญา บาฌิ ปือนอฮ ดัฮ เตอ     ตาฮู ราตา ลาฆู ปือนอฮ ดัฮ     ปานัย นะ อาฌัยํ     ปรีงัจ กะ กาวัด บือซามา-ซามา     บือเลฮ ฌูฆา เลอ. 15ตาปี เดะ ซูรัจ อีนี     กู อาดา ฮาตี บรานี ซูโงฮ     บือเลฮ ฆาแรฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     ปาซัน ลาฆู ซือตืองัฮ. นู กู ฮาตี บรานี กะฆีเตอ     ซาเบะ ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู 16บีดา กู นะ ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ เยซู คริด     นู บือกรือฌา ตูโลก ลูมอฮ บักซา อาซิก. กู บูวัจ ซือรูปา ฌาดี ซามี     นู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด กะ ลูมอฮ กูญา เตอ     บีดา นะ บาวา ลูมอฮ บักซา อาซิก อีตู มาแรฮ     ฌาดี ซือรูปา บารัก มือญือมัฮ     นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด     ซาเบะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ กูญา     ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด. 17กะฆีเตอ     นู กู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     กู งันตืองัน บือเลฮ     เดะ ลาฆู นู กู บูวัจ บือกรือฌา นะ ตูฮัด. 18ซาเบะ กู เตด บรานี นะ มือเลา ปาซัน ลาฆู นามา     ลือเบฮ ซา ลาฆู อีตู     นู เยซู คริด บือเลฮ บือกรือฌา ฌางัน กู     บีดา กู นะ บาวา ลูมอฮ บักซา อาซิก มาแรฮ มือนีงัย กะ ตูฮัด. กู บูวัจ กะฆีเตอ ฌางัน ปือมือเลา มือญาเระ     ฌางัน ลาฆู ปือบูวัจ ฌูฆา 19ฌางัน ปือนานา ซีดี     นู มือฆัฮ     นู ปือและ ซูโงฮ     ฌางัน ปือบูวัจ นู มือฆัฮ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. กะฆีเตอ     ฮึนตะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     บือฌาลัด ปี ราตา     ตือดะ รอจ กะ นังฆรี อีลีริคุม เตอ     กู บือเลฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน เยซู คริด     บรี ปือนอฮ ฮาบิฮ ดัฮ. 20โงฮ-ซูโงฮ เตอ     กู ตือตู จะ     ตือปัจ ดีฮา นู กูญา เตด บือเลฮ ดืองัยํ     ลาฆู นะ เยซู คริด ลาฆี เตอ     กู ซือมาตา กูวาซา นะ ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     เดะ ตือปัจ อีตู เลอ. กู ตีเมา นะ บูวัจ รูมัฮ     เดะ อาตัซ จาวัก นะ กาวัด เลอ. 21ตาปี บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "โกะ ซือมียา อีตู     นู ฮอย ซาปา ดือละ ปี มือญาเระ กะ กูญา ปาซัน ลาฆู นะ ญา     กูญา เลอ     นะ บือเลฮ ลีฮัจ. โกะ ซือมียา นู เตด ดือละ ดืองัยํ ลาฆู นะ ญา เตอ     กูญา เลอ     นะ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี." 22ซาเบะ ลาฆู กะฆีเตอ เลอ     กู กือนา ซือกัจ บาญะ กาลี     เตด ราซา มาแรฮ มียา กาเญา. 23ตาปี วะตู อีนี     กู ฮอย ตือปัจ นะ บือกรือฌา ลาฆี เดะ โซะ ซือบือลัฮ อีนี. บาญะ ตาโฮด อีนี     กู บือเลฮ บือคานะ ซูโงฮ จะ     นะ มาแรฮ มียา กาเญา. 24กะฆีเตอ     ตืองัฮ กู บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี ซะเปน     กู จาดัก จะ     นะ บือเลฮ ซีงัฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา เลอ. ซูดัฮ กู ดูโดะ ซือนัง บาฌิ ฌางัน กาเญา     ซา วะตู เตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ตูโลก อาตัจ กู     บือฌาลัด ปี ปูลัก เลอ. 25ตาปี วะตู อีนี เลอ     กู ตืองัฮ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     บีดา นะ ปี ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ตือปัจ อีตู. 26ซาเบะ-จะ     โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ โซะ นังฆรี มาซิโดเนีย     ฌางัน นังฆรี อาคายา เตอ     กูญา ซูกา-ฮาตี บือกีรา จะ     นะ มืองูเตะ ดูเวะ     อาตัจ ปี ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     นู ฮาฌะ     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 27กูญา ซูกา-ฮาตี บือกีรา กะฆีเตอ. ตาปี โงฮ-ซูโงฮ     กูญา ตือฮูตัก     เดะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ อีตู. ซาเบะ-จะ     ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก บือเลฮ บาฮาเฆด บือซามา     ฌางัน ลูมอฮ บักซา ยิว เดะ ลาฆู บาฌิ นู ตูฮัด บรี ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     บือฆูนา ดัฮ นะ บรี กูญา ปาฮาฆิ โกะ บือนา บารัก นู บาฌิ โซะ ดือนียา     บรี กะ ลูมอฮ ยิว ฌูฆา. 28ตานา กู บูวัจ ลาฆู อีนี บรี ซือลือซัย ดัฮ     จะ     กู บือเลฮ ซรัฮ โกะ ดูเวะ มืองูเตะ     บรี กะ กูญา อีตู ฮาบิฮ ดัฮ เตอ     กู นะ บือฌาลัด ลาลู นังฆรี นะ กาเญา     ปี รอจ กะ นังฆรี ซะเปน. 29กะฆีเตอ     กู ตาฮู จะ     วะตู กู มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     กู นะ มาแรฮ ปาฮาฆิ บรี กะ กาเญา     ลาฆู นู เยซู คริด นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     ปือนอฮ มีเม เลอ. 30โกะ ดีบราดี เออ     นู กีตา ปือจายา กะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เตอ     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี กีตา ซายัก บือซามา-ซามา ฌูฆา     กะฆีเตอ เลอ     กู มีตา กือมัซๆ จะ     บรี กาเญา นะ ปาคัจ ตูโลก บือซาโวจ     บือซามา ฌางัน กู     ฌางัน ฮาตี งูฆางู     บือซาโวจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ปาซัน ลาฆู นะ กู เลอ. 31บือซาโวจ เลอ     มีตา บรี กู นะ บือเลฮ ลือปัซ     เดะ ตางัน นะ โกะ ซือมียา นู ตีเมา ปือจายา     เดะ นังฆรี ยูเดีย     มีตา บรี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เยรูซาเลม นะ ลีฮัจ จะ     นู กู บือกรือฌา ตูโลก กูญา     ฌาดี ลาฆู บาฌิ ซูโงฮ เลอ. 32กะฆีเตอ     ดัฮ กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด     กู นะ บือเลฮ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     อาดา ลาฆู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     นะ บือเลฮ ดูโดะ บรี ซือนัง บาฌิ ฌางัน กาเญา เลอ. 33ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นู บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เตอ     มีตา บรี ญา นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา ซือมูฮา เลอ. อาเมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\